The Brandon Corey Story.txt

(59 KB) Pobierz
{1}{1}29.971
{1}{90}movie info: XVID  720x480 29.97fps 696.0 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{91}{308}OSTRZE�ENIE: NAST�PUJ�CY PROGRAM |ZAWIERA SCENY DLA DOJRZA�YCH, |ODPORNYCH WIDZ�W I MO�E NIE BY�| ODPOWIEDNI DLA WSZYSTKICH WIDZ�W.
{370}{457}Jego twierdzenia s� dziwaczne.
{467}{604}Obcy s� tutaj, na planecie Ziemi!
{620}{680}Nasi liderzy polityczni, premierzy, prezydenci, 
{680}{1004}wiceprezydenci, senatorzy, NIE WSZYSCY, |ale wi�kszo�� z nich nie s� naprawd� lud�mi.
{1017}{1193}S� reptilia�skimi obcymi |ukrywaj�cymi si� za ludzk� form�.
{1207}{1335}Jego historia jest niemal |niemo�liwa do uwierzenia.
{1346}{1489}Nie jestem teoretykiem konspiracji  !
{1543}{1695}Zanim to wszystko si� zacz�o, gdyby�cie mi| powiedzieli, �e obcy albo UFO s� prawdziwi
{1695}{1725} roze�mia�bym si� wam w twarz !
{1837}{2000}Ale to co uchwycili�my na |wideo jest prawdziwe...
{2068}{2168}Czy ten cz�owiek jest tylko kolejnym zdesperowanym|filmowcem szukaj�cym rozg�osu, 
{2168}{2261}czy te� m�wi prawd�?
{2313}{2469}Je�li was ok�amuje to powiedzcie mi,| kto spali� moje mieszkanie?
{2485}{2703}Sprawd�cie to w wydziale stra�y po�arnej,| potwierdz� wam, �e by� to akt podpalenia!
{2717}{2929}Rz�d USA zrobi� to pr�buj�c zniszczy� m�j dow�d!|Pr�buj�c mnie uciszy� !
{2945}{3157}A je�li ten cz�owiek nie k�amie to jak wtedy|wyt�umaczy� �mier� tego ameryka�skego Marine?
{3178}{3218}To by� Marine z kt�rym wsp�pracowali�my,
{3218}{3377} przyszed� do nas by pom�wi� o tej| obcej konspiracji i teraz nie �yje!
{3411}{3702}To nie jest przypadek! Rz�d USA zabi� i zamordowa� jego|i jego rodzin� i sprawili, �e wyg��da�o to na samob�jstwo!
{3717}{3843}Poniewa� dmuchn�� w gwizdek?|Tak, poniewa� dmuchn�� w gwizdek!
{3854}{3935}Poniewa� wyszed� naprzeciw by| powiedzie� nam co widzia�!
{3940}{4123}Wiceprezydent Dick Cheney zmieniaj�cy| si� z cz�owieka w obcego!
{4140}{4180}A je�li jego historia nie jest niczym wi�cej| ni� oszustwem
{4180}{4273}to kto zniszczy� �ycie| jego najlepszego przyjaciela?
{4341}{4540}Brandon i ja doszli�my za daleko cz�owieku, |dotarli�my zbyt blisko prawdy...
{4569}{4755}I teraz jego �ycie..., i moje �ycie| jest sko�czone...
{4755}{4826}Czy ten cz�owiek jest godny wiary?
{4826}{5023}Czy naprawd� uchwyci� swoj� kamer�| najwa�niejsz� histori� naszych czas�w?
{5023}{5093}Czy te� k�amie? 
{5093}{5341}W tym wydaniu TRUTHSEEKER TV ujawnimy|co nasze dochodzenie w jego sprawie ujawni�o.
{5381}{5529}I to co znale�li�my| mo�e was zaszokowa�...
{5576}{5778}"W CZASACH UNIWERSALNEGO K�AMSTWA |M�WIENIE PRAWDY JEST AKTEM REWOLUCJI".|GEORGE ORWELL - "1984"
{5842}{5888}CZY OBCY S� TUTAJ?
{5956}{6061}CZY WAMPIRY ISTNIEJ�?
{6219}{6340}WSZYSTKO CO NAM |POWIEDZIANO JEST FIKCJ�...
{6462}{6570}I MO�E BY� FAKTEM...
{6645}{6830}TRUTHSEEKER TV ODKRYWA| REALN� PLANET� ZIEMI�...
{7091}{7234}Los Angeles - Kalifornia, |Grudzie� 2005.
{7245}{7448}Nasz obiekt zgodzi� si� na wywiad ale |tylko je�li ochronimy jego anonimowo��.
{7460}{7612}Poniewa� obawia si� o swoje �ycie zgodzili�my si�|nie nazywa� go jego prawdziwym nazwiskiem.
{7622}{7757}Dla cel�w tego wywiadu b�dziemy si� |do niego zwraca� jako do Pana X.
{7766}{7888}Dobrze Panie X, niech opowie| Pan nam swoj� histori�. (g�os zmieniony)
{7902}{8079}Tak naprawd� to nie moja historia,|to historia Brandona Coreya.
{8113}{8282}Brandon by� odnosz�cym sukcesy |biznesmenem i ojcem dw�jki dzieci.
{8295}{8532}By� �wietnym ojcem i wychowywa� te dzieciaki sam|po tym jak jego �ona Mary go opu�ci�a.
{8568}{8704}Brandon by� dobr� osob�, nie |ma co do tego w�tpliwo�ci.
{8712}{8856}Ale by� taki naiwny, |zbyt �atwo ufa� ludziom.
{8871}{9064}Uwielbia� si� uczy� wi�c zawsze prowadza�| si� z tymi superinteligentnymi lud�mi.
{9076}{9260}Ale niekt�rzy z tych ludzi, niekt�rzy |z jego tzw. przyjaci� nie byli uczciwi.
{9281}{9393}Brandon w��czy� si� z tym osobnikiem| nazwiskiem Jude Kemper.
{9409}{9491}Kemper by� filmowcem dokumentalnym
{9491}{9690} i robi� ten film o wiceprezydencie Dicku Cheneyu,| bardzo anty - Cheneyowski film.
{9708}{9959}I podczas jego produkcji, zanim m�g� |go sko�czy� Jude Kemper znikn��...
{9996}{10223}Anty - Cheneyowski film kt�ry Jude Kemper robi� przed|swoim znikni�ciem nosi� tytu� "Pod�egacz wojenny".
{10233}{10436}Chocia� film Kempera nigdy nie zosta� sko�czony|Truthseeker TV otrzyma�a z niego pewne uj�cia.
{10474}{10618}"Nie ma teraz w�tpliwo�ci, �e Saddam |Hussein ma bro� masowej zag�ady."
{10630}{10877}"Nie ma w�tpliwo�ci, �e produkuje j� do| u�ytku przeciwko naszym przyjacio�om, |naszym sojusznikom i przeciwko nam."
{10919}{11092}"Wiceprezydent Dick Cheney nie jest tylko chciwym,|z�odziejskim pod�egaczem wojennym."
{11104}{11388}"Jest znacznie wi�cej rzeczy o tym |zmiennokszta�tnym kt�re musimy ujawni�.|Prawdziwy Dick Cheney musi by� ujawniony."
{11450}{11536}Jaka by�a twoja opinia |nt. Jude'a Kempera?
{11536}{11585}Nie lubi�em go.
{11585}{11824}Ca�kowicie nie zgadza�em si� z jego polityk�,|i Chryste, w ko�cu g�osowa�emna Busha i Cheneya...
{11903}{12053}Ale mog�em zrozumie� jak kto� taki |jak Brandon zauroczy� si� Judem.
{12062}{12296}Brandon by� naiwny a Jude...,|Jude by� podst�pny.
{12585}{12674}To by�a �ona Coreya Mary Hill,
{12674}{12908}spytali�my j� o wra�enia nt.  najlepszego przyjaciela| i guru jej by�ego m�a, Jude'a Kempera.
{12935}{13079}Jude mia� zdecydowanie inn� twarz kiedy |chodzi�o o jego pogl�dy polityczne
{13079}{13220}by� bardzo lewoskrzyd�owy i chcia� |�eby wszyscy to wiedzieli.
{13285}{13372}Jest bardzo inteligentn� osob�,
{13372}{13478} nie ma co do tego w�tpliwo�ci i bardzo elokwentnym
{13478}{13508}ale na zewn�trz, tych spraw z konspiracj�.
{13708}{13803}Wci�� i wci�� m�wi� mi o tym jak �yjemy w |Orwellowskich czasach
{13803}{13935} i zastanawia� si� jak szybko wyl�dujemy|w pa�stwie policyjnym.
{14050}{14238}M�wi�c prawd� nie by� zbyt aktywny |i czas nie by� zbyt odpowiedni.
{14247}{14313}Jak to?
{14328}{14495}Wci�� okre�la� wiceprezydenta Dicka |Cheneya jako terroryst� i satanist�.
{14606}{14801}Dick Cheney i jego w�adcy kt�rym s�u�y nie| s� na tej planecie Ziemi by zaprowadzi� pok�j| i bogactwo poprzez s�u�by publiczne.
{14812}{15079}To tylko jego przykrywka, te jaszczurki| s� tu by zniewoli� ludzko�� tworz�c| wojny, chaos i zniszczenie.
{15148}{15352}Jude chcia� doko�czy� film dokumentalny| kt�ry robi� - "Pod�egacz wojenny".
{15364}{15599}Wi�c Brandon zaprosi� nasz� grup� do swojego domu|w Malibu by wy�wietli� film do obejrzenia.
{15610}{15718}Ale film nie mia� zako�czenia,| brakowa�o jego fina�owej sceny.
{15729}{15947}Wi�c obejrzeli�my film do samego zako�czenia i wtedy|Jude wsta� i powiedzia� nam jaki jest jego pomys�.
{15957}{16178}Dla fina�owej sceny tego filmu, i wtedy |zacz�� m�wi� o tym incydencie w Anglii.
{16216}{16456}Ten angielski osobnik w�ama� si� do| jednego z zamk�w kr�lowej w Anglii.
{16485}{16657}I by� w stanie znale�� drog� do |sypialni kr�lowej gdzie wg. Jude'a.
{16670}{16908}Usiad� na ��ku kr�lowej i odby� z ni� 10-cio minutow�|rozmow� z Kr�low� Anglii zanim zosta� pojmany.
{16881}{17049}Incydent do kt�rego odnosi� si� Jude| Kemper jest dobrze znany anglikom.
{17061}{17209}W Czerwcu 1982-go Michael Faigan |w�ama� si� do Pa�acu Buckingham.
{17226}{17416}I zdo�a� odby�10-cio minutow� rozmow� z Kr�low� |w jej sypialni zanim zosta� aresztowany przez jej stra�.
{17429}{17675}�mia�y wyczyn zaszokowa� nar�d, kiedy w�adze czyni�y |starania usprawiedliwiaj�cje bezpiecze�stwem narodowym.
{17687}{17823}Wi�c co ma wsp�lnego w�amanie do Pa�acu Buckingham| z zako�czeniem filmu Jude'a Kempera?
{17837}{17950}Poniewa� Jude planowa� zrobienie tego| samego z wiceprezydentem Cheneyem.
{17959}{18089}Masz na my�li w�amanie do pokoju |wiceprezydenta i odbycie z nim rozmowy?
{18101}{18240}Tak! Ale w przeciwie�stwie do tego go�cia z Anglii|Jude chcia� wej�� z ukryt� kamer� internetow�
{18240}{18377} i uchwyci� ca�� rozmow� na ta�mie.
{18378}{18508}I wtedy chcia� tego u�y� jako fina�owej| sceny w ca�ym dokumencie.
{18508}{18654}Wi�c co Jude Kemper planowa� |powiedzie� Dickowi Cheneyowi?
{18640}{18804}Nie wiem, pyta�em go| ale nie powiedzia�.
{18815}{19031}Wci�� powtarza�: "Wszystko zostanie ujawnione,|wszystko zostanie ujawnione".
{19046}{19216}Mierz�c si� z bezlitosnym krytycyzmem tego co by�o|postrzegane przez wielu jako nielegalna wojna w Iraku.
{19230}{19409}Wiceprezydent Dick Cheney wybra� |si� do Los Angeles 14 Stycznia 2004.
{19419}{19578}Gdzie wyg�osi� mow� zaprojektowan� tak by da�a mu|poparcie w jego wojnie z terroryzmem.
{19587}{19744}W Los Angeles Cheney spotka� rekordow� |ilo�� ludzi protestuj�cych przeciwko wojnie.
{19754}{19924}Jednym z nich by� mentor Brandona, |filmowiec Jude Kemper.
{19967}{20086}Jude przebra� si� za |agenta tajnych s�u�b.
{20086}{20175}Przypi�� jedn� ze swoich ukrytych kamer internetowych
{20175}{20354} i w�ama� si� do hotelu w centrum miasta gdzie |Dick Cheney mia� wyg�osi� mow� p�niej tego dnia.
{20375}{20488}Przeby� ca�� drog� do poziomu apartament�w,| na pi�tro Penthousa
{20488}{20614}gdzie zosta� artesztowany |przez agent�w tajnych s�u�b US.
{20630}{20834}Agenci zabrali go do pokoju| gdzie przes�uchiwali go i bili.
{20870}{21063}Bili go bardzo mocno, znaczy tak |mocno, �e jego kamera pad�a.
{21098}{21166}Ale nie ma �adnych zapis�w o |aresztowaniu Jude'a Kempera,
{21166}{21328} FBI i tajne s�u�by twierdz�, �e nigdy nie| dokonano takiego aresztowania.
{21398}{21493}Dlatego, �e pr�buj� to ukry�!
{21503}{21688}Jude Kemper mia� bardzo specyficzne informacje| o wiceprezydencie Dicku Cheneyu.
{21698}{21825}Informacje kt�rych rz�d| nie chce ujawni� �wiatu.
{21834}{22011}Ok, wr��my do nagrania, kamera Jude'a |to uchwyci�a ale jak Brandon to nagra�?
{22020}{22174}Komputer Brandona w jego domu w Malibu mia� |oprogramowanie ustawione na odbieranie sygna�u.
{22185}{22379}By lepiej zrozumie� jak ukryta kamera Jude'a |Kempera mog�a przetrwa� przeszukanie.
{22389}{22525}Zasi�gn�li�my opinii eksperta w| techno...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin