Charakterystyka wybranych metod oceny ryzyka.pdf

(325 KB) Pobierz
Ocena ryzyka
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
Oocenieryzyka
zawodowego
Wydarzenia
Podstawyprawne
Ocenaryzykaw5
krokach
Materiałypomocnicze
Modułszkoleniowy
dlapracodawców
KRÓTKACHARAKTERYSTYKAWYBRANYCHMETODOCENYRYZYKA(Z
PRZYKŁADAMIZASTOSOWAŃ)
MetodaocenyryzykawgpolskiejnormyPNN18002
Wmetodzietejkorzystasięzdwóchparametrówryzyka:cięŜkościnastępstw(skutków)występującychna
stanowiskupracyzagroŜeńorazprawdopodobieństwazjakimnastępstwate(urazy,choroby)mogąwystąpić.
Zarówno cięŜkość następstw jak i prawdopodobieństwo ich wystąpienia określa się na jednym z trzech
poziomów: małym, średnim i duŜym, zgodnie z tabelą przedstawioną w ULOTCE "Ocena ryzyka
zawodowego w małych przedsiębiorstwach tabelą. Po oszacowaniu parametrów ryzyka następuje
określenie jego poziomu w skali trójstopniowej, jako małego, duŜego lub średniego, korzystając z tabeli
zamieszczonejwewspomnianejulotcelubjejponiŜszejuproszczonejwersji:
OkreśleniepoziomuryzykajestrównieŜmoŜliwewskalipięciostopniowej,jakwponiŜszejtabelce:
1 z 6
2009-06-5 15:10
122484660.014.png 122484660.015.png
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
NormaPNN18002wprostzalecapodejmowanieniezbędnychdziałańzapobiegawczychwzaleŜnościod
poziomuokreślonegoryzyka,któreprzedstawia(wprzypadkuskalitrójstopniowej)następującatabela:
PRZYKŁAD
Stanowiskopracy:kierowcasamochodudostawczego,dlazagroŜeniawypadkiemkomunikacyjnym:
cięŜkośćnastępstwDUśA(ewentualnośćcięŜkichdolegliwości,anawetśmierci)
prawdopodobieństwoMAŁE(firmanieodnotowaławypadkówkomunikacyjnychprzezponad20lat,
obsługujegłównie.sklepyosiedlowewmieściedo20tys.mieszk.)
Oznacza to ryzyko zawodowe na poziomieŚREDNIM, czyli dopuszczalne lecz wymagające planowania i
realizacjidziałańukierunkowanychnajegozmniejszenie.
METODAWSTĘPNEJANALIZYZAGROśEŃ(tzw.metodaPHA,zang.PreliminaryHazardAnalysis)
MetodapozwalanajakościoweoszacowanieryzykaikorzystarównieŜzdwóchparametrów:
Swielkości(stopnia)ewentualnejszkodyiPprawdopodobieństwapowstaniatakiejszkody.
Parametrwielkośćszkody(S)przyjmujewartości16wedługnastępującegozestawienia:
Wielkośćszkody:
1.niewielka,znikomeurazy,szkodynieznaczne
2.lekkieobraŜenia,szkodywymierne
3.cięŜkieobraŜenia,szkodyznaczne
4.wypadekśmiertelnyednejosoby,szkodycięŜkie
5.wypadekśmiertelnyzbiorowy,bardzocięŜkieszkodynaterenieprzedsiębiorstwa
6.wypadekśmiertelnyzbiorowy,bardzocięŜkieszkodypozaterenemprzedsiębiorstwa
Prawdopodobieństwopowstaniaszkody(P)przyjmujewartości16wedługnastępującegozestawienia:
Powstanieszkody:
1.nieprawdopodobne
2 z 6
2009-06-5 15:10
122484660.016.png 122484660.017.png 122484660.001.png
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
2.małoprawdopodobne,szkodapowstajerazna10lat
3.szkodamoŜesięwydarzyćrazwroku
4.dosyćczęste,szkodamoŜesięwydarzyćrazwmiesiącu
5.częste,szkodamoŜesięwydarzyćraznatydzień
6.bardzoprawdopodobne
PooszacowaniuparametrówSiPryzykookreślane(wartościowane)jestwedługponiŜszejtabeli:
Ryzykookreślanejestnatrzechpoziomach:
13akceptowalne
49dopuszczalnaakceptowalnośćryzykapoprzeprowadzeniuoceny
powyŜej10ryzykoniedopuszczalne
PRZYKŁAD
Stanowiskopracy:bibliotekarz,dlazagroŜeniauderzeniemprzezspadająceprzedmioty:
wielkośćszkodyS=2(lekkieobraŜenia)
prawdopodobieństwoszkodyP=3(moŜezdarzyćsięrazwroku,wbibliotecepanujeporządek)
Oznaczatoryzykonapoziomie6,czylidopuszczalnajestakceptacjaryzykapoprzeprowadzeniuoceny.
METODAOCENYRYZYKAPRZYPOMOCYWSKAŹNIKARYZYKARISCSCORE
Zgodnieztąmetodąpoziomryzykaokreślasięjakoiloczyntrzechparametrów:
SmoŜliwychskutków(następstw)zagroŜenia
Eekspozycji(naraŜenia)nazagroŜenie
Pprawdopodobieństwawystąpieniazdarzenia
Parametryteszacujesięnastępująco:
3 z 6
2009-06-5 15:10
122484660.002.png 122484660.003.png 122484660.004.png
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
Po określeniu wskaźnika ryzyka(jako iloczynu oszacowanychparametrówS,EiP)moŜna przystąpić do
wartościowaniaryzyka(zawszedlakonkretnegozagroŜenianastanowiskupracy)wedługponiŜszejtabelki:
PRZYKŁAD
Stanowiskopracy:murarztynkarz,dlazagroŜeniaupadkiemnaniŜszypoziom(np.podczaspracna
rusztowaniachlubpodnośniakch):
moŜliweskutkizagroŜeniaS=15(bardzoduŜe,jednaofiaraśmiertelna)
ekspozycja(naraŜenie)nazagroŜenieE=6(częstacodzienna)
prawdopodobieństwowystąpieniazdarzeniaP=0,5(zdarzeniesporadyczniemoŜliwe,nabudowie
przestrzegasięprzepisów)
Oznaczatoryzykonapoziomie45(15x6x0,5),czylimałe,przyczympotrzebnejestkontrolowanietego
zagroŜenia.
METODAOCENYRYZYKAPRZYPOMOCYANALIZYBEZPIECZEŃSTWAPRACY
(tzw.metodaJSA,zang.JobSafetyAnalysis)
Zgodnieztąmetodąpoziomryzykaokreślasięjakofunkcjędwóchparametrów:konsekwencji(skutku)
zdarzenia i prawdopodobieństwa konsekwencji zdarzenia. Prawdopodobieństwo konsekwencji zdarzenia
określasięnatomiastjakosumętrzechparametrów:
FczęstotliwośćwystępowaniazagroŜenia;
Oprawdopodobieństwawystąpieniazdarzenia;
4 z 6
2009-06-5 15:10
122484660.005.png 122484660.006.png 122484660.007.png 122484660.008.png
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
AmoŜliwośćuniknięcialubzmniejszeniaskutkówzdarzenia
Parametryteszacujesięnastępująco:
Konsekwencje(skutek)zdarzeniaszacowanesąwedługponiŜszejtabelki:
Pookreśleniuprawdopodobieństwakonsekwencjizdarzenia,jakosumyoszacowanychdladanegozagroŜenia
nastanowiskupracyparametrówF,OiAorazokreśleniuklasykonsekwencjizdarzenia,moŜnaprzystąpićdo
wartościowaniaryzykazgodniezponiŜszątabelką:
5 z 6
2009-06-5 15:10
 
122484660.009.png 122484660.010.png 122484660.011.png 122484660.012.png 122484660.013.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin