Instrukcja ogólna BHP i ppoż.pdf

(137 KB) Pobierz
44.Instr.ogólna bhp i ppo¿.p65
OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA
I HIGIENY PRACY
ORAZ OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ
1. W razie zauwa¿enia po¿aru lub innego zagro¿enia zaalarmowaæ otoczenie i powiadomiæ
prze³o¿onych.
2. Ka¿dy zaistnia³y wypadek przy pracy nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ prze³o¿onemu, w miarê
mo¿liwoœci pomóc poszkodowanemu, a miejsce pracy, w którym dosz³o do wypadku, za-
bezpieczyæ przed dostêpem osób niepowo³anych.
3. W razie w¹tpliwoœci co do stanu bezpieczeñstwa pracy, pracownik ma prawo przerwaæ
pracê i zwróciæ siê do prze³o¿onego o wyjaœnienie sytuacji.
4. Zabrania siê sk³adowania w pomieszczeniach pracy oraz w przejœciach komunikacyjnych
zbêdnych materia³ów lub przedmiotów utrudniaj¹cych poruszanie siê albo ewakuacjê pra-
cowników.
5. Zabrania siê sk³adowania i przechowywania w pomieszczeniach pracy materia³ów ³atwo
palnych.
6. Zabrania siê podnoszenia i przenoszenia ciê¿arów wiêkszych ni¿:
– 50 kg dla mê¿czyzn,
– 20 kg dla kobiet.
7. Palenie tytoniu jest dopuszczalne tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach (pomiesz-
czeniach).
8. Po zakoñczeniu pracy pracownik jest zobowi¹zany do:
– uporz¹dkowania stanowiska pracy,
– wy³¹czenia wszystkich urz¹dzeñ elektrycznych u¿ytkowanych w pomieszczeniu pracy,
– pozamykania okien.
9. W razie stwierdzenia uszkodzeñ w instalacji elektrycznej lub u¿ytkowanych urz¹dzeniach
pracownik zobowi¹zany jest natychmiast wy³¹czyæ wadliwe urz¹dzenie lub instalacjê i poin-
formowaæ o tym fakcie prze³o¿onego, elektryka lub gospodarza obiektu.
10. Zabrania siê samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej lub urz¹dzeñ bêd¹cych pod
napiêciem.
11. O wszystkich zagro¿eniach lub usterkach pracownik zobowi¹zany jest natychmiast poinfor-
mowaæ prze³o¿onego.
12. W razie wybuchu po¿aru nale¿y:
– postêpowaæ zgodnie z „Instrukcj¹ alarmowania”,
– zaalarmowaæ najbli¿sze otoczenie,
– udzieliæ pomocy zagro¿onym pracownikom,
– podj¹æ próbê ugaszenia po¿aru za pomoc¹ dostêpnych œrodków,
– w razie potrzeby pomóc w ewakuacji pracowników.
13. Zabrania siê u¿ywania hydrantów przeciwpo¿arowych oraz podrêcznego sprzêtu gaœnicze-
go niezgodnie z przeznaczeniem.
.....................................................
(podpis kierownika/dyrektora)
23650055.001.png 23650055.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin