ORZ piekarz cukiernik.pdf

(196 KB) Pobierz
24998124 UNPDF
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
NA STANOWISKU
PIEKARZ, CUKIERNIK
PRACOWNIK SPRZEDAŻY
W DZIALE PIEKARNIA
METRYCZKA
L.P. Data oceny
Wykonywał
Zatwierdził
1
Kategoria ryzyka zawodowego dla stanowiska
DATA
Kategoria ryzyka określona przez pracodawcę
2
Kategoria ryzyka
zawodowego dla
stanowiska
Podwyższenie o 1 w przypadku niespełnienia
wymagań ogólnych (Karta oceny ryzyka
zawodowego – część I)
Sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego
2
24998124.018.png 24998124.019.png 24998124.020.png 24998124.021.png 24998124.001.png 24998124.002.png 24998124.003.png 24998124.004.png 24998124.005.png
Zespół każdorazowo dokonuje oceny ryzyka zawodowego według planu
chronologicznego :
I Etap :
ustalenie ogólnych wymagań bhp dla stanowiska , pomieszczenia pracy oraz
pracownika.
II Etap :
dokonanie identyfikacji zagrożeń na stanowisku czynnikami niebezpiecznymi i
szkodliwymi w tym fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi
III Etap :
a)określenie kryteriów wyznaczenia poszczególnych kategorii ryzyka zawodowego
b) określenie kryteriów akceptowalności ryzyka
c) ustalenie treści karty oceny ryzyka.
IV Etap :
ustalenie planu działań korygujących i / lub zapobiegawczych.
V Etap :
zapoznanie pracowników z oceną ryzyka.
VI Etap :
okresowa weryfikacja oceny ryzyka
Określanie kategorii ryzyka na stanowisku
Zgodnie z Polską Normą PN – N – 18002 zespół określił następujące kategorie
ryzyka :
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia
Ciężkość następstw
Kategoria ryzyka
Wysoce prawdopodobne
Duża
[ 5 ] piąta – bardzo duże ryzyko
Wysoce prawdopodobne
Średnia
[ 4 ] czwarta – duże ryzyko
Wysoce prawdopodobne
Mała
[ 3 ] trzecia – średnie ryzyko
Prawdopodobne
Duża
[ 4 ] czwarta – duże ryzyko
Prawdopodobne
Średnia
[ 3 ] trzecia – średnie ryzyko
Prawdopodobne
Mała
[ 2 ] druga – małe ryzyko
Mało prawdopodobne
Duża
[ 3 ] trzecia – średnie ryzyko
Mało prawdopodobne
Średnia
[ 2 ] druga – małe ryzyko
Mało prawdopodobne
Mała
[ 1 ] pierwsza – bardzo małe ryzyko
Zgodnie z Polską Normą PN – N – 18002 zespół określił dopuszczalność ryzyka
zawodowego :
Kategoria ryzyka
Dopuszczalność ryzyka
Niezbędne działania
[ 5 ] piąta – bardzo duże ryzyko Nie akceptowalne
Niedopuszczalne
Praca nie może być rozpoczęta ani
kontynuowana do czasu zmniejszenia
ryzyka do poziomu akceptowalnego
[ 4 ] czwarta – duże ryzyko
Nie akceptowalne
Niedopuszczalne
Należy podjąć natychmiast działania
w celu zmniejszenia ryzyka. Jeśli
praca jest planowana nie wolno jej
rozpocząć do czasu zmniejszenia
ryzyka do poziomu akceptowalnego
[ 3 ] trzecia – średnie ryzyko
Akceptowalne
Należy zaplanować i podjąć
działania w celu zmniejszenia ryzyka
zawodowego
[ 2 ] druga – małe ryzyko
Akceptowalne
Jeśli jest to możliwe dalej zmniejszać
ten sam poziom ryzyka
[ 1 ] pierwsza – bardzo małe ryzyko Akceptowalne
Nie jest konieczne podejmowanie
żadnych działań.
Karta oceny ryzyka zawodowego – część I
Stanowisko
Piekarz, Cukiernik,
Pracownik sprzedaży-
dział PIEKARNIA
Optymalna kategoria
ryzyka zawodowego
określona przez twórców
metody
2
24998124.006.png 24998124.007.png 24998124.008.png 24998124.009.png 24998124.010.png 24998124.011.png 24998124.012.png 24998124.013.png 24998124.014.png
Opis stanowiska
(krótki opis technologii lub
rodzaju produkcji, elementy
wyposażenia, materiały,
strefy zagrożenia,
podstawowe czynności,
sposób i czas ich
wykonywania)
Praca odbywa się w wydzielonej części hali sprzedaży.
Stanowisko piekarza:
- sporządzanie ciasta na pieczywo pszenne zwykłe (przesiewanie
mąki pszennej, odważanie surowców: mąki, soli, drożdży,
dozowanie wody i mieszanie komponentów w mieszarce spiralnej
„HERT”)
- dzielenie ciasta na kęsy
- odrabianie ciasta na dany rodzaj pieczywa i układanie na
blaszkach
- garowanie uformowanego ciasta w garowniku „PAVAILLER”
- wypiek pieczywa w piecu piekarniczym „BONGARD”
- prace przygotowawczo- porządkowe
- przerwa regulaminowa
Stanowisko cukiernika: Wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne
związane z wypiekiem ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach
przekładanych nadzieniami oraz obciąganych różnego rodzaju polewami i
kuwerturą, przy użyciu specjalnych maszyn i urządzeń oraz sprzętów.
Zadania zawodowe polegają między innymi na: - ocenie przydatności
surowców (mąki pszennej, cukru, tłuszczu, jaj itd.) oraz przygotowywaniu
ich do produkcji;
- mieszaniu surowców (zgodnie z recepturami) w zależności od rodzaju
ciast (drożdżowe, francuskie, kruche, biszkoptowe, biszkoptowo-
tłuszczowe, orzechowe, bezowe) oraz ich wyrabianiu;
- przygotowywaniu różnego rodzaju nadzień, np. kremów, polew, galaretek,
owoców, marmolad, ponczów;
- formowaniu i wypieku lub smażeniu, w zależności od rodzaju ciasta;
- przekładaniu i nadziewaniu różnymi masami, wykańczaniu glazurą,
galaretką, cukrem pudrem lub kuwerturą, w zależności od rodzaju ciasta
lub ciastek;
- ocenie organoleptycznej poszczególnych faz procesu technologicznego;
- zapobieganiu powstawania wad i odstępstw od norm jakościowych przy
produkcji ciast i ciastek;
- regulowaniu maszyn i urządzeń w zakresie utrzymania właściwych
parametrów technologicznych;
- ocenianiu sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń
ciastkarskich;
- prowadzeniu dokumentacji produkcyjnej oraz rozliczeń technologicznych
zużycia surowców i półfabrykatów do produkcji;
- utrzymywaniu porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz
przestrzeganie obowiązujących zasad bhp i ppoż.
Na stanowisku występuje pył mąki powstający głównie podczas procesu
przesiewania mąki na przesiewaczu mechanicznym. Praca polega również
na wypieku dostarczonych półproduktów mrożonych. Gotowy wypiek
wykładany jest na regały lub kosze.
Stanowisko wyposażone jest w piec oraz stację dozującą środków
czyszczących do sprzętu i powierzchni, w tym preparatów ..............
(żrących i drażniących)
Miejsce usytuowania
stanowiska pracy
Część hali sprzedaży
Liczba
stanow
isk
Data Data Data
Data
Wymagania ogólne
Tak/nie Tak/nie Tak/nie Tak/nie
24998124.015.png 24998124.016.png
Instruktaż
ogólny
Przed dopuszczeniem do pracy Tak
Instruktaż
stanowiskowy
Przed dopuszczeniem do pracy –
min. 8 godzin
Tak
Szkolenia w
zakresie
bhp
Szkolenie
okresowe
Do 12 miesięcy od rozpoczęcia
pracy lub przed rozpoczęciem pracy
w przypadku, gdy występują duże
zagrożenia
Tak
Szkolenie
okresowe
Co 3 lata lub co rok, jeżeli występują
duże zagrożenia
Tak
Szkolenie z
obsługi pieca
Tak
Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy Tak
Okresowe Przed dopuszczeniem do pracy Tak
Profilaktycz
ne badania
lekarskie
Badania
specjalistyczne
Brak przeciwwskazań
psychofizycznych do wykonania
pracy na w/w stanowisku, minimum
sanitarne, książeczka zdrowia
Tak
24998124.017.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin