sport.pdf

(594 KB) Pobierz
spr_dod
UZUPE£NIA ZESPÓ£
WPISUJE UCZEÑ
NADZORUJ¥CY
KOD UCZNIA
DATA URODZENIA UCZNIA
miejsce
na naklejkê
z kodem
dzieñ
miesi¹c
rok
dysleksja
SPRAWDZIAN
W SZÓSTEJ KLASIE
SZKO£Y PODSTAWOWEJ
CZERWIEC 2002
„Sport”
Instrukcja dla ucznia
1.
Sprawd, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny
brak stron lub inne usterki zg³o nauczycielowi.
2.
Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datê
urodzenia.
4. Rozwi¹zania zapisuj d³ugopisem albo piórem z czarnym
lub granatowym tuszem/atramentem.
Nie u¿ywaj korektora.
Czytaj uwa¿nie wszystkie teksty i zadania.
Czas pracy:
60 minut
Liczba punktów
do uzyskania: 40
5.
W zadaniach od 1. do 20. s¹ podane cztery odpowiedzi: A, B, C,
D. Odpowiada im nastêpuj¹cy uk³ad kratek na
odpowiedzi:
karcie
A
B
C
D
6. Wybierz tylko
jedn¹ odpowied i zamaluj kratkê z odpowiadaj¹c¹ jej
liter¹ np. gdy wybra³e odpowied A:
7.
Staraj siê nie pope³niaæ b³êdów przy zaznaczaniu odpowiedzi,
b³êdne zaznaczenie otocz kó³kiem
i
zaznacz inn¹ odpowied
.
8.
Rozwi¹zania zadañ od 21. do 24. zapisz czytelnie
i staran
nie w wyznaczonych miejscach. Pomy³ki przekr
e
laj.
9. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis.
Zapisy w brudnopisie nie bêd¹ sprawdzane.
Powodzenia!
S-A1-023
3.
ale jeli siê pomylisz,
58135604.006.png 58135604.007.png
Sport
Co cztery lata w Olimpii, ma³ej miejscowoci na Peloponezie, gromadzi³y siê t³umy
Greków, aby oddaæ czeæ Zeusowi i wzi¹æ udzia³ w trwaj¹cych piêæ dni zawodach
sportowych zwanych igrzyskami olimpijskimi.
Olimpiad¹
nazywali Grecy czteroletni
êdzy tymi zawodami. Wspó³czenie wyraz ten oznacza najwiêksze na
wiecie miêdzynarodowe zawody sportowe.
Pierwszego dnia igrzysk sportowcy i gocie zbierali siê w wiêtym gaju przed
o³tarzem Zeusa i sk³adali ofiary. D¹¿¹c do zwyciêstwa, zawodnicy przyrzeka
li
walczyæ uczciwie. Nastêpnego dnia rozpoczyna³y siê zawody w biegu, skoku w dal,
boksie, zapasach, rzucie oszczepem i dyskiem oraz wycigi rydwanów. W ostatnim
dniu zwyciêzcy otrzymywali wieñce laurowe.
Pierwsze igrzyska odby³y siê w 776 r. p.n.e. Potem odbywa³y siê regularnie co
cztery lata. Ostatnie antyczne igrzyska odby³y siê w 394 roku n.e. Ponad 1500 lat
póniej pod koniec XIX wieku zorganizowano w 1896 roku w Atenach pierwsze
nowo¿ytne igrzyska. Od dnia pierwszych nowo¿ytnych igrzysk ich symbolem jest piêæ
splecionych, kolorowych kó³ek na bia³ym tle. Kolor niebieski oznacza Europê, czarny
Azjê. Od
1924 roku organizowane s¹ igrzyska zimowe. W 1916, 1940 i 1944 roku nie
zorgan
Afrykê, czerwony
– obie Ameryki, zielony –
Australiê i Oceaniê, a ¿ó³ty
izowano igrzysk, poniewa¿ trwa³y wojny. Aby uczciæ setn¹ rocznicê
nowo¿ytnych igrzysk, Grecja stara³a siê o ponown¹ organizacjê olimpiady, przegra³a
jednak z Atlant¹. Olimpiada w Atenach odbêdzie siê dopiero w 2004 roku.
Na wzór olimpiad tak¿e uczniowie organizuj¹ szkolne igrzyska sportowe.
Zadania od 1. do 6. odnosz¹ siê do powy¿szego tekstu.
Zadanie 1.
Zwyciêzca staro¿ytnych igrzysk otrzymywa³:
A. medal,
B. puchar,
C. dyplom,
D. wieniec laurowy.
Zadanie 2.
Zwrot d¹¿yæ do zwyciêstwa oznacza:
A. siêgaæ po laury,
B. spocz¹æ na laurach,
C. wieñczyæ laurem,
D. zbieraæ laury.
Zadanie 3. Rok 776 p.n.e. to wiek:
A. VII n.e.
B. VIII p.n.e.
C. VII p.n.e.
D. VIII n.e.
Zadanie 4.
Symbol nowo¿ytnych igrzysk
-
ko³a olimpijskie oznaczaj¹:
A. dyscypliny sportowe,
B. czas trwania igrzysk,
C. pañstwa,
D. kontynenty.
Zadanie 5.
Ateny przegra³y z Atlant¹ rywalizacjê o organizacjê olimpiady w roku:
A. 1994
B. 1995
C. 1996
D. 1997
Zadanie 6. Ile olimpiad - jednostek czasu -
minie od pierwszych nowo¿yt
nych
igrzysk (1896 r.) do ponownego ich rozegrania w Atenach (2004 r.)?
A. 20
B. 27
C. 108
D. 112
2
okres mi
58135604.008.png 58135604.009.png
Pn
PKS DWORZEC PKS
Rozwi¹zuj¹c zadania od 7. do 11., wykorzystaj dane z planu.
Zadanie 7. W prostok¹cie oznaczonym wspó³rzêdnymi (D3) znajduj¹ siê:
A. kino, poczta, koció³; B. kino, parking, przystanek autobusowy;
C. kino, parking, poczta; D. kino, koció³, przystanek autobusowy.
Zadanie 8. Stadion znajduje siê na planie w prostok¹cie oznaczonym wspó³rzêdnymi:
A. (C2)
B. (C3)
C. (B3)
D. (B1)
Zadanie 9. Plac przed budynkiem dworca PKS na planie ma kszta³t:
A. prostok¹ta,
B. kwadratu,
C. równoleg³oboku, D.rombu.
Zadanie 10. Poczta znajduje siê od stadionu w kierunku:
A. pó³nocnym,
B. po³udniowym,
C. wschodnim,
D. zachodnim.
Zadanie 11. Najbli¿ej stadionu znajduj¹ siê:
A. obszary zabudowane,
B. lasy liciaste,
3
C. tereny zielone,
D. nieu¿ytki.
58135604.001.png
Zadanie 12. Zasadê poprawnej pisowni tytu³u czasopisma Szkolne Aktualnoci
Sportowe sprawdzisz w s³owniku:
A. ortograficznym,
B. wyrazów obcych,
C. jêzyka polskiego,
D. wyrazów bliskoznacznych.
Zadanie 13.
W którym szeregu wyrazy uporz¹dkowano alfab
etycznie?
A. bramkarz, bramkarski, bramka;
B. bramka, bramkarski, bramkarz;
C. bramka, bramkarz, bramkarski;
D. bramkarski, bramkarz, bramka.
I w wodzie czuje siê jak ryba.
Jak jeleñ biega poród drzew,
A z trampoliny jak ptak miga.
Po
p³otach ³azi niby kot (...)
I. Sikirycki, Zoologiczny talent (fragment)
Zadanie 14.
W cytowanym wy¿ej fragmencie wiersza najwiêcej jest:
A. epitetów,
B. przenoni,
C. porównañ,
D. wyrazów dwiêkonaladowczych.
Zadanie 15.
Para rymuj¹cych siê wyr
azów to:
A. lew - drzew;
B. lew - ryba;
C. ryba - drzew;
D. ryba – kot.
Wp³yw dyscyplin sportowych na rozwój
sprawnoci serca i p³uc
Zadanie 16. Z danych
przedstawionych na wykresie wynika,
¿e sprawnoæ serca i p³uc najlepiej
rozwijaj¹:
A.
bieganie i p³ywanie,
B. bieganie i chód,
C. chód i jazda na rowerze,
D. jazda na rowerze i p³ywanie.
bieganie
chód
jazda na
rowerze
p³ywanie
4
Jacek odwa¿ny jest jak lew
58135604.002.png
Zadanie 17.
Wyniki biegów podano z dok³adnoci¹ do setnych czêci
sekundy.
Który wynik uzyskano na tych zawodach?
A. 13, 741
B. 13,7
C. 13
D. 13,74
Zadanie 18.
Têtno Jacka w spoczynku wynosi 80 uderzeñ na minutê
. Po biegu
Jacek naliczy³ 20 uderzeñ w ci¹gu 10 sekund, wiêc têtno ch³opca:
A. zmniejszy³o siê o 60 uderzeñ na minutê,
B. zmniejszy³o siê o 40 uderzeñ na minutê,
D. zwiêkszy³o siê o 40 uderzeñ na minutê.
o wynikach biegów. Pionowa, bia³a linia
na czarnym pasku karty telefonicznej wskazuje,
¿e do wykorzystania pozosta³o mu jeszcze:
A. 20 jednostek,
B. 15 jednostek,
C. 10 jednostek,
D. 5 jednostek.
Zadanie 20.
Jedna jednostka umo¿liwia prowadzenie rozmowy
telefonicznej przez
minuty. Wykorzystuj¹c kartê telefoniczn¹ zawieraj¹c¹ 25 jednostek, mo¿esz
rozmawiaæ najd³u¿ej przez:
A. 75 minut
B. 30 minut
C. 25 minut
D. 10 minut
Napisz og³oszenie do gazetki szkolnej o organizowanych w szkole
zawodach sportowych.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5
C. zwiêkszy³o siê o 60 uderzeñ na minutê,
Zadanie 19. Jacek informuje telefonicznie
trenera
3
Zadanie 21.
58135604.003.png 58135604.004.png 58135604.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin