Masaz Erotyczny.pdf

(75 KB) Pobierz
QPrint
MasaŇ Erotyczny
Jest fascynujĢcym uzupeþnieniem kontaktw seksualnych. ZbliŇa kochankw do siebie,
rozbudza ich zmysþowoĻę, pomaga odkrywaę najbardziej wraŇliwe miejsca. Relaksuje i
jednoczeĻnie podnieca, stwarzajĢc warunki do przeŇycia silniejszego niŇ zwykle orgazmu.
Robienie masaŇu erotycznego to nie tylko zapewnienie rozkosznych wraŇeı dotykowych.
Zmysþowe ugniatanie czy nacieranie ciaþa ma waŇne znaczenie dla paı, prowadzi bowiem
do zwiħkszonego wydzielania hormonw pþciowych podniecajĢc kobietħ i czyniĢc jĢ
bardziej podatnĢ na pieszczoty. MoŇe teŇ pomc mħŇczyznom majĢcym kþopoty ze
wzwodem lub cierpiĢcym na chwilowĢ impotencjħ. RozciĢganie miħĻni dotlenia je,
poprawia krĢŇenie krwi. MasaŇ jest znakomitĢ technikĢ gry wstħpnej, podobnie jak petting.
Poznawanie - centymetr po centymetrze ciaþa partnera, wsþuchiwanie siħ, jak on reaguje,
rozbudza siħ i przenosi poŇĢdanie na inne obszary to jedna z najwiħkszych wsplnie
przeŇywanych przyjemnoĻci. Warto wiħc zadbaę, Ňeby rokoszowaę siħ masaŇem w
odpowiedniej scenerii. NaleŇy teŇ pamiħtaę, Ňe jego celem jest sprawianie przyjemnoĻci
obydwojgu kochankom.
R ODZAJE DOTYKU
GrabiĢce dþonie. Ukþadamy je na poĻladkach partnera i na przemian: najpierw lekko, a po
chwili mocno grabiĢcymi ruchami masujemy poĻladki oraz zagþħbienie od strony plecw. Po
kilku minutach zmieniamy taktykħ. Obydwiema dþoımi masujemy tylko lewĢ czħĻę ciaþa,
potem tylko prawĢ. JeĻli dotykanie nie bħdzie zbyt drapieŇne, rozgrzeje i podnieci.
OdprħŇajĢce uciskanie. Kþadziemy rħce powyŇej poĻladkw partnera. Kciuki
umieszczamy po obu stronach krħgosþupach, a dþonie kierujemy palcami w stronħ jego
gþowy. Posuwamy siħ w grħ plecw, gþaszczĢc je rozluŅnionymi dþoımi i stosujĢc mocny
ucisk. MoŇna teŇ tak: jednĢ rħkħ kierujemy w grħ plecw, drugĢ w dþ. RozciĢgamy
poszczeglne miħĻnie, powtarzajĢc ruchy i nie zmieniajĢc siþy nacisku.
Dotykanie lodem. MoŇe byę wykonywane po uprzednim zrobieniu prby. Kostkħ lodu
najpierw trzeba kilkakrotnie przytknĢę do dþoni, szyi i ng partnera, by uniknĢę przykrego
oziħbienia bardziej wraŇliwych miejsc. Potem powolutku przesuwaę po ciele ukochanej
osoby, zatrzymujĢc siħ na dþuŇej w okolicy pħpka. Chþd uniemoŇliwia szczytowanie, wiħc
podniecenie utrzymuje siħ niezwykle dþugo na poziomie zbliŇajĢcego siħ orgazmu, choę nie
doprowadza do szczytowania.
Pieszczoty jħzykiem. WymagajĢ sporo cierpliwoĻci, ale sĢ bardzo podniecajĢce dla
obydwu stron. Miarowo, milimetr po milimetrze dotyka siħ jħzykiem ciaþa masowanej
osoby, liŇĢc jĢ od gþowy aŇ do stp. Ruchy jħzyka mogĢ byę rŇne: koliste i podþuŇne,
krtsze i dþuŇsze, takŇe punktowe. Zaczyna siħ od tyþu, a dopiero potem masuje siħ przd, co
jest dobrym wstħpem do seksu oralnego.
Nacieranie kosmetykiem. Do delikatnego masaŇu, wykonywanego jednoczeĻnie przez
obydwoje partnerw, moŇna uŇyę oliwki, mleczka kosmetycznego lub balsamu. Kobieta
masuje partnera palcami lub wibratorem, dokþadnie rozprowadzajĢc kosmetyk po caþym
ciele. MħŇczyzna szczeglnie dokþadnie naciera piersi, poĻladki, uda i szyjħ ukochanej.
Dmuchanie ciepþym powietrzem. Ten oryginalny masaŇ moŇna wykonaę suszarkĢ do
wþosw, kierujĢc strumieı do wþosw na leciutko zwilŇone, wraŇliwe miejsca. Ciepþe
powietrze dziaþa na mokrĢ skrħ tak podniecajĢco, Ňe doprowadza niekiedy do dzikiej
rozkoszy. Delikatne odmiana tego masaŇu polega na wykorzystaniu oddechu. Chucha siħ
wtedy miarowo kilka centymetrw nad wraŇliwym, uprzednio zwilŇonym punktem.
MasaŇ najintymniejszy. Kobieta wykonuje go rozwartymi wargami sromowymi i
þechtaczkĢ, mħŇczyzna - Ňoþħdziem czþonka. On wzwiedzionĢ mħskoĻciĢ masuje caþe ciaþo
ukochanej. Ona pobudzonĢ kobiecoĻciĢ wodzi po ciele kochanka. Trzeba w tym celu
przyklħknĢę nad gþowĢ partnera, a potem przesuwaę siħ w dþ. Nie powinno siħ omijaę ani
centymetra ciaþa. Kobieta moŇe w pewnej chwili usiĢĻę tyþem na piersi ukochanego.
JednĢ dþoniĢ chwyta wtedy czþonek u nasady, a placem wskazujĢcym i kciukiem drugiej
odciĢga jak najdalej skrkħ i wykonuje doĻę szybkie ruchy. Tempo trzeba co jakiĻ czas
zmieniaę i przerywaę dotykanie, gdy partner dochodzi do orgazmu. MħŇczyzna, masujĢc
ukochanĢ czþonkiem, powinien szczeglnie skupię siħ na trzech punktach jej ciaþa: na
piersiach, brzuchu i þechtaczce.
M ĦņCZYZNA ZAJMUJE SIĦ UKOCHANġ
Kobieta kþadzie siħ na plecach i opiera gþowħ o poduszkħ lub uda klħczĢcego za niĢ
partnera. On masuje jej twarz, pþatki uszu, szyjħ, a nastħpnie piersi. Kiedy ukochana jest juŇ
nieco rozluŅniona, rozprowadza olejek na jej stopach, dokþadnie nacierajĢc palce, a potem
wgþħbienia stp i uda. Czule dotyka wraŇliwych miejsc pod kolanami. Brzuch masuje lekko.
Kolistymi ruchami wielokrotnie obwodzi pħpek. Mniej wiħcej 10 cm poniŇej pħpka znajduje
siħ jeden z waŇniejszych bardzo rzadko pobudzany punkt erogenny.
MħŇczyzna powinien to miejsce lekko uciskaę, szczypaę i poklepywaę, a jednoczeĻnie
koıcem palca wskazujĢcego moŇe siħgnĢę niŇej, gdzie czeka na dotyk gorĢca kobiecoĻę.
Zmysþowymi ruchami smaruje olejkiem wzgrek þonowy ukochanej, masuje wewnħtrznĢ
stronħ ud, pachwiny i intymne wargi. Przesuwa palcem po wilgotnych miejscach, od
þechtaczki w stronħ wejĻcia do pochwy i z powrotem. Zanurza w pochwie jeden, a potem
dwa palce i wykonuje nimi ruchy imitujĢce wspþŇycie. Robi to bardzo powoli.
Twarz. Przesuwaj delikatnie palcami po brodzie. Obrysuj wargi, zatrzymujĢc siħ w ich
kĢcikach. Potem dotknij linii nosa i brwi, pieĻę czoþo i dojdĢ do wraŇliwego miejsca, gdzie
skra twarzy þĢczy siħ z wþosami.
Pþatki uszu i szyja. Muskaj jednoczeĻnie obydwie maþŇowiny - najpierw zewnħtrznĢ
czħĻę, potem zagþħbienia. Dotyk musi byę ledwie wyczuwalny. Zsuwaj dþonie wzdþuŇ szyi i
rozbudzaj zagþħbienia przy obojczykach.
Piersi. Potrzymaj dþonie na mostku, przesuı je nieco i dojdŅ do piersi, obejmujĢc
krĢgþoĻci z boku i od spodu. Ukochana bħdzie w sidmym niebie, gdy poczuje, jak gþadzisz
brodawki i otoczki wokþ nich.
K OBIETA ZAJMUJE SIĦ UKOCHANYM
On kþadzie siħ na brzuch, ona siedzi okrakiem na jego pupie. Najpierw rozluŅnia
poszczeglne partie plecw. Po kilku minutach przesuwa siħ niŇej, prowokujĢco dotyka
poĻladkw i przechodzi do masaŇu wewnħtrznej powierzchni ud (lekko szczypie, uciska i
gþadzi). Zdecydowanymi, lecz niezbyt mocnymi ruchami przesuwaj dþonie wzdþuŇ bocznych
linii ciaþa mħŇczyzny, aŇ do stp. Rb tak: kilkanaĻcie centymetrw w przd, kilka w tyþ. Po
chwili wznawia masowanie plecw, ale robi to piersiami, unoszĢc siħ na dþoniach lub na
þokciach.
W tej pozycji moŇe rwnieŇ muskaę wþosami plecy mħŇczyzny. Wreszcie przylega do
ukochanego caþym ciaþem. Caþuje szyjħ, muska oddechem ucho oraz gþadzi ramiona. Kiedy
mħŇczyzna siħ odwraca, kobieta masuje tors. Jej dþonie delikatnie gþaszczĢ klatkħ piersiowĢ,
palce draŇniĢ brodawki. Po chwili masuje brzuch i powoli zbliŇa dþonie do pħpka. Jednym
palcem naciska to wraŇliwe miejsce, a pozostaþe kieruje ku mħskoĻci. Ale omija genitalia i
skupia siħ na najbliŇszych okolicach. W tym momencie ruchy powinny staę siħ mocniejsze i
bardziej
prowokujĢce.
Gdy on jest juŇ podniecony, kobieta przesuwa dþonie wzdþuŇ trzonu penisa, koncentrujĢc siħ
na Ňoþħdzi i wħdzideþku. Od partnerki zaleŇy, czy zakoıczy masaŇ, nie doprowadzajĢc
mħŇczyzny do orgazmu, czy pozwoli mu eksplodowaę.
MasaŇ plecw. Zacznij od dolnej czħĻci i przysuwaj dþonie ku grze. Gþaszcz, ugniataj,
nacieraj skrħ, zmieniajĢc tempo i siþħ.
Po rozluŅnieniu miħĻni skieruj palce w bok. Mocnymi ruchami Ļciskaj krħgosþup, aŇ
dojdziesz do pach. Powtrz to jeszcze raz.
Uciskanie ud. Przykucnij obok ng mħŇczyzny. Najpierw silnie ugniataj caþĢ
powierzchniħ ud, a potem delikatnie je gþadŅ.
Nacieranie stp. Dotykaj opuszki kaŇdego palca (od maþego do duŇego), nastħpnie
jednĢ dþoniĢ masuj wierzch, a drugĢ spd stopy.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin