ementor36.pdf

(7155 KB) Pobierz
untitled
661525726.006.png 661525726.007.png 661525726.008.png 661525726.009.png
661525726.001.png
Od redakcji
Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,
Na rozpoczęcie nowego roku akademickiego oddaję Państwu do lektury kolejny numer naszego dwumie-
sięcznika. Bieżące wydanie rozpoczyna prezentacja dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości kształcenia
na kierunkach ekonomicznych na przykładzie działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Artykuł ten
stanowi dopełnienie prezentacji konferencyjnych dwóch seminariów Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych, poświęconych Procesowi Bolońskiemu i wyzwaniom stojącym przed szkolnictwem wyższym.
Ostatnie z nich miało miejsce w murach UEK.
Polecam Państwu również szczególnie dwa artykuły związane z potencjałem, jaki niesie ze sobą sieć interneto-
wa. Pierwszy poświęcony jest badaniom nad technologiami wyszukiwania w czasie rzeczywistym, drugi natomiast
omawia aktywność administracji samorządowej w sieci na przykładzie województwa małopolskiego.
Rekomendacji godna jest ponadto recenzja publikacji An Introduction to Distance Education , szeroko omawiającej
najistotniejsze obszary metodyki i technologii nowoczesnej e-edukacji. Warto podkreślić fakt, iż wśród twórców
tego bestsellera są autorzy, których Czytelnicy „e-mentora” mieli już okazję poznać na łamach naszego pisma.
Na zakończenie prezentacji numeru chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jedno opracowanie – po-
święcone problematyce nadmiaru informacji w procesach edukacyjnych. To ważny, dotychczas niezbyt szeroko
omawiany w „e-mentorze” temat. Polecam lekturze i refleksji.
Korzystając z okazji zapraszam wszystkich zainteresowanych na obrady kolejnej, VII już edycji środowiskowej
konferencji pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym . Tym razem rolę gospodarza pełnić będzie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Spotkanie zaplanowane jest na 18 listopada br. Więcej informacji, w tym
kartę zgłoszeniową na konferencję, można znaleźć na stronie www.e-edukacja.net.
Marcin Dąbrowski
redaktor naczelny
Aktualności
Webinside.pl: Jaki będzie internet w roku 2025?
Firmy Cisco oraz Global Business Network przedstawiły raport Ewolucja Internetu . W wyniku trwających ponad rok badań,
gromadzenia danych i wywiadów opracowano cztery różne możliwe scenariusze rozwoju sieci w ciągu najbliższych 15 lat.
PAP: Uniwersytet Śląski uruchomił platformę kontaktu ze szkołami
Uniwersytet Śląski w Katowicach uruchomił stronę internetową będącą platformą kontaktu i współpracy ze szkołami
średnimi. W ten sposób uczelnia chce realizować jedną ze swych misji, która zakłada kreowanie postawy uczenia się przez
całe życie.
Edunews: E-podręcznik, czyli co?
W oczekiwaniu na pierwszy polskojęzyczny e-podręcznik do dowolnego wykorzystania zaostrza nam się apetyt. Codziennie
bombardowani przez informacje podawane w formie przekazu multimedialnego i coraz częściej interaktywnego, oczekujemy
wiele po takim narzędziu edukacyjnym. Jak projektować takie nowoczesne e-narzędzia dydaktyczne?
Gazeta.pl: Czytniki e-booków sprawiają, że ludzie czytają więcej
Ankieta została przeprowadzona w maju przez firmę Marketing and Research Resources Inc. na grupie 1200 właścicieli
czytników e-booków, na zlecenie firmy Sony. Pośród badanych 40 proc. zadeklarowało, iż po zakupie zaczęli czytać więcej
książek niż wtedy, gdy mieli do nich dostęp jedynie w wersji papierowej.
InternetStandard: Oxford English Dictionary już tylko online
Wiele wskazuje na to, że nie ukaże się drukiem następne, trzecie wydanie legendarnego słownika Oxford English
Dictionary. Wydawca – Oxford University Press – poinformował, że przygotowywane od 21 lat wydanie, tzw. OED3, uka-
że się prawdopodobnie już tylko w internecie. Do ostatecznego ukończenia prac (słownik przygotowuje obecnie ponad
80 leksykografów) potrzeba jeszcze ok. 10 lat.
eSchoolNews: Ed-tech innovators share their vision for education
From ideas on how Web 2.0 tools and game-based learning environments can help schools move beyond the industrial-era
model of instruction, to the key question that should define successful teaching and learning in the 21st century, eSchool
News TV recently captured the insights of several education technology leaders in a series of video interviews you won’t
Więcej doniesień z najważniejszych wydarzeń w e-learningu i ICT dostępnych jest
w serwisie: wioska.net – codziennie nowe informacje nt. e-edukacji .
październik2010 3
661525726.002.png 661525726.003.png
metody, formy i programy kształcenia
System oceny dydaktyki
na uczelni ekonomicznej
– doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie
Jan W. Wiktor
Kształcenie – obok prowadzenia badań naukowych i pełnie-
nia funkcji wychowawczej – jest głównym komponentem
misji każdej uczelni, każdej szkoły wyższej. Stanowi wartość
o znaczeniu autotelicznym, ale i zarazem instrumentalnym.
Uczelnia wyższa – uniwersytet – ma dążyć do poszukiwa-
nia i głoszenia prawdy, sprzyjać uczciwej, nieskrępowanej
i poważnej dyskusji nad zasadniczymi problemami współ-
czesnego świata i służyć formowaniu dojrzałej osobowości
młodego człowieka. Niniejsze opracowanie stanowi spoj-
rzenie na zagadnienia jakości kształcenia na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie (UEK) właśnie w tej perspek-
tywie – organicznych funkcji uczelni i roli dydaktyki w jej
funkcjonowaniu.
Obok zasadniczego, autotelicznego wymiaru po-
ziom dydaktyki – a więc jakość kształcenia – posiada
wymiar instrumentalny. W Polsce w wyniku procesów
transformacji edukacja, także na poziomie szkoły wyż-
szej, stała się „produktem” – podlegając mechanizmowi
gry rynkowej i stając się przedmiotem transakcji sprze-
daży. Po roku 1990 zaczął się rozwijać dynamicznie
i niezwykle żywiołowo rynek usług edukacyjnych. Na
skutek określonych rozwiązań legislacyjnych struktura
podmiotowa szkół wyższych uległa zasadniczej zmia-
nie. W takich warunkach jakość kształcenia stała się
istotnym elementem funkcjonowania szkół wyższych,
dobrem na swój sposób skomercjalizowanym, płasz-
czyzną rywalizacji poszczególnych instytucji sektora,
w tym narzędziem konkurowania o studenta w nowej
roli – klienta, nabywcy usługi edukacyjnej.
We wspomniane wyżej zadania szkoły wyższej
wpisuje się trafnie misja Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie – Rerum cognoscere causas et valorem 1 . Jej
znaczenie uczelnia upatruje nie tylko w odniesieniu
do sfery badań naukowych służących poszukiwaniu
prawdy w życiu gospodarczym, w funkcjonowaniu
systemów ekonomicznych, lecz także w upowszech-
nianiu tej prawdy: naszym głównym zadaniem jest
bowiem dawać uniwersalne wykształcenie, łączyć wiedzę
zawodową z wiedzą ogólną o charakterze metodologicznym
i teoretycznym 2 .
Zasadniczą płaszczyzną udostępniania takiej
wszechstronnej wiedzy jest dydaktyka. Student
w toku studiów jest odbiorcą naszych usług edukacyj-
nych. W procesie dydaktyki uniwersytet przekazuje
mu szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, pozwalającą
– w oparciu o podejście holistyczne – znajdywać
wciąż nowe, twórcze rozwiązania przyszłych proble-
mów społecznych i gospodarczych. Stwarza warunki,
w których absolwenci mogą tworzyć atrakcyjne
strategie rozwoju swoich przedsiębiorstw, instytucji
i organizacji, a także projektować skuteczne sposoby
realizacji tych strategii w obliczu pogłębiających się
i mających coraz szerszy zasięg procesów interna-
cjonalizacji i globalizacji. Na to, jak skutecznie to
czynią i będą czynić, ma w dużej mierze wpływ jakość
procesu kształcenia.
Formalne rozwiązania i wymagania
w zakresie jakości kształcenia
w szkole wyższej
Kwestie zasygnalizowane tytułem niniejszego pod-
rozdziału są powszechnie znane – dlatego ich opis
zostanie ograniczony do najważniejszej konstatacji.
W wymiarze formalnym zagadnienia jakości kształ-
cenia są elementem ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym , podlegają opiniom
i decyzjom Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W myśl
obowiązujących regulacji prawnych jakość kształcenia
odnosi się w zasadzie do oceny stopnia zgodności
treści nauczania z obowiązującymi standardami,
zawartymi w stosownym rozporządzeniu ministra
(z dnia 12 lipca 2007 roku). Szczegółowe zagadnienia
zawarte w formularzu PKA obejmują ocenę:
• stosowanej polityki i procedur w zakresie za-
pewniania jakości studiowania,
• procedur okresowej ewaluacji i przeglądu pla-
nów oraz programów nauczania, a także efektów
ich realizacji,
1 Łac. poznawać przyczynę i istotę rzeczy.
2 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – misja, http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/o-uniwersytecie/misja.html,
[26.07.2010].
4 e-mentornr4(36)
661525726.004.png
System oceny dydaktyki na uczelni ekonomicznej
• procedur oceniania studentów (stosowanych
form i kryteriów weryfikacji wiedzy oraz oceny
wyników kształcenia),
• procedur zapewnienia poziomu kadry naucza-
jącej,
• stosowanego na uczelni systemu informacyjne-
go, umożliwiającego gromadzenie, analizowanie
i wykorzystywanie opinii studentów, m.in. na
temat jakości kształcenia, możliwości zatrud-
nienia,
• sposobu publikowania informacji, m.in. na temat
ofert kształcenia, posiadanych uprawnień, toku
studiów, „planowanych efektów kształcenia”.
System zapewniania jakości kształcenia w wymia-
rze szerszym obejmuje kompleks zagadnień, które
warunkują – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio
– jakość usług edukacyjnych. Są to uwarunkowania
o charakterze:
• technicznym – odnoszące się do materialnych
warunków świadczenia usług dydaktycznych
(np. sale, wyposażenie w sprzęt audiowizualny,
estetyka),
• organizacyjnym (rozkład zajęć w czasie seme-
stru, przerwy, „optymalizacja” harmonogramu,
kwestie kumulacji zajęć na studiach niestacjo-
narnych),
• osobowym (sposób realizacji obowiązków zawo-
dowych przez inne niż pracownicy dydaktyczni
grupy pracownicze – pracowników obsługi,
dziekanatów, biblioteki).
Obejmuje zatem te wszystkie komponenty, które
składają się na koncepcję działań marketingowych
instytucji o charakterze usługowym (formuła 5 P).
Ten obszar troski o jakość usług edukacyjnych
w zakresie kształcenia studentów na wysokim po-
ziomie wpisuje się ściślej w programy strategiczne
i operacyjne uczelni i jej poszczególnych podsystemów
organizacyjnych (wydziałów i innych jednostek).
System jakości kształcenia w wymiarze węższym
obejmuje zagadnienia bezpośrednio związane z pro-
cesem dydaktycznym. W takim ujęciu stanowi trzon
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształce-
nia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Organizacyjnym wyrazem działań uczelni w zakre-
sie tworzenia wewnętrznego systemu zapewnienia
jakości kształcenia jest utworzenie na mocy decyzji
rektora w październiku 2008 r. Biura Pełnomocnika
Rektora ds. Jakości Kształcenia. Podstawowe funk-
cje Biura wyrażają się w programowaniu i realizacji
zadań związanych z zapewnieniem i doskonaleniem
jakości procesu dydaktycznego realizowanego na
uczelni.
Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształ-
cenia na UE w Krakowie obejmuje trzy podstawowe
i wzajemnie powiązane obszary problemowe:
1. kształtowanie planów i programów studiów,
2. ewaluację procesu dydaktycznego,
3. ocenę rezultatów i sposób ich wykorzystania
(rys. 1).
Koncepcja systemu oceny jakości
kształcenia na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie
Uczelnia w całości przyjmuje formalne rozwiąza-
nia, konstytuujące zewnętrzny system zapewnienia
jakości w szkolnictwie wyższym w Polsce. Podejście
formalne, określające zewnętrzny system zapewnienia
jakości kształcenia, nie jest jednak wystarczające.
W odniesieniu do jakości procesu dydaktycznego
na UEK przyjęto, iż jakość kształcenia określana jest
poprzez stopień, w jakim proces dydaktyczny speł-
nia stawiane przed nim wymagania i oczekiwania,
z uwzględnieniem celów i uwarunkowań tego procesu,
w tym przewidywanej sylwetki absolwenta – wiedzy,
postaw i umiejętności, a także treści kształcenia zawar-
tych w standardach nauczania i wyzwań wynikających
z krajowych ram kwalifikacji. Elementy te – cele, wyma-
gania i oczekiwania – odnoszą się zarówno do kwestii
merytorycznych, jak i innych elementów dydaktyki
szkoły wyższej: jakości przekazu wiedzy, komunikacji
społecznej i całokształtu relacji interpersonalnych
pomiędzy nauczycielem a studentem. W konsekwen-
cji wewnętrzny system na UE w Krakowie obejmuje
zespół zasad, elementów i procedur zmierzających do
zapewnienia należytej jakości nauczania, jego ciągłej,
systematycznej ewaluacji opartej na zobiektywizo-
wanych zasadach i kryteriach oraz do formułowania
kierunków i sposobów poprawy oraz doskonalenia.
Nasz system uwzględnia dwa wymiary jakości procesu
kształcenia: wymiar szerszy oraz węższy.
Rysunek 1. System jakości kształcenia na UE w Krakowie (ujęcie węższe)
Źródła i mechanizm
tworzenia
System ewaluacji
Sposób wykorzystania
Plany
i programy
studiów
Przebieg
procesu
dydaktycznego
Rezultaty
Zespół egzo- i endogenicznych uwarunkowań procesu dydaktycznego uczelni
Źródło: opracowanie własne
październik2010 5
661525726.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin