Withnail And I.txt

(66 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{295}{361}WITHNAIL I JA
{4540}{4630}Robi� sobie herbat�.|Te� chcesz?
{4650}{4744}-Zrobi� ci herbaty, Withnail?|-Nie.
{5472}{5584}/CH�OPAK Z S�SIEDZTWA SPE�NI� SI� ZOSTAJ�C KOBIET�
{5590}{5710}/MI�O�� POMOG�A MI W DECYZJI...|/MUSIA�EM ZOSTA� KOBIET�
{5840}{5928}/SEKRETNE �YCIE NIANI NUDYSTKI
{5965}{6036}Trzyna�cie milion�w Londy�czyk�w|karmi si� tym na �niadanie:
{6040}{6111}morderstwa, chleb z otr�bami i omlet.
{6115}{6211}A ja tylko siedz� w chacie|i nie mog� sobie da� rady z Withnailem.
{6215}{6261}Chyba postrada�em zmys�y.
{6265}{6396}Musz� natychmiast wr�ci� do domu|i powa�nie om�wi� jego problemy.
{6407}{6483}Mam w najwy�szym stopniu irytuj�ce nowiny.
{6487}{6600}Nie chc� o tym s�ysze�.|Nie chc� s�ysze� o niczym.
{6608}{6689}Na Boga, to miasto to koszmar,|m�wi� ci, koszmar.
{6693}{6761}W�a�nie sko�czy�o nam si� wino.|Co z tym zrobimy?
{6765}{6880}Nie wiem, nie wiem.|O Bo�e, nie czuj� si� najlepiej.
{6964}{7043}Sp�jrz! Moje kciuki oszala�y.
{7047}{7128}Cholernie przedawkowa�em.
{7169}{7261}O m�j Bo�e! Serce mi bije|jak rozpieprzony zegarek.
{7265}{7315}Czuj� si� strasznie, po prostu okropnie.
{7319}{7393}Tak jak ja, tak jak wszyscy.
{7397}{7493}Popatrz na m�j j�zyk.|Ma ��ty nalot.
{7520}{7605}Siadaj, na mi�o�� bosk�, co si� z tob� dzieje?
{7609}{7678}Zjedz troch� cukru.
{7682}{7762}Tylko pos�uchaj:|"Kl�twa Supermana"
{7766}{7861}"Stosowa�em doping, �eby zdoby� medal,|m�wi czo�owy sportowiec Jeff Wode."
{7865}{7937}-Gdzie jest kawa?|-"W danym na wy��czno�� wywiadzie"
{7941}{8049}"trzydziestotrzyletni miotacz kul� Jeff Wode,|kt�ry wa�y 370 funt�w"
{8053}{8196}"przyznaje si� do brania ogromnych dawek|steryd�w anabolicznych, zakazanych w sporcie."
{8200}{8322}"Cz�sto zachowywa� si� agresywnie i dziwnie,|m�wi jego �ona. Bywa� napastliwy."
{8326}{8435}"Ale odk�d przesta� bra�, o wiele lepiej|si� sprawdza w ��ku i w �yciu."
{8439}{8495}Jezu Chryste!
{8499}{8616}Z tym t�ustym, p�owym �bem z wielkimi uszami i ga�ami,
{8629}{8675}teraz ju� wszystko w porz�dku.
{8679}{8806}"Jeff Wode czuje si� lepiej.|Jest got�w powr�ci� do spo�ecze�stwa..."
{8810}{8913}i znowu rzuca� swoj� kul�.|Sp�jrz na niego! Sp�jrz na Jeffa Wode!
{8917}{9025}Sam jego �eb musi wa�y� z pi��dziesi�t funt�w.
{9033}{9129}Tylko wyobra� sobie jakie ma wielkie jaja.
{9133}{9209}Wyobra� sobie b�jk� ze skurwielem...
{9213}{9272}Prosz�, nie czuj� si� najlepiej.
{9276}{9363}Tak w�a�nie by� powiedzia�,|ale to nie wystarczy�oby Jeffowi.
{9367}{9466}Nie, musia�by� go b�aga�.|To by�oby dla niego bardziej podniecaj�ce.
{9470}{9596}Pewnie wyja�ni�by ci, co zamierza zrobi�,|zanim by to zrobi�.
{9627}{9739}"Urw� ci �eb!"|"Nie, prosz�, nie urywaj mi g�owy."
{9753}{9859}"Urw� ci �eb, bo mi si� tw�j �eb nie podoba."
{9963}{10058}Mamy zup�?|Dlaczego ja nie dosta�em?
{10080}{10164}-Kawa...|-Dlaczego nie u�ywasz kubka, jak wszyscy ludzie?
{10168}{10248}Dlaczego od czasu do czasu|nie pozmywasz, jak wszyscy ludzie?
{10252}{10317}Jak �miesz?!
{10331}{10420}-Jak �miesz nazywa� mnie nieludzkim?|-Nie powiedzia�em, �e jeste� nieludzki,
{10424}{10470}tylko wyobrazi�e� to sobie. Uspok�j si�.
{10474}{10584}-Dobra, draniu. Zaraz pozmywam.|-Nie, nie mo�esz.
{10588}{10644}To niemo�liwe, przysi�gam. Przyjrza�em si� temu.
{10648}{10733}Pos�uchaj mnie! Tam s� r�ne rzeczy!
{10737}{10771}Tam jest rosn�ca torebka po herbacie!
{10775}{10866}Nie spa�e� przez sze��dziesi�t godzin,|nie jeste� w stanie stawi� temu czo�a.
{10870}{10984}-Zaczekaj do rana, p�jdziemy tam razem.|-Teraz jest rano! Odsu� si�!
{10988}{11087}Nic nie rozumiesz! My�l�, �e tam jest co�...
{11091}{11154}My�l�, �e tam mo�e by� co� �ywego!
{11158}{11227}-Jak to? Szczur?|-To mo�liwe.
{11231}{11315}Bydlak popami�ta ten dzie�!
{11358}{11461}Bo�e Wszechmog�cy! �ci�gna w popielniczce.
{11470}{11547}Odsu� si�. Ca�y zlew gnije.
{11551}{11637}Nie mam poj�cia, co tam jest.
{11679}{11776}-A nie m�wi�em! Ugryz� ci�!|-Oparzy�em si�! Czajnik by� na ogniu!
{11780}{11870}-Tam co� wyp�ywa...|-Zad�gaj to widelcem!
{11874}{11896}Nie chc� tego dotyka�.
{11900}{11974}Musisz! Ta cholera przegryzie si� przez glazur�.
{11978}{12081}Ju� nigdy nie b�dziemy mogli u�y� zastawy sto�owej.
{12085}{12173}-Wyjmij to kombinerkami.|-Nie, daj mi r�kawiczki.
{12177}{12299}Racja, w�� r�kawiczki.|Niczego nie pr�buj bez r�kawiczek.
{12432}{12503}Co to? Co znalaz�e�?
{12507}{12574}-�wi�stwo.|-�wi�stwo?
{12578}{12688}-Sk�d si� tam wzi�o?|-Nie patrz. Zajm� si� tym.
{12735}{12842}Chyba siedzimy tu ju� za d�ugo. Dziwnie si� czuj�.
{12846}{12934}Chyba powinni�my gdzie� wyj��.
{13012}{13091}To �a�osne. Sp�jrz na mnie:
{13095}{13172}za miesi�c sko�cz� trzydziestk�,|a w moim bucie odklei�a si� podeszwa.
{13176}{13249}B�dzie lepiej.|Musi by�.
{13253}{13325}�atwo ci m�wi�, kochaneczku.|Ty mia�e� przes�uchanie.
{13329}{13389}Dlaczego ja nie mam przes�ucha�?
{13393}{13516}To �mieszne. Sko�czy�em szko�� teatraln�,|jestem przystojny.
{13520}{13613}S�owo daj�, daleko przewy�szam talentem|po�ow� tego mot�ochu, kt�ry dostaje si� do telewizji.
{13617}{13663}Dlaczego ja si� nie dosta�em do telewizji?
{13667}{13786}-Nie wiem. Kiedy� si� uda.|-Doprawdy? To ty tak m�wisz.
{13799}{13899}Jedyny program, w kt�rym mam szans�|si� znale�� to pieprzone wiadomo�ci.
{13903}{13980}D�u�ej tego nie znios�. Za�ami� si�.
{13984}{14019}P�yniemy w tej samej �odzi.
{14023}{14116}Jasne... Niedobrze mi jak cholera.
{14134}{14200}Musz� usi���.
{14321}{14406}Wiesz, co powinni�my zrobi�?
{14419}{14461}S�yszysz? Wiesz, co powinni�my zrobi�?
{14465}{14543}A sk�d�e mia�bym wiedzie�, co "my" powinni�my zrobi�?
{14547}{14647}-No to co powinni�my zrobi�?|-Wyjecha� na troch�.
{14651}{14731}-Na wie�. Od�y�.|-Od�y�?
{14746}{14815}Wyszed�em do parku i chyba zdechn�.
{14819}{14893}Co nam pomo�e wie�?
{14900}{14968}Kt�ra godzina?
{14981}{15101}-�sma.|-Otworz� dopiero za cztery godziny. Bo�e dopom�.
{15133}{15214}Mamy jak�� ma�� rozgrzewaj�c�?
{15218}{15275}-Po co?|-�eby si� natrze�, g�upcze.
{15279}{15356}Mogliby�my wetrze� w siebie "Deep Heat"|i przytuli� si� do kaloryfera,
{15360}{15449}�eby jako� prze�y� do po�udnia.
{15466}{15533}Chryste! Sp�jrz na to:
{15537}{15609}poza surowym kartoflem i p�ynami,|to jedyna rzecz,
{15613}{15684}jak� mia�em w ustach przez|ostatnie sze��dziesi�t godzin.
{15688}{15777}Nic dziwnego, �e �le si� czuj�.
{15790}{15918}Nawet zepsuty zegarek dwa razy|na dob� wskazuje w�a�ciwy czas,
{15936}{16045}wi�c po raz pierwszy jestem sk�onny|zgodzi� si� z Withnailem.
{16049}{16150}Rzeczywi�cie dryfujemy do krainy choroby,
{16192}{16284}sprawiamy, �e nasza przysz�o�� jest naszym wrogiem.
{16288}{16341}Potrzebujemy harmonii,
{16345}{16432}�wie�ego powietrza i r�nych takich.
{16436}{16527}Tubka nie by�a zbyt pe�na.|Nic dla ciebie nie zosta�o.
{16531}{16610}Dlaczego nie poprosisz swojego ojca o pieni�dze?
{16614}{16682}Gdyby�my mieli kas�, mogliby�my wyjecha�.
{16686}{16771}Sam popro� swojego ojca.|Jakim cudem tu jest tak zimno?
{16775}{16860}Jakby�my �yli na Grenlandii!
{16881}{17005}Potrzebujemy w�dy.|To jedyny spos�b na to piero�skie zimno.
{17016}{17104}Trzeba co� zrobi�! Nie mo�emy tak �y�!
{17108}{17207}Jestem dyplomowanym aktorem,|zredukowanym do poziomu menela!
{17211}{17322}Sp�jrz na nas! Nie mamy nic, co rozs�dni|obywatele uwa�aj� za sobie nale�ne.
{17326}{17406}Ani lod�wki, ani telewizora, ani telefonu!
{17410}{17467}Jeszcze chwila, a ustawi� si�|w kolejce po zupk� kuroni�wk�.
{17471}{17567}-A co z t� reklam� cygar?|-Te� bym to chcia� wiedzie�! Co z moj� reklam� cygar?
{17571}{17641}Co z moim agentem?! Dra� chyba umar�.
{17645}{17712}-Wrzesie� to z�y okres.|-Bzdury!
{17716}{17853}Widzia�e� mo�e Gielguda w po�redniaku?|Dlaczego on nie przejdzie na emerytur�?
{17857}{17909}Popatrz na tego g�wniarza.
{17913}{17984}"Ch�opiec zagra g��wn� rol�|u wybitnego w�oskiego re�ysera."
{17988}{18055}Oczywi�cie! Pewnie za dziesi�taka dziennie.
{18059}{18135}I nawet wiem, za co:|dwa funty dziesi�� od sutka
{18139}{18211}i pi�tala za dup�.
{18269}{18334}-Majstrowa�e� przy pokr�t�ach?|-O czym ty m�wisz?
{18338}{18405}-Termostat! Co z nim zrobi�e�?|-Nawet go nie dotkn��em.
{18409}{18501}To dlaczego nawet g�owa mi zdr�twia�a?
{18505}{18590}Potrzebuj� w�dy! ��dam w�dy!
{18686}{18731}-Nie pi�bym tego na twoim miejscu.|-Czemu nie?
{18735}{18831}Bo tego nie polecam.|Nawet dworcowe lumpy by tego nie tkn�y.
{18835}{18932}-To gorsze od denaturatu!|-Nonsens! Podpa�ka zdecydowanie przewy�sza denaturat!
{18936}{19040}Lumpy jej nie pij�, bo ich na ni� nie sta�.
{19155}{19210}Mamy jeszcze?
{19214}{19311}-K�amczuch! Co masz w skrzynce na narz�dzia?|-Nic nie mamy. Siadaj.
{19315}{19387}K�amczuch! Masz odmra�acz!
{19391}{19488}Ty idioto! Nie wolno miesza� alkoholi!
{19691}{19772}Dobra. Plan jest taki:|wchodzimy tam i zalewamy si� w trupa.
{19776}{19874}Potem zjadamy troch� pasztetu,|a potem po�ykamy po dwie tabletki Surmontilu.
{19878}{19974}To oznacza, �e stracimy poniedzia�ek,|ale wstaniemy u�miechni�ci we wtorek rano.
{19978}{20064}-Co tak potwornie capi?|-Perfumy na moich butach.
{20068}{20169}Musia�em je natrze� ekstraktem z petunii.
{20319}{20415}Dwa razy du�y gin i dwie pinty cydru.|L�d w cydrze.
{20419}{20480}Gdyby m�j ojciec by� nadziany,|poprosi�bym go o pieni�dze.
{20484}{20552}Gdyby tw�j ojciec by� moim ojcem,|to by� ich nie dosta�.
{20556}{20642}-Macie, ch�opaki.|-No to cyk.
{20806}{20884}A co z...no wiesz kim?
{20892}{20950}-Co z nim?|-Mo�e do niego zadzwonisz?
{20954}{21036}-Po co?|-Zapyta� go o dom.
{21055}{21113}Chcesz, �ebym zadzwoni� do no-wiesz-kogo|i zapyta� go o dom?
{21117}{21213}-A czemu nie?|-W porz�dku. Jaki ma numer?
{21217}{21268}Nie mam poj�cia.|W �yciu nie widzia�em go na oczy.
{21272}{21335}Ja te� nie.|O czym ty do cholery m�wisz?
{21339}{21437}-O twoim krewnym z domem na wsi.|-O Montym? Wuju Montym?
{21441}{21556}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin