Światłolecznictwo.pdf

(109 KB) Pobierz
Microsoft Word - swiatlolecznictwo.doc
www.pandm.prv.pl
ĺ wiatłolecznictwo
Definicja
ĺ wiatłolecznictwo to dział fizykoterapii, metoda leczenia Ļ wiatłem wykorzystuj Ģ ca jego
naturalne (helioterapia) lub sztuczne Ņ ródła (aktynoterapia), emituj Ģ ce głównie promienie
podczerwone (sollux), nadfioletowe (lampa kwarcowa) lub skojarzone Ļ wiatło obu typów
promieniowania.
Helioterapia
Helioterapi Ģ okre Ļ la si ħ wykorzystanie do celów leczniczych promieniowania słonecznego.
Czym w rzeczywisto Ļ ci jest Ļ wiatło słoneczne?
Po przepuszczeniu go przez pryzmat otrzymujemy szerokie spektrum Ļ wietlne zło Ň one z
Ň nego rodzaju promieniowania.
Podstawowym kryterium, według którego dzielimy promieniowanie jest długo Ļę fali.
Poniewa Ň Ļ wiatłolecznictwo korzysta ze Ļ ci Ļ le okre Ļ lonych rodzajów promieniowania w tym
miejscu zostan Ģ omówione tylko interesuj Ģ ce nas zakresy tego promieniowania.
Wła Ļ ciwo Ļ ci fizyczne i biologiczne promieniowania elektromagnetycznego
-Promieniowanie podczerwone (IR – infra-red) jest promieniowaniem niewidzialnym,
umiejscowionym w widmie promieniowania elektromagnetycznego, mi ħ dzy czerwieni Ģ
widma Ļ wiatła widzialnego a mikrofalami. Jest ono emitowane przez rozgrzane ciała. W
leczeniu wykorzystuje si ħ promieniowanie podczerwone o długo Ļ ci fali 770-15000 nm.
Promieniowanie widzialne znajduje si ħ w pa Ļ mie 400-760 nm, wywołuj Ģ c u ludzi i zwierz Ģ t
wra Ň enia Ļ wietlne. W widmie promieniowania elektromagnetycznego jest ono umiejscowione
pomi ħ dzy nadfioletem a podczerwieni Ģ .
-Promieniowanie nadfioletowe (UV – ultra-violet ) to, podobnie jak promieniowanie
podczerwone, promieniowanie niewidzialne o długo Ļ ci fali 400-100 nm. W widmie
promieniowania elektromagnetycznego jest umiejscowione zaraz za obszarem fioletu widma
widzialnego. W lecznictwie wykorzystuje si ħ promieniowanie nadfioletowe o długo Ļ ci fali
380-200 nm.
Wszystkie te rodzaje promieniowania elektromagnetycznego powstaj Ģ w wyniku zmian
zachodz Ģ cych w atomach lub drobinach emituj Ģ cego je ciała. Promieniowanie rozchodzi si ħ
w postaci oddzielnych porcji energii – kwantów, zwanych te Ň fotonami.
Promieniowanie elektromagnetyczne padaj Ģ c na granic ħ mi ħ dzy dwoma o Ļ rodkami ulega:
-odbiciu , które jest wprost proporcjonalne do stopnia gładko Ļ ci powierzchni, na któr Ģ pada. Z
kolei gładko Ļę powierzchni zale Ň y od jej składu chemicznego i wła Ļ ciwo Ļ ci optycznych;
-pochłanianiu od stopnia pochłaniania zale ŇĢ wszelkie reakcje fotochemiczne i biologiczne
zachodz Ģ ce w tkankach pochłaniaj Ģ cych to promieniowanie;
-załamaniu , które wyst ħ puje przy uko Ļ nym przej Ļ ciu promieniowania przez granic ħ
o Ļ rodków o ró Ň nej g ħ sto Ļ ci;
-ugi ħ ciu (dyfrakcji) je Ň eli promieniowanie elektromagnetyczne natrafi na swojej drodze na
szczelin ħ lub przeszkod ħ nieco mniejsz Ģ ni Ň długo Ļę fali. Wówczas kraw ħ dzie tej przeszkody
staj Ģ si ħ Ņ ródłem promieniowania rozchodz Ģ cego si ħ w kierunku ró Ň nym od kierunku
promieniowania padaj Ģ cego;
-rozproszeniu , które jest odwrotnie proporcjonalne do gładko Ļ ci powierzchni, na któr Ģ pada .
Widmo promieniowania słonecznego w swej drodze do ziemi ulega zmianie w zale Ň no Ļ ci od:
-pory roku i dnia
W ró Ň nych porach roku i dnia zmienia si ħ skład promieniowania słonecznego co jest
zwi Ģ zane z k Ģ tem padania. Im mniejszy jest k Ģ t padania promieni słonecznych tym bardziej
1
4925070.002.png
www.pandm.prv.pl
musz Ģ one przebija ę si ħ przez grubsze warstwy atmosfery. Z kolei w godzinach rannych i
popołudniowych ilo Ļę promieniowania ultrafioletowego jest niewielka, najwi ħ ksza, gdy
sło ı ce jest w zenicie,
- wysoko Ļ ci nad poziomem morza
Na wi ħ kszych wysoko Ļ ciach ilo Ļę promieniowania ultrafioletowego jest wy Ň sza, co jest
zwi Ģ zane głównie z czysto Ļ ci Ģ i przejrzysto Ļ ci Ģ powietrza,
-pozycji na ziemi
Zachmurzenia, a tak Ň e zanieczyszczenia powietrza (od zawarto Ļ ci w powietrzu pary wodnej i
pyłów),
-siły odbicia (nad morzem, na Ļ niegu)
Promieniowanie słoneczne pochłoni ħ te przez skór ħ wywołuje w niej odczyny miejscowe . S Ģ
one wynikiem oddziaływania na skór ħ , zarówno promieniowania podczerwonego, jak i
ultrafioletowego. Na odczyn miejscowy wyst ħ puj Ģ cy w skórze składa si ħ rumie ı cieplny
(wpływ działania podczerwonych promieni słonecznych) i rumie ı fotochemiczny
(wywołany działaniem słonecznych promieni UV). Emisj ħ promieniowania podczerwonego
odbieramy jako uczucie ciepła a ultrafiolet jest odpowiedzialny za zło Ň ony proces
br Ģ zowienia skóry i cał Ģ gam ħ procesów fotochemicznych i fotobiologicznych.
ĺ wiatło słoneczne oddziałuje korzystnie na organizm w wyniku zachodz Ģ cych w nim
odczynów ogólnych . Wpływ Ļ wiatła słonecznego polega mi ħ dzy innymi na wzmo Ň eniu
przemiany materii, pobudzeniu mechanizmów krwiotwórczych, zwi ħ kszeniu odporno Ļ ci
organizmu na zaka Ň enia, pobudzaj Ģ cym wpływie na gruczoły wydzielania wewn ħ trznego,
działaniu odczulaj Ģ cym oraz przeciwkrzywiczym.
Nie nale Ň y jednak zapomina ę , Ň e Ļ wiatło słoneczne mo Ň e wywoła ę niekorzystne odczyny.
B ħ d Ģ one wyst ħ powa ę w przypadku niewła Ļ ciwego dawkowania, a co za tym idzie w
przypadku pochłoni ħ cia zbyt du Ň ej ilo Ļ ci energii promieniowania. Objawiaj Ģ si ħ nadmiernym
rumieniem fotochemicznym, uczuciem ogólnego rozbicia, bólami głowy, gor Ģ czk Ģ a nawet
poparzeniami.
Helioterapi ħ stosuje si ħ w leczeniu:
- gru Ņ licy kostno-stawowej
-
gru Ņ licy dróg moczowych,
-
gru Ņ licy w ħ złów chłonnych,
-
przewlekłych stanów zapalnych stawów
-
przewlekłych nie Ň ytów dróg oddechowych
-
łuszczycy
-
czyraczno Ļ ci
tr Ģ dzika pospolitego
- zaburze ı wzrostu ko Ļ ci u dzieci.
Przeciwwskazaniem do stosowania k Ģ pieli słonecznych jest:
- gru Ņ lica płuc,
- niewydolno Ļę kr ĢŇ enia,
-
choroba nowotworowa,
-
skłonno Ļę do krwawie ı z narz Ģ dów wewn ħ trznych,
-
nadczynno Ļę tarczycy
-
zaawansowana mia Ň d Ň yca.
2
-
4925070.003.png
www.pandm.prv.pl
Aktynoterapia
Definicja
Aktynoterapi Ģ okre Ļ la si ħ wykorzystanie do celów leczniczych sztucznych Ņ ródeł
promieniowania Ļ wietlnego (sollux, lampy kwarcowe, laser).
Promieniowanie podczerwone dzieli si ħ na:
- Promieniowanie krótkofalowe (IR-A), tzw.bliskie, o długo Ļ ci fali 770-1500 nm .
- promieniowanie Ļ redniofalowe (IR-B) o długo Ļ ci fali 1500-4000 nm .
- promieniowanie długofalowe (IR-C), tzw. dalekie, o długo Ļ ci fali 4000-15000 nm.
Skutki wywołane w tkankach przez promieniowanie elektromagnetyczne, tym samym przez
promieniowanie podczerwone, zale ŇĢ od ilo Ļ ci pochłoni ħ tej energii. Zgodnie z prawem
Grotthusa-Drapera , tylko ta ilo Ļę energii, która zostanie pochłoni ħ ta (a nie ta, która pada),
wywoła odczyn. Działanie biologiczne promieniowania IR polega na ich wpływie cieplnym
na tkanki. Pochłoni ħ ta przez te tkanki energia promieniowania zwi ħ ksza energi ħ kinetyczn Ģ
ich cz Ģ steczek a co za tym idzie podnosi temperatur ħ tkanek. Szybko Ļę podnoszenia si ħ
ciepłoty tkanek jest wprost proporcjonalna do szybko Ļ ci z jak Ģ energia jest pochłaniana.
Woda posiada du ŇĢ zdolno Ļę pochłaniania, a poniewa Ň tkanki zawieraj Ģ wod ħ (60-70%),
równie Ň posiadaj Ģ du ŇĢ zdolno Ļę pochłaniania. Tak wi ħ c pojemno Ļę cieplna tkanek jest du Ň a,
ale nie nale Ň y zapomina ę , Ň e i układ naczyniowy odgrywa du ŇĢ rol ħ w przenoszeniu i
przewodzeniu ciepła. Zapobiega on wytwarzaniu du Ň ej ró Ň nicy ciepłoty w ró Ň nych cz ħĻ ciach
ciała.
Przenikanie i pochłanianie promieniowania podczerwonego
Padaj Ģ ce na skór ħ promieniowanie podczerwone zostaje od niej odbite (w 1/3) oraz
pochłoni ħ te (w 2/3). Przenikanie i pochłanianie promieniowania podczerwonego zale Ň y od
długo Ļ ci fali.
Promienie podczerwone krótkofalowe (IR-A ), mimo i Ň posiadaj Ģ zdolno Ļę przenikania do 30
mm (a Ň do tkanki podskórnej), to jednak pochłaniane s Ģ głównie w warstwie do 10 mm
skutkiem czego ulega ona silniejszemu przegrzaniu. Ten rodzaj promieniowania przenika
przez skór ħ do warstw tkanki podskórnej, bogato unaczynionej, a je Ň eli warstwa tłuszczowa
nie jest zbyt gruba, wówczas dochodzi nawet do mi ħĻ ni. Przegrzanie nie wywołuje uczucia
pieczenia poniewa Ň krew pochłania ciepło i przenosi je do warstw gł ħ biej poło Ň onych,
podnosz Ģ c ciepłot ħ tkanek.
Promieniowanie podczerwone długofalowe (IR-C) nie przenika zbyt gł ħ boko. Ogólna granica
to 3mm a najwy Ň sza granica przenikalno Ļ ci to 10mm. Tak wi ħ c przenikalno Ļę ogranicza si ħ
praktycznie tylko do naskórka . Wynika st Ģ d, Ň e powierzchnia skóry pochłania je w
znacznym stopniu, przez co mo Ň e ulega ę silniejszemu przegrzaniu. Ciepło jest cz ħĻ ciowo
przewodzone do tkanek gł ħ biej poło Ň onych a cz ħĻ ciowo wyst ħ puje utrata tego Ň ciepła do
otaczaj Ģ cego skór ħ otoczenia (powietrza).
Reakcje organizmu na promieniowanie podczerwone
Skutki działania promieniowania podczerwonego na organizm zale ŇĢ od wielu czynników
obejmuj Ģ cych mi ħ dzy innymi cechy samego promieniowania czy cechy reaktywno Ļ ci
organizmu. Du Ň e znaczenie ma widmo promieniowania, energia fotonów, odległo Ļę od
na Ļ wietlanej skóry, jak i wielko Ļę na Ļ wietlanej powierzchni. Reakcja organizmu zale Ň y
równie Ň od stanu skóry, jej wilgotno Ļ ci, grubo Ļ ci tkanki podskórnej oraz stanu układu
krwiono Ļ nego i chłonnego. Wyst ħ puj Ģ ce skutki biologiczne s Ģ reakcj Ģ na wywoływanie
fizjologicznych odruchów układu naczyniowego skóry (organizm d ĢŇ y do zachowania
homeostazy cieplnej).
3
4925070.004.png
www.pandm.prv.pl
Wpływ biologiczny promieniowania podczerwonego polega na działaniu ciepła, które
powoduje mi ħ dzy innymi:
-popraw ħ ukrwienia skóry i zwi ħ kszenie wydzielania potu;
-rozszerzenie naczy ı włosowatych skóry a co za tym idzie zwi ħ kszony przepływ przez tkanki
krwi t ħ tniczej;
-reakcje ze strony naczy ı ħ biej poło Ň onych zgodnie z prawem Dastre-Morata . Prawo to
mówi, i Ň “bod Ņ ce termiczne (zimno lub ciepło) działaj Ģ c na du Ň e powierzchnie skóry,
powoduj Ģ przeciwne do naczy ı skóry zachowanie si ħ du Ň ych naczy ı klatki piersiowej i jamy
brzusznej. Naczynia nerek, Ļ ledziony i mózgu wykazuj Ģ odczyn taki sam, jak naczynia
skóry.”;
-pobudzenie procesów metabolicznych;
-działanie przeciwbólowe poprzez podwy Ň szenie progu bólu;
-zmniejszenie napi ħ cia mi ħĻ ni.
Odczyn organizmu na promieniowanie podczerwone mo Ň e by ę miejscowy lub ogólny .
Odczyn miejscowy , jak wskazuje sama nazwa, wyst ħ puje w skórze, w miejscu jej
napromieniowania, ale swym zasi ħ giem obejmuje s Ģ siaduj Ģ ce z nim okolice. Polega on na
rozszerzeniu naczy ı krwiono Ļ nych skóry co b ħ dzie powodowa ę jej zaczerwienienie. Objaw
ten okre Ļ la si ħ mianem rumienia cieplnego. Rumie ı cieplny wykazuje kilka
charakterystycznych cech, dzi ħ ki którym mo Ň na odró Ň ni ę go od rumienia fotochemicznego
(promieniowanie UV). Otó Ň wyst ħ puje on w trakcie na Ļ wietlania, jego nasilenie wzrasta w
miar ħ upływu czasu oddziaływania promieniowania podczerwonego.
Zaczerwienienie skóry jest plamiste, nierównomierne, co jest wynikiem rozszerzania si ħ
ħ biej poło Ň onych naczy ı krwiono Ļ nych skóry. Zanika po pewnym czasie (około 1-2 godzin)
od zako ı czenia na Ļ wietlania.
Odczyn ogólny to odległa reakcja organizmu np. w obr ħ bie przeciwnej ko ı czyny.
Ogólne wskazania do stosowania promieniowania podczerwonego
-przewlekłych i podostrych procesach zapalnych i reumatycznych stawów oraz cz ħĻ ci
mi ħ kkich ko ı czyn;
-przewlekłych i podostrych stanach zapalnych jamy nosowej, zatok przynosowych, ucha
zewn ħ trznego i stawów Ň uchwy;
-nerwobólach oraz zespołach bólowych; O stanach po zapaleniu bakteryjnym, odmro Ň eniu i
uszkodzeniu promieniami rtg lub UV; O chorobach naczy ı krwiono Ļ nych i obwodowych np.
choroba Reynaud;
-naciekach i ropniach tkanek mi ħ kkich, naciekach po zbyt płytko podanych zastrzykach;
-jako zabieg przygotowawczy przed masa Ň em, kinezyterapi Ģ i niektórymi zabiegami z
zakresu elektrolecznictwa, jak np. jontoforeza.
Ogólne przeciwwskazania do stosowania promieniowania podczerwonego
-nieodwracalne uszkodzenia skóry i naczy ı (zmiany troficzne, mia Ň d Ň yca t ħ tnic) oraz
obrz ħ ki;
-zaburzenia czucia;
- Ļ wie Ň e urazy gro ŇĢ ce krwawieniem oraz choroby zakrzepowe (np. zakrzepowe zapalenie
Ň ył);
-choroby nowotworowe;
-staro Ļę (mia Ň d Ň yca oraz niewydolno Ļę kr ĢŇ enia s Ģ bezwzgl ħ dnym przeciwwskazaniem);
-nadci Ļ nienie t ħ tnicze od II stopnia wg WHO;
-okres ci ĢŇ y;
-miesi Ģ czka;
-stany podgor Ģ czkowe i gor Ģ czka;
-niewydolno Ļę mi ħĻ nia sercowego, stan po zawale, wady serca;
4
4925070.005.png
www.pandm.prv.pl
-choroby nerek;
-ostre stany zapalne jajników, wyrostka robaczkowego, p ħ cherzyka Ň ółciowego.
Promieniowanie nadfioletowe
Cz ħĻ ciej jest zwane promieniowaniem ultrafioletowym . Ze wzgl ħ du na zró Ň nicowane
działanie biologiczne, promieniowanie ultrafioletowe dzieli si ħ na:
- UV-A, tzw.długofalowe o długo Ļ ci fali 400-315 nm
- UV-B, tzw. Ļ redniofalowe o długo Ļ ci fali 315-280 nm
- UV-C, tzw.krótkofalowe o długo Ļ ci fali 280-200 nm.
Przenikanie promieniowania krótkofalowego jest małe i wynosi 0,1-0,5mm , tak wi ħ c jest
pochłaniane przez warstw ħ naskórka. Z kolei promieniowanie długofalowe przenika gł ħ biej,
do warstwy 0,5-2mm . Jak wida ę przenikliwo Ļę wzrasta wprost proporcjonalnie do długo Ļ ci
fali.
Promienie ultrafioletowe s Ģ pochłaniane przez warstw ħ naskórka w 20%, przez warstw ħ skóry
w 50%, a pozostała cz ħĻę promieniowania ulega odbiciu. Ilo Ļę promieniowania odbitego od
powierzchni skóry zale Ň y od k Ģ ta padania promieni, stanu skóry oraz od długo Ļ ci fali.
Promienie ultrafioletowe s Ģ pochłaniane przez protoplazm ħ komórek a skutkiem ich działania
s Ģ odczyny fotochemiczne i biologiczne. Wielko Ļę odczynu zale Ň y, zgodnie z prawem
Grotthusa-Drapera, od ilo Ļ ci pochłoni ħ tej energii.Biologiczne działanie promieniowania UV
jest nast ħ pstwem jego działania fotochemicznego.
Pod wpływem promieni UV w tkankach i ich elementach zdolnych do absorpcji (np. w
karotenie, kwasach nukleinowych, histydynie, tyrozynie, lipoproteinach, melaninie,
hemoglobinie), zachodz Ģ Ň ne reakcje chemiczne, takie jak synteza, utlenianie, redukcja lub
rozpad. S Ģ one przyczyn Ģ wyst ħ powania odczynu fotochemicznego, tworzenia pigmentu czy
wytwarzania witaminy D.
Odczyn fotochemiczny
Zwany równie Ň rumieniem fotochemicznym , to odczyn skóry, objawiaj Ģ cy si ħ jej
zaczerwienieniem w wyniku rozszerzenia naczy ı krwiono Ļ nych. Rumie ı fotochemiczny
powstaje w dwóch etapach:
W wyniku pochłoni ħ cia energii promieniowania UV przez białko komórek warstwy
kolczystej naskórka, dochodzi do jego denaturyzacji, czego nast ħ pstwem jest uszkodzenie
tych komórek. Z uszkodzonych komórek wydzielaj Ģ si ħ zwi Ģ zki histaminopodobne, które
przenikaj Ģ do skóry wła Ļ ciwej gdzie powoduj Ģ rozszerzenie naczy ı włosowatych.
Przy wła Ļ ciwym dawkowaniu promieni UV nie wyst ħ puj Ģ Ň adne niepo ŇĢ dane skutki, ale w
sytuacji przedawkowania pojawia si ħ przebarwienie, natomiast przy znacznym
przedawkowaniu mo Ň e doj Ļę do powstania p ħ cherzy Ļ ródskórnych i podskórnych oraz
nad Ň erek. Nast ħ pstwem rumienia jest zwi ħ kszenie przepuszczalno Ļ ci naczy ı , co powoduje
przej Ļ cie osocza do przestrzeni mi ħ dzykomórkowych naskórka i skóry wła Ļ ciwej, a to z kolei
powoduje obrz ħ ki.
W przypadku nagromadzenia si ħ płynu przesi ħ kowego mi ħ dzy warstwami naskórka powstaj Ģ
p ħ cherze wypełnione płynem surowiczym. Innym nast ħ pstwem jest złuszczenie naskórka.
Przy cz ħ stych kontaktach z promieniami UV, powstaj Ģ znaczne zgrubienia warstwy rogowej
naskórka (hyperkeratoza), które bardzo cz ħ sto s Ģ punktem wyj Ļ cia nowotworów skóry .
Rumie ı fotochemiczny cechuje si ħ okresem utajenia (1-6 godzin po zadziałaniu
promieniowania), narastania i szczytu (6-24 godzin) oraz okresem zaniku (po słabych
dawkach kilka godzin a po du Ň ych mo Ň e to by ę nawet kilka dni). Jest on jednolity,
równomierny i Ļ ci Ļ le ograniczony do na Ļ wietlanej powierzchni skóry.
5
4925070.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin