English-Polish dictionary of legal terms(1).pdf

(149 KB) Pobierz
English-Polish dictionary of legal terms
English-Polish dictionary of legal terms
A
Abide by - przestrzegać
Aboce board - jawne, uczciwe
to abscond from prison- zbiec z więzienia
to abstract [sth from] arguments from - wychwytywać argumenty z...
Abstruse - zawiły
Absurd - absurdalny
Abuse - nadużywać np. władzy,
open to abuse - podatny na nadużycie
Accessory to - współsprawca
Accident insurance - ubezpieczenie od następstw wypadku
Accomplice - współwinny, wspólnik
According to law - zgodnie z prawem
Account payable - "wierzyciele"
Account receivable - "dłużnicy"
to bring [or call] sb to account for sth - pociągnąć kogoś do odpowiedzialności za
coś
of no account - bez znaczenia
Accrued interest - narosłe odsetki
Accusation - oskarżenie, zarzut
to accuse sb of - oskarżać kogoś o..., zarzucać komuś
the accused - oskarżony
Acknowledge - przyznawać cos, np. fakt
Acquaint sb with sth - zapoznać kogoś z czymś
Acquit - uniewinnić
Acquittal - uniewinnienie
Account for - wyjaśnić - explain
to take into account, take account of - brać pod uwagę
to be accountable (to) - odpowiadać przed
Act - ustawa
Action - powództwo
1
to bring an action against sb - wnosić powództwo przeciwko komuś
Active partner - wspólnik
Addendum - załącznik
Addict - osoba uzależniona
addiction - uzależnienie,
drug addic - uzależniona od narkotyków
Adjudicate - orzekać
adjudication - orzeczenie
the matter is under adjudication - sprawa jest rozpatrywana
Adjudicator - sędzia
Aminister - wymierzać
Admit to - przyznać się do
Adolescent - młodociany
Adopted - adoptowany
Adult - dorosły
Adulterate - fałszować, podrabiać
Adultery - cudzołóstwo
To take advantage of - wykorzystywać kogoś
Advocate - adwokat
Affidavit - pisemne oświadczenie pod przysięga
Affray - zakłócenie np. spokoju publicznego
Agreement - umowa
by mutual agreement - za obopólna zgoda
To aid and abet - udzielać pomocy w dokonaniu przestępstwa
Aide - doradca
Alimony - alimenty
Allegation - zarzut
Alleged - rzekomy
Allegedly - rzekomo
Amicable - polubowny
Annul - znosić
Annulment - zniesienie
Appeal - wnosić apelacje, odwoływać się; apelacja, odwołanie
right of appeal - prawo do odwołania
2
on appeal - przy apelacji w sądzie wyższej instancji
Appear - stawić się
Assasination - zamach stanu
Assault - napad, atak
assault and battery - napaść z pobiciem, czynna napaść
Asset-stripping - wykup majątku przedsiębiorstwa
Assizes - wyjazdowe sesje sadu
Associate - wspólnik
Association - stowarzyszenie, zrzeszenie
Asylum - azyl
Attest - świadczyć, poświadczyć
Attorney - pełnomocnik
power of attorney - pełnomocnictwo
attorney general - minister sprawiedliwości i doradca prawny rządu i Korony [brit];
minister sprawiedliwości i prokurator genneralny[us]
Audit - rewidować, sprawdzać, rewizja ksiąg rachunkowych
Autopsy - autopsja, sekcja zwłok
Avoidance - uchylanie się od płacenia podatków
award - odszkodowanie, zasądzać
B
Back up - wsparcie
Backhander - łapówka
In bad faith - w zlej wierze
Bad debt - nieściągalny dług
Bag-snatcher - złodziej torebek
Bail - kaucja, zwolnienie za kaucja
bail out - wpłacać kaucje
Bailiff - komornik [us], w brit. urzędnik sądowy-goniec, pilnuje więśniów i porządku
Ballot - tajne glosowanie
ballot box - tajne glosowanie
3
289130676.001.png
ballot paper - karta do glosowania
Ban - zakaz
Bandit - bandyta
Bank loan - pożyczka bankowa
Bankrupt - bankrut
Bankruptcy - bankructwo
Bargaining - negocjancie
Barrister - adwokat, obrońca
The Bench - Sąd
Beyond the age of - powyżej ... roku życia
Bidding - licytacja
Bill of exchange - weksel
Bill of sale - akt sprzedaży
Bind over - zobowiązywać pod rygorem
Birth certificate - metryka
Blackmail - szantaż
Blame - wina
Blameless - niewinność
Block vote - glosowanie pośrednie
Bobby - policjant angielski
Borough - okręg wyborczy
Breach of contract - naruszenie umowy
Breach of peace - zakłócenie porządku publicznego
Breaking and entering - wtargniecie z włamaniem
Break-up value - suma wartości majątku spółki podzielona przez wyemitowane akcje
Breathalyzer - alkomat
Bribery - przekupstwo
to bribe sb to do st - przekupić kogoś by coś zrobił
Brief - akta sprawy
Bring in - ogłaszać np. verdict
Brother-in-law - szwagier
Burglar - włamywacz
Burglarize, burglar - włamywać się
Bulgrary - włamanie
4
Buy off - przekupywać
By(e)-law - lokalne zarządzenie
Bystander - świadek incydentu
C
Capital allowance - odpisy amortyzacyjne
Capital assets - aktywa trwałe
Capital gains tax - podatek od zyskowi kapitałowych
Capital punishment - kara śmierci
Capital transfer tax - podatek od spadkowa, transfer kapitału
Card vote - głosowanie za pośrednictwem przedstawiciela
Case - sprawa
to have a good case - mieć duże szanse na wygranie sprawy
Caucus - komitet wyborczy
Certified public accountant - zaprzysiężony rewident, księgowy
Certify - poświadczyć
to certify sb insane - orzekać o czyjejś niepoczytalności
Charge - zarzut, oskarżenie
to charge sb (with) - oskarżać kogoś o
Cheat on - zdradzić [małżonka]
Cheque - czek
to pay by cheque - płacić czekiem
Child benefit - zasiłek rodzinny
Circumstantial evidence - poszlaki
Citation - wezwanie (do sadu)
Cite - wzywać, wezwać (do sadu)
Civil law - prawo cywilne
Civil rights - prawa obywatelskie
Civil servant - urzędnik służby cywilnej
Claimed innccence - twierdzić, że jest się niewinnym
to claim on the insurance - składać wniosek o odszkodowanie
5
289130676.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin