ORZ Piekarz_cukiernik.pdf

(99 KB) Pobierz
ocena_ryzyka_zawodowego_9_06.indd
Bezpieczeństwo
Piekarz-cukiernik
• Ocena ryzyka zawodowego
• Instrukcja stanowiskowa
Ryszard Bryła
O PIS STANOWISKA
Zatrudnienie: pełny etat, praca zmianowa.
Pracownik wykonuje następujące prace:
• dokonuje transportu wewnątrz zakładu i magazyno-
wania półproduktów (mąki, tłuszczy, dodatków itp.),
• przygotowuje produkcję i wytwarza ciasto,
• przeprowadza i kontroluje procesy dzielenia ciasta
na kęsy, formowania i rozrostu, a następnie do-
konuje ich znakowania, natłuszczania, zwilżania
oraz posypywania przyprawami,
• dokonuje wypieku wyrobów piekarsko-cukierni-
czych,
• obsługuje różnego typu urządzenia i maszyny,
w tym: piece piekarskie, miesiarki, ubijarki i mik-
sery, dzieże, przesiewacze do mąki, trójwalcówki,
wydłużarki, myjki i czyszczarki, dzielarko-zaokrą-
glarki, smażarki do pączków, żelownice, krajalnice,
pakowaczki itd.,
• sortuje i studzi wytworzone wyroby,
• dokonuje transportu i składowania gotowych
wyrobów,
• myje i konserwuje formy, narzędzia, urządzenia
i maszyny,
• utrzymuje czystość na terenie pomieszczeń pro-
dukcyjnych.
handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U.
nr 5/2001, poz. 44),
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdro-
wotnych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63/2001,
poz. 634 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 4 grudnia 2002r. w zakresie jakości
handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych
(Dz.U. nr 214/2002, poz. 1813),
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania
środków spożywczych i dozwolonych substancji
dodatkowych (Dz.U. nr 220/2002, poz. 1856),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sa-
nitarnych i higienicznych w obrocie środkami
spożywczymi, łatwo psującymi się dietetycznymi
środkami spożywczymi, sypkimi i nieopakowanymi
środkami spożywczymi oraz materiałami i wyroba-
mi przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami
spożywczymi (Dz.U. nr 234/2002, poz. 1979).
M ETODYKA OCENY RYZYKA
Oceny ryzyka dokonamy tutaj w sposób zgodny
z Polską Normą PN-N 18002/2000, w skali trój-
stopniowej oraz według metody RISK SCORE. Opis
tych metod przedstawiliśmy w poprzednich nume-
rach naszego czasopisma.
O BOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości
20 Promotor 9/06
24998125.001.png
Bezpieczeństwo
K ARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO DLA STANOWISKA PIEKARZA - CUKIERNIKA
WG P OLSKIEJ N ORMY PN-N 18002/2000
Przed oceną
Po realizacji zadań
Lp.
Zagrożenie
Możliwe źródła zagrożeń
Możliwe skutki
zagrożenia
Środki profilaktyczne
Uwagi
o realizacji
zadań
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Upadek na
tym samym
poziomie.
Śliskie i nierówne
powierzchnie na terenie
zakładu.
Potłuczenia, zła-
mania kończyn,
zwichnięcia, ura-
zy wewnętrzne.
S
S
S
Stosowanie przez pracownika właściwego
obuwia. Utrzymywanie porządku na
stanowisku pracy i w jego otoczeniu.
Zachowanie szczególnej ostrożności.
S
MM
2.
Przeciążenie
układu kostno-
-stawowego.
Podnoszenie lub przenosze-
nie zbyt dużych ładunków.
Praca w wymuszonej
pozycji ciała.
Uszkodzenia
(zwyrodnienia)
stawów lub
kręgosłupa.
Przepuklina.
D
S
D
Stosowanie rotacji pracowników przy
wykonywaniu uciążliwych prac. Przestrze-
ganie norm transportu indywidualnego.
Stosowanie urządzeń pomocniczych,
w tym wózków ręcznych. Zapewnienie
ergonomicznych warunków pracy podczas
ręcznego dzielenia kęsów, w tym odpo-
wiedniej wysokości stołu.
S
MM
3.
Oparzenia.
Gorące elementy pieca
i wyjmowane pieczywo.
Palnik gazowy ubijarki.
Gorące, umyte elementy
wyjmowane z komory myjki.
Odpryski gorących produk-
tów z żelownicy.
Rany oparze-
niowe.
D
S
D
Stosowanie odpowiednich do zagrożenia
ochron osobistych, w tym rękawic i okula-
rów ochronnych. Zachowanie ostrożności
i przestrzeganie procedur.
S
MM
4.
Uderzenie,
pochwycenie.
Środki transportu wewnętrz-
nego. Łopata (łycha) do
wkładania i wyjmowania
pieczywa. Ruchome ele-
menty urządzeń: ubijarek,
miesiarek, czyszczarek do
blach i in.
Śmierć.
Uszkodzenia
ciała.
D
S
D
Właściwe przeszkolenie pracowników wy-
konujących określone prace. Zachowanie
szczególnej ostrożności i przestrzeganie
przyjętych procedur.
D
MS
5.
Skaleczenie,
obcięcie.
Ostre krawędzie blach.
Noże krajalnic do pieczywa.
Rany cięte, cięż-
kie uszkodzenia
ciała.
D
S
D
Stosowanie środków ochrony indywidual-
nej (w tym rękawic ochronnych i obuwia
antypoślizgowego). Przestrzeganie
instrukcji obsługi krajalnicy.
S
MM
6.
Porażenie
elektryczne.
Urządzenia elektryczne wy-
korzystywane przy produkcji
pieczywa i ciast.
Śmierć.
D
M
S
Stosowanie odpowiednich zabezpieczeń
antyporażeniowych i bieżąca ich kontrola.
Kontrola stanu instalacji elektrycznej.
Okresowe sprawdzanie skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej.
MMM
7.
Hałas.
Urządzenia produkcyjne
stosowane w zakładzie oraz
myjki i czyszczarki do blach.
Uszczerbek
słuchu.
S
S
S
Stosowanie, w razie potrzeby,
ochronników słuchu.
MMM
8.
Wybuch
i pożar.
Niesprawna gazowa
instalacja podłączeniowa do
ubijarki. Pył mąki nagroma-
dzony w powietrzu.
Śmierć.
D
S
D
Bieżąca kontrola instalacji gazowej.
Wydzielenie stref zagrożenia wybuchem
i bezwzględny zakaz używania ognia
w tych strefach.
S
MM
9.
Zapylenie.
Pył mąki.
Uczulenia.
Choroby układu
oddechowego.
S
S
S
Systematyczne badania profilaktyczne
pracowników. Stosowanie w miejscach
narażenia na pył środków ochrony układu
oddechowego – półmasek, m.in. w trakcie
obsługi przesiewacza do mąki i dozowania
mąki do dzieży.
MMM
10.
Przeciążenie
narządu
wzroku.
Słabe oświetlenie stanowi-
ska pracy.
Osłabienie wzro-
ku, bóle oczu,
łzawienie.
S
S
S
Zapewnienie w miarę możliwości
dobrego oświetlenia naturalnego (dbanie
o czystość okien, świetlików, naświetli).
Właściwy dobór oświetlenia sztucznego.
MMM
11.
Substancje
chemiczne.
Środki służące do mycia
i czyszczenia. Dodatki
do pieczywa.
Oparzenia
chemiczne.
Objawy
uczuleniowe.
S
S
S
Przestrzeganie instrukcji opracowanej
przez producenta środków (karty cha-
rakterystyki substancji niebezpiecznej).
Przestrzeganie badań profilaktycznych
pracowników i procedur dotyczących kon-
taktu osób z substancjami potencjalnie
uczulającymi.
MMM
12.
Stres zawo-
dowy.
Praca w nocy i w godzinach
nadliczbowych. Konflikty
międzyludzkie.
Choroby ner-
wowe, układu
krążenia, układu
pokarmowego
i inne.
D
S
D
Przestrzeganie norm dotyczących czasu
pracy i przewidzianego odpoczynku. Do-
skonalenie metod instruktażu i szkoleń.
Ustalenie przejrzystych zasad wynagra-
dzania, premiowania i kar regulamino-
wych. Ustalenie jasnego przydziału obo-
wiązków. Częste spotkania kierownictwa
z pracownikami i wyjaśnianie zaistniałych
nieporozumień.
S
MM
www.elamed.com.pl/promotor 21
24998125.002.png 24998125.003.png 24998125.004.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin