Ocena ryzyka modół szkoleniowy PIP.pdf

(236 KB) Pobierz
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA Z...
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
Oocenieryzyka
zawodowego
Wydarzenia
Podstawyprawne
Ocenaryzykaw5
krokach
Materiałypomocnicze Modułszkoleniowy
dlapracodawców
MODUŁSZKOLENIOWYDLAPRACODAWCÓW
(modułszkoleniowywwersjiPowerPoint)
Niniejsza podstrona zawiera informację, która jest przekazywana pracodawcom na
szkoleniach, organizowanych przez wszystkie Okręgowe Inspektoraty Pracy w ramach
prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy kampanii informacyjnopromocyjnej Ocena
RyzykaZawodowego.Napotrzebytakichszkoleńopracowanojednolitymodułszkoleniowy(dla
całegoKraju)wformieprezentacjiPowerPointotreściprzedstawionejniŜej.
Wwynikuharmonizowaniaprzepisówprawapolskiegozwymaganiamiunijnymi,wszczególnościdyrektywy
ramowej 89/391/EWG o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia
pracownikówpodczaspracy,zapisydotycząceryzykazawodowegowprowadzonodoKodeksupracyw1991
roku.Pierwszyzapis,jakipojawiłsięnatematryzykazawodowegozawierałsięwjednymzdaniuwówczesnym
art.215kodeksupracy:"Zakładpracyzobowiązanyjestdoinformowaniapracownikóworyzykuzawodowym,
którewiąŜesięzwykonywanąpracą."
Ponowelizacjikodeksupracyw1996r.pracodawcazostałzobowiązanydo:
ocenyidokumentowaniaryzykazawodowegozwiązanegozwykonywanąpracąorazstosowania
niezbędnychśrodkówprofilaktycznychzmniejszającychryzyko(art.226pkt1);
informowaniapracownikóworyzykuzawodowym,którewiąŜesięzwykonywanąpracą,orazozasadach
ochronyprzedzagroŜeniami(art.226,pkt2);
stosowaniaśrodkówzapobiegającychchorobomzawodowymiinnymchorobomzwiązanymz
wykonywanąpracą(art.227§1);
konsultowaniazpracownikamilubichprzedstawicielamiwszystkichdziałańzwiązanychz
bezpieczeństwemihigienąpracy,wszczególnościdotyczącychocenyryzykazawodowegoprzy
wykonywaniuokreślonychprac(art.23711a§1pkt2).
DefinicjaryzykazawodowegozawartajestwrozporządzeniuMinistraPracyiPolitykiSocjalnejzdnia26
września1997r.wsprawieogólnychprzepisówbezpieczeństwaihigienypracy:ryzykozawodoweto
prawdopodobieństwowystąpienianiepoŜądanychzdarzeńzwiązanychzwykonywanąpracą,powodującychstraty
np.niekorzystneskutkizdrowotne,wwynikuzagroŜeńzawodowychwystępującychwśrodowiskupracylub
sposobuwykonywaniapracy.
NauwagęzasługujeteŜdefinicjazagroŜeniazawodowego.Zgodnieztymsamymaktemprawnymprzez
zagroŜeniezawodowerozumiesięstanśrodowiskapracymogącyspowodowaćwypadeklubchorobę.
Ocenęryzykazawodowegoprzeprowadzasiędlawykonywanychwzakładzieprac,awszczególnościprzy
doborzewyposaŜeniastanowiskimiejscpracy,stosowanychsubstancjiipreparatówchemicznych,szkodliwych
czynnikówbiologicznychorazzmianieorganizacjipracy.UwzględniaćnaleŜywszystkieczynnikiśrodowiskapracy
występująceprzywykonywanychpracachorazsposobywykonywaniaprac.
Wymagania paragrafu 39 i następnych cyt. rozporządzenia stanowią uszczegółowienie ustawowego
obowiązkuzawartegowkodeksiepracy.Wrozporządzeniuokreślonopodstawowewymaganiadotycząceoceny
ryzykazawodowego.
Pracodawcamaobowiązekzapewnieniapracownikombezpieczeństwaihigienypracy,przedewszystkim
przezograniczanieryzykazawodowegowwynikuwłaściwejorganizacjipracyorazstosowaniakoniecznych
środkówprofilaktycznych,atakŜeinformowaniaiszkoleniapracowników.Zadaniadotycząceograniczaniaryzyka
1 z 10
2009-07-7 10:07
140444264.003.png 140444264.004.png
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
zawodowego są ukierunkowane na stworzenie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Zapewnienie
pracownikombezpiecznychwarunkówpracyjestpodstawowymcelemocenyryzykazawodowego.Celten
realizujesiępoprzezeliminowanielubograniczaniewpływuzagroŜeńnapracownikówcojestmoŜliwedzięki
stosowaniuodpowiednichśrodkówkorygującychiprofilaktycznych.
Zapewnianiepracownikombezpiecznychwarunkówpracyobejmuje:
ograniczanieryzykazawodowego,
przeprowadzenieocenyryzykazawodowego,
likwidowaniezagroŜeńuźródełichpowstawania,
dostosowaniewarunkówiprocesówpracydomoŜliwościpracownikaodpowiednieprojektowaniei
organizowaniestanowiskpracy,dobórmaszyn,narzędzipracy,atakŜemetodprodukcjiipracyz
uwzględnieniemzmniejszaniauciąŜliwościpracy(topodejściedefiniujeergonomię),
stosowanienowychrozwiązańtechnicznych,
zastępowanieniebezpiecznychproc.technologicznych,urządzeń,substancjibezpiecznymilubmniej
niebezpiecznymi,
nadawaniepriorytetuśrodkomochronyzbiorowejprzedśrodkamiochronyindywidualnej,
instruowaniepracownikówwzakresiebezpieczeństwaihigienypracy.
WduŜymuproszeniumoŜnapowiedzieć,Ŝedotychczaswskazanepodstawowehasładotycząceoceny
ryzykazawodowegoodnosząsiędowszystkichczynnikówśrodowiskapracy.Istniejejednakgrupaczynników,
dlaktórychustawodawcaopracowałszczegółowewymaganiadotyczącezwiązanejznimioceny
ryzyka.WduŜejmierzewynikałotozkoniecznościdostosowaniapolskiegoprawadowymagańwspólnotowych.
DoczynnikówtychnaleŜą:
a)czynnikichemiczne,
b)hałasidrganiamechaniczne,
c)ręcznepracetransportowe,
d)czynnikibiologiczne,
któresąprzedmiotemszerszegokomentarzawdalszejczęściprezentacji.
KryteriaocenyryzykazawodowegosąuzaleŜnionewduŜejmierzeodpracodawcyorazstosowanejw
przedsiębiorstwie technologii (stopnia jej zaawansowania i złoŜoności). Istnieje wiele metod identyfikacji
zagroŜeńiszacowaniapoziomuryzykazawodowego.PolskanormaPNN18002(zestycznia2000r.)"Systemy
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego", której
stosowanieniejestobowiązkowe,alezalecane,systematyzujezasadyietapyprocesuocenyryzykazawodowego
i umoŜliwia po spełnieniu określonych warunków efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym w
przedsiębiorstwie.
Wytycznezawartewtejnormieokreślają:
podstawoweceleocenyryzykazawodowego,doktórychnaleŜyprzedewszystkimzapewnieniemoŜliwie
najlepszejochronyzdrowiapracowników;
ogólnezasadyprzygotowaniaoceny;
osobyprzeprowadzająceocenę;
przebiegoceny;
działaniawynikającezocenyryzykazawodowego.
Ocenaryzykazawodowegojestprocesem,podczasktórego:
identyfikowanesązagroŜeniawmiejscupracy,
szacowanajestcięŜkośćnastępstwzwiązanychzaktywizacjątychzagroŜeńiprawdopodobieństwo
zaistnieniatakiegozdarzenia.
KolejnymetapemjestzaplanowanieiwdroŜeniewłaściwych(skutecznych)środkówprofilaktycznych,które
będąfaktycznieograniczałylubeliminowałyryzykoniegenerującnowychzagroŜeń.WaŜnejest,abyosoby
przeprowadzająceocenęwiedziały,comajązrobićiprzywykorzystaniujakichmetod,atakŜejakiemucelowima
słuŜyćichpraca.Osobami,którewiedząduŜooprzebieguprocesupracyisposobachjejwykonywania,sąsami
pracownicy.Mogąonistanowićźródłoistotnychinformacjidowykorzystaniawprocesieocenyryzyka.
Rzetelneprzeprowadzenieprocesuocenyryzykaorazstosowanieśrodkówprofilaktycznych,określonychw
wynikutegoprocesu,prowadzidoochronyzdrowiaiŜyciapracownikówwsposóbbezpośredniipośrednio
poprzezpodnoszenieświadomościistnieniazagroŜeńwmiejscupracyipromowaniebezpiecznejpracy.
Bardzo waŜnym etapem oceny ryzyka zawodowego jest identyfikacja zagroŜeń. Od zidentyfikowania
wszystkichzagroŜeńzaleŜypodjęciekoniecznychiskutecznychdziałańprofilaktycznych.Poszukiwanajest
odpowiedźnapytania:COstanowizagroŜenieiKTOjestnaraŜony?
NaleŜyustalićtewarunkiśrodowiskapracy,któremogąpowodowaćniebezpieczeństwodlazdrowiaiŜycia
pracowników.
CzęstomylnieutoŜsamiasięwydarzeniazzagroŜeniami.Np.naetapieidentyfikacjizagroŜeńwskazujesię
jakozagroŜeniepochwycenieubranialubczęściciałapracownikaprzezwirująceelementymaszyn,aprawidłowe
wskazanewtymprzypadkuzagroŜenietonieosłonięte,wirująceczęścimaszyn.
2 z 10
2009-07-7 10:07
140444264.005.png
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
Przy identyfikowaniu zagroŜeń dochodzi teŜ do traktowania skutku niepoŜądanego wydarzenia jako
zagroŜenia np. określenie amputacji palca jako zagroŜenia, podczas gdy jest to skutek wydarzenia
spowodowanynieosłonięciemczęścimaszyny.
IstotnejesttakŜezwracanieuwaginawszystkiezadania,jakiewykonujepracownik,anieograniczaniesię
do"stanowiskapracy"częstopojmowanegojakojednomiejscewzakładziepracy.Pracownik,którywcelu
wykonaniapowierzonegozadania,musiprzejśćnp.domagazynupopółproduktyteŜmoŜebyćnaraŜonyna
niebezpieczeństwo.
IdentyfikacjazagroŜeńpowinnazapewnićodpowiedźnanastępującepytania:
czyprzyanalizowanychpracachwystępujączynniki:szkodliwe,niebezpieczne(doktórychzaliczymy
czynnikichemiczne,biologiczneorazfizyczne)i/lubuciąŜliwe(główniewynikającezesposobu
wykonywaniapracy,choćnietylkonp.oświetlenie)mogącestanowićzagroŜenie,
ktojestnaraŜonynaoddziaływanietychczynników.
Identyfikację zagroŜeń umoŜliwia zebranie wiarygodnych, pełnych i aktualnych informacji. Do metod
pozyskiwaniatychinformacjizaliczyćmoŜnanp.:
obserwacjęśrodowiskapracy(wtymtakŜeczynnikówzewnętrznychnp.obecnościpracownikówinnych
firm,warunkiatmosferyczne),
obserwacjęzadańwykonywanychnastanowiskupracyipozanimwtymsposobówwykonywania
pracy,wykorzystywanychmaszyniurządzeń,organizacjitychzadań(czyzapewniająwłaściwewarunki
pracy),
wywiadyzpracownikami,
analizędokumentacjiDTR,danychtechnicznychostosowanychnastanowiskumaszynachi
urządzeniach(wceluporównaniaztym,cofaktycznienastanowiskupracywystępuje),instrukcji
stanowiskowych,wynikówbadańipomiarówczynnikówszkodliwych(np.pyły,hałas),atakŜe
uciąŜliwych(np.oświetlenie,wydatekenergetyczny),kartcharakterystyksubstancjichemicznych,
dokumentacjidotyczącejwypadkówprzypracy,choróbzawodowych.
PrzydatnamoŜeokazaćsięteŜanalizaliteraturytechnicznej,wskazującejzagroŜeniacharakterystycznedla
danejbranŜylubrodzajupracjednakwtymprzypadkunaleŜybyćszczególnieostroŜnyminiekorzystaćztych
informacjibezweryfikacji(mogąniemiećzastosowaniadladanegoprzedsiębiorstwa).
BardzoprzydatnymnarzędziempomocniczymsąlistykontrolnedoidentyfikacjizagroŜeń,szczególniew
przypadkuczynnikówmechanicznychdotyczącychmaszyniurządzeń.Przykłademjestlistaopracowana
przez PIP, zawierająca pytania umoŜliwiające stwierdzenie spełniania przez uŜytkowane w
przedsiębiorstwiemaszynywymagańminimalnych,zgodniezrozporządzeniemMinistraGospodarki
zdnia30października2002r.wsprawieminimalnychwymagańdotyczącychbezpieczeństwai
higienypracywzakresieuŜytkowaniamaszynprzezpracownikówpodczaspracy:
1.CzymaszynajestwyposaŜonawukładsterowaniaprzeznaczonydocałkowitegoibezpiecznegojej
zatrzymywania?
Uwaga:kaŜdestanowiskopracywyposaŜasięwelementsterowniczyprzeznaczonydozatrzymywania
całejmaszynylubniektórychjejczęści,wzaleŜnościodrodzajuzagroŜeniatak,abymaszynabyła
bezpieczna.
2.CzymaszynajestwyposaŜonawurządzeniedozatrzymaniaawaryjnego?
Uwaga:urządzeńtychniewymagasięwprzypadku,gdyprzezzastosowanietegourządzenianie
zmniejszysięryzykanieskrócisięczasuzatrzymaniamaszyny.NiewyposaŜasięwtourządzenietakŜe
przenośnychmaszyntrzymanychiprowadzonychręcznieoraztakich,wktórychprzypadkujego
zastosowaniemoŜestwarzaćzagroŜenie,np.wskutekodcięciaenergiikoniecznejdozadziałania
podstawowychurządzeńochronnych.
3.Czyzastosowaneosłonyiinneurządzeniaochronne
niemogąbyćłatwousuwanelubwyłączanezestosowania;
ograniczajądostęptylkodoniebezpiecznejstrefypracymaszyny?
DodatkowymźródłeminformacjidodiagnozystanowiskapracysąprzepisyprawnedotyczącekonkretnychbranŜ
imaszynwnichstosowanychnp.maszyndoobróbkidrewnarozporządzenieMinistraGospodarkizdnia14
kwietnia2000r.wsprawiebezpieczeństwaihigienypracyprzyobsłudzeobrabiarekdodrewna.
InnymprzykłademnarzędziawspomagającegoidentyfikacjęzagroŜeńjestanalizabezpieczeństwapracy,
polegającana:
określeniucelówwykonywanychzadańprzezpracownika,
ustaleniulistywykonywanychczynności,
określeniuzagroŜeńzwiązanychzwykonywaniemkaŜdejczynności(jakiegorodzajuwypadkimogą
zaistnieć,jakiwystępujerodzajwysiłkuijakiejestjegonatęŜenie,czyczynnościmoŜnawykonaćwinny
sposóbniŜokreślonywinstrukcji,czywystępujączynnikiszkodliwe,niebezpieczneiuciąŜliwe,czy
3 z 10
2009-07-7 10:07
140444264.006.png
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
występująproblemyergonomiczne).
NaleŜypamiętać,abyniepoświęcaćzbytwieleuwagiiczasuzagroŜeniom,którewsposóboczywistynie
wywołująŜadnychszkodliwychnastępstw.Jednakświadomośćprzyczynichwyeliminowaniazdalszychetapów
jestkonieczna.Jeślibowiemnieznanesąskutki,jakiemoŜewywołaćdanyczynnik,koniecznabędziejegoanaliza
zwykorzystaniembardziejszczegółowychmetod.Przykłademjestocenaergonomicznychczynnikówryzyka,
którychskutkioddziaływaniasączęstooddalonewczasie.
Jak wyŜej wspomniano, istnieją szczegółowe wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego dla
określonychczynników,np.dlaczynnikówchemicznych.
Wymagania te zawarto w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczeństwaihigienypracyzwiązanejzwystępowaniemwmiejscupracyczynnikówchemicznych(patrz
podstrona PODSTAWYPRAWNE ).
NaleŜyzacząćodrozeznania,jakieczynnikichemicznewystępująwprzedsiębiorstwie,przygotowująclisty
wszystkich chemicznych substancji i preparatów obecnych na stanowiskach pracy oraz stanowiskach
sąsiadujących.
Następnie,przywykorzystaniuróŜnychźródełinformacji,koniecznejestzidentyfikowanie:
niebezpiecznychwłaściwościczynnikówchemicznych,
informacjiotrzymanychoddostawcy,dotyczącychzagroŜeńzwiązanychzwystępowaniemczynnika
chemicznego(np.zkartycharakterystyki),scenariuszynaraŜenia,
rodzaju,poziomuiczasutrwanianaraŜenia,
wartościnajwyŜszychdopuszczalnychstęŜeńwśrodowiskupracy(cojestmoŜliwedlaczynników,dla
którychjeustalono),
wartościdopuszczalnychstęŜeńwmaterialebiologicznymgrupaczynnikówdlaktórychzostałyustalone
jestbardzomała,obejmujenp.ołów,styren
efektówdziałańzapobiegawczych,
wynikówocenystanuzdrowiapracownikówjeślizostałaprzeprowadzona,
warunkówpracyprzyuŜytkowaniuczynnikówchemicznych,zuwzględnieniemilościtychczynników.
PrzyocenieryzykanaleŜywziąćrównieŜpoduwagęwystępowaniewięcejniŜjednegoczynnika(zewzględu
naewentualnemoŜliwościichinterakcji).Dodatkowo,bardziejniebezpieczne,zewzględunawzrostnaraŜenia,
mogąbyćnp.remontyinaprawyurządzeń.TakiesytuacjenaleŜyrównieŜrozwaŜyć.
DlahałasuidrgańmechanicznychwymaganiaokreślonezostaływrozporządzeniuMinistraGospodarkii
Pracyzdnia5sierpnia2005r.wsprawiebezpieczeństwaihigienypracyprzypracachzwiązanychznaraŜeniem
nahałaslubdrganiamechaniczne(patrzpodstronaPODSTAWYPRAWNE).Dotycząone:
poziomuirodzajunaraŜenia,włącznieznaraŜeniemnahałasimpulsowylubdrganiamechaniczne
przerywaneipowtarzającesięwstrząsy;
czasutrwanianaraŜenia,wtymczasupracywgodzinachnadliczbowych,orazobowiązującegou
pracodawcysystemuirozkładuczasupracy;
wartościNDN(dlahałasu85dB)orazwartościprogówdziałaniadlahałasu(80dB)lubdrgań
mechanicznych;
skutkówdlazdrowiaibezpieczeństwapracowników,
skutkówdlazdrowiaibezpieczeństwapracowników,wynikającychzinterakcjimiędzyhałasemidrganiami
mechanicznymi;
informacjinatematpoziomuemisjihałasulubdrgańmechanicznych,dostarczanychprzezproducenta
środkówpracy;
informacjiuzyskanychwwynikuprofilaktycznychbadańlekarskichpracowników;
skutkówdlazdrowiaibezpieczeństwapracowników,wynikającychzinterakcjipomiędzyhałasemi
substancjamichemicznymiodziałaniuszkodliwymdlanarządusłuchu(substancjamiototoksycznymi),
jeŜeliumoŜliwiatostanwiedzytechnicznejimedycznej;
dostępnościśrodkówochronyindywidualnejprzedhałasemlubdrganiamimechanicznymioodpowiedniej
charakterystycetłumienia;
wpływuniskichtemperaturizwiększonejwilgotnościnapracownikównaraŜonychnadziałaniedrgań
mechanicznych,aszczególniedrgańmiejscowych.
Wocenieryzykazawodowegowystępującegoprzyręcznychpracachtransportowych,zgodniezrozporządzeniem
MinistraPracyiPolitykiSpołecznejz14marca2000r.wsprawiebezpieczeństwaihigienypracyprzyręcznych
pracachtransportowych(patrzpodstrona PODSTAWYPRAWNE ),naleŜyuwzględnić:
charakterystykęprzemieszczanegoprzedmiotujegomasę,rodzajipołoŜenieśrodkacięŜkości(równieŜ
moŜliwościjegouchwycenia),
warunkiśrodowiskapracywtymtemperaturęiwilgotnośćpowietrzaorazpoziomczynników
szkodliwychdlazdrowia.IstotnasątakŜe:przestrzeńpracy(jeślijestograniczonatobędziewpływaćna
postawęprzypracy),stannawierzchni,poktórejprzemieszczanyjestładunek,bardzogorącelubzimne
4 z 10
2009-07-7 10:07
140444264.001.png
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
obiektynastanowiskupracy;niewystarczająceoświetlenie,
organizacjępracywtymstosowanesposobywykonywaniapracy(zeszczególnymuwzględnieniem
zadańowysokiejpowtarzalnościczynnościizadańwymagającychsięganianaduŜąodległość,skręcania
tułowiaorazprzenoszeniaprzedmiotównaduŜeodległości),
indywidualnepredyspozycjepracownika,takiejak:sprawnośćfizyczna,stanzdrowia(równieŜwzrost,co
jestwaŜneprzyzespołowymprzenoszeniuładunkóworazpłećiwiek,któresąistotnezewzględuna
zróŜnicowanenormatywyhigienicznedotyczącemasyprzemieszczanegoładunku).
Wprzypadkuręcznychpractransportowych,doichbardziejszczegółowejanalizystosowanemogąbyćdwie
prostemetody(patrzpodstrona MATERIAŁYPOMOCNICZE.PRZYKŁADY ):
MACbrytyjskiekartyocenyręcznychpractransportowych,
KIMniemieckametodawskaźnikówkluczowychdlaczynnościpodnoszenia,przenoszenia,pchaniai
ciągnięcia.
Wocenieryzyka zawodowegostwarzanego przezczynnikibiologiczne(zgodniez rozporządzeniem
MinistraZdrowiazdnia22kwietnia2005r.wsprawieszkodliwychczynnikówbiologicznychdlazdrowiaw
środowiskupracyorazochronyzdrowiapracownikówzawodowonaraŜonychnateczynnikipatrzpodstrona
PODSTAWYPRAWNE )naleŜyuwzględnićm.in.:
klasyfikacjęiwykazszkodliwychczynnikówbiologicznych,
rodzaj,stopieńorazczastrwanianaraŜenianaichdziałanie,
informacjęnatemat:potencjalnegodziałaniaalergizującegolubtoksycznegochoroby,któramoŜe
wystąpićwnastępstwiewykonywanejpracy,stwierdzonejchoroby,któramabezpośrednizwiązekz
wykonywanąpracą.
SZACOWANIEPOZIOMURYZYKAZAWODOWEGO.
CelemtegoetapujestokreślenieniepoŜądanychnastępstwaktywizacjizagroŜeńorazprawdopodobieństwa
ichwystąpienia.
WykorzystaćdotegocelumoŜnajednązprostszychmetodszacowania,zawartąwPolskiej
NormiePNN18002(styczeń2000r.)Jesttometodaszacowaniapoziomuryzykazawodowegow
skalitrójstopniowej.
Obokniejwystępująinnemetody:szacowaniawskalipięciostopniowej(wtejsamejnormie),wstępnej
analizyzagroŜeń(PHA),analizybezpieczeństwapracy(JSA),wskaźnikaryzyka(RISKSCORE),grafuryzyka
( (KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD OCENY RYZYKA (Z PRZYKŁADAMI
ZASTOSOWAŃ). Bardzo często metody te uwzględniają kryteria dopuszczalności ryzyka zawodowego,
pozwalającenaokreślenie,dojakiegopoziomuryzykowystępującenastanowiskupracymoŜnauznaćza
akceptowalne.
Jeśli chodzi o metodę szacowania poziomu ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej, została ona
przedstawionanapodstronie: OCENARYZYKAWPIĘCIUKROKACH iwUlotceInformacyjnejzamieszczonej
napodstronie OOCENIERYZYKAZAWODOWEGO .Metodętęilustrujetabeladooszacowania ryzyka
znajdującasięnaobuwymienionychpodstronach.Podanowniejokreślenia,kiedymoŜliweskutkiwystępujących
zagroŜeńuwaŜasięzamałe,średnielubduŜe,jakiejestprawdopodobieństwowystąpieniatychskutków(na
trzechpoziomach:małym,średnimiduŜym)iwkonsekwencjizryzykiemnajakimpoziomiemamydoczynienia
(zkryteriumdopuszczalnościryzyka).
Itak:
NastępstwazagroŜeń sąmałe, gdy oznaczają urazy lub choroby nie powodujące długotrwałych
dolegliwościiabsencjiwpracy;ajedynieczasowepogorszeniestanuzdrowia.Przykłady:niewielkiestłuczeniai
zranienia,podraŜnieniaoczu,objawyniewielkiegozatrucia,bóległowyitp.
Następstwa zagroŜeń są średnie, gdy oznaczają urazy lub choroby powodujące niewielkie, ale
długotrwałelubnawracająceokresowodolegliwościzwiązanezokresamiabsencji.Przykłady:zranienia,oparzenia
IIstopniananiewielkiejpowierzchniciała,alergieskórne,nieskomplikowanezłamania,zespołyprzeciąŜeniowe
układumięśniowoszkieletowego(np.zapalenieścięgna)itp.,
NastępstwazagroŜeńsąduŜe,gdyoznaczająurazylubchorobypowodującecięŜkieistałedolegliwości
i/lub śmierć. Przykłady: oparzenia III stopnia, oparzenia II stopnia duŜej powierzchni ciała, amputacje,
skomplikowanezłamaniaznastępowądysfunkcją,chorobynowotworowe,toksyczneuszkodzenianarządów
wewnętrznychiukładunerwowegowwynikunaraŜenianaczynnikichemiczne,zespółwibracyjny,zawodowe
uszkodzeniasłuchu,astma,zaćmaitp.
PrawdopodobieństwowystąpienianastępstwzagroŜeńjestmałe,gdyniepowinnyonewystąpić
podczascałegookresuaktywnościzawodowejpracownika.
PrawdopodobieństwowystąpienianastępstwzagroŜeńjestśrednie,gdymogąonewystąpićnie
więcejniŜkilkakrotniepodczascałegookresuaktywnościzawodowejpracownika.
Prawdopodobieństwo wystąpienia następstw zagroŜeń jest duŜe, gdy mogą one wystąpić
wielokrotniepodczascałegookresuaktywnościzawodowejpracownika.
PowyŜszekryteriaznajdująnajlepszezastosowaniewprzypadkunaraŜeńna:czynnikimechanicznew
środowisku pracy, np. wirujące, nieosłonięte części maszyn, śliską, zabrudzoną, nierówną nawierzchnię,
5 z 10
2009-07-7 10:07
140444264.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin