Zabijajcie_wszystkich.pdf

(380 KB) Pobierz
1004730418.001.png
© Copyright by Demart SA, Warszawa 2012
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość wydawnictwa
Zabijajcie wszystkich nie może być reprodukowana ani przetwarzana w
sposób elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny; nie może być
użyta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie
danych bez pisemnej zgody Wydawcy.
Wydawca: Demart SA
02-495 Warszawa
ul. Poczty Gdańskiej 22a
tel. 22 662 62 63; faks 22 824 97 51
http://www.demart.com.pl
e-mail: info@demart.com.pl
Dział zamówień:
Sprzedaż hurtowa:
tel. 22 498 01 77/78, faks 22 753 03 57
e-mail: biuro.handlowe@demart.com.pl
Sprzedaż detaliczna:
e-mail: sklep@polskaniezwykla.pl
Redaktor prowadzący: Witold Sienkiewicz
Tekst: Łukasz Gładysiak
Projekt okładki: Krzysztof Stefaniuk
Zdjęcie na okładce: arch. Stefana Bałuka/Narodowe Archiwum Cyfrowe
ISBN: 978-83-7427-879-9
Spis treści
Wstęp
Rozdział I.
III Rzesza a kwestia żydowska
Podłoże antysemityzmu niemieckiego
Świat wobec antysemityzmu niemieckiego
Proces eliminacji Żydów w Niemczech w latach 1920–1939
Żydzi wobec narastającego w Niemczech antysemityzmu
Rozdział II.
Geneza jednostek specjalnego przeznaczenia niemieckiej Służby
Bezpieczeństwa
Lebensraum a problem zabezpieczenia zaplecza
Zabezpieczenie zajętych obszarów jako element niemieckiej myśli wojskowej
Początki struktur zabezpieczenia zaplecza w III Rzeszy
Rozdział III.
Narodziny Einsatzgruppen
Wyodrębnienie jednostek specjalnego przeznaczenia niemieckiej Służby
Bezpieczeństwa
Szkolenie Einsatzgruppen w latach 1938–1941
Organizacja Einsatzgruppen
Rozdział IV.
Einsatzgruppen podczas pierwszych podbojów III Rzeszy
Einsatzgruppen w czasie Anschlussu Austrii i rozbioru Czechosłowacji
Cele, organizacja i przygotowania Einsatzgruppen w kontekście inwazji na Polskę
Rozdział V.
Einsatzgruppen w Polsce 1939–1940
Einsatzgruppen podczas kampanii wrześniowej
Działania na szczeblu wyższym
Einsatzgruppen w czasie pierwszego roku okupacji w Polsce.
Metody działania Einsatzgruppen do połowy 1940 roku
Rozdział VI.
Einsatzguppen wobec kampanii w Europie Zachodniej i na Bałkanach
Konflikt z generalicją Niemieckich Sił Zbrojnych
Einsatzgruppen podczas kampanii i okupacji w Europie Zachodniej
Einsaztgruppen w czasie kampanii i okupacji na Półwyspie Bałkańskim
Zakończenie
Aneksy
Aneks I
Einsatzgruppen w latach 1938–1941 – broń i barwa
Aneks II
Aneks III
Dowódcy Einsatzgruppen w latach 1938–1941.
Biogramy
Aneks IV
Organizacja Einsatzgruppen w sierpniu 1939 roku
Aneks V
Organizacja Einsatzgruppen we wrześniu 1939 roku.
Bibliografia
Materiały źródłowe:
Literatura:
Rozdział V.
Einsatzgruppen w Polsce 1939–1940
Einsatzgruppen podczas kampanii wrześniowej
Wczesnym rankiem 1 września 1939 roku, wypracowywaną przez
wiele powojennych lat, granicę polsko-niemiecką przekroczyło ponad
półtora miliona żołnierzy niemieckich, rozpoczynając największy z
dotychczasowych konfliktów. Wojna ta, oprócz swego ściśle wojskowego
charakteru, przynieść miała kolejny element, który już po jej zakończeniu
legł u podstaw fundamentalnych reguł prawa międzynarodowego.
Zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie ludobójstwa, choć teoretycznie
popełniane już przed rokiem 1939, dopiero w trakcie działań przeciwko
Rzeczpospolitej, a następnie w toku kolejnych okupacyjnych dekad nabrać
miały właściwego charakteru. Jako jedne z pierwszych, przestępstw tych,
godzących w interes społeczności międzypaństwowej, dopuściły się
jednostki specjalnego przeznaczenia Służby Bezpieczeństwa.
Zanim zaprezentowane zostaną marszruty poszczególnych
zgrupowań skierowanych za wschodnie rubieże Rzeszy, odnotować
należy, iż czwartego dnia realizacji „Białego Planu” doszło do kolejnej
ich reorganizacji. W dalekopisie skierowanym do sztabów jednostek
podlegających SD-Führungshauptamt, jego zwierzchnik – SS-
Gruppenführer Reinhard Heydrich argumentował: „ponieważ nazwy
wcześniejszych miejsc zbiórek nie nadają się już do określenie grup
operacyjnych, należy od teraz używać następujących określeń: dawniejsza
Einsatzgruppe Wien zostaje nazwana Einsatzgruppe I; dawniejsza
Eisnatzgruppe Oppeln zostaje nazwana Einsatzgruppe II; dawniejsza
Einsatzgruppe Breslau zostaje nazwana Einsatzgruppe III; dawniejsza
Einsatzgruppe Dramburg zostaje nazwana Einsatzgruppe IV; dawniejsza
Zgłoś jeśli naruszono regulamin