Dyktator (The Great Dictator) cz.1.txt

(23 KB) Pobierz
{830}{899}{y:b}DYKTATOR
{2490}{2583}Wszelkie podobie�stwo mi�dzy|dyktatorem Hynkelem,
{2585}{2665}a �ydowskim cyrulikiem|jest przypadkowe.
{2706}{2780}Akcja toczy si�|w okresie mi�dzywojennym.
{2781}{2850}W czasach op�tanych szale�stwem,
{2856}{2917}gdzie wolno�� nie znaczy�a wiele,
{2918}{2991}a ludzko�ci�|bole�nie wstrz��ni�to.
{3015}{3073}Pierwsza Wojna �wiatowa.
{4315}{4387}Pod koniecwojny,|Tomania jest os�abiona.
{4388}{4481}Rewolucja na ty�ach frontu,|d��y do zawarcia pokoju,
{4482}{4536}podczas,|gdy armia wci�� walczy
{4537}{4610}pewna swego zwyci�stwa nad wrogiem.
{4651}{4717}Wielka Bertha - pot�ne dzia�o
{4718}{4777}ukazuje si� na zachodniej linii,
{4778}{4838}siej�c trwog� w�r�d wroga.
{4842}{4940}Jego celem jest oddalona|o 120 km katedra Notre-Dame.
{5020}{5064}Zasi�g: 95452.
{5159}{5193}Gotowi!
{5199}{5231}Ognia!
{5653}{5692}Na miejsce!
{5719}{5784}Korekta linii strza�u: 95455.
{5889}{5922}Zamek zaryglowany!
{5923}{5952}Gotowi do strza�u?
{5953}{5997}Gotowi? Ognia!
{6373}{6436}Pocisk wadliwy.|Zbadajmy go.
{6683}{6717}Sprawd�my zapalnik.
{6718}{6755}Zapalnik.
{7593}{7639}Uwaga! Kry� si�!
{8030}{8077}- Samoloty!|- Celuj� w Berth�!
{8078}{8119}Szybko, do dzia�a.
{8120}{8158}Do dzia�a!
{8783}{8824}Zwariowa�e�?
{8838}{8876}Z�a� st�d!
{9128}{9198}Wstawaj! Co ty robisz?|Oszala�e�?
{9231}{9308}Wr�g przerwa� lini�.|Wszyscy na front.
{9328}{9423}Zgromad� artylerzyst�w.|Poinformuj sier�anta Bloom.
{9456}{9504}Bierzcie granaty.
{9542}{9598}Gdzie masz sw�j granat?
{9643}{9691}Dajcie mu granat.
{9805}{9854}Naprz�d. Szybciej.
{9904}{9956}Przepraszam, jak si� to robi?
{9957}{10043}Poci�gnij za zawleczk�,|licz do 10 i rzucaj.
{10321}{10369}Niech je poczuj�!
{10858}{10920}Teraz nie czas na drapanie.
{11008}{11054}We� si� w gar��.
{11069}{11106}Bierz to.
{11129}{11164}Naprz�d.
{11189}{11228}Do szeregu!
{11246}{11298}Hej ty, chod� tutaj.
{11416}{11458}Do nogi bro�!
{11517}{11558}Gotowi do ataku...
{11559}{11594}Naprz�d!
{12588}{12630}Tu jeste�cie.
{12894}{12940}Wr�g! �apcie go!
{13157}{13190}Mog� wej��?
{13191}{13247}- Kto to?|- Przyjaciel.
{13351}{13412}- Kt�ra dywizja?|- 21 artylerii.
{13413}{13501}Bierz to i wstrzymaj ich kulami.|Zaraz wracam.
{13923}{13976}Towarzyszu, na pomoc!
{14147}{14237}Jestem wyko�czony.|Pom� mi wsi��� do samolotu.
{14300}{14393}Dzi�kuj� ch�opcze.|Otrzymasz za to Krzy� Tomanii.
{14395}{14472}Drobnostka.|Ciesz� si�, �e mog� pom�c.
{14688}{14734}Uratowa�e� mi �ycie.
{14735}{14770}Przypn� pana.
{14771}{14857}Nie poradz� sobie sam.|Musisz zosta� ze mn�.
{14873}{14908}Umiesz pilotowa�?
{14909}{14954}Mog� spr�bowa�.
{14977}{15061}Po�� moj� r�k� na sterze,|ja nie mam si�y.
{15081}{15134}Bierzcie ten karabin.
{15151}{15225}Wr�g si� zbli�a.|Moja r�ka, na ster.
{15276}{15320}Uciekniemy im!
{15823}{15868}We� te depesze.
{15872}{15927}Je�li dotr� do gen. Schmelloffela,
{15928}{15983}Tomania mo�e zwyci�y.
{16018}{16052}Mdlej�.
{16054}{16110}Niech pan tak nie m�wi.
{16111}{16150}Przykro mi.
{16337}{16367}Gdzie jestem?
{16368}{16416}Poznaje mnie pan?
{16468}{16523}Tak, teraz jest mi lepiej.
{16524}{16573}Krew uderza mi do g�owy.
{16574}{16617}Co jest w dole?
{16618}{16652}S�o�ce.
{16669}{16706}�wieci do g�ry.
{16707}{16758}Dziwne. Co z gazem?
{16761}{16798}�le. Nie da�mi spa�.
{16799}{16889}- Nie, chodzi mi o paliwo.|- Nie ma prawie nic.
{16904}{16977}Powinni�my dolecie�.|Kt�ra godzina?
{17013}{17073}Oko�� dwunastej za minut�.
{17213}{17247}Dziwne.
{17404}{17495}Wydaje mi si�,|�e nie podlegamy sile grawitacji.
{17609}{17662}Wody! Szybko, mdlej�!
{17667}{17706}Chwileczk�.
{17718}{17804}B�dzie to k�opotem,|je�li zn�w pan zemdleje.
{17834}{17873}Chwileczk�.
{17894}{17939}Zdaje mi si�...
{18118}{18152}Prosz�.
{18177}{18225}Co� jest nie tak.
{18233}{18292}Nie udaje mi si� napi�...
{18348}{18399}Wszystko si� wyla�o.
{18400}{18459}- Co si� dzieje?|- Mam za ciasny pas.
{18460}{18518}- Odepnij go.|- Pr�buj�.
{18573}{18631}- Lecimy do g�ry nogami.|- Wiem.
{18632}{18699}- Daj mi ster.|- To niemo�liwe.
{18703}{18765}No i prosz�. Koniec paliwa.
{18775}{18848}Zdaje mi si�,|�e koniec te� z nami.
{18851}{18897}- Papierosa?|- Nie teraz.
{18898}{18950}Nie b�d� go ju� potrzebowa�.
{18951}{18987}Jaki teraz miesi�c?
{18988}{19048}Kwiecie�.|Wiosna wTomanii.
{19077}{19116}Hilda jest w ogrodzie
{19117}{19165}i piel�gnuje �onkile.
{19166}{19221}Jak ona kocha �onkile!
{19233}{19307}Nie �cina ich,|by nie zada� im b�lu.
{19309}{19386}By�oby to dla niej|odebranie im �ycia.
{19404}{19456}S�odka, czu�a Hilda.
{19600}{19642}Pi�kna dusza.
{19651}{19725}Kocha�a zwierz�ta|i ma�e dzieci te�.
{19881}{19937}Wyl�dowali�my.|Depesze!
{19947}{20006}Towarzyszu, gdzie jeste�?
{20139}{20187}Gdzie s� depesze?
{20285}{20365}- Jest pan ranny?|- Szybko, do genera�a!
{20369}{20438}Musimy mu je da�,|inaczej przegramy!
{20439}{20475}Wojna jest sko�czona.
{20476}{20518}Przegrali�my.
{20703}{20752}ZAWIESZENIE BRONI!
{21356}{21388}POK�J!
{21441}{21496}DEMPSEY BIJE WILLARDA!
{21535}{21600}LINDBERGH PRZELATUJE|ATLANTYK
{21646}{21678}KRYZYS
{21726}{21778}ZAMIESZKI W TOMANII!
{21819}{21849}HYNKEL U W�ADZY!
{21850}{21912}Tymczasem cyrulik �ydowski,
{21916}{22002}dotkni�ty amnezj�,|d�ugo leczony w szpitalu,
{22033}{22102}nic nie wie o zasz�ych zmianach.
{22103}{22165}Hynkel rz�dzi �elazn� r�k�.
{22168}{22263}Pod znakiem Dw�ch Krzy�y,|zakazano wszelk� wolno��.
{22266}{22339}W kraju s�ycha�|tylko g�os Hynkela.
{23386}{23419}Hynkel powiedzia�:
{23420}{23499}"Tomania gas�a,|dzi� rodzi si� na nowo.
{23972}{24024}"Demokracja cuchnie.
{24061}{24114}"Wolno�� jest ohydna.
{24168}{24237}"Wolno�� s�owa to kwestia sporu.
{24306}{24371}"Mamy najlepsz� armi� �wiata,
{24405}{24453}"najlepsz� flot�.
{24555}{24632}"By by� najlepszymi,|trzeba po�wi�ce�.
{24707}{24763}"Zaci�nijmy wi�c pasy!"
{25132}{25223}Przemawia do marsza�ka Herringa,|ministra wojny.
{25459}{25542}Do �mieciaka,|ministra spraw wewn�trznych.
{25774}{25831}M�wi o walce w swej m�odo�ci,
{25832}{25904}dzielon� z lojalnymi towarzyszami.
{28178}{28231}Robi aluzj� do �yd�w.
{29509}{29581}Podkre�la, i� wobec reszty �wiata,
{29584}{29650}nosi tylko pok�j w swym sercu.
{30369}{30431}A teraz og�oszenie radiowe.
{30437}{30509}Radio Totalizator|nada�o bezpo�rednio
{30510}{30586}przemow� Hynkela|do syn�w Dw�ch Krzy�y.
{30587}{30615}Angielski t�umacz,
{30616}{30675}Hyndrick Stick, t�umacz osobisty,
{30676}{30735}czyta� przygtowany tekst.
{30742}{30826}Nast�pna przemowa p�niej.|Naprz�d Tomanio!
{30836}{30910}Jego Ekscelencja|schodzi ze schod�w.
{31085}{31152}Jego Ekscelencja jest zraniony?
{31914}{31969}Jed� innym samochodem.
{32171}{32204}Jego Ekscelencja
{32205}{32286}jest witany przez matki|i dzieci Tomanii.
{32316}{32395}Teraz pozuje|z dzieckiem jednej z nich.
{32450}{32485}Zdj�cie.
{32500}{32542}Dziecko jest pe�ne rado�ci
{32543}{32613}i u�miech�w dla Jego Ekscelencji.
{33200}{33257}Opuszczaj�c miejsce triumfu
{33258}{33304}wraca przez Hynkelstrasse
{33305}{33385}pe�n� wsp�czesnych|dzie� sztuki Tomanii:
{33386}{33470}dzisiejsz� Wenus|i wczorajszym My�licielem.
{33665}{33716}- Jak by�o?|- Przemowa?
{33717}{33754}Bardzo dobrze.
{33755}{33836}Mog�e� by� brutalniejszy|w kwestii �yd�w.
{33858}{33900}Pod�ega� z�o�� ludu.
{33901}{33995}Dzi�ki temu lud zapomnia�by|o problemach z g�odem.
{34029}{34110}Racja.|Ostatnio getto jest zbyt spokojne.
{34698}{34746}Dzie� dobry p. Jaeckel.
{34747}{34781}Dlaczego dobry?
{34782}{34832}Mog�oby by� gorzej.
{34833}{34899}Gorzej?|Ma pan du�o wyobra�ni.
{34916}{34967}S�ucha�pan Hynkela?
{34971}{35052}Niczego nie s�ucham,|mam w�asne problemy.
{35053}{35101}Ma pan szcz�cie.
{35125}{35169}Co nowego u cyrulika?
{35170}{35210}Wci�� w szpitalu.
{35211}{35269}Jest tam od ko�ca wojny.
{35305}{35370}Dlaczego nie wynaj�� jego zak�adu?
{35371}{35445}Odmawia.|Co tydzie� pisze, �e wraca.
{35492}{35547}Szkoda, �e stoi pusty.
{35564}{35607}Co si� pan martwi?
{35608}{35670}I tak straci go wpodatkach.
{35682}{35762}Ma pan racj�,|dzie� nie jest taki dobry.
{35786}{35821}Ot� to.
{35857}{35889}Hanna!
{35919}{35999}Mo�esz przynie�� mi|woreczek z tytoniem?
{36072}{36118}Wszyscy maj� k�opoty.
{36119}{36196}Tak, wszyscy.|Popatrz na biedn� Hann�.
{36214}{36270}Nie mo�e znale�� pracy.
{36275}{36358}Ojca zabra�a wojna,|matka zmar�a rok temu.
{36362}{36418}Nie starcza jej nawet na czynsz.
{36419}{36489}Nie wyrzuc� jej przecie� na bruk.
{36697}{36731}Jest prawie pusty.
{36732}{36807}- Gdzie idziesz?|- Nios� pranie do pani Shoemaker.
{36808}{36881}We� klucz.|My te� zaraz wychodzimy.
{36921}{36952}Zamykam wszystko,
{36953}{37041}w razie gdyby policja|zn�w przysz�a tu w�szy�.
{37564}{37631}Patrzcie!|Pomidory i ziemniaki.
{37710}{37762}Bior� ca�� skrzynk�.
{37847}{37891}Hej, kierowco!
{37894}{37938}Zatrzymaj si�!
{37998}{38036}Nie macie prawa tego robi�.
{38037}{38102}Dopisz to do mojego rachunku.
{38179}{38224}Pi�kne pomidory!
{38225}{38284}Dlaczego nic nie robicie?
{38285}{38340}Gdybym by�a m�czyzn�!
{38342}{38386}To co by� zrobi�a?
{38387}{38475}Odwa�ni w grupie,|ale sam �aden si� nie stawi.
{38505}{38564}Ze strachu bierzecie nogi za pas.
{38565}{38595}Bo ci� zabierzemy!
{38596}{38673}Spr�bujcie,|mo�e medal za to dostaniecie.
{38674}{38752}Silni wobiec kobiet|i bezbronnych ludzi!
{38753}{38848}Nie zabierajcie biednej pomidor�w.|Oddajcie je jej.
{39805}{39868}Musz� wszystko pra� na nowo.
{39918}{39952}�winie!
{40040}{40086}Pacjent numer33.
{40108}{40166}Interesuj�cy przypadek.|Amnezja.
{40167}{40227}�o�nierz �ydowski,|u nas od ko�ca wojny.
{40228}{40276}My�li, �e od kilku tygodni.
{40277}{40331}Wie, co si� wydarzy�o?
{40332}{40404}Nie, my�li tylko o swym zak�adzie.
{40415}{40482}My�li, �e dopiero co go opu�ci�.
{40483}{40534}Czeka go niespodzianka.
{40535}{40587}Obawiam si�, �e tak.
{40613}{40649}33 uciek�.
{40650}{40697}Musimy go przecie� zbada�.
{40698}{40733}Znikn��!
{40769}{408...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin