Świat dzielnych wojów.pdf

(18381 KB) Pobierz
662914006 UNPDF
662914006.002.png
ArkadiuszFlorek
„ŚWIATDZIELNYCHWOJÓW”
Wydaniedrugiepoprawione,PDF2011
(wydaniepierwszeNamysłów2005)
Wszystkiemateriałygraficzne,którezostaływykorzystane
wtymopracowaniusłuŜąwyłączniepopularyzacji
seriikomiksówJanuszaChristyoKajkuiKokoszu.
Wykorzystaniecałościlubfragmentówtekstu
bezzgodyautorajestzabronione.
KorektaiprzygotowaniewersjiPDF:
KAPRAL
Projektokładki:
HEGEMON
napodstawierysunkówiczcionki
JANUSZACHRISTY
www.naplasterki.blogspot.com
662914006.003.png
SPISTREŚCI
Przypadek,plagiatczyinspiracja? ……………………………… 2
Czasakcji ………………………………………………………… 12
Mirmiłowoiokolice …………………………………………… 17
Zbójcerze ………………………………………………………… 23
Wyprawy ………………………………………………………… 30
Głównibohaterowie …………………………………………… 34
KajkoiKokosz …………………………………………… 34
MirmiłiLubawa …………………………………………… 39
JagaiŁamignat …………………………………………… 43
HegemoniKapral…………………………………………… 46
Oferma ….…………….………………………………… 50
Miluś………………………………………………………… 52
Niekonsekwencje….…………….………………………………… 55
WojWit …………………….……………………………. 55
Pasowanie …………………….……………………………. 57
ŁysaGórawKrajuOmsów ……………………………… 57
UrodzinyMilusia …………………………………………… 58
Ciekawostki …………………….…………………….……… 60
Tytuły,okładki,plansze …………………………………….. 60
Brakiizmiany …………………………………………… 63
Kolorystyka…………………….……………………………. 69
Detale …………………….……………………………. 71
NawiązaniadoPRLu …………………………………….. 75
Wykorzystywaniestarszychpomysłów ………………… 78
ZapoŜyczeniazliteratury ……………………………… 80
Edukacyjnipomocnicy…………………………………………… 81
20latminęło …………………….……………………………. 83
Bibliografia …………………….……………………………. 84
1
Seria o przygodach Kajka i Kokosza powstała w 1972 r. Początkowo drukował ją
„WieczórWybrzeŜa”(19721975),później„ŚwiatMłodych”(19751984),następnie
trafiła do magazynu „Relax” (19771978), aŜ w końcu dzięki Krajowej Agencji
Wydawniczej i oficynie Rój moŜna ją było przeczytać w albumach (19801990).
NiedawnoEgmontzakończyłdrukcałejseriiwjednolitejszaciegraficznej.Jejautor,
Janusz Christa, nie przeczuwał zapewne, Ŝe powstała jedna znajpopularniejszych
polskich serii humorystycznych. Przez lata powiedziano inapisano o niej niemal
wszystko.WponiŜszymtekściezająłemsięzagadnieniamidotychczasniezbadanymi
inieomówionymidokońca.
Czy seria jest plagiatem „Asteriksa”? Kiedy rozgrywa się jej akcja? Gdzie dzisiaj
moŜe leŜeć Mirmiłowo? Skąd wzięli się Zbójcerze? Ile razy napadli na gród
Mirmiła? Czym charakteryzują się główni bohaterowie? Czy w albumach
wydrukowanowszystkiegazetowepaski?Czykomiksyz„WieczoruWybrzeŜa”ize
„ŚwiataMłodych”todwaróŜnecykle?SkądChristaczerpałinspirację?
Jakiewpadkiprzydarzyłysięautorowiiwydawcom?
PRZYPADEK,PLAGIATCZYINSPIRACJA?
Niemal od początku powstania serii Chriście towarzyszyły zarzuty o plagiat
z„Asteriksa”. Zobaczmy, co mówił na ten temat sam autor przez ostatnie ćwierć
wieku.Czymjestplagiat?Jakiesąfakty?
Wwywiadziez„Czasu”nr36/78napytanieautorkiozarzutnaśladownictwa„Kajka
i Kokosza” w stosunku do „Asteriksa” Christa odpowiada: Spotkałem się z takim
zarzutem,niesłusznymzresztą,bowiemmoibohaterowiepowstaliznaczniewcześniej
aniŜeliAsteriksGościnnego.Ijesttozupełnieprzypadkowasprawa,Ŝenaszekomiksy
sąpodobne.Niemniej jednak jestempełenpodziwudlatwórcybohaterafrancuskich
komiksów.OglądałemwielejegoksiąŜekifilmów–bardzomisiępodobają.
Christa zapytany o inspirację w wywiadzie dla„KomiksuFantastyki” nr 4/89 pt.
„Lubię opowiadanie śmiesznych historyjek” odpowiada: Przede wszystkim był to
chyba Walt Disney. Postacie o proporcjach dzieci i historie opowiadane
zprzymruŜeniem oka. Ponadto te komiksy, które ukazywały się przed wojną i zaraz
po wojnie. Oczywiście, genialny „Koziołek Matołek”, „Pat i Pataszon”, „Agapit
Krupka”,„FlipiFlap",„WicekiWacek”.Terazwydajemisię,Ŝepodwpływemtych
komiksówzacząłemtworzyćparybohaterów.Z rzeczy zachodnichmiałemdostępdo
pismakomunistycznejmłodzieŜyfrancuskiej„Vaillant”.Nainnekomiksynietrafiłem
idodzisiajniemamzbytwielumoŜliwości,bycościekawegozobaczyć.
WtymsamymwywiadzierysownikmówiteŜozarzucieplagiatupodczaspracydla
„Relaksu”:Zaproponowałemim„KajkaiKokosza”iwtedyHenrykKurta(red.nacz.
magazynu) zarzucił mi plagiat z „Asteriksa”. Musiałem mu udowadniać, Ŝe
rysowałemtychbohaterówjuŜwczasach,gdy„Asteriks”jeszczenieistniał.
2
W1999r.wwywiadziedla„Kawaii”wyznaje:WzorowałemsięnaDisneyu.Bardzo
misiępodobał.WzasadzieDisneybyłmoimwzorem.Okomiksach„Vaillant”mówi:
Tekomiksybardzoczęstobyłydlamnieźródłeminspiracji.
W wywiadzie „To się da czytać” ze „Świata Młodych” nr 102/1990 opowiada
onarodzinach Kajka i Kokosza: Najpierw był Kajtek. […] Po pewnym czasie
Kajtkowidodałemgrubegoprzyjacielaimieniem Koko,apowielulatachobajzeszli
nalądjuŜjakoKajkoiKokosz.
GdyprzeanalizujemypowyŜszewypowiedziJanuszaChristy,tookaŜesię,Ŝeautor
wzorował się i inspirował Disneyem, komiksami przedwojennymi i francuskim
„Vaillantem”.Niewidziałnigdy pisma„Pilote”,w którym drukowano „Asteriksa”.
PlagiatzarzucilimuPolacy,anieFrancuzi.KajtekiKokoorazKajkoiKokosztote
samepostacie,którymzmieniłtylkoimiona.Swoichbohaterówzacząłrysować,gdy
komiksoGalujeszczenieistniał.
Zobaczmy,czymatopotwierdzeniewfaktach.
Gal Asteriks narodził się 29 października 1959 r. w pierwszym wydaniu „Pilote”.
Pierwszy album z jego przygodami ukazał się w 1961 r. Asteriks i jego kompan
Obeliksniezmienilisię,podobniejakczasy,wktórychŜyli.
Pierwszy seryjny bohater Christy, KajtekMajtek pojawił się w „Wieczorze
WybrzeŜa”,co prawda we wrześniu1958 r., a Koko w listopadzie 1961 r., ale
KajtekMajtek nie ma wizualnienic wspólnego(pozaimieniem)z Kajtkiem,który
poznałKokadwalatapóźniej.ObajzmienialisięwrazzrozwojemwarsztatuChristy.
KajkoiKokoszzostaliprzerobienidopieroz„KajtkaiKokawkosmosie”zlat1968
1972. Parę współczesnych marynarzy zamienił autor na parę średniowiecznych
wojów. Komiksy z KajtkiemMajtkiem nie mają fabularnie nic wspólnego z
„KajkiemiKokoszem”,acodopieroz„Asteriksem”.
Niejestwięcprawdą,ŜeChristarysowałKajkaiKokosza,zanimpowstał„Asteriks”.
Pod koniec lat 50. zaczął jedynie serię, która stanowiła zaląŜek późniejszych
bohaterów. „Kajko i Kokosz” powstali dopiero w sierpniu 1972 r. 13 lat po
Asteriksie.
NiezwykłeprzygodyKajtkaMajtkaKajtekiKokowkosmosieZłotypuchar
195819591968197219721973
3
662914006.004.png 662914006.005.png 662914006.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin