NS_1959-04.pdf

(1117 KB) Pobierz
455795661 UNPDF
NA STRAŻY
ZWIASTUN OBECNOŚCI
CHRYSTUSA PANA
I WYPEŁNIAJĄCYCH SIĘ
PROROCTW BIBLIJNYCH
W HISTORII ŚWIATA
Numer 4
lipiec – sierpień 1959
Redaguje: Kolegium Redakcyjne
Wszelką korespondencję i uwagi krytyczne, jak również i słowa zachęty w postaci ciekawych
materiałów i artykułów, prosimy kierować na adres sekretarza Redakcji
br Kaleta Stanisław
Myślachowice 48,
pow Chrzanów
„Błogosławiący Rzym”
1„Osiembłogosławieństw”takzRzymudziśdzwoni
Błogosławienikrwawejaorężnejdłoni
Którzymieczauciskuniezdejmujązbroni
BotymnapiersidanybędzieznakChrystusa
BłogosławienizRzymu– „krzyżowirycerze”–
Cozmordemipożogąutrwalaliwwierze
ŚwięteinkwizycjeprześcigłyNerona
KrwawolśniwRzymiekoronazłocona
Błogosławiącstaletymcogwałtzadają–
DlaobronyRzymunastosyciskają
2Błogosławienikupcyktórzyzłotoliczą
Bociziemiękrwiąświętychzlaną– odziedziczą
Ciobejmąkrwawedziedzictwozakonów
Pragnącnienieba– aleziemskichtronów
Błogosławieniprzetocowszegarnąkraje
Bonaprzyszłedziedzictwoczekaćsiłniestaje
PrzetoRzympanowaćchcejużdziśnaziemi–
Pobrzękującupasakrzyżamizłotymi!
3Błogosławienipysznipotężnimocarze
BotymwświątyniachRzymubudująołtarze
Tymnagłowęprzywdzieją„potrójne”korony
Zniszczyćinnychwładzępodbićpodsiętrony
Błogosławionetytułyinfułyitogi
Wjarzmieciemnościludtrzymającubogi
Błogosławioneichżycie– pałacewytworne
Auprogaprzeklęte– te kmiotki pokorne!...
4Błogosławieniwszyscycopodnieśligłowy
Nadnędzęubogiegoinadsłabośćwdowy
Błogosławionyktowheretyckiekraje
Miastomiłości– cios miecza zadaje
Ktomapaszczęarmatświętąwodęleje
Kto„świętąwojną”nazwiekrwawedzieje
GdywopłatkuJezusadzierżąkapelany
Tam, gdzie morderstwo – światwłunachskąpany
Amatkipłaczącewzapadłemogiły–
BłogosławioneżedlaRzymusynówpotraciły!
5Błogosławieniktórzyobalająkrzyże
KtórzykapłanówPańskichtrzymająwjasyrze
Pożogąwojnytratującświętości
Byleniestracićziemskichposiadłości
Błogosławionyprzetoirykarmatzdymu
Błogosławionytedy– bylebroniłRzymu
Bylewięziłwciemnicyszarąbraćprostaczą
Nacóżimnauka– bocóżoniznaczą
Błogosławienicokadząludzkiejnaiwności
Dymemzasnuwającołtarzeciemności
Błogosławienici– co ostatni grosz wdowi
Dlabłogosławieństwziemskichdadząkapłanowi!
6Błogosławienicicostrasząbullami
Cowyklęciemgrożą– żagwiąistosami
Błogosławioneedykta– krucjatysąświęte
„RzezieBartłomieja”– iręceprzeklęte
ZkrzyżaminapiersiachRzymucigwardziści
Miastosztandarumiłości– sztandarnienawiści
Niosącmiędzyludy– opiumdlapoganów
Zabożkidrewniane– dając„boskichpanów”
BłogosławieniktórzyniszcząChrystusaImienia
Przenoszącświadkówmorderstwwkrainęmilczenia!
7Błogosławieniktórzypanująnadświatem
Botych„następca”Piotraopowiesiębratem
Dlatychprześlekorony– świecepoświęcane
Dlapodwładnychniewolęharapyrzymiane
8Błogosławieniwiaryświętejkrzywdziciele
Bo tych imionabędąwyrytewkościele!
Niszcząccywilizacjęiwolnośćnarodu–
Wilczetoplemię– boz„WiczegoGrodu”
Błogosławienicobroniąrzymskiejpotęgi
Itylkotakichimionazapisanewksięgi
„Miastowieczne”– iciemnośćwaswytuczyła
Awilczycasławna pewniewykarmiła–
BoPanprzyszedłnaświatzpotęgąmiłości
Ale biada tym – cobłogosławiąnieprawości!
IZRAEL JAKO DOWÓD WTÓREGO PRZYJŚCIA
NASZEGO PANA
Mija11latniepodległościmłodegoPaństwaktórestałosięprzywróconymdomemprastarego
naroduktóremunaimię„Izrael”1Mojż3510
Każdyznasbezwielkiegowysiłkuzdołasobiewskrzesićprzedoczymawizjętego„Żyda
wiecznegotułacza”
WhistoriiiopowieściachpowstałatapostaćnielegendarnajednakŻydaktóryodtrąciłswego
MesjaszajakpowiedziałjedenznajwiększychprorokówIzraela„Alewpośrodkuwasstoi
któregowynieznacie”EwJana125
TenŻydwiecznytułaczktóryniewielelatpoukrzyżowaniuOdtrąconegozostałnibystado
ściganepożaremrozproszonypowszystkichziemiachbyłzbiegiemtułaczemwszędzieobcymi
podejrzewanymbezstałejsiedzibybezpaństwaktóremógłbynazwaćswoimwygnanyz
dawnejojczyznyktóratylekrwikosztowałajegoojcówAlbowiemnaródtenktóregosynowie
wołali– „KrewJegona nasinanaszegłowy”gdziekolwiekstąpiłnoszącyzesobązwitki
Proroków niesłuchanych i zdeptanego przez się Prawa – pozostać musiał jako świadek
zapowiedziktóramiałabyćistałasięznakiemWtóregoPrzyjścianaszegoPana„Aoddrzewa
figowego nauczciesiętegopodobieństwaGdysięjużgałąźodmładzailiściewypuszcza
poznajecieiżbliskojestlato”(Mat2432-34).
Żyd-tułacz jest nie tylko wyobrażeniem całej ludzkości skazanej na błądzenie po ziemi
gościńcamiwiekówdźwigającnaczolejakKainklątwęzaprzelewaniekrwiswoichbracilecz
jest również tym narodem różnym i odrębnym od reszty ludzi Jego długowieczność
nieprzemijającajestcudownązaistedługowiecznościątegonaroduktórywszystkieludyprzez
wiekiiwiekidziesiątkowałyigromiłyktóregosiedzibazburzonazostałaiobróconawperzynę
któryściganybyłimęczonywszędziegdziekolwiekszukałschronieniaaktóryżyjewciąż
zachowującswójodrębnyjęzykiodrębneprawoodwszystkichinnychnarodówoddzielony
przeżywszywszystkiewspółczesnemuplemionajakimśjedynymwhistoriicudem
Naródtenjestwięchistorycznymdowodemprawdziwościtejksięginaproroctwachktórej
oparliśmyswojenadziejeKsięgata– PismoŚwuczynasżeludtenpoddasiętysiącletniemu
wezwaniu Chrystusaiponiechawszyupędzaniasięzazłotemkapiącymzwszetecznejskarbnicy
Szatanaopuściziemięobcąiudasiędoswejojczyzny!Jakżeszodmiennąjesthistoriatego
naroduwszystkieinnenarodyktórezdobyłyostatnioniepodległośćnieopuszczałynigdy swej
zieminiebyłynigdywypędzaneprzeznajeźdźcówleczzostałypodbiteaniepodległośćzdobyły
bądźzazgodąpanującychpaństwbądźwdrodzewalkizbrojnej
Żydzinatomiastwygnanizostalizziemipalestyńskiejprzedniemal2000latirozproszeni po
wszystkichzakątkachświataidlanasjakochrześcijanhistoriategonarodujegolosyprzeszłei
przyszłeniesąobceaniobojętneJakopilniobserwatorzychcemyzwrócićuwagęnaterzeczy z
punktuwypełniającychsięproroctwbiblijnychpobudzenisłowaminaszegoMistrzazEwMat
2432ŻedrzewategonaszPanużyłjakotypunaIzraelajasnowynikaztreściJegokazaniai
mówinamotymrównieżprorokOzeasz910
Idlategosięgnijmymyślądohistoriiizapytajmydlaczegowłaśnieterazdopieropo 2000 lat
wygnaniapocząwszyodroku1878zaczęliosadnicyŻydowscytworzyćzrębypaństwaktóre
przeztylelatwymazanebyłozmapyświata?!
Wdniu29listopada1947rponad2/3członkówONZpostanowiłodokonaćpodziałuPalestynyi
utworzyćpaństwożydowskieWdniu14maja1948proklamowanowTel-AwiwiePaństwo
Izraelw8godzinpóźniejwładzebrytyjskieopuściłykraj
„PaństwoIzraelstałootworemdlaŻydówwszystkichkrajówrozproszenia”
WiekicałepotęgaRzymuipołączonesiłychrześcijaństwanominalnegowalczyłyoziemięświętą
dlaswychcelówKiedystudiujemyhistorięwojenkrzyżowych– te wszystkie wyprawy, w
którychtyleszaleństwaimordukiedypapieżUrbanIIimnichPiotrzAnimiensijakgopóźniej
zwano – „KukuPetros”bonękanywyrzutamisumienianawetwkieliszkuSzatanawidział–
rozpętaliżywiołyEuropybluźnierczymisłowami„Bógtakchce”zdawałosiężeżadnasiłanie
złamietychtysięcyktóreruszyłynapodbójPalestynyCzternaścietakichwyprawkrzyżowych
zorganizowali„nauczycielemiłości”akiedyzaciężnirycerzeniemoglidokonaćtegodzieła
wysłanodziecinarzeźniechybnąihaniebną!
PodrodzehordytegrabiłymordowałypaliłytysiąceŻydówwymordowanoprzy tym, a jednak
jakieśdziwnefatumzawisłonadtąziemiąktóra„zmlekiemimiodempłynącej”stałasiępomału
pustynią
JakobadaczePismaŚwwiemycozaprzekleństwowisiałonadtąziemią– przekleństwo
któregowcześniejjeszczewielkicesarzRzymu– JulianApostataniezdołałprzekreślićktóryaby
zadaćkłamsłowomChrystusachciałprzywrócićIzraeliodbudowaćŚwiątyniędziełojego
zginęłowtrzęsieniuziemiiwpłomieniachaonsamległnapolubitwyaostatnimisłowami
konającegocesarzabyło„JednakzwyciężyłeśGalilejczyku!”
PrzypominamysobiezhistoriiświetnyokressławyIzraelaokresnajwiększegorozkwitui
chwałyzaczasówkrólaSalomonainiebędziemytuprzypominaćznanejnamhistoriitych
wszystkichbłędówwytkniętychtemunarodowiprzezprorokaJeremiaszaprzedrozpoczęciem
się„dwójnasobukarania”zainteresowanyodsyłamydoWykładówPismaŚwTomIIWykład
VI i VII.
ChcemytutylkoprzypomniećżeojcowieIzraelazapomnieliojednymznajpiękniejszychPraw
danych im przez Bogazapośrednictwemwielkiegosynategonarodu– Mojżesza– prawa lat
JubileuszuPrawotomiałozapobiecnadmiernemugromadzeniusiębogactwwjednychrękach
byłodanewceluzapobieżeniakapitalizmowiiwyzyskowiczłowiekaprzezczłowiekapomijając
jużjegoaspektfigury„WielkiegoJubileuszu”światawktóregoprogiludzkośćwkroczyłaz
wtórymprzyjściemnaszegoPanaJubileuszuodzyskaniawolnościżyciaiprawnależnych
człowiekowiPatrz3Mojż25
Za nieprzestrzeganie tego prawa z przyczyn samolubnychBógpowiedziałdoIzraelażespotka
gokaraIdziśpotychwszystkichwiekachniedolicierpieniaitułactwaprzyszłaznamiennadata
– 1878rokKiedynarodziłasiętęsknotazatąojczyznąnigdynieznanąiniewidzianą?
Tęsknotatanarodziłasięnazajutrzpotymodległymdniukiedyostatnizichprzodków
wygnany został z tej górzystej ziemi leżącej nad brzegiem śródziemnomorskim a naród
rozproszonypoświecieTęsknotatanarodziłasiętysiącelatprzedHerzlemOnjednakbyłtym
mężemktóry tęsknocietejdałwyrazwzorganizowanymruchuktóregocelembyłoutworzenie
państważydowskiegoPierwszyKongresSyjonistycznyzwołanywroku1897przezHerzlado
BazyleizatwierdzajegoprogramMówiłwtedyHerzl„TutajwBazyleizałożyłempodwaliny
państważydowskiegoDzisiajbędąoniśmiaćsięzmychsłówleczbyćmożeza5latanapewno
niewięcejniżza50– staniesiętofaktem”Byłotowr1897Wdniu29listopada1947w30
latpoproroczychsłowachHerzlapodjęłoZgromadzenieOgólneNZuchwałęoutworzeniu
państwaIzrael!
NagóręHerzlawJerozolimiedokądwroku1949sprowadzonozwłokiwielkiegowieszcza
udająsięrokroczniewŚwiętoNiepodległościwielotysięcznetłumyabyzłożyćhołdpamięci
Teodora Herzla. (Temat ten szerokoopracowałpastorRussellwswymdziele„Syjonizmw
proroctwie”)
Idlategoroktenjestznamiennymbowiążesięonz datąwtóregoprzyjściaMesjasza–
ChrystusaKrólaKrólówiPanaPanówktóryobjąłdziedzictwoswegopanowaniaajednymz
najpotężniejszychznakówJegoparousji(obecności)jestwłaśnieprzywróceniełaskidlaIzraela
IsamIzraelpomałunabieratejświadomościodkogootrzymałtąziemięCytujemyzBiuletynu
Nr10/59słowawielkiegoprorokaEzechiela1117„Idamwamziemięizraelską” – „Zgromadzę
wasznarodówazbioręwaszziemdoktórycheścierozproszeniidamwamziemięizraelską”
Amyprzypomnimyowielejeszczegłębszesłowategoproroka– Ezech. 37:12-14„Idowiecie
siężemJaPanmówiętoiuczynięmówiPan”
BoileżzginęłosynówIzraelanatejpustynirozproszenia– natymWtórymExodusietułacze
dni lata łez i niewoli któż zliczy i wejrzał Pan na ten naród utrapiony ale zarazem i
zatwardzonyduchemżejakpowiedziałprzezprorokaJeremiasza1613-17abyoderwać ich od
bogactwidobytkówktóreposiadłwziemicudzejmusiałposłać„wielurybitwówabyichłowili
potempoślewielułowcówabyichłapalinawszelkiejgórzeinawszelkimpagórkuiwdziurach
skalnychJakożyjePanktórywywiódłsynówIzraelskichzziemipółnocnejizewszystkichziem
doktórychbyłichwygnałgdyichzasięprzywiodędoziemiichktórąmdałojcomich”
PrzypominającjeszczesłowanaszegoPanaktórypowiedziałnakrótkoprzedzniszczeniem
powaśnionejJerozolimyprzezTytusa„IbędziedeptaneJeruzalemodpoganażsięwypełnią
czasypogan”– EwŁuk2124Dochodzimydoznamiennejdatykońca„czasówpogan”roku
1914Cóżstałosiętakiegoznamiennegowtymczasie?OtóżpodczasdziałańIwojnyświatowej
na terenie Palestyny z TurkamiwalczyłangielskigenerałAllenbyItoconieudałosięJulianowi
Apostacieconiewywalczyło14wyprawkrzyżowychabywypędzićmuzułmanówzZiemi
Świętejkiedyprzyszedłczassłuszny– czasnaznaczony”generałtenzniezliczonąarmią
rozpocząłofensywęinabrzmienienazwiskajegoktórefonetyczniebardzopodobnejestdo
muzułmańskiegoświętegoimienia„AllachBey”– pierzchliTurcyJerozolimazostaławydarta
Turkom I odtąd mandat nad tą ziemią sprawowali Anglicy Nie będziemy rozpatrywali
Zgłoś jeśli naruszono regulamin