Carnivale S02E01.txt

(20 KB) Pobierz
{2511}{2621}Na wzg�rzach gdzie toczy�a si� bitwa|przez ludzi zwana "wojn� ko�ca wszelkich wojen",
{2647}{2717}"mroczny" szuka� sposobu jak unikn�� swego przeznaczenia,
{2741}{2791}�yj�c jako �miertelny.
{2822}{2868}Wi�c przeby� ocean,
{2880}{2928}do imperium zwanego Ameryk�.
{2985}{3029}Jednak przez jego obecno��,
{3053}{3115}rak spustoszy�|ducha tej ziemi.
{3153}{3304}Ludzie byli postrzegani jako g�upcy,|kt�rzy u�ywaj� wiele s��w, ale nic nie m�wi�...
{3357}{3458}dla kt�rych ucisk|i tch�rzostwo by�y zaletami...
{3479}{3522}a wolno��
{3561}{3602}czym� bezwstydnym.
{3681}{3753}I w tej mrocznej krainie
{3769}{3832}prorok polowa� na swego wroga
{3885}{3940}do czasu, a� wyczerpany od swych ran
{3966}{4057}odwr�ci� si� do nast�pnego|z pradawnej lini �wiat�a.
{4086}{4175}I dosz�o do tego|�e los ludzko�ci
{4194}{4376}spocz�� na dr��cych ramionach|najbardziej niech�tnych wybawc�w.
{4527}{4678}Tak jak B�g testowa� Hioba, tak i my|byli�my sprawdzani, bracia i siostry.
{4697}{4848}W taki spos�b jak bia�y,|gor�cy p�omie� kszta�tuje metal w doskona�� kling�,
{4860}{4925}tak samo i my zostali�my wykuci.
{5170}{5313}W�a�nie tak zachartowa�y nas te straszne czasy.
{5364}{5517}R�wnie� my powstaniemy jak feniks|z popio��w naszego poni�enia.
{5580}{5628}Wiem, �e wielu z was w�tpi�o.
{5656}{5755}Wielu z was w�tpi�o w prawd�,|prawd� moich s��w.
{5781}{5872}Ale ci, kt�rzy za mn� pod���|zostan� nagrodzeni,
{5894}{5990}nie tylko w nast�pnym �yciu,|ale tu i teraz.
{6016}{6088}Prosz� by�cie tylko do mnie do��czyli,|bracia i siostry,
{6100}{6186}a razem zbudujemy �wi�tyni�,|nie z kamienia i zaprawy,
{6198}{6299}ale z cia�a i krwi|i wszechmog�cego ducha Pana.
{6414}{6443}Jezu.
{6639}{6740}Bracia i siostry,|pos�uchajcie mnie...
{6774}{6814}Najwa�niejsze przykazanie
{6834}{6939}nie zosta�o wyryte na tablicy|przez palec bo�y na g�rze Synai.
{6965}{7004}Jest zapisane w naszej krwi.
{7016}{7083}- "Zapisane w naszej krwi."|- Jest wyryte w naszym ciele.
{7114}{7196}Jest g�oszone przez ostatnie tchnienie|umieraj�cego wojownika.
{7215}{7354}"I wierzycie w niego, po przez jego s�owa, kt�re og�osza Mistrz."
{7371}{7419}Najwa�niejsze przykazanie,|Bracia i siostry,
{7431}{7517}- musicie by� silni!|- "Musicie by� silni."
{7531}{7598}Tak, byli�my sprawdzani.
{7613}{7735}Wielu zawiod�o,|po�kni�tych przez prochy i py�,
{7761}{7845}Ale kilku wybra�c�w pozosta�o.
{8349}{8378}Przesu�cie t� wod�!
{8392}{8421}Do ty�u!
{8421}{8459}Do jasnej cholery, nie przestawajcie!
{8632}{8651}Pom�rzcie tu!
{8658}{8687}Pom�rzcie tu! Pom�rzcie!
{8852}{8939}- Apollonia?|- Nadal jest w �rodku. Musz�...
{9039}{9092}Mamo, mamo!
{9109}{9147}Nie, pu��cie mnie, do jasnej cholery!
{9164}{9250}- Ona odesz�a, Sofie.|- Nie, wcale nie! Ona krzyczy!
{9265}{9289}Mamo!
{9353}{9406}Przesta�! Przesta�.
{9449}{9483}Po prostu umrzyj!
{9507}{9536}Umrzyj!
{10106}{10130}Sofie!
{10888}{10941}Widzia�em jego oczy.
{10957}{11013}Przywr�ci�e� mu wzrok. Dlaczego?
{11025}{11137}Zrobi� to co chcia�em.|Zosta� nagrodzony.
{11137}{11183}Jego oczy za �ycie Ruthie?
{11200}{11267}Jego oczy by zmusi� twoje r�ce.
{11483}{11547}A p�niej odwr�ci�e� si� od niego|i go sprzeda�e�,
{11562}{11605}tylko po to bym przywr�ci� j� do �ycia!
{11617}{11691}�eby ci� zmusi�|by pokaza� ci kim jeste�.
{11710}{11739}Zabi�e� go!
{11818}{11866}Zabi�e� go moimi r�kami!
{11878}{11988}Lodz by� zdrajc�.|Jego �ycie nic dla mnie nie znaczy�o.
{12000}{12051}Samson mia� racj� co do ciebie.
{12063}{12166}Ty tylko poci�gasz za sznurki,|i ka�esz ludziom ta�czy�.
{12185}{12235}W tym nie ma �adnego wyboru.
{12245}{12317}- Nie b�d� g�upi, ch�opcze.|- Nie zamierzam by�.
{12329}{12430}Nie tym razem.|Powiem o wszystkim reszcie.
{12454}{12537}B�d� kazali mi za to zap�aci�. Ale dadz�|mi wi�kszy wyb�r ni� ty.
{12549}{12564}Nie!
{13624}{13684}Potomku w�a,
{13705}{13784}Kto ostrzeg� ci� by� ucieka�|przed nadchodz�cym gniewem?
{13897}{13928}Mamy po�ar...
{13945}{13974}Hawkins?
{14192}{14221}Co� ty zrobi�?
{14237}{14257}Wyno� si�!
{14422}{14539}Teraz widzisz dlaczego nie mog� ci pozwoli�|by� odrzuci� swoje �ycie?
{14549}{14575}Ta rzecz...
{14638}{14662}Co to by�o?
{14674}{14786}Bro�. Fa�szywe s�o�ce stworzone|przez ludzkie r�ce.
{14796}{14918}To ostatnie ogniwo �a�cucha wydarze�|rozwijaj�ce si� nawet w tej chwili.
{14930}{15017}- Musisz przerwa� ten �a�cuch.|- Jak do diab�a mam to zrobi�?
{15026}{15103}Niszcz�c kaznodziej�|widzia�e� go w swoich snach.
{15112}{15163}Znajd� Scuddera i przyprowad� go do mnie.
{15172}{15213}Co on ma z tym wsp�lnego?
{15220}{15295}By� dla mnie tym|czym kaznodzieja jest dla ciebie.
{15304}{15338}Moim wrogiem.
{15345}{15391}Widzia�e� moj� pora�k� na wojnie.
{15446}{15475}Jeste� tym Rosjaninem?
{15676}{15762}Tak, nazywam si� Lucius Belyakov.
{15774}{15885}Scudder zna prawdziwe imi�|kaznodziei tak jak ja twoje, Ben Hawkins.
{15894}{15944}Musisz go do mnie przyprowadzi�!
{15952}{16043}Ju� raz splami�em sobie r�ce krwi�|dla ciebie. Nie zrobi� tego ponownie.
{16098}{16175}- Nie uciekniesz od tego!|- To nic nie da.
{16239}{16285}Zgin� miliony!
{16299}{16359}Nie powstrzymam tego. Jestem tylko cz�owiekiem!
{16388}{16426}W takim razie uciekaj, tch�rzu!
{16441}{16501}Uciekaj, tak jak kiedy� tw�j ojciec!
{16508}{16546}Nie jestem nim, ty sukinsynu!
{16642}{16702}Je�li spr�bujesz uciec od swego przeznaczenia,
{16714}{16786}�wiatu si� nie uda,|czeka go straszny los!
{18376}{18424}On jest nauczycielem.
{21751}{21787}Nie by�o go tam.
{21826}{21857}Jeste� pewien?
{21895}{21941}By�o nas troje,
{21977}{22013}a dwoje wysz�o.
{22063}{22128}To co zosta�o z trzeciej jest tam pod spodem.
{22327}{22370}To nie on, Lila.
{22408}{22449}Jeszcze tu wr�ci.
{22464}{22500}Ca�y i zdrowy, zobaczysz.
{22629}{22672}Policjant wr�ci.
{22682}{22782}Kiedy tak si� stanie, powiesz mu, �e ch�opiec|zgin�� w ogniu.
{22792}{22818}B�dzie chcia� dowod�w.
{22826}{22888}Dasz mu ko�ci|wr�ki.
{22931}{22996}- Nie mog� tego zrobi�.|- Zrobisz to,
{23003}{23058}i wszystko co b�dzie konieczne.
{23068}{23168}Ch�opak jest silny, ale jeszcze nie gotowy,|a czasu jest coraz mniej.
{23180}{23236}Musisz si� upewni�, �e nic mu nie b�dzie.
{23255}{23291}Zrobi� co b�d� m�g�.
{23303}{23372}B�dziesz moim g�osem|gdy b�d� chcia� z nim rozmawia�,
{23384}{23444}moimi uszami kiedy zechce|ze mn� rozmawia�.
{23468}{23502}Ju� tego pr�bowali�my.
{23511}{23542}Pos�uchaj mnie, Samson,
{23552}{23689}ch�opak nie mo�e wi�cej postawi� stopy|w tej przyczepie, rozumiesz?
{23710}{23768}Kusi mnie...
{25432}{25504}Je�li kto� za to oberwie,|to b�d� to ja.
{25547}{25626}- To nie w porz�dku.|- Wiem o tym, ale tak musi by�.
{25684}{25753}Wed�ug zarz�du,|to jedyna rzecz jaka si� liczy.
{25779}{25832}Takie co� jak dobro czy z�o,
{25986}{26048}nie jest nawet warte obstawienia.
{26597}{26623}Co z nim?
{26669}{26724}- Prawie go stracili�my.|- Dobry Bo�e.
{26746}{26825}Zawa�. By�em tu� obok.
{26851}{26909}Dzi�ki Bogu za to.|Co by by�o gdyby by� sam?
{26925}{26949}Norman?
{26959}{27065}- S�yszy nas?|- Ci�ko powiedzie�. Nie mo�e m�wi�.
{27134}{27208}Iris, mo�esz nas zostawi� samych|na kilka minut?
{27218}{27254}Musz� porozmawia� z twoim bratem.
{27477}{27628}Dosta�em to od Normana wczoraj.|Wygl�da na to, �e by� przekonany, �e...
{27640}{27702}jeste� op�tany|przez jakiego� demona.
{27858}{27901}M�j Bo�e, Norman.
{27942}{27995}Powinienem by� to przewidzie�.
{28007}{28115}Po tych wszystkich latach kiedy|zajmowa� si� nami, zawiod�em go.
{28141}{28215}Je�li kogokolwiek mo�na wini�, to tylko mnie.
{28237}{28323}Ten list...|Powinienem by� si� z nim natychmiast zobaczy�.
{28342}{28405}Mog�em zarz�dzi� ocen� jego stanu zdrowia.
{28479}{28541}Prosz� zadzwoni� je�li jego stan ulegnie zmianie.
{28992}{29016}Norman,
{29045}{29074}S�yszysz mnie?
{29155}{29182}Tak.
{29213}{29244}S�yszysz mnie.
{29285}{29328}Widz� to w twoich oczach.
{29417}{29532}Bardzo mi przykro, Norman.|Nie powinno do tego doj��.
{29563}{29592}Nigdy.
{29680}{29759}To Hawkins, to co z niego zosta�o.
{29853}{29884}Co si� sta�o?
{29891}{29975}Sukinsyn pojawi� si� zesz�ej nocy.|Moi ludzie chcieli go z�apa�.
{29994}{30093}Schowa� si� w autobusie.|Musia� potr�ci� lamp�.
{30117}{30150}Wybuch� piekielny po�ar.
{30208}{30256}Czy tak to by�o?
{30349}{30376}Tak.
{30515}{30584}- To by�o niez�e k�amstwo.|- Opowiada�em gorsze.
{30623}{30659}Ona jest jedn� z nas do cholery.
{30683}{30766}Zas�uguje na wi�cej ni�|na jaki� nie oznaczony gr�b w polu.
{30862}{30906}Co powiesz Sofie?
{30929}{30977}Co powiem Sofie?
{30992}{31083}Prawdopodobnie jakie� k�amstwo.
{31136}{31167}Prawda, Jonesy?
{31747}{31790}Szuka�am ci�.
{31910}{31934}Ruthie.
{31994}{32025}Jak si� czujesz?
{32054}{32085}Jak bym nie by�a sob�.
{32107}{32138}Ale lepiej.
{32179}{32227}To dobrze.
{32265}{32308}Gabe powiedzia� mi co zrobi�e�.
{32358}{32392}Nic nie zrobi�em.
{32411}{32466}Uratowa�e� mi �ycie, a to jest co�.
{32505}{32541}Co ci powiedzia�?
{32562}{32687}�e mu pomog�e�.|Opiekowa�e� si� mn� dop�ki trucizna nie przesta�a dzia�a�.
{32804}{32843}Ja tylko...
{32888}{32948}Nie mog�em znie�� widoku ciebie w takim stanie.
{33059}{33114}S�ysza�am jak mnie wo�asz z...
{33128}{33176}z bardzo daleka.
{33207}{33325}To by�e� ty.|Tw�j g�os mnie sprowadzi�.
{33605}{33629}Ben?
{33663}{33756}Nie chc� �eby� my�la�a|�e jeste� mi d�u�na, to wszystko.
{34073}{34109}Nadal �pi?
{34133}{34209}Biedactwo.|Kto wie co ona teraz przechodzi.
{34245}{34310}To nie do ko�ca w porz�dku,|Samson wystawia dzi� przedstawienie
{34322}{34377}- jakby nic si� nie sta�o.|- Co jeszcze zamierzasz zrobi�?
{34387}{34464}Powinno by� ponure,|szacunek dla zmar�ych, to wszystko.
{34476}{34519}Zacznijmy od tego, �e ona i tak by�a w po�owie martwa.
{34598}{34627}To nie jest �mieszne.
{34670}{34694}Samson ma racj�.
{34703}{34749}To trudne,|ale przyda� by nam si� zastrzyk got�wki.
{34758}{34823}a poza tym, ci ludzie s� gotowi|�eby znowu wycisn�� z nich troch� kasy.
{3...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin