Malowana tapeta.pdf

(328 KB) Pobierz
12633635 UNPDF
P RAKTYKA NA BUDOWIE
TAPETA
Na jedn ze æcian sypialni przykleiliæmy spe-
cjaln tapet« o nazwie Magic-Glass firmy
Caparol przeznaczon do malowania. Dzi«-
ki naniesionym na niej wzorom ¸atwo i szyb-
ko osigamy efekt fakturowanej æciany.
86
PRZEWODNIK BUDOWLANY MARZEC 2003
MALOWANA
12633635.029.png 12633635.030.png
1. Nak¸adanie farby gruntujcej p«dzlem krzywakowym,
obcinanie przy naroýnikach æciany.
2. Nak¸adanie farby gruntujcej na ca¸ej powierzchni
æciany.
oszukiwaliæmy czegoæ
bardzo nietypowego
i o indywidualnym cha-
rakterze do wykoÄczenia jednej
ze æcian w sypialni. Zdecydowa-
liæmy o zastosowaniu g¸adkiego
flizu z fabrycznie naniesionym
nadrukiem, ktry nast«pnie na-
leýy pomalowa. Sam materia¸
ma charakter mineralny. Jest
przeznaczony do stosowania we-
wntrz pomieszczeÄ i malowa-
nia odpowiednimi lazurami
æciennymi. Stosowanie lazur po-
zwala uzyska odpowiedni
i oczekiwany efekt w postaci wy-
eksponowania nadrukowanego
na niej wzoru. Stosowanie farb
kryjcych nie jest tutaj wskaza-
ne. Przy stosowaniu matowych,
przeæwitujcych pow¸ok wierz-
chnich, ktre moýna barwi
w ýdanym kolorze osiga si«
efekt zrýnicowanych, sympa-
tycznych dla oka i szlachetnych
pow¸ok. Pow¸oki wierzchnie b«-
dzie moýna w przysz¸oæci pod-
da renowacji w stosujc ten
sam kolor Ð wtedy barwa bazo-
wa na æcianie b«dzie bardziej
intensywna.
Sama tapeta jest flizem z w¸k-
na szklanego, ktrego strona li-
cowa jest ãzadrukowanaÓ okre-
ælonym wzorem akrylatow far-
b.
Tapeta Ma-
gic-Glass jest
g¸adkim fli-
zem z w¸k-
na szklanego
z fabrycznie
naniesionym
nadrukiem
i przeznaczo-
n do malo-
wania lazu-
rami.
ç
MARZEC 2003 PRZEWODNIK BUDOWLANY 87
P
12633635.031.png 12633635.032.png 12633635.001.png 12633635.002.png 12633635.003.png 12633635.004.png 12633635.005.png 12633635.006.png
P RAKTYKA NA BUDOWIE
3. Rozk¸adanie rolek tapety do po-
ci«cia.
4-5. Przycinanie tapety na pasma odpowiedniej d¸ugoæci.
Pozwala to osign Ð zaleýnie
od jasnoæci i intensywnoæci la-
zury wierzchniej Ð na skutek
rýnorakiej ch¸onnoæci flizu
i nadruku kontrastowe lub bar-
dziej stonowane przejæcia, gdzie
rwnieý deseÄ b«dzie silniej lub
s¸abiej eksponowany. Warto rw-
nieý podkreæli fakt, ýe odwrot-
na strona tapety jest zaimpre-
gnowana tak, ýe niemoýliwe jest
uwalnianie si« w¸kien mog-
cych powodowa podraýnienia
naskrka u osb pracujcych.
Stosowane w¸kna s rwnieý
bezpieczne dla drg oddecho-
wych. Natomiast naniesienie
wierzchniej pow¸oki lazurniczej
Deco-Lasur zamyka ostatecznie
powierzchni« tapety.
Tapeta jest stabilna wymiarowo,
6. Nak¸adanie kleju Ð obcinanie przy
naroýu sufitu.
7. Nak¸adanie kleju Ð obcinanie przy
kraw«dzi pod¸ogi.
8. Nak¸adanie kleju Ð na ca¸ej po-
wierzchni æcian.
88
PRZEWODNIK BUDOWLANY MARZEC 2003
12633635.007.png 12633635.008.png 12633635.009.png 12633635.010.png 12633635.011.png 12633635.012.png 12633635.013.png 12633635.014.png
Klej Capacoll
GK jest goto-
wym do uýy-
cia klejem
dyspersyjnym
do klejenia
tapet z w¸k-
na szklanego.
ma w¸asnoæci umoýliwiajce po-
krycie drobnych sp«kaÄ w pod-
¸oýu, zaæ pomalowana lazurami
Deco-Lasur daje pow¸oki moýli-
we do zmywania, dyfuzyjne dla
pary wodnej i trudno zapalne.
Tapety Magic-Glass s oferowa-
ne w 14 atrakcyjnych deseniach;
my wybraliæmy deseÄ o nazwie
Velvet. Tapety s dostarczane
w rolkach 25 m i szerokoæci
0,96 m.
Przystpiliæmy do prac przygo-
towawczych. Pierwsz, nie-
zmiernie waýn czynnoæci jest
zagruntowanie pod¸oýa. Pod ta-
pety Magic-Glass pod¸oýa musz
by przygotowane bardzo sta-
rannie. Musz by g¸adkie, rw-
ne, czyste i jednolite kolory-
stycznie.
9. Przyklejanie tapety Ð pionowanie
pierwszego brytu.
10. Przyklejanie tapety Ð uk¸adanie
pasma.
11. Przyklejanie tapety Ð wyciskanie
p«cherzy powietrza.
MARZEC 2003 PRZEWODNIK BUDOWLANY 89
12633635.015.png 12633635.016.png 12633635.017.png 12633635.018.png 12633635.019.png 12633635.020.png 12633635.021.png 12633635.022.png
P RAKTYKA NA BUDOWIE
12. Przyklejenie nast«pnego brytu na
styk z poprzednim.
13. Docinanie tapety dok¸adnie do
naroýnika.
14. Docinanie tapety przy pod¸o-
dze.
Aby sprosta tym wymogom uýy-
liæmy do tego celu bia¸ej, pig-
mentowanej farby gruntujcej
Capagrund, ktra pozwoli¸a
spe¸ni wszystkie te wymagania.
Farba gruntujca musia¸a wy-
schn Ð prace mogliæmy konty-
nuowa dnia nast«pnego.
Do przyklejenia tapety potrzeb-
ne s nast«pujce narz«dzia: li-
nia¸ stalowy i ný do ci«cia ta-
pet, wa¸ek z runa i kratka ocie-
kowa do nanoszenia kleju, pion,
wa¸ek dociskowy z gumy, szczot-
ka do nanoszenia lazury (najle-
piej owalna) i mi«kka szczotka
do wyrwnywania przejæ na sty-
kach. Rolk« tapety poci«liæmy
Dyspersyjne lazury Deco-Lasur s oferowane jako matowe lub w p¸po¸ysku. S transparentnymi baza-
mi przeznaczonymi do barwienia barwnikami odpowiednimi dla farb dyspersyjnych. Dost«pnych jest
wiele atrakcyjnych kolorw moýliwych do sporzdzenia w maszynach barwicych ColorExpress, jak teý
r«cznie wg indywidualnych upodobaÄ i ýyczeÄ. Moýna je stosowa zarwno we wn«trzach jak i na ze-
wntrz. Zuýycie na tapecie Magic-Glass wynosi ok. 140 - 150 ml/m 2 .
90
PRZEWODNIK BUDOWLANY MARZEC 2003
12633635.023.png 12633635.024.png 12633635.025.png 12633635.026.png 12633635.027.png 12633635.028.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin