Diagnozowanie ukladow sterowania silnikami cz1 - Poradnik Serwisowy.pdf

(25239 KB) Pobierz
27
Diagnozowanie uk∏adów
sterowania silnikami
w samochodach Lanos
Cz´Êç 1
Uszkodzenia nie sygnalizowane lampkà kontrolnà
(brak kodu b∏´du)
Waldemar Kierylak
Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI
PREZES mgr W∏adys∏aw Polesiƒski
REDAKTOR NACZELNY mgr in˝. Krzysztof Trzeciak
e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl
SEKRETARZ REDAKCJI mgr in˝. El˝bieta Woêniak
e-mail: e.wozniak@automotoserwis.com.pl
ADRES REDAKCJI ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa
tel. 678-64-90, fax 679-71-01
www.automotoserwis.com.pl
REKLAMA
Dyrektor ds. Marketingu i Reklamy
Gra˝yna Ka∏u˝yƒska
Specjalista ds. Reklamy
Magdalena Dyszy tel. 678-37-33
e-mail: m.dyszy@automotoserwis.com.pl
PRENUMERATA : tel. 678-38-05
GRAFIKA I ¸AMANIE : MAT-Andrzej Glanda
DRUK: TAURUS, Kazimierów 13 k. Halinowa
183287973.002.png
Od Autora
Ten numer poradnika jest poÊwi´cony jednemu tematowi: diagnozowaniu uk∏adów sterowania
silnika i elementów bezpoÊrednio z nim zwiàzanych, w tym tak˝e uk∏adu immobilizera, stosowanych
w samochodach Daewoo Lanos wyposa˝onych w silniki 1.3 SOHC (wyst´pujàcy w handlu równie˝
pod oznaczeniem 1.4 SOHC), 1.5 SOHC i DOHC oraz 1.6 DOHC.
W poradniku opisano:
dzia∏anie poszczególnych elementów uk∏adu sterowania
sposób odczytywania kodów usterek bez u˝ycia fabrycznego skanera
procedury regulacji silnika
procedury diagnostyczne wykrywania typowych usterek silnika przy u˝yciu multimetru
uniwersalnego, w tym równie˝ uszkodzeƒ nie sygnalizowanych lampkà kontrolnà znajdujàcà si´
w zestawie wskaêników
sposoby kontrolowania obwodu pompy paliwa i wentylatora, mierzenia ciÊnienia w kolektorze
dolotowym, sprawdzania uk∏adu sterowania biegiem ja∏owym i uk∏adu zap∏onowego
W przytaczanych algorytmach pokazano, jaki jest sposób wykrywania przyczyn usterek bez u˝ycia
specjalistycznych przyrzàdów, normalnie dost´pnych jedynie w autoryzowanych stacjach Daewoo.
W materiale podano wartoÊci fabryczne mierzonych parametrów oraz zamieszczono ponad 30
schematów elektrycznych sprawdzanych obwodów.
W nast´pnym numerze poradnika zostanà przedstawione szczegó∏owo procedury diagnostyczne
lokalizowania usterek silników Daewoo sygnalizowanych lampkà kontrolnà.
Waldemar Kierylak
Spis treÊci
1. Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Opis elementów oraz dzia∏anie systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1. Uk∏ad zap∏onowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2. Dzia∏anie uk∏adu sterowania paliwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3. Elementy uk∏adu sterowania silnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3. Diagnostyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1. Odczytywanie kodu usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2. Procedura regulacji obrotów biegu ja∏owego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3. Kontrola uk∏adów diagnostycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.4. Procedury diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
183287973.003.png
1. Wst´p
O pracowanie dotyczy sterowania silnikiem
1349 cm 3 SOHC o mocy 55 kW/75 KM
i elementami bezpoÊrednio z tym zwiàzany-
mi, oraz uk∏adem zabezpieczeƒ przed uru-
chomieniem przez nieupowa˝nione osoby, tzw. im-
mobilizerem.
Samochód Daewoo Lanos mo˝e byç wyposa˝o-
ny w jeden z kilku silników:
1498 cm 3 SOHC o mocy 63 kW/86 KM
1498 cm 3 DOHC o mocy 73 kW/100 KM
1598 cm 3 DOHC o mocy 78 kW/106 KM
Silnik SOHC ma 1 wa∏ek rozrzàdu i 2 zawory na
cylinder, DOHC - 2 wa∏ki rozrzàdu i 4 zawory na
cylinder.
Rozmieszczenie elementów uk∏adu sterowania silnika SOHC. Cz´Êci sk∏adowe uk∏adu ECM (modu∏u sterowania silnikiem): 11 - modu∏
sterowania silnikiem ECM (pod fotelem), 12 - gniazdo diagnostyczne ALDL, 13 - lampka niesprawnoÊci silnika SES, 14 - przewód masy
ECM/ABS, 15 - skrzynka bezpieczników (2). Urzàdzenia sterowane przez modu∏ ECM: 21 - wtryskiwacze paliwa (4), 22 - zawór sterowania
obrotami biegu ja∏owego silnika IAC, 23 - przekaênik pompy paliwa, 24 - przekaêniki sterowania wentylatorów, 25 - przekaênik spr´˝arki
klimatyzatora, 26 - cewka zap∏onowa DIS, 27 - zawór sterujàcy poch∏aniacza par paliwa CCCP, 28 - zawór recyrkulacji spalin EGR. Czujniki
informacyjne: 31 - czujnik ciÊnienia bezwzgl´dnego powietrza w kolektorze ssàcym MAP, 32 - czujnik zawartoÊci tlenu w spalinach - sonda
lambda, 33 - czujnik po∏o˝enia przepustnicy TPS, 34 - czujnik temperatury p∏ynu ch∏odzàcego CTS, 35 - czujnik temperatury powietrza
w kolektorze ssàcym MAT, 36 - czujnik pr´dkoÊci pojazdu (tylko w pojazdach z mechanicznà skrzynià biegów), 37 - prze∏àcznik po∏o˝enia
neutralnego i postoju P/N (tylko w pojazdach z automatycznà skrzynià biegów), 38 - czujnik po∏o˝enia wa∏u korbowego CPS, 39 - czujnik
spalania detonacyjnego. Zespo∏y nie majàce po∏àczenia z ECM: 41 - poch∏aniacz par paliwa (umieszczony pod pojazdem, za tylnym prawym
ko∏em), 42 - czujnik ciÊnienia oleju, 43 - filtr powietrza
Poradnik SERWISOWY 5
183287973.004.png
Rozmieszczenie elementów uk∏adu sterowania silnika DOHC. Cz´Êci sk∏adowe uk∏adu ECM (modu∏u sterowania silnikiem): 11 - modu∏
sterowania silnikiem ECM, 12 - gniazdo diagnostyczne ALDL, 13 - lampka niesprawnoÊci silnika SES, 14 - przewód masy ECM/ABS,
15 - skrzynka bezpieczników (2). Urzàdzenia sterowane przez modu∏ ECM: 21 - wtryskiwacze paliwa (4), 22 - zawór sterowania obrotami
biegu ja∏owego silnika IAC, 23 - przekaênik pompy paliwa, 24 - przekaêniki sterowania wentylatorów, 25 - przekaênik spr´˝arki
klimatyzatora, 26 - cewka zap∏onowa DIS, 27 - zawór sterujàcy poch∏aniacza par paliwa CCCP, 28 - zawór recyrkulacji spalin EGR. Czujniki
informacyjne: 31 - czujnik ciÊnienia bezwzgl´dnego powietrza w kolektorze ssàcym MAP, 32 - czujnik zawartoÊci tlenu w spalinach - sonda
lambda, 33 - czujnik po∏o˝enia przepustnicy TPS, 34 - czujnik temperatury p∏ynu ch∏odzàcego CTS, 35 - czujnik temperatury powietrza
w kolektorze ssàcym MAT, 36 - czujnik pr´dkoÊci pojazdu (tylko w pojazdach z mechanicznà skrzynià biegów), 37 - prze∏àcznik po∏o˝enia
neutralnego i postoju P/N (tylko w pojazdach z automatycznà skrzynià biegów), 38 - czujnik po∏o˝enia wa∏u korbowego CPS, 39 - czujnik
spalania detonacyjnego. Zespo∏y nie majàce po∏àczenia z ECM: 41 - poch∏aniacz par paliwa (umieszczony pod pojazdem, za tylnym prawym
ko∏em), 42 - czujnik ciÊnienia oleju, 43 - filtr powietrza
Wszystkie silniki majà wielopunktowy wtrysk
paliwa. Pojazdy wyposa˝ono w instalacj´ elek-
trycznà 12 V (zacisk ujemny do∏àczono do masy
pojazdu). W zale˝noÊci od zastosowanego silnika
oraz wyposa˝enia pojazdu jako jednostk´ sterujàcà
uk∏adem spotykamy: ECM - Elektroniczny Modu∏
Sterujàcy o oznaczeniu IEFI-6 (konektory wyjÊcio-
we koloru niebieskiego, fot. str. 10) lub ITMS-6 (ko-
nektory wyjÊciowe koloru bia∏o-czerwonego, fot.
str. 10). Modu∏y sterujà dozowaniem paliwa, aby
zapewniç optymalny sk∏ad mieszanki w celu utrzy-
mania osiàgów jednostek nap´dowych, a jednocze-
Ênie, aby zachowaç normy toksycznoÊci, przez sa-
mokontrol´ emisji spalin (poprzez czujnik tlenu
znajdujàcy si´ w uk∏adzie wydechowym silnika).
Je˝eli w którymÊ z obwodów sterujàcych lub kon-
trolnych wystàpi usterka, która uniemo˝liwia pra-
wid∏owà prac´ silnika lub pojawi si´ wzrost tok-
sycznoÊci spalin ponad normy, to ECM poinformu-
je u˝ytkownika pojazdu o zaistnieniu takiego faktu
przez zaÊwiecenie w zestawie wskaêników lampki
kontrolnej.
Aby spe∏niç ww. funkcje ECM musi otrzymywaç
informacje o poszczególnych stanach z czujników
umieszczonych w silniku oraz sterowaç pracà
przez wydawanie poleceƒ do elementów sterujà-
cych pracà.
Poszczególne elementy przekazujà informacje
poprzez przewody elektryczne tworzàce wiàzki
elektryczne. Widoki oraz rozmieszczenie wiàzek
zwiàzanych z pracà silnika przedstawiono na rys.
1-4. Na schematach elektrycznych (rys. 5-14)
przedstawione sà wiàzki oraz po∏àczenia mi´dzy
poszczególnymi elementami uk∏adu.
6 Poradnik SERWISOWY
183287973.005.png
Rys. 1. Wiàzki przednie instalacji
elektrycznej:
1 i 17 - kierunkowskazu bocznego
2 - skrzynki bezpieczników w kabinie
pasa˝erskiej
3 - skrzynki bezpieczników w przedziale
silnika
4 - pompki spryskiwacza
5 i 13 - przedniej lampy
kierunkowskazu
6 i 15 - regulacji po∏o˝enia reflektora
7 - rezystora dmuchawy
8 i 12 - przedniej lampy
przeciwmg∏owej
9 - wentylatora ch∏odnicy
10 - wentylatora klimatyzacji
11 - spr´˝arki klimatyzacji
14 i 18 - reflektora
16 - sygna∏u dêwi´kowego
19 - pokrywy zbiornika p∏ynu
hamulcowego
20 - silnika wycieraczki
21 - lampy oÊwietlenia wn´trza;
z∏àcza konektorowe poÊrednie: C103,
C201-C204, C207; punkty masowe:
G102, G103
Rys. 2. Wiàzka instalacji
elektrycznej silnika:
1 - czujnika MAP
2 - czujnika IAC
3 - czujnika TPS
4 - alternatora
5 - regulatora alternatora
6 - czujnika TPS
7 - rozrusznika
8 - czujnika VSS
9 - w∏àcznika
Êwiate∏ cofania
10 - czujnika CTS
11 - cewki DIS
12 - wtryskiwacza;
punkty masowe:
G104-G106
Poradnik SERWISOWY 7
183287973.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin