4. Paleozoik Kambr.pdf

(1103 KB) Pobierz
340494327 UNPDF
z
71
W erze paleozoicznej pojawiły się masowo różnorodne formy życia. Początkowo
były to rośliny, grzyby i zwierzęta bezkręgowe żyjące w zbiornikach morskich.
Z nich ewolucyjnie wykształciły się rośliny lądowe oraz bezkręgowce i kręgowce
morskie i lądowe. Wszystkie te formy życia, zachowane jako skamieniałości, mają
cechy życia pierwotnego, bardziej prymitywnego niż formy współczesne. Cecha ta
znajduje też odzwierciedlenie w nazwie ery.
Skały paleozoiczne są na ogół oddzielone wyraźną niezgodnością kątową od
leżących niżej skał proterozoicznych (ryc. 18).
Era paleozoiczna rozpoczęła się 542 mln lat temu i trwała do 251 mln lat temu.
Wyróżnia się w niej 6 okresów (systemów) geologicznych. Trzy starsze okresy
(kambr, ordowik i sylur) zaliczane są do starszego paleozoiku, a pozostałe (dewon,
karbon i perm) do młodszego paleozoiku. Podział na starszy i młodszy paleozoik jest
uzasadniony przede wszystkim odmiennością świata organicznego. W starszym
paleozoiku dominują różnorakie grupy bezkręgowców morskich i rośliny wodne.
W młodszym paleozoiku, obok wymienionych poprzednio, żyły również bezkręgowce
lądowe, liczne kręgowce morskie i lądowe oraz wysoko zorganizowana roślinność
lądowa. Podział ery paleozoicznej na dwie części znajduje również uzasadnienie
w istnieniu dwóch cykli sedymentacyjno-diastroficznych: kaledońskiego i waryscyjs-
kiego (hercyńskiego).
Sama nazwa: era paleozoiczna oznacza „erę starego życia". Dolną granicę
paleozoiku, pokrywającą się z dolną granicą kambru, wyznacza masowe pojawienie
się bezkręgowców, które wytwarzały twarde szkielety zarówno zewnętrzne, jak
i wewnętrzne. Stratotyp tej granicy został wyznaczony na terenie Nowej Fundlandii
(wschodnia Kanada).
Górna granica ery paleozoicznej pokrywa się z górną granicą permu i została
wyznaczona na podstawie masowego wymierania wielu grup organizmów: otwornic,
Era paleozoiczna
41
340494327.002.png
Ryc. 18. Schematyczny profil geologiczny kanionu Kolorado. Widoczna wyraźna niezgodność
między skałami prekambru i kambru (wg A.J. Eardleya, uproszczone); 1 — gnejsy
i łupki krystaliczne, 2 — granitoidy (1 i 2 — archaik), 3 — diabazy, 4 — zlepieńce,
5 — piaskowce, 6 — piaskowce skośnie warstwowane, 7 — łupki ilaste, 8 — wapienie,
9 — dolomity
koralowców czteropromiennych, denkowców, blastoidów, goniatytów, trylobitów,
a także wielu grup paprotników. Stratotyp tej granicy nie został do tej pory
wyznaczony.
W czasie ery paleozoicznej zmieniał się rozkład kontynentów i oceanów. Po
rozpadzie górnoproterozoicznej Pangei na przełomie proterozoiku i paleozoiku
kontynenty oddaliły się od siebie, zajmując różne pozycje geograficzne w różnych
okresach geologicznych. Pod koniec paleozoiku bloki kontynentalne znów połączyły
się w jeden superkontynent, podobnie jak poprzedni nazywany Pangeą (II).
Ruchy kontynentów, przemieszczanie się z jednych szerokości geograficznych
w inne, powodowały zmiany klimatyczne na nich, a zmienny rozkład kontynentów
i oceanów wywoływał zmiany w cyrkulacji atmosferycznej i oceanicznej, także
wpływające na klimat. Podczas gdy na jednych kontynentach panował klimat
gorący (np. w karbonie w Europie), inne kontynenty były przykryte potężnymi
czapami lądolodów (np. Australia czy południowa Afryka). Cechy klimatu i jego
zmiany są doskonale zapisane w skalnych profilach geologicznych.
42
Era paleozoiczna 42
340494327.003.png
W erze paleozoicznej nastąpiły dwie wielkie orogenezy: kaledońska i wary-
scyjska. Spowodowały one powstanie licznych, wielkich i rozległych łańcuchów
górskich na wszystkich kontynentach. Powstawaniu orogenów towarzyszył
magmatyzm i metamorfizm regionalny.
KAMBR
(542-488,3 mln lat temu)
Nazwa okresu kambryjskiego pochodzi od nazwy prowincji rzymskiej Cambria,
która znajdowała się na obszarze dzisiejszej północnej Walii, gdyż tam skały
kambryjskie poznane zostały najwcześniej. Tam też znajdują się Góry Kambryjskie.
Po raz pierwszy nazwy „kambr" w znaczeniu geologicznym użył angielski geolog
Adam Sedgwick w 1835 r.
Kambr dzieli się na trzy oddziały: dolny, środkowy i górny (furong). Podział
na piętra nie jest ostatecznie ustalony (tab. 4).
Tabela 4. Podział stratygraficzny kambru
ŚWIAT ORGANICZNY
W kambrze nastąpiło gwałtowne przyspieszenie ewolucyjne i pojawiły się
wszystkie znane współcześnie typy zwierząt bezkręgowych.
Kambr jest pierwszym okresem w historii Ziemi o bogato rozwiniętym i silnie
zróżnicowanym świecie organicznym. Żyjące w tym okresie zwierzęta bezkręgowe
miały zdolność wytwarzania pancerzy, szkieletów, skorupek, muszli i innych
elementów twardych, dzięki którym wiele z nich zachowało się jako skamieniałości.
Masowe pojawienie się licznych grup organizmów w kambrze jest nazywane
ewolucyjną eksplozją kambryjską. W środkowej części kambru dolnego pojawiły
się trylobity — stawonogi, będące najlepszymi skamieniałościami przewodnimi
tego okresu.
Świat organiczny
43
340494327.004.png
Ze zwierząt jednokomórkowych tego okresu znane są otwornice zlepieńcowate
żyjące na dnie mórz. Niewielkie znaczenie stratygraficzne mają gąbki (Protospongia,
Allonia), natomiast ważną rolę skałotwórczą i jako skamieniałości przewodnie
odgrywają archeocjaty o szkielecie wapiennym zarówno osobnicze, jak i kolonijne,
żyjące tylko we wczesnym i środkowym kambrze (ryc. 19). Ważniejszymi ro-
dzajami są Ajacicyathus, Archaeocyathus, Jakutocyathus, Lenocyathus, Kotuycyathus
i Dokidocyathus.
ARCHEOCJATY
Ryc. 19. Archeocjaty, mięczaki i ramienionogi kambru
Jamochłony reprezentowane są przez rzadko występujące korale denkowe
(Cambrotrypa ). Spotyka się też, szczególnie w skałach dolnokambryjskich, ślady
żerowania pierścienic ( Sabellidites ), albo ślady ich zamieszkiwania ( Scolithos),
które niekiedy mają znaczenie przewodnie. Licznie występują ramienionogi
(ryc. 19), głównie bezzawiasowe o skorupkach fosforanowych czy chitynowych
(Lingulella, Obolella, Acrothele ), rzadziej (w młodszym kambrze) zawiasowe
( Orusia, Eoorthis, Archeorthis ) o skorupkach zbudowanych z węglanu wapnia.
44
Kambr
340494327.005.png
Z mięczaków (ryc. 19) pewne znaczenie stratygraficzne mają jednotarczowce
(.Stenotheca, Helcionella ), a największe — hyolity ( Hyolithes, Allatheca ) i ślimaki
(Aldanella). Do głowonogów zaliczana jest też niekiedy Volborthella , jednak
pozycja systematyczna tej skamieniałości nie jest całkowicie jasna.
Największe znaczenie stratygraficzne jako skamieniałości przewodnie mają
jednak stawonogi, a wśród nich pierwszoplanową rolę odgrywają trylobity,
będące w kambrze bardzo zróżnicowaną grupą zwierząt (ryc. 20). Wyznaczają one
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
Ryc. 20. (A) Wybrane trylobity przewodnie dla kambru. (B) Rekonstrukcja środkowokambryjskiego
trylobita Olenoides serratus (Rominger) (wg H.B. Whittingtona, nieco uproszczone)
Świat organiczny
45
340494327.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin