Instrukcja bhp dla warsztatu samochodowego.pdf

(26 KB) Pobierz
24664283 UNPDF
INSTRUKCJA BHP
W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM
I. CZYNNOÂCI PRZED ROZPOCZ¢CIEM PRACY
1. Sprawdziç porzàdek oraz stan wyposa˝enia i oÊwietlenia u˝ywanego w warsztacie.
2. Sprawdziç stan techniczny przewidzianego do u˝ytku podnoÊnika samochodowego, a w szczegól-
noÊci:
– stan instalacji elektrycznej (przyciski sterowania, przewody zasilajàce itp.);
– stan mechanizmu podnoszenia i konstrukcji noÊnej, zw∏aszcza stan nakr´tek g∏ównych poszcze-
gólnych kolumn i dzia∏anie wy∏àczników kraƒcowych;
– stan urzàdzeƒ zabezpieczajàcych przed niespodziewanym opadni´ciem podniesionego ci´˝aru.
3. Przynajmniej raz w miesiàcu upowa˝niona osoba powinna przeprowadziç, zgodnie z dokumen-
tacjà technicznà producenta, przeglàd techniczny podnoÊnika.
4. W razie stwierdzenia niesprawnoÊci lub uszkodzeƒ któregokolwiek z urzàdzeƒ zawiadomiç prze-
∏o˝onego.
II. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
1. Utrzymywaç ∏ad i porzàdek na stanowisku pracy.
2. Przygotowaç w pobli˝u stanowiska pracy (najlepiej na ruchomym wózku) niezb´dne narz´dzia,
cz´Êci zamienne itp.
3. Zwracaç uwag´, czy masa podnoszonego pojazdu nie przekracza dopuszczalnej noÊnoÊci pod-
noÊnika.
4. Zwracaç uwag´ na równomierne roz∏o˝enie ci´˝aru pojazdu na poszczególne wysi´gniki, pami´-
tajàc, ˝e dopuszczalne obcià˝enie jednego ramienia wysi´gnika najcz´Êciej nie przekracza 750 kg.
5. Pojazd uniesiony na przenoÊnym podnoÊniku mechanicznym lub hydraulicznym, nale˝y zabez-
pieczyç przed opadni´ciem przeznaczonymi do tego celu podstawkami.
6. W pomieszczeniu powinna byç zapewniona mo˝liwoÊç miejscowego odprowadzania spalin
samochodowych na zewnàtrz.
7. Samochody nale˝y wprowadzaç do warsztatu z pr´dkoÊcià nie przekraczajàcà 5 km/godz.
8. Pojazdy z uszkodzonym uk∏adem kierowniczym lub hamulcowym nale˝y wprowadzaç na sta-
nowisko tylko przy u˝yciu specjalnego wózka, innego samochodu z podnoÊnikiem lub ˝urawikiem,
sztywnego holu lub w inny bezpieczny sposób.
9. Po wprowadzeniu pojazdu na stanowisko naprawcze nale˝y go zabezpieczyç przed przetacza-
niem przez zaciàgni´cie hamulca r´cznego lub pod∏o˝enie klinów z obu stron jednego z kó∏.
10. Nale˝y zachowywaç minimalnà odleg∏oÊç mi´dzy stojàcymi obok siebie pojazdami oraz odleg∏oÊç
pojazdu od innego stanowiska pracy, która wynosi 1,2 m, a mi´dzy pojazdami stojàcymi jeden
za drugim – 1,5 m.
11. Do wyjmowania z pojazdu ci´˝szych podzespo∏ów nale˝y u˝ywaç ˝urawia lub suwnicy.
12. Do prac pod samochodem nie uniesionym, nale˝y u˝ywaç specjalnej le˝anki monterskiej na
skr´tnych kó∏kach.
13. Nale˝y u˝ywaç narz´dzi r´cznych lub z nap´dem, w dobrym stanie technicznym i zgodnie z ich
instrukcjà obs∏ugi.
14. Do mycia cz´Êci lub zespo∏ów u˝ywaç przeznaczonych do tego celu: nafty, oleju nap´dowego,
czystej (nieetylizowanej) benzyny lub rozpuszczalników.
15. U˝ywajàc powy˝szych cieczy nale˝y stosowaç odpowiednie r´kawice i okulary ochronne oraz
zachowaç szczególnà ostro˝noÊç pod wzgl´dem przeciwpo˝arowym.
16. Zu˝yte czyÊciwo nale˝y sk∏adaç w przeznaczonym na ten cel pojemniku z pokrywà.
17. Do zdejmowania opon z kó∏ zaleca si´ stosowanie hydraulicznych lub mechanicznych Êciàgaczy
do opon.
24664283.001.png 24664283.002.png
18. Pompowanie opon nale˝y przeprowadzaç za pomocà spr´˝arki wyposa˝onej w sprawny mano-
metr i zawór bezpieczeƒstwa.
19. Dynamiczne wywa˝anie kó∏ mo˝e odbywaç si´ tylko przy zamkni´tej os∏onie urzàdzenia.
III. POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
1. W razie zauwa˝enia nieprawid∏owego dzia∏ania któregokolwiek z urzàdzeƒ natychmiast wy∏à-
czyç jego zasilanie i niezw∏ocznie zawiadomiç prze∏o˝onego.
2. Ka˝dy zaistnia∏y wypadek przy pracy nale˝y niezw∏ocznie zg∏osiç prze∏o˝onemu, a miejsce pracy,
na którym dosz∏o do wypadku, zabezpieczyç przed dost´pem osób niepowo∏anych.
3. W razie zauwa˝enia po˝aru podjàç prób´ jego ugaszenia, a nast´pnie zaalarmowaç otoczenie
i prze∏o˝onych.
4. W razie wàtpliwoÊci, co do stanu bezpieczeƒstwa pracy, pracownik ma prawo przerwaç prac´
i zwróciç si´ do prze∏o˝onego o wyjaÊnienie sytuacji.
...................................................
.....................................................
(data)
(podpis kierownika)
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin