Wykorzystanie Internetu w dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.pdf

(1062 KB) Pobierz
47313963 UNPDF
47313963.002.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
w Polsce”
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana
tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 27.05.2008
Tytuł: Wykorzystanie Internetu w działalności małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce – raport serwisu Webankieta.
Raport jest częścią badań dotyczących specyfiki handlu elektronicznego
w małych i średnich przedsiębiorstwach zrealizowanych
w latach 2004-2007 przez Michała Kucię.
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
47313963.003.png
SPIS TREŚCI
......................
5
Tabela 1:
Liczba przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2007
......................................
7
11
Wykres 2:
Małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające stronę internetową — WWW (w %)
12
Tabela 2:
Charakterystyki prób badawczych małych i średnich przedsiębiorstw w 2004 i
2007
roku (w %)
.......................................................................................
13
Wykres 4:
Przyczyny wprowadzenia Internetu do działalności małych i średnich
przedsiębiorstw w opinii przedsiębiorców w 2004 roku (w %, N=492)*
.................
14
...........................
-
15
Wykres 3:
marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw w 2004 roku (w %, N=493)
19
Tabela 3:
Wskaźniki skuteczności działań realizowanych w Internecie (w %)
.....................
19
Tabela 4:
Ocena działań realizowanych za pośrednictwem Internetu w 2004 roku (w %)
20
. 21
. 22
24
....................................................
24
Tabela 6:
według subiektywnej oceny sytuacji finansowej (w %)
...................................
25
Tabela 7:
według profilu działalności przedsiębiorstw (w %)
........................................
25
Wykres 8:
Przyczyny niestosowania podpisu elektronicznego przez małe i średnie
przedsiębiorst
wa w opinii badanych przedsiębiorców (w %)
.............................
26
Tabela 8:
Przyczyny niestosowania podpisu elektronicznego przez małe i średnie
przedsiębiors
twa w opinii przedsiębiorców
według wielkości przedsiębiorstw (w
%)
....................................................
27
Wykres 9:
Przedsiębiorstwa wystawiające e-fakturę według wielkości zatrudnienia (w %,
N=128)
28
....
biorstw w opinii przedsiębiorców w 2004 roku (w %, N=492)*
......
.......
...........................................................................................
 
WYKORZYSTANIE INTERNETU W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – darmowy fragment kliknij po więcej
Raport serwisu Webankieta
str. 4
Wykorzystanie Internetu w działalności
małych i średnich przedsiębiorstw
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
w Polsce
wyniki badań (2004 i 2007 rok)
Początki Internetu sięgają końca lat sześćdziesiątych 1 i nawet dziś jest
trudno powiedzieć, jaką obecnie rolę odegra to nowe medium w życiu
codziennym człowieka czy działalności przedsiębiorstwa. Internet po-
winien być traktowany jako następny krok ku integracji kanałów ko-
munikacji, platform handlowych czy budowy wirtualnych wspólnot itd. W
XXI wieku Internet stał się podstawowym narzędziem wykorzystywanym w
procesach gospodarczych przedsiębiorstw, spełniając trzy podstawowe
funkcje — informacyjną, relacyjną oraz transakcyjną.
W literaturze spotyka się stwierdzenia, że Internet to ogólnoświatowa
sieć komputerowa, jednak właściwsze jest określenie Internetu jako
światowego systemu sieci komputerowych, opartego na protokole komu-
nikacyjnym TCP/IP. Internet nie ma jądra, centralnego miejsca sieci
(systemu), a sam system składa się z tysięcy niezależnych podsieci połą-
czonych większymi bądź mniejszymi łączami telekomunikacyjnymi.
Sam zasób terminu Internet jest dużo większy, nie ogranicza się jedynie
do podejścia technicznego i wymaga spojrzenia również przez pryzmat
aspektu społeczno-ekonomicznego. Internet oprócz charakterystyki tech-
nicznej posiada również charakterystykę informatyczną (hard- i soft-
ware’ową), organizacyjną, ekonomiczną i funkcjonalną 2 . E. Krol i E.
Hoffman postrzegają Internet w trzech równoważnych aspektac h 3 :
1 Powstanie zalążków przyszłego Internetu datuje się na 29 października 1969 roku ,
kiedy to doszło do pierwszej próba transmisji danych przez sieć ARPANET między Uni-
wersytetem Kalifornijskim w Los Angeles a Stanford Research Institute.
2 J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warsza-
wa 2001, s. 232.
3 E. Krol, E. Hoffman, FYI on „What is the Internet?”, wersja elektroniczna dostępna:
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Webankieta
Wykorzystanie Internetu w działalności
wyniki badań (2004 i 2007 rok)
47313963.004.png
WYKORZYSTANIE INTERNETU W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – darmowy fragment kliknij po więcej
Raport serwisu Webankieta
str. 5
1. technicznym — jako sieć bazującą na protokole TCP/IP;
2. społecznym — jako wspólnotę ludzi, którzy używają tej sieci i rozwija-
ją ją;
3. informacyjnym — jako zbiór zasobów, które mogą być dostępne przy
użyciu tej sieci.
Małe i średnie przedsiębiorstwa w praktyce gospodarczej bywają różnie
definiowane. Jedną z pierwszych prób wyodrębnienia sektora małych
i średnich przedsiębiorstw w Europie był tzw. raport Boltona z 1971 roku.
Pojęcie małego i średniego przedsiębiorstwa uwzględniało takie
elementy, jak stosunkowo mały udział w rynku, bezpośrednie zarządzanie
firmą przez właściciela lub grupę właścicieli oraz brak rozbudowanej
struktury administracyjnej 4 .
W Polsce wyodrębnianie małych i średnich przedsiębiorstw oparte jest
przede wszystkim na kryteriach ilościowych odnoszących się do wielkości
zatrudnienia, wielkości obrotów oraz wielkości majątku (sumy bilanso-
wej) 5 . Za małe przedsiębiorstwo uznaje się firmę zatrudniającą do 49
pracowników, której roczne obroty i suma bilansowa nie przekraczały
10 mln euro. Średnie przedsiębiorstwo to firma zatrudniająca od 50 do
249 pracowników, której roczne obroty nie przekraczały 50 mln euro
a suma bilansowa 43 mln euro. Dodatkowo wśród małych przedsiębiorstw
rozróżnia się mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników,
których roczne obroty i suma bilansowa nie przekraczały 2 mln euro 6 .
Liczbę przedsiębiorstw działających w Polsce w latach 2004–2007
prezentuje tabela 1.
4 Raport J.E. Boltona — Report of the Committee of Inquiry on small firms — wersja
elektroniczna http://www.bopcris.ac.uk/bopall/ref12511.html [dostęp 19.06.2007].
5 Portal Unii Europejskiej — wersja elektroniczna http://europa.eu.int/comm/
-
[dostęp 15.09.2007].
6 Artykuł 104-106, Ustawa z dnia 02.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.
U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Webankieta
enter
pri
47313963.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin