Frezarka dolnowrzecionowa pionowa MW.pdf

(117 KB) Pobierz
untitled
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Owietlenie miejs c i stanowisk pracy lub konserwacji
Wymagane jest zapewnienie odpowiedniego
owietlenia sztucznego (elektrycznego).
Zapewnienie odpowiedniego rodzaju owietlenia, róde wiata i opraw,
z uwzgldnieniem jego natenia i równomiernoci oraz barwy. Owietle-
nie nie moe powodowa efektu stroboskopowego.
Zabezpieczenie przed oparzeniami i odmroeniami
Frezarki dolnowrzecionowe pionowe
Zagroenia nie wystpuj.
Nie dotyczy.
Znaki bezpieczestwa
Prdko i kierunek obrotów wrzeciona powinny
by uwidocznione.
Umieszczenie w widocznym miejscu na obrabiarce wykresu przedstawia-
jcego optymaln prdko obrotow wrzeciona, odpowiednio do danej
rednicy narzdzia i prdkoci skrawania. Jeeli wrzeciono moe obraca
si w obu kierunkach, to wybór kierunku obrotów zgodnego z ruchem
wskazówek zegara powinien by sygnalizowany wietlnie. Jest to frezo-
wanie wspóbiene.
Uwidocznienie wybranej prdkoci wrzeciona na stanowisku pracy dla fre-
zarek posiadajcych wicej ni jedn prdko.
Frezarki dolnowrzecionowe pionowe przeznaczone
s do paskiego lub profilowego frezowania prostolinio-
wych lub krzywoliniowych elementów z drewna. Niektó-
re frezarki przystosowane s równie do czopowania.
Frezarka wyposaona jest w pionowe wrzeciono i stó.
Wrzeciono wystaje nad stó, a jego silnik napdowy
znajduje si pod stoem. Wspóczesne obrabiarki by-
waj dodatkowo wyposaane w urzdzenie umoliwia-
jce zmian pooenia wrzeciona w stosunku do sto-
u, urzdzenie umoliwiajce przechylenie wrzeciona,
maj te moliwo zamocowania dodatkowego stou
przesuwnego.
Stosowanie maszyn zgodnie z przeznaczeniem
Frezarka powinna by stosowana zgodnie
z przeznaczeniem okrelonym przez producenta
maszyny.
Uytkowanie obrabiarki podczas wszelkich prac zgodnie z zaleceniami
okrelonymi przez producenta maszyny w dokumentacji techniczno-ru-
chowej.
n struktur obrabianego materiau, stosowaniem
wspóbienej metody frezowania itp.;
Zagroenia
rozerwanie si lub rozpadnicie narzdzia, wskutek
niewaciwego zamocowania lub jego nieprawido-
wej konstrukcji;
Bezpieczestwo przy konserwacji maszyn
Obrabiarek w ruchu nie wolno naprawia, czyci
i smarowa.
doni operatora z frezem – podczas posu-
wu obrabianego materiau, zwaszcza przy frezowa-
niu krzywoliniowym, usuwania wiórów, trocin i pyu
drzewnego w czasie ruchu obrabiarki;
wyrzut obrabianego materiau – spowodowany nie-
waciw prdkoci i gbokoci strugania, nie-
waciwym naostrzeniem narzdzia, niejednorod-
Wykonanie wszelkich prac konserwacyjnych, nastawczych i naprawczych
podczas postoju maszyny.
utrata statecznoci obrabiarki lub jej czci;
kontakt operatora z ruchomymi elementami napdu;
Odczanie od zasilania
Obrabiarka powinna by wyposaona w atwo roz-
poznawalne i oznakowane urzdzenie do odcza-
nia dopywu energii elektrycznej.
Zamontowanie odczania dopywu energii w postaci rozcznika izolacyj-
nego, wycznika samoczynnego lub zestawu wtyczka-gniazdo. Oznacze-
nie pozycji rozcznika lub wycznika w./wy.(I/0). Wycznik musi by
oznakowany napisem w jzyku polskim lub innym zrozumiaym znakiem.
poraenie prdem elektrycznym;
haas, wibracja, zapylenie;
poar lub wybuch.
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Bezpieczny dostp do rónych miejsc maszyny w zwizku z jej uytkowaniem
Naley zapewni bezpieczny dostp i przebywa-
nie pracowników w obszarze produkcyjnym oraz
strefach ustawiania i konserwacji.
Zapewnienie przej midzy obrabiark a innymi urzdzeniami lub cia-
nami przeznaczonymi tylko do obsugi tych urzdze o szerokoci co
najmniej 0,75 m. Zapewnienie przej o szerokoci co najmniej 1 m
w przypadku ruchu dwukierunkowego.
Elementy sterownicze
Elementy do uruchamiania i normalnego zatrzyma-
nia i nastawiania wysokoci stoów powinny by:
Oznakowanie: umiejscowienie czytelnych napisów w jzyku polskim lub
zrozumiaych symboli.
Wprowadzenie barwnego oznakowania elementów:
uruchamianie – zielony; normalne zatrzymanie – czerwony.
Umiejscowienie elementów sterowniczych po stronie stou podawczego.
Zagbienie przycisków w obudowie lub w konierzach.
widoczne, oznakowane i atwe do
zidentyfikowania,
Ochrona przed poarem i wybuchem
usytuowane poza stref niebezpieczn,
Maszyn naley zabezpieczy przed
ryzykiem poaru i wybuchu.
Podczenie frezarki do odcigu wiórów i pyu.
Zabezpieczenie wyposaenia obrabiarki przed zwarciem i przecieniem
i zapewnienie waciwego stopnia ochrony.
zabezpieczone przed przypadkowym
zadziaaniem.
Ukad sterowania
Ochrona przed z agroeniami prdem elektrycznym
Wyposaenie elektryczne obrabiarki powinno za-
pewni ochron obsugujcych przed poraeniem
elektrycznym.
Zastosowanie waciwych rodków ochrony przeciwporaeniowej, zarów-
no przed dotykiem bezporednim, jak i porednim.
Stopie ochrony wszystkich podzespoów elektrycznych powinien wyno-
si minimum IP54.
Ukad uruchamiania, zatrzymania normalnego, za-
trzymania awaryjnego i hamowania, a take ukad
nastawiania wrzeciona, wyboru kierunku obrotów
i sposobu pracy, powinny by wykonane z uyciem
„dobrze sprawdzonych” podzespoów i zasad; czas
hamowania nie powinien przekracza 10 s.
Zastosowanie hamulca automatycznego mechanicznego lub elektrycz-
nego, jeeli czas swobodnego zatrzymywania narzdzia jest duszy
ni 10 s.
kontakt
22674163.051.png 22674163.062.png 22674163.070.png 22674163.071.png 22674163.001.png 22674163.002.png 22674163.003.png 22674163.004.png 22674163.005.png 22674163.006.png 22674163.007.png 22674163.008.png 22674163.009.png 22674163.010.png 22674163.011.png 22674163.012.png 22674163.013.png 22674163.014.png 22674163.015.png 22674163.016.png 22674163.017.png 22674163.018.png 22674163.019.png 22674163.020.png 22674163.021.png 22674163.022.png 22674163.023.png 22674163.024.png 22674163.025.png 22674163.026.png 22674163.027.png 22674163.028.png 22674163.029.png 22674163.030.png 22674163.031.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Uruchomienie maszyny
Ochrona przed zagroeniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami cd.
Przy obróbce przedmiotów maych lub o skomplikowanych ksztatach za-
leca si stosowanie wzorników z mocnymi chwytami oraz zaciskami do
bezpiecznego prowadzenia przedmiotów po stole.
Unikanie skrawania wspóbienego.
Uruchomienie maszyny po jej zatrzymaniu, bez
wzgldu na przyczyn zatrzymania, powinno by
moliwe tylko poprzez celowe zadziaanie na ukad
sterowania.
Zastosowanie rozwiza technicznych uniemoliwiajcych samoczynne
uruchomienie w przypadku ponownego pojawienia si napicia zasilaj-
cego, po jego zaniku.
Zatrzymywanie normalne
Ochrona przed zag roeniami powodowanymi emisj pyu
Powstajce w czasie obróbki wióry i py powinny
by odprowadzone.
Obrabiarka powinna by wyposaona w wycznik
zatrzymania normalnego, który powinien by nad-
rzdny przed wycznikiem uruchomienia.
Zapewnienie takich rozwiza technicznych, by ukad sterowania do za-
trzymania obrabiarki by nadrzdny przed ukadem jej uruchomienia.
Zapewnienie takiego sposobu zatrzymania maszyny, który odczy wszyst-
kie napdy od róda zasilania.
Wyposaenie osony strefy nieroboczej w króciec przyczeniowy do od-
cigu wiórów.
Stateczno
Obrabiarka powinna by przystosowana do moco-
wania do trwaego podoa.
Wykonanie w korpusie obrabiarki otworów sucych do mocowania do
podoa.
Zatrzymanie awaryjne
Zatrzymanie awaryjne jest wymagane, jeeli frezar-
ka ma wicej ni jeden napd.
Zapewnienie takiego wycznika awaryjnego, który odczy wszystkie na-
pdy od róda zasilania.
Ochrona przed nastpstwami oderwania lub rozpadnicia si czci maszyn
Wrzeciono, piercienie i narzdzie skrawajce po-
winny by odpowiednio dobrane, utrzymane i wy-
regulowane.
Wyposaenie frezarki w wytrzymae wrzeciono, bez wpustów i szczelin.
Dobranie wymiarów wrzeciona do jego prdkoci obrotowej.
UWAGA! Wrzeciono zawsze powinno obraca si w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara. Inny kierunek obrotów powinien
by sygnalizowany.
Dobranie do wrzeciona odpowiedniego zestawu piercieni. Prawidowe
poczenie midzy piercieniem a wrzecionem powinno by zapewnione
poprzez nakrtk zabezpieczajc lub rub wrzeciona. Stosowanie wy-
cznie narzdzi przewidzianych przez producenta obrabiarki.
Ochrona przed zagroeniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami
Frezarka powinna by wyposaona w elementy
podpierajce, prowadnice przedmiotu obrabiane-
go i urzdzenia przeciwodrzutowe.
Przykrywanie otworów w stole do osadzania we wrzecionach wymiennych
trzpieni frezarskich odpowiednim zestawem piercieni.
Wyposaenie frezarki w pyty prowadnicy podczas obróbki prostoliniowej.
Dugo obu prowadnic cznie nie powinna przekracza dugoci
stou , zespó prowadnicy powinien by mocowany do stou obrabiarki i
mie moliwo regulacji ustawienia.
Zapewnienie moliwoci poczenia obu pyt prowadnicy za pomoc tzw.
prowadnicy pomocniczej. Prowadnice powinny zmniejszy do mini-
mum szczelin midzy frezem a pytami prowadnicy.
Zabezpieczenie obrabianego materiau za pomoc urzdze docisko-
wych i przeciwodrzutowych, jak: grzebienie przeciwodrzutowe, spryny
dociskowe, rolki dociskowe, nastawne urzdzenie dociskowe (stopa doci-
skowa) lub dostawne urzdzenie mechanicznego posuwu.
Stopa dociskowa zapewnia docisk przedmiotu obrabianego do prowadni-
cy i stou oraz zasania pracujc cz freza. Dostawny mechanizm po-
suwowy zapewnia niezmienny, odpowiednio duy docisk przedmiotu do
stou oraz sta prdko posuwu.
Ustawienie grzebieni „z wosem” w kierunku posuwu. Dziki temu w ra-
zie gwatownego cofnicia przedmiotu, sprynujce elementy grzebienia
odginaj si w drug stron, powodujc zwikszenie si docisku i w konse-
kwencji zakleszczaj si na dociskanej przez nie powierzchni. W kocowej
fazie frezowania i przy frezowaniu maych przedmiotów przesuwanie ma-
teriau przy pomocy przesuwade, popychaczy lub dociskaczy, dostoso-
wanych do ksztatu frezowanego przedmiotu, co zwiksza dystans doni
operatora od narzdzia i umoliwia prac z boku maszyny, poza stref
odrzutu.
Uywanie stou z przedueniem lub podpor rolkow przy obróbce du-
gich przedmiotów.
Stosowanie ograniczników kocowych przy tzw. frezowaniu zamknitym
lub przy frezowaniu krótkich przedmiotów.
Wyposaenie frezarki w podtrzymk prowadzc lub prowadnic pomoc-
nicz podczas obróbki krzywoliniowej. Urzdzenia te pozwalaj na stop-
niowe wgbianie si narzdzia w przedmiot obrabiany. Podtrzymka pod-
piera i prowadzi przedmiot obrabiany podczas obróbki i zapewnia sta
gboko frezowania krzywizn.
Ochrona przed ruchomymi elementami przenoszenia napdu
Mechanizm napdowy obrabiarki powinien by
osonity.
Zabezpieczenie mechanizmu napdowego i narzdzia pod stoem oson
sta (moliw do usunicia tylko przy uyciu narzdzi) lub oson rucho-
m blokujc (zatrzymujc napd wrzeciona w przypadku jej otwarcia).
Ochrona przed ruchomymi elementami biorcymi bezporedni udzia w procesie pracy
Frez powinien by osonity w strefie skrawania,
jaki i poza ni (w strefie nieroboczej).
Zabezpieczenie dostpu do narzdzia pod stoem oson sta lub oson
ruchom blokujc.
Zabezpieczenie dostpu do niepracujcej czci freza oraz wrzeciona
oson mocowan do stou lub prowadnicy. Prawidowo wykonana osona
umoliwia wymian narzdzi dziki zastosowaniu nieblokowanej odchyl-
nej górnej pokrywy. Prawidowo wykonana osona uniemoliwia dostp
do narzdzia przez jakkolwiek szczelin midzy oson a prowadnic lub
oson nastawn.
Ograniczenie dostpu do strefy skrawania przy frezowaniu prostolinio-
wym przez stosowanie cznie z prowadnic dostawnego mechanizmu
posuwowego lub urzdze dociskowych prowadnicy i stou, wyposao-
nych w specjalne stopy. Ograniczenie dostpu do strefy skrawania oson
nastawn w przypadku stosowania innych urzdze dociskowych.
Ograniczenie dostpu do strefy skrawania przy frezowaniu krzywolinio-
wym przez oson nastawn i podtrzymk prowadzc lub prowadnic
pomocnicz oraz stosowanie wzornika.
W przypadku frezowania krzywoliniowego dopuszczalne jest ograniczenie
dostpu do strefy narzdziowej (roboczej i nieroboczej) poprzez piercie-
nie lub kóka ochronne oraz stosowanie wzornika (szablonu). Piercienie
i kóka ochronne naley tak ustawi nad frezem, by mona byo pod nimi
swobodnie przesuwa obrabiany materia. rednica piercienia lub kóka
jest uzaleniona od rednicy freza i gruboci obrabianego materiau.
22674163.032.png 22674163.033.png 22674163.034.png 22674163.035.png 22674163.036.png 22674163.037.png 22674163.038.png 22674163.039.png 22674163.040.png 22674163.041.png 22674163.042.png 22674163.043.png 22674163.044.png 22674163.045.png 22674163.046.png 22674163.047.png 22674163.048.png 22674163.049.png 22674163.050.png 22674163.052.png 22674163.053.png 22674163.054.png 22674163.055.png 22674163.056.png 22674163.057.png 22674163.058.png 22674163.059.png 22674163.060.png 22674163.061.png 22674163.063.png 22674163.064.png 22674163.065.png 22674163.066.png 22674163.067.png 22674163.068.png 22674163.069.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin