Instrukcja bhp dla kserokopiarki.pdf

(25 KB) Pobierz
23649163 UNPDF
INSTRUKCJA BHP
PRZY OBS¸UDZE KSEROKOPIARKI
I. CZYNNOÂCI PRZED ROZPOCZ¢CIEM PRACY
1. Przed przystàpieniem po raz pierwszy do obs∏ugi danego urzàdzenia nale˝y uwa˝nie zapoznaç
si´ z instrukcjà obs∏ugi dostarczanà przez producenta.
2. W pomieszczeniu gdzie u˝ywana jest kopiarka nale˝y zapewniç sprawnà wentylacj´ grawitacyjnà.
3. W pomieszczeniach, w których pracuje kilka kopiarek powinna byç zainstalowana wentylacja
mechaniczna.
4. Kopiarka powinna byç ustawiona z zachowaniem minimum 10 cm wolnej przestrzeni z ty∏u kopiarki.
5. Sprawdziç stan techniczny u˝ywanego urzàdzenia, w szczególnoÊci stan wy∏àczników i przewo-
dów elektrycznej instalacji zasilajàcej – przewód zasilajàcy powinien byç pod∏àczony do gniazda
z ko∏kiem uziemiajàcym.
6. W razie stwierdzenia niesprawnoÊci lub uszkodzeƒ – zawiadomiç prze∏o˝onego.
7. Odpowiednio do swojej osoby i usytuowania urzàdzenia ustawiç siedzisko (przy d∏u˝szej pracy)
oraz w miar´ potrzeby oÊwietlenie stanowiska (minimum 300 Ix).
8. Przygotowaç odpowiednie miejsce na orygina∏y oraz miejsce na odk∏adane kopie.
II. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
1. Utrzymywaç ∏ad i porzàdek na stanowisku pracy.
2. W czasie pracy kopiarki nie wolno otwieraç pokrywy.
3. Nie wolno dopuszczaç, aby drobne metalowe przedmioty jak: spinacze, zszywki itp. – dosta∏y si´
do wn´trza kopiarki (niebezpieczeƒstwo zwarcia elektrycznego).
III. CZYNNOÂCI PO ZAKO¡CZENIU PRACY
1. Wy∏àczyç spod napi´cia urzàdzenie i oÊwietlenie.
2. Uporzàdkowaç stanowisko pracy.
3. Wy∏àczyç wentylacj´ mechanicznà.
IV. POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
1. W razie wàtpliwoÊci co do stanu bezpieczeƒstwa pracy, pracownik ma prawo przerwaç prac´
i zwróciç si´ do prze∏o˝onego o wyjaÊnienie sytuacji.
2. Ka˝dy zaistnia∏y wypadek przy pracy nale˝y niezw∏ocznie zg∏osiç prze∏o˝onemu, a stanowisko
pracy, na którym dosz∏o do wypadku zabezpieczyç przed dost´pem osób niepowo∏anych, zmianà
jego usytuowania, w tym po∏o˝enia urzàdzeƒ technicznych, mebli lub innych przedmiotów.
3. W razie zauwa˝enia po˝aru podjàç prób´ jego ugaszenia, a nast´pnie zaalarmowaç otoczenie
i prze∏o˝onych.
...................................................
.....................................................
(data)
(podpis kierownika)
23649163.001.png 23649163.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin