Death Note - 06.txt

(22 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: RMVB  704x400 25.0fps 74.0 MB|/SubEdit b.4060 (http://subedit.com.pl)/
{63}{105}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Mrok powoli kr�g zatacza
{105}{189}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Naznacza nas przysi�g� krwi
{190}{307}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nie pozwol�, by ktokolwiek na drodze stan�� mi
{311}{427}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nigdy
{429}{446}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}Death note
{447}{465}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEath note
{466}{484}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEAth note
{485}{503}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATh note
{504}{521}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH note
{523}{540}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH Note
{541}{559}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOte
{560}{578}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOTe
{579}{594}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOTE
{654}{761}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}W owocu tym zobaczy�em przysz�o�� sw�
{768}{869}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Tak� sam� jak moje sny
{869}{985}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Tak doskona��
{1044}{1125}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kres ko�ca widzia�em
{1125}{1260}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kt�rego zawsze po��da�em
{1289}{1340}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Mrok powoli kr�g zatacza
{1340}{1422}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Naznacza nas przysi�g� krwi
{1422}{1538}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nie pozwol�, by ktokolwiek na drodze stan�� mi
{1554}{1668}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kiedy� zobaczysz, poka�� ci
{1680}{1765}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Jak nasz �wiat l�ni
{1765}{1908}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ten �wiat
{1908}{2007}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::..|{f:Bookman Old Style} T�umaczenie: Jasmine|{f:Bookman Old Style} Korekta: KAT, Quithe, Wanderer
{2128}{2197}{C:$A3A3A3}{f:Book Antiqua}Otwarta rana
{2482}{2512}Jestem L.
{2519}{2560}{y:i}Ten facet?
{2573}{2624}{y:i}Inaczej go sobie wyobra�a�em.
{2719}{2762}Yagami, inspektor policji.
{2781}{2812}Ja jestem Matsuda.
{2813}{2836}Aizawa.
{2836}{2861}Mogi.
{2861}{2878}Ukita.
{2925}{2969}Przepraszamy za sp�nienie.
{2969}{3006}Ta pi�tka to obecni...
{3006}{3029}Bang!
{3049}{3067}Co?
{3067}{3091}Co ty wyprawiasz?
{3136}{3242}Gdybym by� Kir�, ju� by� nie �y�, | panie Souchiro Yagami.
{3285}{3367}�eby kogo� zabi�, Kirze wystarczy | nazwisko i twarz osoby.
{3367}{3432}Chyba to ju� wiecie?
{3448}{3504}Nie przedstawiajcie si� wi�c| ludziom bez potrzeby.
{3519}{3561}Nie ma co szafowa� w�asnym �yciem.
{3625}{3668}S�ysza�em o twarzach...
{3668}{3748}...ale nikt nie m�wi�, | �e musi zna� te� nazwiska.
{3759}{3802}Wszyscy przest�pcy...
{3802}{3922}...kt�rych nazwiska by�y nieznane | lub podane niepoprawnie...
{3922}{3963}...unikn�li ataku ze strony Kiry.
{3978}{4033}Wspominano o tym w kwaterze g��wnej.
{4048}{4086}Nie st�jmy tak.
{4086}{4118}Wchod�cie.
{4118}{4157}Dobrze!
{4157}{4198}Wy��czcie prosz� kom�rki, laptopy...
{4198}{4249}...oraz inne urz�dzenia | umo�liwiaj�ce przekaz danych...
{4249}{4297}...i zostawcie je na stole.
{4331}{4355}L!
{4356}{4412}Naprawd� my�lisz, �e mogliby�my | zostawi� w��czone kom�rki...
{4412}{4450}...by ujawni� nasz� rozmow�?
{4450}{4497}W porz�dku. Zr�bmy, jak m�wi.
{4521}{4583}Wiem, �e od pocz�tku | by� bardzo ostro�ny...
{4583}{4650}...ale czy naprawd� nam ufa?
{4655}{4799}Po prostu nie cierpi�, gdy komu� | dzwoni kom�rka, kiedy m�wi�.
{4817}{4860}Na wst�pie musimy wyja�ni� sobie par� spraw.
{4861}{4977}Nie zapisujcie niczego, co tutaj powiem.
{4977}{5022}Zachowajcie to w pami�ci.
{5054}{5076}Prosz�.
{5076}{5112}Rozgo��cie si�.
{5112}{5137}Dobrze.
{5701}{5730}L?
{5730}{5796}Nie nazywajcie mnie ju� L.
{5796}{5842}M�wcie mi Ryuzaki.
{5842}{5878}Dla bezpiecze�stwa.
{5878}{5932}Dobrze, Ryuzaki.
{5932}{6003}Je�li Kira potrzebuje nazwiska | i twarzy osoby, by j� zabi�...
{6003}{6053}...to czy liczba zgon�w nie spad�aby...
{6053}{6099}...gdyby�my modyfikowali transmisje o przest�pcach?
{6115}{6182}Gdyby�my to zrobili, | zacz�liby gin�� cywile.
{6191}{6225}Cywile?
{6225}{6239}Dlaczego?
{6303}{6358}Kira jest jak dziecko: | nie cierpi przegrywa�
{6364}{6397}Jak dziecko...
{6397}{6433}...nie cierpi przegrywa�?
{6446}{6473}Tak.
{6473}{6532}Ja te� taki jestem.
{6538}{6565}St�d to wiem.
{6603}{6641}Ryuzaki.
{6641}{6708}M�g�by� to ja�niej wyt�umaczy�?
{6740}{6830}Gdy wypowiedzia�em mu | wojn� w telewizji...
{6861}{6941}...Kira, kt�ry zabija� | tylko przest�pc�w...
{6951}{7021}...bez wahania zamordowa� mojego dublera.
{7052}{7144}P�niej, gdy stwierdzi�em, | �e ukrywa si� w Kantou, w Japonii...
{7144}{7188}...skupi� si� tylko na | japo�skich przest�pcach...
{7188}{7276}...jakby m�wi�: "Tak, i co z tego?"
{7367}{7472}Na ka�de wyzwanie odpowiada wyzwaniem.
{7486}{7536}Jak my�licie, co zrobi�by kto� taki...
{7536}{7596}...gdyby�my przekonali media...
{7596}{7628}...by nie ujawnia�y personalii przest�pc�w?
{7643}{7663}On...
{7689}{7721}"Je�li nie ujawnicie zbrodniarzy...
{7721}{7771}...zabij� drobnych przest�pc�w...
{7771}{7825}...lub osoby zupe�nie niewinne.
{7825}{7896}Ca�y �wiat b�dzie moim zak�adnikiem.
{7914}{7965}To nie moja wina.
{7965}{8025}Wy, kt�rzy ukrywacie z�ych | ludzi przed moim s�dem...
{8025}{8062}...sami jeste�cie �li."
{8132}{8189}To tok my�lenia Kiry.
{8189}{8279}Pomy�lmy, w jaki inny spos�b | mo�emy wykorzysta� media.
{8279}{8304}Na przyk�ad?
{8323}{8363}Mo�e co� takiego...
{8388}{8455}"Ameryk� rozz�o�ci�a �mier� agent�w FBI.
{8455}{8511}Kira staje si� znany | na ca�ym �wiecie.
{8511}{8616}1500 agent�w z ca�ego �wiata | wkroczy�o do Japonii."
{8632}{8714}To by go zdezorientowa�o.
{8734}{8795}Ka�dy z otaczaj�cych go ludzi | m�g�by by� jego wrogiem.
{8795}{8907}Przyparty do muru musia�by | jako� zareagowa�.
{8929}{8974}Dobry pomys�!
{8986}{9073}1500 agent�w robi wra�enie, w por�wnaniu z siedmioma | rzeczywi�cie pracuj�cymi nad t� spraw�.
{9082}{9125}No i w przeciwie�stwie do agent�w FBI...
{9125}{9177}...nie istniej�, wi�c | nie mog� zosta� zabici.
{9177}{9218}To mo�e si� uda�!
{9230}{9340}Dobrze, przedyskutujmy wi�c to,| co ju� wiemy o Kirze.
{9348}{9379}Dobrze.
{9400}{9438}Kira dzia�a sam.
{9454}{9526}Ju� wcze�niej zdobywa� | informacje dotycz�ce �ledztwa.
{9538}{9576}Dzia�a sam?
{9576}{9601}Dlaczego tak my�lisz?
{9601}{9636}Czekaj, Aizawa.
{9636}{9707}Wys�uchajmy najpierw Ryuzakiego.
{9720}{9794}Potrzebuje nazwiska i twarzy, | by kogo� zabi�.
{9801}{9837}Ponadto potrafi ustala�...
{9837}{9925}...czas zgonu i zachowanie | osoby przed �mierci�.
{9941}{10006}Zachowajcie te dwie | rzeczy dla siebie...
{10045}{10102}...po us�yszeniu tego, | co teraz powiem.
{10151}{10198}14 grudnia:
{10198}{10283}12 agent�w FBI przybywa do Japonii.
{10306}{10358}19 grudnia:
{10376}{10414}Kira wyra�nie przeprowadza...
{10414}{10523}...jakie� eksperymenty na wi�niach, manipuluj�c | ich zachowaniem tu� przed �mierci�.
{10558}{10722}W ci�gu tych pi�ciu dni...
{10611}{10702}...Kira odkry� obecno�� FBI | i poczu� si� zagro�ony.
{10722}{10775}P�niej, aby pozby� si� agent�w...
{10775}{10829}...kt�rych twarzy i nazwisk nie zna�...
{10829}{10889}...najprawdopodobniej przeprowadzi� testy, | by dowiedzie� si�...
{10889}{10963}...w jakim stopniu mo�e | kontrolowa� ludzk� �mier�.
{10976}{11037}Potem, 27 grudnia...
{11068}{11126}Upewni�em si�, �e wszyscy agenci FBI...
{11126}{11202}...otrzymali plik z nazwiskami | i zdj�ciami pozosta�ych agent�w...
{11204}{11243}...zanim ich zabi�em.
{11265}{11362}Teraz niemo�liwym jest odkrycie, | czyje akta przegl�da� Kira.
{11384}{11497}I nikt nie mo�e si� dowiedzie�...
{11497}{11556}...�e mia�em kontakt z Rayem Penbarem.
{11654}{11674}Co?
{11674}{11730}Nie wpisujesz nic do Notesu �mierci?
{11730}{11780}Uczysz si� do egzamin�w | wst�pnych na studia?
{11780}{11870}W takim momencie nie ma mowy,| bym si� przejmowa� egzaminami.
{11891}{11919}Wi�c co robisz?
{11927}{11997}Mi�dzy 19 i 27 grudnia...
{11997}{12064}...by�em najbardziej aktywny.
{12064}{12209}W tym czasie 23 osoby zmar�y na zawa� serca.
{12227}{12263}Wszyscy byli...
{12263}{12312}...poszukiwanymi przest�pcami, | by�ymi oszustami...
{12322}{12388}...lub podejrzanymi o przest�pstwo.
{12388}{12481}Wyra�nie r�ni� si� | od wcze�niejszych ofiar Kiry.
{12488}{12509}Zdecydowanie.
{12517}{12600}Wi�c aby pozby� si� FBI...
{12600}{12682}...Kira musia� pos�u�y� si� | lud�mi o lekkich przewinieniach.
{12693}{12741}Zabi� 23 osoby...
{12741}{12812}...by�my nie wiedzieli | na kim eksperymentowa�.
{12826}{12886}Prawdopodobnie potrzebowa� | tylko kilkoro z nich.
{12899}{12975}Mi�dzy testami a wdro�eniem | wynik�w min�o osiem dni...
{12975}{13047}...w ci�gu kt�rych agenci FBI | obserwowali kolejne osoby...
{13047}{13099}...a on m�g� ukry� swoj� to�samo��.
{13107}{13146}Kira z pewno�ci� by�...
{13146}{13293}...w�r�d ludzi, kt�rych �ledzi�o FBI...
{13294}{13333}...mi�dzy 14 a 19 grudnia.
{13386}{13447}Dane FBI...
{13447}{13516}...oraz inne potrzebne | informacje s� tutaj.
{13529}{13592}Przekazywanie ich komu� | z zewn�trz jest zabronione, ale...
{13592}{13615}Niesamowite!
{13621}{13656}To niesamowite!
{13656}{13742}Wiedz�c tak wiele, | sami b�dziemy mogli go z�apa�!
{13742}{13774}Podzielmy si� na dwie grupy...
{13774}{13860}...by odtworzy� dzia�ania |agent�w FBI i ofiar Kiry.
{13870}{13923}W ci�gu pierwszych pi�ciu dni �ledztwa...
{13923}{14057}...FBI nie obserwowa�o zbyt wielu os�b.
{14057}{14082}Tak.
{14103}{14155}Jakie� pytania?
{14188}{14222}C�, Ryuzaki.
{14232}{14274}Pozw�l, �e o co� zapytam.
{14288}{14371}Przed chwil� powiedzia�e�, | �e nie cierpisz przegrywa�.
{14371}{14439}Wi�c czy fakt, �e ujawni�e� | nam swoj� twarz...
{14439}{14503}...nie oznacza, �e przegrywasz z Kir�?
{14513}{14546}Tak.
{14547}{14595}To, �e ujawni�em | swoj� to�samo��...
{14595}{14703}...oraz �mier� tych 12 agent�w FBI | oznacza, �e przegrywam.
{14707}{14753}Ale ostatecznie i tak zwyci��.
{14773}{14848}Po raz pierwszy zaryzykowa�em | w�a...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin