15. Czwartorzęd człowiek.pdf

(3122 KB) Pobierz
340491515 UNPDF
71
Czwartorzęd
Czwartorzęd jest obecnie nieformalną jednostką stratygraficzną, obejmującą
najmłodsze dzieje Ziemi, trwającym do czasów współczesnych. Nazwę tę wprowadził
J. Desnoyers w 1829 r. O wyróżnieniu tego krótkiego odcinka czasu zadecydowała
odrębność klimatyczna; wyrażała się ona istnieniem okresów zimniej szych
(glacjałów), z którymi związany był rozwój pokryw lodowych na kontynentach
półkuli północnej oraz okresów cieplejszych (interglacjałów), w których lądolody
topniały. Jedną z najważniejszych cech czwartorzędu było także pojawienie się
i ekspansja człowieka.
Czwartorzęd dzielony jest na preplejstocen, plejstocen i holocen (tab. 15).
Najstarsza jego część zalicza się jeszcze do późnego pliocenu (piętro gelas),
jednak dolna granica czwartorzędu ciągle pozostaje dyskusyjna.
ŚWIAT ORGANICZNY
Świat organiczny na początku czwartorzędu był już bardzo zbliżony do
współczesnego. Wśród organizmów morskich dużą rolę w stratygrafii odgrywają
nadal otwornice ( Globorotalia, Globigerina ), a także mięczaki — małże i ślimaki,
wśród których wyróżnia się formy ciepłolubne (np. Conus guinaicus) i zimnolubne
(m.in. Yoldia arctica). Ślimaki występują często również w osadach lądowych.
Dla stratrygrafii czwartorzędu duże znaczenie mają kręgowce. Rolę dominującą
odgrywały ssaki. Z początkiem czwartorzędu pojawili się liczni przedstawiciele
216
Czwartorzęd
Tabela 15. Zlodowacenia czwartorzędowe
dwóch grup, szczególnie charakterystycznych dla czwartorzędu — koniowatych
i słoniowatych. Nosorożce były zarówno ciepło- jak i zimnolubne. Do tych
ostatnich należał nosorożec włochaty (ryc. 173), żyjący współcześnie z mamutem.
Ważną rolę odgrywały też jeleniowate i niedźwiedzie (m.in. Ursus spelaeus,
niedźwiedź jaskiniowy) oraz drapieżne gryzonie.
W preplejstocenie, kiedy wahania klimatyczne nie były jeszcze tak znaczne,
dominowały w Europie formy ciepłolubne. Dopiero w plejstocenie, w okresach
zimniej szych, pojawiała się fauna zimnolubna. Niekiedy formy ciepło- i zimnolubne
żyły obok siebie.
Świat organiczny
217
340491515.001.png
Ryc. 173. Szkielet nosorożca włochatego ze zbiorów Muzeum Geologicznego PIG w Warszawie;
u góry — prawa strona, u dołu — lewa strona (wg P. Woźniaka); 1 — oryginalne kości,
2 — uzupełnienia, 3 — widoczne kości z przeciwnej strony szkieletu
Z końcem plejstocenu, w miarę ocieplania się klimatu na półkuli północnej,
formy zimnolubne zaczęły zanikać. Jednak przyczyna ich całkowitego wyginięcia
m.in. mamutów, na zimnych do dzisiaj obszarach tundry, pozostaje nadal zagadką.
Jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach świata organicznego
czwartorzędu jest, zapoczątkowany jeszcze w trzeciorzędzie, rozwój naczelnych
i wyodrębnienie się z nich człowieka.
W oligocenie z grupy naczelnych wyodrębniła się linia człowiekowatych.
Pierwsze formy były naziemnymi małpami stepowymi, prowadzącymi wędrowny
218
Czwartorzęd
340491515.002.png
Ryc. 174. Ewolucja człowieka w czwartorzędzie (wg W.R. Kowalskiego, nieco uproszczone)
tryb życia. We wczesnym miocenie pojawiły się pierwsze formy o postawie
pionowej. Cecha ta została ukształtowana z końcem pliocenu i od tej pory
ewolucja następowała głównie w kierunku rozwoju mózgu (ryc. 174).
Pierwszymi człowiekowatymi, które miały zdecydowanie ludzkie cechy, były
australopiteki, których szczątki są dobrze znane ze wschodniej Afryki. Ich
prymitywnym przedstawicielem był Zinjanthropus z końca pliocenu. Blisko z nim
spokrewniony był Paranthropus , którego szczątki znaleziono w południowej
Afryce. We wczesnym plejstocenie z australopiteków wyodrębnił się Homo habilis
(człowiek zdolny), który posiadał umiejętność posługiwania się narzędziami. Od
niego pochodzą formy przedneandertalskie, m.in. Pithecanthropus erectus i Homo
Świat organiczny
219
340491515.003.png
ergaster (znalezisko Homo ergaster w Gruzji, liczące ok. 1,7 min lat,
jest najstarszym znaleziskiem człowieka poza Afryką), a także boczna linia,
reprezentowana przez Pithecanthropus i Sinanthropus. Przed ostatnim zlodowace-
niem z form przedneandertalskich wyodrębniła się forma człowieka z Neander-
talu, Homo neandertalensis, oraz człowiek z Heidelbergu, Homo heidelbergensis.
Jednocześnie na obszarze Azji i Afryki, około 200 tys. lat temu, wyodrębnili
się przedstawiciele współczesnych Homo sapiens , którzy napłynęli do Europy
po wycofaniu się lądolodu. Wyparli oni neandertalczyków i heidelbergeń-
czyków, których przedstawiciele wyginęli lub zmieszali się z formami napły-
wowymi.
W migracji człowieka wielka rolę odegrała Beringia, dawny pomost lądowy
między północno-wschodnią Azją a północno-zachodnią Ameryką Północną,
powstająca w czasie zlodowaceń plejstoceńskich wskutek obniżania się poziomu
oceanu światowego (ryc. 175). Obszar lądowy stanowiły duże fragmenty dzisiejszych
mórz szelfowych: Morza Beringa i Morza Czukockiego. Ląd był płaski, płynęły
po nim liczne rzeki biorące początek z gór Alaski i Czukotki. Istnienie Beringii
sprzyjało migracji fauny i flory między Azją a Ameryką. Przez ten obszar
przeniknął też do Ameryki Północnej ówczesny człowiek. Beringia przestała
istnieć w końcu plejstocenu, ok. 12 tys. lat temu, gdy topnienie lądolodów
spowodowało podniesienie się poziomu oceanu światowego.
Ryc. 175. Beringia podczas ostatniego zlodowacenia; 1 — granica między lądem i morzem ok.
18 000 lat temu, 2 — lodowce, 3 — tajga, 4 — tundra, 5 — stanowisko człowieka
220
Czwartorzęd
340491515.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin