Instrukcja bhp dla pracownika ochrony w biurze przy bramie wjazdowej.pdf

(42 KB) Pobierz
instrukcja28.indd
INSTRUKCJA BHP
DLA PRACOWNIKA OCHRONY (WARTOWNIKA)
W BIURZE PRZEPUSTEK PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ
1. INFORMACJE OGÓLNE
Instrukcja dotyczy bezpiecznego wykonywania prac przez pracownika na stanowisku ochroniarza (war-
townika). Przeznaczona jest dla pracowników ochrony zatrudnionych przy przejściu dla pieszych i bra-
mie wjazdowej do zakładu przemysłowego.
Miejscem wykonywania prac jest rejon bramy wjazdowej i przejścia dla pieszych oraz wartownia – biuro
przepustek.
Pracownik ochrony ma obowiązek używania przydzielonej mu odzieży i czapki służbowej: letniej – zimowej
oraz obuwia letniego – zimowego, a także, w zależności od wykonywanych czynności – rękawic roboczych.
2. ZADANIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA OCHRONY
Podstawowym obowiązkiem pracownika ochrony jest kontrola pojazdów i osób w rejonie wjazdu i przej-
ścia na teren ochranianego zakładu.
Do ochrony i obsługi wjazdu oraz biura przepustek wymagana jest obsada dwuosobowa: dowódca i war-
townik.
A. Czynności przed rozpoczęciem pracy:
− sprawdzenie zapisów raportu ze zmiany poprzedniej,
− sprawdzenie stanu technicznego urządzeń,
− zgłoszenie przełożonemu zauważonych usterek i dokonanie wpisu do książki raportowej.
B. Zakres obowiązków czynności:
− kontrola osób (w tym: sprawdzanie stałych przepustek pracowników zakładu) wchodzących na teren
zakładu wraz z kontrolą wnoszonych i wynoszonych przedmiotów, materiałów,
kontrola wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów oraz wwożonych i wywożonych przedmiotów,
materiałów,
wypisywanie przepustek osobowych i materiałowych dla osób wchodzących oraz pojazdów wjeżdża-
jących na teren zakładu,
kierowanie petentów (gości) do właściwych osób czy komórek organizacyjnych zakładu,
kierowanie pojazdów na parking przyzakładowy,
kontrola trzeźwości pracowników zakładu (na zlecenie kierownictwa ochranianego zakładu lub na
polecenie dowódcy warty),
obsługa kamery wideo zainstalowanej przy wjeździe do zakładu wraz z monitorem,
oczyszczanie wjazdu i przejść z błota, śmieci, w zimie posypywanie piaskiem, solą oraz oczyszczanie
ze śniegu i lodu,
codzienna kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń,
pełnienie funkcji porządkowego w sytuacji wypadku, pożaru, katastrofy czy awarii (kierowanie po-
jazdów ratunkowych).
C. Czynności na zakończenie zmiany:
uporządkowanie stanowiska pracy,
dokonanie wpisu do raportu zmianowego o przebiegu zmiany oraz zauważonych usterkach urządzeń
technicznych,
przekazanie zmiany zmiennikowi (niedopuszczalne jest zejście ze zmiany bez przekazania jej zmien-
nikowi).
3. PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
1. Brama wjazdowa otwierana ręcznie z zaporami z napędem mechanicznym sterowanym elektrycznie
przyciskami z pomieszczenia wartowni.
1
270095371.001.png
2. Podest ze schodkami zainstalowany na stałe przy wjeździe dla umożliwienia kontroli skrzyni załadow-
czej pojazdu.
3. Drabinka rozstawna umożliwiająca wejście na skrzynię załadowczą pojazdu.
4. Kamera wideo, obrotowa, zainstalowana przy bramie wjazdowej, sterowana przyciskami z pomiesz-
czenia wartowni wraz z monitorem w pomieszczeniu wartowni.
5. Alkomat do sprawdzania trzeźwości osób wchodzących/wychodzących na zlecenie kierownictwa
ochranianego zakładu lub na polecenie dowódcy zmiany.
6. Sprzęt do sprzątania i „akcji zimowej”.
7. Apteczka pierwszej pomocy.
4. WYSTĘPUJĄCE LUB MOGĄCE WYSTĄPIĆ ZAGROŻENIA ORAZ NARAŻENIA
Zagrożenia, narażenia, ich skutki zdrowotne oraz stosowane zabezpieczenia opisane zostały szczegółowo
w „ karcie oceny ryzyka zawodowego ”.
5. CZYNNOŚCI ZABRONIONE
Zabrania się:
wchodzenia na skrzynię załadowczą kontrolowanego pojazdu bez użycia podestu czy drabinki roz-
stawnej,
używania niesprawnego podestu czy niesprawnej drabinki,
przebywania w bezpośredniej bliskości poruszających się pojazdów oraz w zasięgu ruchu zapór,
wykonywania, po zapadnięciu zmroku, czynności kontrolnych bez sprawnego zewnętrznego oświe-
tlenia elektrycznego lub sprawnej latarki ręcznej (w sytuacji uszkodzenia oświetlenia),
zamykania bramy czy opuszczania zapór w sytuacji znajdowania się pojazdu w rejonie wjazdu,
wykonywania czynności pośpiesznie, bez zachowania wymaganych procedur postępowania,
dokonywania napraw urządzeń czy instalacji elektrycznych,
wyłączania, bez uzasadnienia, systemu monitoringu czy systemu łączności,
wykonywania czynności niewynikających z zakresu obowiązków ochroniarza – nie dotyczy sytuacji
ratowania osób czy mienia.
Podczas wykonywania obowiązków nie można dopuścić do:
jednoczesnego wjeżdżania i wyjeżdżania pojazdów przez bramę,
blokowania przez pojazdy wjazdu do zakładu,
nieuzasadnionego przebywania osób trzecich w rejonie bram wjazdowych oraz w pomieszczeniu war-
towni,
zaśnieżenia, zlodowacenia wjazdu i wejścia do zakładu oraz do wartowni.
6. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
a) pożar należy postępować zgodnie z instrukcją ppoż., w tym:
wyłączyć zasilanie urządzeń elektrycznych,
powiadomić swojego przełożonego,
użyć podręcznego sprzętu ppoż.,
powiadomić straż pożarną – w zależności od konieczności;
a) wypadek należy postępować zgodnie z instrukcją postępowania w sytuacji, zaistnienia wypadku,
w tym:
udzielić pomocy poszkodowanemu,
powiadomić swojego przełożonego,
zabezpieczyć miejsce wypadku,
powiadomić służbę bhp,
powiadomić policję, pogotowie ratunkowe – w zależności od sytuacji w jakiej doszło do zdarzenia.
c) uszkodzenia (awarie):
układów napędowych zapór:
wyłączyć i zabezpieczyć układ napędowy zapór, zaporę ręcznie ustawić w pozycji podniesionej,
2
270095371.002.png
powiadomić o usterce służby techniczne ochranianego zakładu,
postawić znak „rogatka uszkodzona”,
nie dokonywać samodzielnie napraw;
urządzeń łączności, urządzeń monitoringu:
wyłączyć urządzenia,
powiadomić o usterce służby techniczne ochranianego zakładu,
nie dokonywać samodzielnie napraw;
innych urządzeń technicznych:
powiadomić o usterce służby techniczne ochranianego zakładu,
nie dokonywać samodzielnie napraw.
7. WAŻNE TELEFONY
a) alarmowe:
straż pożarna 998,
pogotowie ratunkowe 999,
policja 997,
straż miejska 986;
b) pozostałe numery telefonów , w tym do służb utrzymania ruchu oraz poszczególnych komórek orga-
nizacyjnych ochranianego zakładu zapisane są w oddzielnym wykazie.
8. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z INSTRUKCJĄ:
1) procedura kontroli osób, pojazdów i wypisywania przepustek,
2) instrukcja obsługi bramy ze szlabanem mechanicznym,
3) instrukcja obsługi kamery i monitora,
4) instrukcja ppoż.,
5) instrukcja udzielania pomocy poszkodowanym w wypadku,
6) procedura postępowania przy badaniu trzeźwości,
7) instrukcja obsługi alkomatu,
8) karta oceny ryzyka zawodowego dla pracownika ochrony.
OPRACOWAŁ
ZATWIERDZAM
....................
.........................................
data i podpis pracodawcy
3
270095371.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin