Rozmowy z Bogiem. Conversations with God (2006) CD1.txt

(27 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1026}{1099}/Masz ju� tego dosy�?
{1325}{1399}/Masz ju� tego dosy�?
{1589}{1651}/Jeste� ju� gotowy?
{1985}{2250}/ROZMOWY Z BOGIEM.
{2252}{2340}T�umaczenie: MrGregorio|<<KinoMania SubGroup>>
{2345}{2410}Korekta: Gee - .:: Grupa Hatak ::.
{4330}{4375}Dzi�kuj�.
{4413}{4507}Absolutnie ka�dy wyb�r,|kt�rego dokonujecie...
{4509}{4617}wynika albo z mi�o�ci|albo ze strachu.
{4620}{4699}Nie ma innego kryterium.
{4701}{4847}I je�li mia�bym w skr�cie uj�� to, co pr�bujemy|dzi� zrozumie�, odrzek�bym w ten spos�b:
{4850}{4958}To, co czujecie|w waszych sercach.
{4960}{5056}Ta mi�o�� wewn�trz was.
{5058}{5106}To B�g.
{5109}{5205}Przemawiaj�cy przez was,|waszymi s�owami.
{5241}{5286}Tak?
{5289}{5404}Mam na imi� Daisy i chcia�am powiedzie�,|�e uwielbiam pa�sk� ksi��k�.
{5406}{5526}I czuj�, �e w ko�cu zrozumia�am, co to|znaczy, przebudzi� si� we w�asnym �yciu.
{5528}{5591}- Mi�e uczucie, nieprawda�?|- To wprost niewiarygodne!
{5593}{5665}Nie mog� si� oprze� wra�eniu,|�e zdradzono mi sekret.
{5670}{5708}C�...
{5711}{5802}Teraz znamy go wszyscy!
{5804}{5924}Mam taki problem, �e niekt�rzy z moich|przyjaci�, nawet moja rodzina...
{5926}{6029}w momencie, gdy poruszam sprawy duchowe,|od razu piorunuj� mnie wzrokiem.
{6032}{6077}Znam to spojrzenie...
{6080}{6193}poniewa� w identyczny spos�b patrzy�am|na takich ludzi przez ca�e moje �ycie.
{6195}{6286}Dok�adnie wiem,|jak wygl�da to spojrzenie.
{6288}{6365}Dobr� wiadomo�ci� jest to,|�e nie jeste� szalona.
{6368}{6423}- To dobrze.|- Oboje jeste�my szaleni.
{6425}{6579}Rozpatruj�c nasz� dolegliwo��,|jeste�my w odpowiednim towarzystwie.
{6684}{6751}Zamiast martwi� si� tym,|co ludzie my�l� o was...
{6754}{6881}skupcie si� na tym,|co wy my�licie o sobie.
{6883}{6936}To jest wa�ne.
{7065}{7130}�a�uje pan jaki� rzeczy?
{7154}{7207}- Wielu.|- Wyjawi nam pan kilka?
{7211}{7293}Nie jeste� prawnikiem, prawda?
{7389}{7520}�a�uje, �e nie doszed�em do tego miejsca,|w kt�rym teraz jestem bez krzywdzenia...
{7686}{7768}�a�uje, �e nie doszed�em do tego miejsca,|w kt�rym teraz jestem bez...
{7770}{7823}krzywdzenia tylu ludzi.
{7861}{7933}Zw�aszcza tych, kt�rych kocha�em.
{7964}{8096}Ale bez nich, m�g�bym nie doj��|do tego miejsca, w kt�rym jestem.
{8099}{8223}Niesamowicie istotne jest, aby�my pami�tali,|�e wszech�wiat spiskuje na nasz� korzy��.
{8226}{8355}Zawsze i w ka�dym wypadku pomimo|wszelkich okoliczno�ci i pozor�w...
{8358}{8458}a co najwa�niejsze, pomimo naszego|postrzegania tych czynnik�w.
{8461}{8542}- Ma pan tupet!|- S�ucham?
{8545}{8614}- Jest pan hipokryt�.|- Nic si� nie sta�o. Wszystko w porz�dku.
{8616}{8715}Stoj�c tam i m�wi�c o Bogu i mi�o�ci.|By� pan �onaty i rozwiedziony wiele razy.
{8717}{8833}Skoro rozmawia pan z Bogiem, dlaczego nie|potrafi pan wywi�za� si� z obietnicy ma��e�skiej?
{9223}{9312}Nie zlicz� ile razy zadawa�em|sobie to samo pytanie.
{9314}{9408}Kobiety w moim �yciu...
{9410}{9458}by�y wspania�e.
{9506}{9604}Traktowa�y mnie o wiele lepiej,|ni� ja traktowa�em je.
{9607}{9655}Zdradzi�em je.
{9657}{9743}Zawiod�em je.|Zawiod�em te� moje dzieci.
{9746}{9782}Przyznaj� si� do tego.
{9787}{9935}Wi�cej nie mog� powiedzie� bez wkraczania|w ich prywatno��, a tego nie zrobi�.
{9971}{10108}To, co mog� zrobi� to kocha� tak|mocno, jak potrafi� tu i teraz.
{10110}{10223}Aby m�j ka�dy gest i dzia�anie|nios�y ze sob� mi�o��.
{10225}{10319}Wed�ug mnie, napisa� pan|ksi��k� przepe�nion� k�amstwami.
{10321}{10446}Je�li pyta mnie pan, czy wymy�li�em|to wszystko, odpowied� brzmi nie.
{10448}{10539}Zastanawia�em si�,|co pan sobie pomy�li.
{10542}{10678}Czy ktokolwiek mi uwierzy, uwierzy|w moje s�owa, uwierzy sk�d one pochodz�?
{10681}{10802}S�dz�, �e to zale�y od pana,|od ka�dego z was.
{10805}{10892}Mam nadziej�, �e nie odrzucicie i|nie zbagatelizujecie tej wiadomo�ci...
{10894}{10990}tylko, dlatego, �e pochodzi|ona od omylnego pos�a�ca.
{11165}{11307}Mam na imi� Kay i chcia�am panu podzi�kowa�,|�e przyzna� si� pan do pope�nionych b��d�w.
{11414}{11460}Dzi�kuj� ci, Kay i wam wszystkim.
{11465}{11566}Jednak prawda jest taka,|�e wci�� pope�niam te b��dy do dzisiaj.
{11568}{11695}Dlatego te rozmowy z Bogiem|s� dla mnie takim cudem.
{11697}{11817}Wynik�y one z potrzeby, rozpaczliwej|osobistej potrzeby zmiany mojego �ycia.
{11820}{12004}Gdybym odni�s� sukces w �yciu,|to sam nie wiem...
{12007}{12151}ale to si� sta�o|i wci�� si� dzieje.
{12153}{12210}Mam takie pytanie...
{12213}{12354}je�li B�g chcia�by przekaza� nam wiadomo��,|najwa�niejsz� wiadomo�� dla nas wszystkich
{12357}{12462}a pan m�g�by j� przekaza� w jednym|zdaniu, jakby ono brzmia�o?
{12577}{12752}M�g�bym to uj�� w pi�ciu s�owach:|"Wszyscy �le zrozumieli�cie moje s�owa".
{12755}{12817}Dzi�kuj�.
{12822}{12899}Dzi�kuj�.|Dzi�kuj�.
{12901}{12980}Dzi�kuj�.|Dzi�kuj�.
{12983}{13030}Dobranoc.
{13069}{13117}Neale! Neale! Neale!
{13119}{13261}Neale! Neale! Neale!|Neale! Neale! Neale!
{13503}{13589}Tw�j bilet na samolot.|Odlatujesz o 10:00.
{13591}{13668}Dzi�kuj� za wszystko|i do zobaczenia w Nowym Jorku.
{15898}{15968}- Wci�� nic?|- Staram si�, skarbie.
{15970}{16044}Mog�a mnie pani oszuka�. Nie rozumiem tego.|Mam do�wiadczenie...
{16049}{16147}Twoje do�wiadczenie nie ma tu nic do rzeczy.|Ju� to przerabiali�my, Neale.
{16150}{16286}Tak d�ugo jak masz ten ko�nierz dooko�a szyji,|nikt nie zaryzykuje, aby ci� zatrudni�.
{16313}{16442}Doprawdy? Wi�c, co wy tu|tak naprawd� robicie?
{16445}{16555}Zazwyczaj rozdajemy czeki ludziom,|kt�rzy obwiniaj� nas za swoje problemy.
{16605}{16663}Przepraszam.
{16665}{16711}Co powiedzieli w szpitalu?
{16713}{16850}Powiedzieli, �e za kilka dni powinienem si� poczu� lepiej,|ale min�� ju� prawie miesi�c.
{16855}{16922}Wygl�da na to, �e co� przeoczyli.
{16924}{16994}- Co?|- Neale...
{16996}{17044}Masz z�amany kr�gos�up.
{17361}{17459}/Panie Walsch, tu Michael.
{17470}{17529}/POLISA UBEZPIECZENIOWA UNIEWA�NIONA.|/NIEOP�ACONE SK�ADKI.
{17536}{17603}/Prosz� si� nie wyg�upia�.|/Wiem, �e pan tam jest.
{17634}{17679}/Nie, nie ma mnie.
{17744}{17799}Ju� trzy miesi�ce zalega|pan z czynszem.
{17802}{17862}Powiedzia�em panu.|Straci�em swoj�...
{17864}{17922}- Prac�.|- Prac�, tak.
{17924}{17984}Tak, wiem i przykro mi z powodu|twojego wypadku, Neale.
{17986}{18090}Ale ja nie strac� swojej pracy|dlatego, �e ty straci�e� swoj�.
{18104}{18149}Wci�� szukam.
{18152}{18200}Ka�dego dnia.|Pr�buj�.
{18312}{18363}Jest kto�, do kogo|mo�esz zadzwoni�?
{18415}{18478}Nie. Wykona�em te|telefony dawno temu.
{18483}{18528}Chcia�em powiedzie�, �e...
{18586}{18655}Nie mam si� gdzie podzia�.
{18763}{18813}Masz czas do 5:00, Neale.
{21245}{21290}/Kto jest gotowy do ��eczka?
{21293}{21390}/Wchodz� do was. Mam nadziej�,|/�e za�o�yli�cie pi�amki.
{21564}{21652}/A ty szkrabie?|/Umy�e� z�bki?
{21655}{21734}/Wygl�da na to, �e kto� zw�dzi�|/ze sto�u jedno ciasteczko.
{21736}{21820}/Czy mam was po�askota�,|/�eby�cie poszli na g�r�?
{22072}{22117}/Zaraz was z�api�.
{22527}{22609}/Szybciutko.
{25055}{25095}/POLA NAMIOTOWE
{25273}{25342}�le to robisz!
{25392}{25445}Robi�em ju� odwrotnie!
{25448}{25498}Nie.|To nie tak.
{25541}{25618}�le to robisz.|Pokarz� ci.
{25620}{25680}- Instrukcja m�wi inaczej.|- Nie. To nie tak.
{25685}{25745}Pokarz� ci, jak to si� robi.
{25747}{25877}Przywi�� link� do drzewa. Na tyle wysoko,|�eby ci� nie zabi�a w �rodku nocy.
{25879}{26049}Chcia�bym mie� taki namiot,|kt�ry mo�na rozbi� od wewn�trz!
{26052}{26129}Widz�, �e nie po|raz pierwszy rozbijasz...
{26169}{26215}Namiot.
{27653}{27764}Prosz� ci� Bo�e,|nie pozw�l mi tu umrze�.
{28222}{28330}/Wed�ug Boga nie ma podzia�u pomi�dzy|/�yciem w dostatku a �yciem uduchowionym.
{28332}{28411}/Tak naprawd�,|/to id� one w parze.
{28447}{28500}Czy nie wydaje wam si�|dziwne, �e �yjemy...
{28502}{28605}w spo�ecze�stwie, kt�re|nie docenia najwa�niejszych posad?
{28608}{28682}- Co pan chce przez to powiedzie�?|- To, �e nie wachamy si�...
{28684}{28799}da� trenerowi 5 milion�w za sezon|albo aktorowi 10 milion�w za film...
{28802}{28907}jednak w jaki� spos�b mamy zakodowane,|�e ludzie zajmuj�cy si� sprawami duchowymi...
{28910}{29000}powinni by� bez grosza,|�y� w celibacie i by� abstynentami.
{29030}{29087}Najlepiej powinni mie�|te wszystkie trzy cechy.
{29090}{29207}Nie wiem, jak wy, ale ja nie przypominam|sobie, �ebym za czym� takim g�osowa�.
{29209}{29293}Wyobra�cie sobie �wiat,
{29296}{29411}w kt�rym pieni�dze dostaj� ludzie,|kt�rzy obdarowali nas najbardziej.
{29413}{29454}- Nauczyciele.|- Tak.
{29456}{29514}- Arty�ci.|- Tak.
{29516}{29571}- Piel�gniarki.|- Tak.
{29574}{29653}Stra�acy.|Policjanci.
{29658}{29737}Pisarze.
{29739}{29799}I matki!
{29802}{29857}Matki.|Zgadza si�.
{29859}{29895}Tak.
{29934}{30073}Ludzie, kt�rzy nas ��cz�, nie ci,|kt�rzy nas roz��czaj� albo rozpraszaj�.
{30075}{30130}Wyobra�cie sobie taki �wiat.
{30133}{30243}Mo�emy go mie� kochani,|poniewa� ludzie s� wybra�cami.
{30245}{30344}Zawsze byli�my wybra�cami|i czekali�my na taki �wiat.
{30346}{30442}Jeste�my nimi.|Jeste�my.
{31504}{31554}Obudzi�e� si�?
{31667}{31741}Pytam, czy ju� si� obudzi�e�?
{31789}{31888}Chwileczk�.
{31890}{31979}- Dzie� dobry.|- Dzie� dobry.
{31981}{32082}Nazywam si� Oskar. Mo�e by� tak|wyszed� na chwilk� z namiotu?
{32084}{32130}Po co?
{32173}{32262}Wiem, �e przyszed�e� p�no,|ale ja prowadz� ten interes...
{32264}{32350}i powiniene� wiedzie� o pewnych zasadach.|- Zasadach?
{32353}{32398}Tak.|Zaraz ci je przybli��.
{32401}{32494}Mo�e by� tak podszed� bli�ej,|�ebym nie musia� wrzeszcze�.
{32497}{32566}- Dobrze.|- Wporzo.
{32568}{32628}Czynsz wynosi|25 dolar�w tygodniowo.
{32631}{32708}Tam masz �azienki.
{32710}{32779}Nasza pokoj�wka odesz�a|jaki� miesi�c temu...
{32782}{32835}wi�c doceniliby�my,|gdyby� po sobie sprz�ta�.
{32839}{32902}- Dobrze.|- Tamte domki...
{32907}{32998}kosztuj� 75 dolar�w tygodnio...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin