Przyszedł na świat (opr. o. Cherubin Pająk).pdf

(84 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Przyszedl na swiat.MUS]
Przyszedł na świat
t. i m.: o Cherubin Pająk
Veloce
˙
œ
œ
w
˙
œ
œ
Sopran
Alt
&
˙
œ
œ
w
˙
#
œ
œ
w
Przy
Niech
szedł
za
na
brzmi
świat
cześć
dziś
u
˙
Bo
wiel
ży
bion
Syn
Bóg
?
˙
œ
œ
w
œ
œ
w
Tenor
Bas
c
˙
œ
œ
˙
c
Œ
œ
b
œ
˙
˙
w
˙
˙
w
œ
&
?
œ
˙
#
Œ
œ
œ
#
œ
˙
˙
˙
Organy
˙
œ
˙
œ
œ
c
w
˙
œ
œ
œ
#
œ
˙
6
œ
˙
œ
w
S
A
&
˙
œ
œ
w
˙
œ
œ
œ
w
b ko
zwol
nić
do
nas
wieść
od
po
grze
lu
chów
dzki
win.
próg.
w
T
B
?
˙
œ
œ
˙
œ
œ
w
w
6
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
&
?
w
˙
w
w
˙
œ
œ
w
Org.
œ
œ
˙
˙
œ
œ
œ
#
œ
S
A
10 ˙
˙
#
œ
œ
w
˙
œ
œ
w
Pa
Daj
dnij
ra
my
dość
wraz
w po
ko
rze
serc
nam
stro
ska
nym
dniom,
˙
œ
œ
w
˙
œ
œ
w
?
œ
œ
˙
œ
œ
T
B
˙
10 ˙
#
˙
w
˙
˙
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ
Org.
˙
œ
w
œ
œ
w
˙
œ
14 ˙
œ
w
˙
w
Fine
.
S
A
&
˙
œ
œ
w
˙
œ
œ
w
w ten
świę
ty
czas
daj
przed
my
Mu
cześć.
wiedź
nas
do
bram
nie
bios
tron.
T
B
?
˙
œ
œ
w
˙
œ
œ
w
.
14
˙
œ
˙
˙
Fine
œ
œ
w
.
&
?
˙
œ
œ
˙
œ
˙
œ
˙
œ
œ
Org.
˙
œ
œ
.
w
˙
œ
œ
w
W.B. Rzeszów 2009 r.
c
w
œ
œ
w
˙
œ
˙
˙
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ
˙
œ
œ
w
w
&
?
œ
œ
˙
˙
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ
œ
œ
œ
œ
259956786.027.png 259956786.028.png 259956786.029.png 259956786.030.png 259956786.001.png 259956786.002.png 259956786.003.png 259956786.004.png 259956786.005.png 259956786.006.png 259956786.007.png 259956786.008.png 259956786.009.png
18
nę dznej
˙
S
A
&
œ
œ
œ
˙
#
œ
œ
œ
#
#
œ
œ
˙
œ
œ
œ
Bo ża Dzie
ci no
w sta jen ce
Bo ża
Dzie
Ó .
Ó .
Ó .
œ œ œ
Bo ża Dzie
Bo ża Dzie
œ ˙
ci no
œ
œ
ci no
œ
T
B
?
œ
œ
œ
w_sta jen ce
œ
18 œ
œ
œ
#
œ
œ
.
œ
#
œ
œ
œ
#
œ
œ
œ
œ
#
œ
œ
Org.
Œ
œ
˙
.
˙
.
˙
.
œ
22
mo dli twą
mo ją
˙
dziś wiel bię
œ
œ
Cię .
S
A
&
œ
˙ œ
ci no
œ
œ
œ
œ
#
œ
#
œ
œ
œ
˙
.
mo dli twą
dzić wiel bię
œ
Cię.
w sta jen ce
˙
nę dznej
œ
dziś wiel bię
Cię.
.
œ
œ
.
?
œ
œ
#
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
T
B
˙
Cię.
.
nę dznej
22 œ
œ
œ
œ
mo dli twą
˙
˙
œ
dziś wiel bię
œ
œ
.
œ
œ
˙ .
Org.
œ
œ
œ
#
œ
œ
#
œ
œ
#
œ
œ
œ
26
.
A ser ce
mo je
œ
œ
Œ
nie chaj w po
œ
œ
œ
dzię ce
˙
S
A
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
#
˙
œ
Ó .
A ser ce
nie chaj w po
œ
dzię ce
A ser ce
œ
œ
mo je,
œ
a ser ce
œ
œ
mo je
˙
œ
?
.
œ
˙
œ
T
B
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
nie chaj wpo
dzię ce
26
.
.
˙ .
.
œ
œ
œ
œ
œ
&
?
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
#
˙ ˙
œ
.
Org.
œ
˙
œ
œ
œ
˙
.
œ
30 œ
Cie bie u
œ œ œ
Cie bie u
wiel bi
˙
o tu li
œ œ œ
o tu li
snem.
D.C. al Fine
S
A
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
snem.
.
wiel bi
nie chaj u
wiel
b
œ
o tu li
œ
snem.
?
œ
œ
œ
œ
œ
#
œ
œ
œ
œ
˙
.
T
B
˙
.
œ
Cie bie u
wiel bi
˙
o tu li
œ
snem.
.
30
œ
œ
œ
œ
˙ .
D.C. al Fine
œ œ
&
?
œ
œ
œ
˙
b
œ
œ
œ
œ
˙
˙
Org.
˙
#
œ
˙
.
˙
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
&
?
˙
œ
œ
œ
œ
#
œ
œ
œ
œ
œ
&
?
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
˙
œ
˙
œ
˙
œ
˙
.
bi
œ
˙
œ
œ
œ
œ
259956786.010.png 259956786.011.png 259956786.012.png 259956786.013.png 259956786.014.png 259956786.015.png 259956786.016.png 259956786.017.png 259956786.018.png 259956786.019.png 259956786.020.png 259956786.021.png 259956786.022.png 259956786.023.png 259956786.024.png 259956786.025.png 259956786.026.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin