Nożyce gilotynowe. Minimalne wymagania.pdf

(125 KB) Pobierz
ul1_nozyce-gilotyn-bch.indd
Noyce gilotynowe
Noyce gilotynowe, zwane take gilotyn, przeznaczone s
do prostoliniowego cicia gównie blach ze stali, metali niee-
laznych lub materiaów skadajcych si czciowo z metali
bd innych materiaów w arkuszach (np. tektura, tworzywo
sztuczne, guma). Podstawowymi elementami konstrukcji no-
yc s: sztywna rama otaczajca stó roboczy z zamocowa-
nym noem dolnym i ruchoma belka z przymocowanym do
niej noem górnym lub zespoem noy górnych. Cykl pracy
gilotyny obejmuje wszystkie stany podczas ruchu noa gór-
nego (zespou noy górnych) z pooenia wyjciowego (gór-
ny zwrotny punkt – GZP) w dó (dolny zwrotny punkt – DZP)
i powrót do pooenia wyjciowego. Arkusz blachy lub inny
materia podawany rcznie lub z wykorzystaniem podajnika
jest dociskany do stou roboczego za pomoc dociskaczy.
Z noycami wspópracuj podajniki i wyrzutniki.
Zagroenia
Elementy sterownicze
Osona staa
Stó roboczy
Przeduenie
stou
Przecznik
wielopooeniowy
Przycisk
nony
– uderzeniem z przodu i z tyu noyc gilotynowych – przez
urzdzenia do podawania przedmiotów i wyrzutników,
wyrzucane lub spadajce przedmioty (cite przedmioty,
noe, elementy gilotyny, odpady itp.);
Poraeniem prdem elektrycznym – dotyk bezporedni
i poredni (od elementów znajdujcych si pod napiciem
podczas normalnej pracy oraz mogcych znale si pod
napiciem wskutek uszkodzenia);
Haasem;
Zaniedbaniem zasad ergonomii – nieprawidowa pozy-
cja pracy, za widoczno, obcienie fizyczne.
Mechaniczne:
– ciciem lub odciciem (rki lub palców) w obrbie noy
i stref przylegych, np.: midzy noem ruchomym a przed-
miotem obrabianym, midzy noem ruchomym a staym;
miedzy ruchomymi a staymi elementami noyc;
– zgnieceniem lub zmiadeniem rki lub palców midzy
dociskaczami a przedmiotem obrabianym lub stoem;
– wpltaniem, pochwyceniem i zgnieceniem lub zmia-
deniem przez ruchome elementy przeniesienia napdu
(przekadnie pasowe, zbate itp.);
Wymagania i dziaania dostosowawcze
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Elementy sterownicze
Elementy, o których mowa w ust. 1, powinny
by usytuowane poza strefami zagroenia w taki
sposób, aby ich obsuga nie powodowaa dodat-
kowych zagroe; nie mog one stwarza take ja-
kichkolwiek zagroe w zwizku z przypadkowym
zadziaaniem (§ 9 ust. 2).
Gilotyna powinna by wyposaona w elementy sterownicze do urucha-
miania, zatrzymywania normalnego i awaryjnego, wyboru rodzaju pracy
(cykl pojedynczy lub automatyczny) i sterowania (rczne, none).
Usytuowanie i identyfikacja
Elementy do uruchamiania i zatrzymywania noyc powinny:
by umieszczone poza strefami zagroenia, w polu widzenia operato-
ra; zalecana wysoko od podoa – 0,6 do 1,4 m;
by moliwe do zidentyfikowania przez:
ul1_nozyce-gilotyn-bch.indd 1
2008-11-24 12:10:36
Elementy sterownicze, które maj wpyw na bez-
pieczestwo pracowników, powinny by widoczne
i moliwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio
oznakowane (§ 9 ust. 1 1 ) .
139999150.146.png 139999150.157.png 139999150.168.png 139999150.179.png 139999150.001.png 139999150.012.png 139999150.023.png 139999150.034.png 139999150.045.png 139999150.056.png 139999150.067.png 139999150.078.png 139999150.089.png 139999150.100.png 139999150.106.png 139999150.107.png 139999150.108.png 139999150.109.png 139999150.110.png 139999150.111.png 139999150.112.png 139999150.113.png 139999150.114.png 139999150.115.png 139999150.116.png 139999150.117.png 139999150.118.png 139999150.119.png 139999150.120.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Elementy sterownicze cd.
kodowanie barwami: uruchamianie – zielona lub biaa; zatrzymanie
– czerwona lub czarna; zatrzymanie awaryjne – wycznie czerwona
na ótym tle;
oznakowanie piktogramami lub w inny sposób.
Ochrona przed zagroeniami
Elementy do uruchamiania nie powinny wystawa ponad obudow lub
by osonite (konierzem) bd umieszczone we wgbieniach; peday
– powinny by obudowane tak, aby dostp do nich by moliwy tylko
z jednej strony i tylko jedn stop; przeczniki wielopooeniowe wyboru
rodzaju pracy, sterowania lub systemu ochrony – przeczalne za pomoc
specjalnego klucza lub po wprowadzeniu hasa itp.; pulpity przestawne
powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przemieszczeniem.
Wybrany rodzaj pracy (np. cykl pojedynczy) powinien by moliwy do
okrelenia, np. na podstawie pooenia przecznika rodzaju pracy, wska-
nika wietlnego itp.
Elementy sterownicze powinny mie gadkie powierzchnie i zaokrglone
krawdzie.
Opór elementów sterowniczych nie powinien by mniejszy od 5 N.
Ukad sterowania
Ukady sterowania maszyn powinny zapewnia
bezpieczestwo i by dobierane z uwzgldnieniem
moliwych uszkodze, defektów oraz ogranicze,
jakie mona przewidzie w planowanych warun-
kach uytkowania maszyny (§ 11) .
Sprawdzi czy w trakcie uytkowania maszyny wystpoway uszkodze-
nia w ukadzie sterowania, prowadzce do niespenienia lub niewaci-
wego speniania okrelonych funkcji, np. niezadziaanie lub niewaciwe
zadziaanie po uaktywnieniu elementu sterowniczego, zakócenia w dzia-
aniu urzdze blokujcych oraz nadzorujcych.
Zatrzymywanie awaryjne – pierwszestwo przed innymi funkcjami we
wszystkich rodzajach pracy.
Sprawdzi czy przy wyborze pojedynczego cyklu pracy (przeczni-
kiem wielopooeniowym rodzaju pracy) – moliwy jest tylko jeden skok
noa i dociskaczy.
Sprawdzi czy w przypadku uszkodzenia zwizanych z bezpiecze-
stwem elementów elektroczuych urzdze ochronnych UOE z zastoso-
waniem aktywnych optoelektronicznych urzdze ochronnych AUO lub
oson blokujcych bd systemu sterowania noyc, nie jest moliwe nie-
zamierzone uruchomienie lub zainicjowanie nastpnego cyklu pracy – do
czasu usunicia uszkodzenia, a system sterowania umoliwia zatrzymanie
noyc natychmiast – podczas niebezpiecznej fazy skoku zamykajcego
lub w innych przypadkach (np. uszkodzenia jednego z kanaów sterowa-
nia) lub najpóniej przed zakoczeniem cyklu pracy.
W noycach z UOE z zastosowaniem AUO, a take z osonami bloku-
jcymi bez ryglowania, naley przewidzie wykrywanie wybiegu wau kor-
bowego; przy wybiegu poza normalne pooenie zatrzymania, powinno
nastpi zatrzymanie w punkcie GZP.
Zastosowanie UOE z aktywnymi optoelektronicznymi urzdzeniami
ochronnymi AUO w postaci kurtyn wietlnych, a take oson blokujcych
bez ryglowania – wymaga ukadu speniajcego kryteria dla kategorii 4
2
ul1_nozyce-gilotyn-bch.indd 2
2008-11-24 12:10:36
System sterowania tylnymi zderzakami i wspornikami (z napdem)
obrabianej blachy, powinien spenia kryteria okrelone co najmniej dla
kategorii B (wg PN-EN 954-1).
139999150.121.png 139999150.122.png 139999150.123.png 139999150.124.png 139999150.125.png 139999150.126.png 139999150.127.png 139999150.128.png 139999150.129.png 139999150.130.png 139999150.131.png 139999150.132.png 139999150.133.png 139999150.134.png 139999150.135.png 139999150.136.png 139999150.137.png 139999150.138.png 139999150.139.png 139999150.140.png 139999150.141.png 139999150.142.png 139999150.143.png 139999150.144.png 139999150.145.png 139999150.147.png 139999150.148.png 139999150.149.png 139999150.150.png 139999150.151.png 139999150.152.png 139999150.153.png 139999150.154.png 139999150.155.png 139999150.156.png 139999150.158.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Ukad sterowania cd.
(wg PN-EN 13849-1). Funkcje uruchamiania i zatrzymywania tych urzdze
ochronnych w zwizanych z bezpieczestwem elementach systemu stero-
wania noyc wg powinny by objte redundancj i nadzorowane (R i M).
W przypadku modyfikacji ukadu sterowania, naley zapewni jego
zgodno z wymaganiami PN-EN 13985.
Ukady sterowania urzdze blokujcych oson chronicych przed
dostpem do stref niebezpiecznych napdu i mechanizmów przenie-
sienia napdu – powinny spenia wymagania dla kategorii 1 wg PN-EN
13849-1.
Uruchomienie maszyny
Wymagania, o których mowa w ust. 1, stosuje
si do:
– ponownego uruchomienia maszyny po jej za-
trzymaniu, bez wzgldu na przyczyn zatrzy-
mania (§ 12 ust. 2 pkt 1) ;
– sterowania, w przypadku znaczcych zmian
w parametrach pracy maszyny, w szczególno-
ci: prdkoci i cinienia, o ile ponowne uru-
chomienie lub zmiana w jej parametrach pracy
stwarzaj zagroenia (§ 12 ust. 2 pkt 2) .
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si do ponownego
uruchomienia lub zmian parametrów pracy maszyny,
o ile s spowodowane prawidowym cyklem robo-
czym urzdzenia automatycznego (§ 12 ust. 3) .
Wykonanie przez noyce pojedynczego cyklu powinno wymaga kado-
razowo zadziaania na elementy sterownicze po:
– zmianie trybu pracy lub rodzaju sterowania;
– zamkniciu osony blokujcej (po otwarciu z rónych przyczyn);
– rcznym zresetowaniu systemu bezpieczestwa (przywrócenie go-
towoci do pracy po zadziaaniu kurtyny wietlnej, otwarciu osony
blokujcej itp.);
– zaniku zasilania energi lub zakóce cinienia w sieci.
W przypadku zastosowania wicej ni jednego urzdzenia wczajcego,
ruch belki noowej moe nastpi tylko przy jednoczesnym uaktywnieniu
wszystkich tych urzdze.
Zatrzymanie normalne
Maszyny wyposaa si ukad sterowania przez-
naczony do cakowitego i bezpiecznego ich zatrzy-
mywania (§ 13 ust. 1) .
Ukad sterowania zatrzymaniem noyc powinien by nadrzdny w stosun-
ku do ukadu ich uruchamiania.
Ukad sterowania przeznaczony do zatrzymy-
wania maszyny powinien mie pierwszestwo
przed ukadem sterowania przeznaczonym do jej
uruchamiania (§ 13 ust. 3) .
Zatrzymanie awaryjne
Ze wzgldu na zagronia, jakie stwarzaj ma-
szyny, w zalenoci od czasu ich zatrzymywania,
wyposaa si je w urzdzenia zatrzymania awaryj-
nego (§ 14 ust. 1) .
Element sterowniczy urzdzenia wyczania awaryjnego powinien mie
ksztat grzybka barwy czerwonej. Sygna zatrzymania awaryjnego powi-
nien by nadrzdny w stosunku do pozostaych sygnaów sterujcych.
Zadziaanie na ukad wyczania awaryjnego powinno zatrzymywa
wszystkie niebezpieczne ruchy noyc (belki, zderzaków, podajników
przedmiotów obrabianych).
Ochrona przed zagroeniami powodowanymi spadajcymi i wyrzucanymi przedmiotami
Maszyny wyposaa si w rodki ochrony przed
zagroeniami spowodowanymi emisj lub wyrzu-
caniem substancji, materiaów i przedmiotów (§ 14
ust. 2) .
3
ul1_nozyce-gilotyn-bch.indd 3
2008-11-24 12:10:36
Uruchomienie maszyny powinno by moliwe
tylko poprzez celowe zadziaanie na przeznaczony
do tego ukad sterowania (§ 12 ust. 1) .
139999150.159.png 139999150.160.png 139999150.161.png 139999150.162.png 139999150.163.png 139999150.164.png 139999150.165.png 139999150.166.png 139999150.167.png 139999150.169.png 139999150.170.png 139999150.171.png 139999150.172.png 139999150.173.png 139999150.174.png 139999150.175.png 139999150.176.png 139999150.177.png 139999150.178.png 139999150.180.png 139999150.181.png 139999150.182.png 139999150.183.png 139999150.184.png 139999150.185.png 139999150.186.png 139999150.187.png 139999150.188.png 139999150.189.png 139999150.002.png 139999150.003.png 139999150.004.png 139999150.005.png 139999150.006.png 139999150.007.png 139999150.008.png 139999150.009.png 139999150.010.png 139999150.011.png 139999150.013.png 139999150.014.png 139999150.015.png 139999150.016.png 139999150.017.png 139999150.018.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Ochrona przed zagroeniami powodowanymi spadajcymi i wyrzucanymi przedmiotami cd.
Maszyny stwarzajce ryzyko upadku przedmio-
tów lub ich wyrzucenia wyposaa si w rodki
ochrony odpowiednie do wystpujcego ryzyka
(§ 14 ust. 3) .
Stosowanie podpór materiau obrabianego, a take oson zapobiegajcych
nastpstwom odrzucania i spadania przedmiotów.
Stateczno
Maszyny oraz ich czci, o ile jest to koniecz-
ne dla zapewnienia bezpieczestwa i zdrowia pra-
cowników, mocuje si za pomoc odpowiednich
zaczepów lub innych podobnych urzdze w celu
zapewnienia ich statecznoci (§ 15 ust. 1) .
Posadowienie maszyny na podou (fundamencie) o dostatecznej sztyw-
noci oraz zamocowanie do podoa rubami przez otwory w korpusie.
Zastosowanie mechanicznego urzdzenia zapobiegajcego opadniciu
noa pod wasnym ciarem podczas prac naprawczych (np. klina).
Ochrona przed nastpstwami oderwania lub rozpadnicia si czci maszyn
Jeeli wystpuje ryzyko oderwania lub rozpad-
nicia si czci maszyn powodujce zagroenie
dla bezpieczestwa i zdrowia pracowników, praco-
dawca powinien zastosowa odpowiednie rodki
ochronne (§ 15 ust. 2) .
Zastosowanie pocze rozcznych (np. rubowych) lub staych (np. kle-
jonych) w wykonaniu umoliwiajcym uniknicie poluzowania lub oderwa-
nia czci maszyny.
Noe nie powinny by zamontowane wycznie z wykorzystaniem tarcia.
Ochrona przed zetkniciem z elementami ruchomymi
W przypadku wystpienia ryzyka bezporednie-
go kontaktu z ruchomymi czciami maszyn, mo-
gcego powodowa wypadki, stosuje si osony
lub inne urzdzenia ochronne, które zapobiegayby
dostpowi do strefy zagroenia lub zatrzymywayby
ruch czci niebezpiecznych (§ 15 ust. 3) .
Osony i urzdzenia ochronne (§ 15 ust. 4) :
– powinny mie mocn (trwa) konstrukcj
(§ 15 ust. 4 pkt 1) ;
– nie mog stwarza zagroenia (§ 15 ust. 4
pkt 2) ;
– nie mog by atwo usuwane lub wyczane
ze stosowania (§ 15 ust. 4 pkt 3) ;
– powinny by usytuowane w odpowiedniej
odlegoci od strefy zagroenia (§ 15 ust. 4
pkt 4) ;
– nie powinny ogranicza pola widzenia cyklu
pracy urzdzenia (§ 15 ust. 4 pkt 5) ;
– powinny umoliwia wykonywanie czynnoci
majcych na celu zamocowanie lub wymian
czci oraz umoliwia wykonywanie czynno-
ci konserwacyjnych, pozostawiajc jedynie
ograniczony dostp do obszaru, gdzie praca
ma by wykonywana, w miar moliwoci
bez zdejmowania oson i urzdze zabezpie-
czajcych (§ 15 ust. 4 pkt 6) ;
– powinny ogranicza dostp tylko do niebez-
piecznej strefy pracy maszyny (§ 15 ust. 4
pkt 7) .
Osony nastawne lub stae – zamocowa w sposób pewny, zachowu-
jc obowizujce wymagania dotyczce wymiarów otworów i odlegoci
bezpieczestwa wg PN-EN 294, a przy tym dobr widoczno linii cicia.
Osony blokujce bez ryglowania – wykluczy moliwo wykonania
skoku belki, do czasu zamknicia osony (urzdzenie blokujce wg PN-
EN 1088); umieci oson w takiej pozycji, by operator nie mia czasu na
signicie do strefy niebezpiecznej przed zakoczeniem kadego niebez-
piecznego ruchu narzdzi – dane do obliczenia odlegoci bezpieczestwa:
cakowity czas reakcji zatrzymujcych si noyc i prdko ruchu opera-
tora (wg PN-EN 999 i PN-EN 13985).
UOE z AUO w postaci kurtyn wietlnych (wymagany typ 4 wg PN-EN
61496) – zapewni, aby dostp do strefy niebezpiecznej by moliwy tylko
poprzez stref wykrywania kurtyny; wówczas naley wykluczy moliwo
wczenia niebezpiecznego ruchu w sytuacji, gdy jakakolwiek cz cia-
a znajdzie si w strefie wykrywania. Kurtyna powinna by tak umiejsco-
wiona, by operator nie zdy dosign do strefy niebezpiecznej przed
zakoczeniem niebezpiecznego ruchu noa – zapewnienie odlegoci
bezpieczestwa: uwzgldni prdko ruchu czci ciaa operatora wg
PN-EN 999 i PN-EN 13985.
Ochrona przed dostpem z boku
Zastosowa osony stae, zapewniajc odpowiednie odlegoci bezpie-
czestwa od elementów niebezpiecznych (noe i dociskacze oraz ru-
chome zderzaki) – wg PN-EN 294.
4
ul1_nozyce-gilotyn-bch.indd 4
2008-11-24 12:10:36
ELEMENTY RUCHOME W STREFIE ROBOCZEJ
Ochrona przed dostpem z przodu noyc gilotynowych
Jeeli wysoko do podawania materiau od przodu noyc nie przekracza
6 mm, nie wymaga si oson lub urzdze ochronnych.
W zalenoci od wystpujcych warunków, w celu zapobieenia dostpowi
do miejsc niebezpiecznych w strefie noy i docisków, mog by wybrane
okrelone techniczne rodki ochronne lub ich kombinacje.
139999150.019.png 139999150.020.png 139999150.021.png 139999150.022.png 139999150.024.png 139999150.025.png 139999150.026.png 139999150.027.png 139999150.028.png 139999150.029.png 139999150.030.png 139999150.031.png 139999150.032.png 139999150.033.png 139999150.035.png 139999150.036.png 139999150.037.png 139999150.038.png 139999150.039.png 139999150.040.png 139999150.041.png 139999150.042.png 139999150.043.png 139999150.044.png 139999150.046.png 139999150.047.png 139999150.048.png 139999150.049.png 139999150.050.png 139999150.051.png 139999150.052.png 139999150.053.png 139999150.054.png 139999150.055.png 139999150.057.png 139999150.058.png 139999150.059.png 139999150.060.png 139999150.061.png 139999150.062.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Ochrona przed zet kniciem z elementami ruchomymi cd.
Zastosowane rodki powinny chroni wszystkie
osoby majce dostp do strefy narzdziowej pod-
czas produkcji, konserwacji, czyszczenia, ustawia-
nia i innych wykonywanych tam czynnoci.
Ochrona przed dostpem z tyu
W celu zapobieenia dostpowi z tyu do noy, zderzaków tylnych i zapewnie-
nia bezpieczestwa odbioru citych elementów, mona zastosowa: osony
stae, osony blokujce lub blokujce w poczeniu z osonami staymi, lub
UOE z AUO – zapewniajc warunki jak wyej podano.
W przypadku wyposaenia noyc w UOE z AUO, system powinien opiera
si na wykorzystaniu minimum dwóch wizek promieni. Minimalna
odlego bezpieczestwa (od elementu zagraajcego pochwyceniem)
powinna wynosi: dla dwóch wizek promieni – 1200 mm, a dla trzech
wizek – 1000 mm lub by obliczona wg PN-EN 999 i zacznika A PN-EN
13985. Optoelektroniczne urzdzenie ochronne (AUO) powinno spenia
wymagania dla co najmniej typu 2 wg PN-EN 61496.
ELEMENTY PRZENIESIENIA NAPDU ORAZ DODATKOWE
URZDZENIA
Powinno by zastosowane przynajmniej jedno z nastpujcych urzdze
ochronnych:
– osony stae – dostp raz na zmian lub rzadziej;
– ruchome osony blokujce – dostp czciej ni raz na zmian;
– osony blokujce z ryglowaniem i opónionym odryglowaniem –
brak moliwoci zatrzymania niebezpiecznego ruchu przed dosi-
gniciem strefy niebezpiecznej – ryglowanie sterowane przeczni-
kiem czasowym lub wykrywaczem ruchu;
– UOE z AUO w postaci kurtyn wietlnych.
Zachowanie wymaganych odlegoci bezpieczestwa odpowiednio wg
PN-EN 294 i PN-EN 999.
Owietlenie miej sc i stanowisk pracy lub konserwacji
Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji ma-
szyn odpowiednio owietla si, stosownie do wyko-
nywanych czynnoci (§ 16 ust. 1) .
Jeli owietlenie ogólne nie zapewnia na stanowisku pracy wymaga PN-
EN 12464-1, to naley zastosowa owietlenie miejscowe, które wspólnie
z ogólnym, zapewni spenienie tych wymaga. Do dowietlania miejsc
konserwacji i obsugi technicznej mona stosowa lampy przenone.
Bezpieczestwo przy ustawianiu noy, skoku oraz smarowaniu
Wykonywanie prac konserwacyjnych powinno
by moliwe podczas postoju maszyny. Jeeli jest
to niemoliwe, w celu wykonania tych prac stosu-
je si odpowiednie rodki ochronne albo prace te
wykonuje si poza strefami niebezpiecznymi (§ 17
ust. 1) .
Prace te powinny by wykonywane po zatrzymaniu noyc i odczeniu ich
od zasilania energi. Jeeli nie ma moliwoci zapewnienia ruchu noy,
belki i tylnych zderzaków przy dziaajcych osonach lub urzdzeniach
ochronnych, w miejscu, gdzie przebywa ustawiacz, naley przewidzie
przynajmniej urzdzenie sterujce podtrzymywane lub urzdzenie
krokowe.
Droga belki nie powinna by dusza ni 6 mm na jeden krok urzdzenia
krokowego.
Jeeli do rcznego obrócenia wau korbowego stosuje si prt lub inny
przyrzd, to:
– przy wyczonym gównym silniku, przyrzd powinien zapobiec
ponownemu wczeniu sprzga przed zatrzymaniem si koa
zamachowego;
– nie powinno by moliwe pozostawienie prta w wale korbowym
podczas normalnej pracy;
– powinna by widoczna co najmniej cz koa zamachowego, by
upewni si, e jest ono nieruchome.
5
ul1_nozyce-gilotyn-bch.indd 5
2008-11-24 12:10:36
139999150.063.png 139999150.064.png 139999150.065.png 139999150.066.png 139999150.068.png 139999150.069.png 139999150.070.png 139999150.071.png 139999150.072.png 139999150.073.png 139999150.074.png 139999150.075.png 139999150.076.png 139999150.077.png 139999150.079.png 139999150.080.png 139999150.081.png 139999150.082.png 139999150.083.png 139999150.084.png 139999150.085.png 139999150.086.png 139999150.087.png 139999150.088.png 139999150.090.png 139999150.091.png 139999150.092.png 139999150.093.png 139999150.094.png 139999150.095.png 139999150.096.png 139999150.097.png 139999150.098.png 139999150.099.png 139999150.101.png 139999150.102.png 139999150.103.png 139999150.104.png 139999150.105.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin