Instrukcja bhp dla kasjerki w sklepie.pdf

(64 KB) Pobierz
38.Instr.dla kasjerki w markecie.p65
INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU
KASJERKI W SKLEPIE (MARKECIE)
I. CZYNNOŒCI PRZED ROZPOCZÊCIEM PRACY
1. Sprawdziæ porz¹dek oraz stan techniczny i sprawnoœæ wyposa¿enia u¿ywanego na stanowisku
pracy, a w szczególnoœci:
– kasê fiskaln¹,
– podajnik (transporter) towaru,
– przewody elektryczne – czy ich stan oraz u³o¿enie mo¿e byæ przyczyn¹ zaczepienia lub
potkniêcia,
– krzes³o – czy ma dopasowan¹ wysokoœæ i oparcie do sylwetki pracownika.
II. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
1. Utrzymywaæ ³ad i porz¹dek na stanowisku kasowym.
2. Nie dopuszczaæ do piêtrzenia przez klientów towarów na podajniku (zw³aszcza ciê¿szych,
bo ich obsuniêcie siê mo¿e spowodowaæ wypadek).
3. Do wczytania kodu kreskowego z ciê¿kich elementów znajduj¹cych siê na wózku u¿ywaæ
czytnika rêcznego.
III. CZYNNOŒCI PO ZAKOÑCZENIU PRACY
1. Uporz¹dkowaæ stanowisko pracy.
2. Wy³¹czyæ urz¹dzenia i zabezpieczyæ przed uruchomieniem przez osoby niepowo³ane.
IV. POSTÊPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
1. W razie zauwa¿enia po¿aru lub innego zagro¿enia zaalarmowaæ otoczenie i powiadomiæ
prze³o¿onych.
2. Ka¿dy zaistnia³y wypadek przy pracy nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ prze³o¿onemu, a miejsce
pracy, w którym dosz³o do wypadku, zabezpieczyæ przed dostêpem osób niepowo³anych.
3. W razie w¹tpliwoœci co do stanu bezpieczeñstwa pracy, pracownik ma prawo przerwaæ
pracê i zwróciæ siê do prze³o¿onego o wyjaœnienie sytuacji.
......................
.........................................
(data)
(podpis kierownika)
23649156.001.png 23649156.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin