Instrukcja bhp dla lamp bakteriobójczych.pdf

(65 KB) Pobierz
43.Instr.do lampy bakteriobójczej.p65
INSTRUKCJA BHP
PRZY OBS£UDZE LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH
I. CZYNNOŒCI PRZED ROZPOCZÊCIEM OBS£UGI LAMPY
1. Zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi lampy bakteriobójczej.
2. Sprawdziæ stan lampy, zw³aszcza stan jej zasilania.
3. Zawiesiæ lampê w miejscu ustalonym dla danego pomieszczenia.
II. ZASADY BEZPIECZNEJ OBS£UGI LAMPY
1. Przy w³¹czonych lampach bakteriobójczych wykonywanie prac w pomieszczeniu przez osoby
obs³uguj¹ce urz¹dzenie nale¿y ograniczyæ do niezbêdnego minimum.
2. W razie koniecznoœci pracy w pomieszczeniu nale¿y stosowaæ os³ony, np. odzie¿, okulary
ochronne, os³ony szklane itp.
3. Kobietom w ci¹¿y wzbronione s¹ prace w œrodowisku, gdzie wystêpuje promieniowanie
ultrafioletowe, je¿eli natê¿enie tego promieniowania przekracza 25% wartoœci NDN.
III. CZYNNOŒCI PO ZAKOÑCZENIU PRACY LAMPY BAKTERIOBÓJCZEJ
1. Codziennie nale¿y rejestrowaæ czas pracy lampy.
2. Odb³yœnik i promiennik nale¿y okresowo czyœciæ miêkk¹ szmatk¹.
IV. POSTÊPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
1. W razie zauwa¿enia po¿aru lub innego zagro¿enia zaalarmowaæ otoczenie i powiadomiæ
prze³o¿onych.
2. Ka¿dy zaistnia³y wypadek przy pracy nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ prze³o¿onemu, a miejsce
pracy, w którym dosz³o do wypadku, zabezpieczyæ przed dostêpem osób niepowo³anych.
3. W razie w¹tpliwoœci, co do stanu bezpieczeñstwa pracy, pracownik ma prawo przerwaæ
pracê i zwróciæ siê do prze³o¿onego o wyjaœnienie sytuacji.
..........................................
...................................................
(data)
(podpis kierownika)
23649165.001.png 23649165.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin