PATOLOGIA.txt

(47 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{700}{735}/To mo�liwe.
{780}{805}/Nie pitol.
{810}{905}/Dlaczego?|/Wi�kszo�� kobiet, pr�dzej czy p�niej, udaje.
{915}{971}/C�... nigdy nie udawa�y,|b�d�c ze mn�.
{975}{1065}/Ale� oczywi�cie, zapomnia�am.|/Jeste� prawdziwym m�czyzn�.
{1100}{1169}/Twierdzisz, �e nie wyczu�bym r�nicy?
{1360}{1398}/Nic ci nie jest?
{1465}{1535}/Tak...!|/ Tak...!
{1640}{1705}W�a�nie tam!|Tak!
{1750}{1775}/O m�j Bo�e!
{1800}{1867}/Od nowa. Kr�� co�.
{1871}{1920}Tak, p�jdziemy do piek�a.
{1985}{2052}/Przysi�gam na Apollona,|/Asklepiosa, Hygiej� i Panacej�,
{2056}{2127}/oraz na wszystkich bog�w i boginie,|/bior�c ich na �wiadk�w,
{2131}{2196}/�e b�d� przepisywa� leki|/dla dobra mych pacjent�w,
{2200}{2257}/zgodnie z moimi|/umiej�tno�ciami i os�dem,
{2261}{2317}/tak, by nigdy nikomu|/nie wyrz�dzi� krzywdy.
{2321}{2360}/PRZYSI�GA HIPOKRATESA
{2465}{2505}/Zer�nij mnie.
{2509}{2545}Prosz�.
{2570}{2660}Niegrzeczna jeste�,|ale sp�ni� si� na samolot.
{2670}{2725}Nie obchodzi mnie to.
{2735}{2807}Nie mog� nie widzie� ci�|przez 3 pe�ne miesi�ce.
{2811}{2845}Nie b�d� dzieckiem.
{2860}{2885}Kocham ci�.
{2890}{2925}B�d� ostro�na.
{2935}{3005}�lub ze mn� mo�e|zrujnowa� ci �ycie.
{3010}{3040}Tym lepiej.
{3082}{3115}Dobrze.
{3119}{3180}Wracaj do swoich...
{3210}{3281}...nieboszczyk�w, doktorze.
{3285}{3385}Rozwi�zywanie zagadek ich �mierci|pomo�e innym ludziom.
{3390}{3459}Masz takie zimne r�ce.
{3510}{3573}Nawet nie zauwa�ysz|up�ywu czasu.
{3605}{3660}Ju� za tob� t�skni�.
{3750}{3838}- Kocham ci�.|- Ja ciebie te�.
{4025}{4165}T�umaczenie ze s�uchu i synchro:|Sabat1970
{4225}{4345}Korekta:|djdzon & moskito
{5020}{5103}..:: PATOLOGIA ::..
{5210}{5300}STO�ECZNE UNIWERSYTECKE|CENTRUM MEDYCZNE
{5485}{5525}Ted Grey?
{5555}{5583}Ben Stravinsky...
{5587}{5667}- Zgadza si�, Ben Stravinsky.|- Oprowadzisz mnie?
{5671}{5740}Ted Gray...|z najwi�ksz� przyjemno�ci�.
{5773}{5811}No to jeste�my.
{5830}{5913}Kostnica okr�gowa.|Pe�na �wirownia.
{5930}{6047}Wszystkie nienaturalne i niewyja�nione|przypadki z ca�ego miasta
{6051}{6093}trafiaj� w�a�nie tutaj.
{6125}{6200}Jako rezydenci mamy|pe�ny dost�p.
{6280}{6322}W porz�deczku.
{6326}{6384}To sala patologii numer 1.
{6388}{6432}Ostatnio by�o ca�kiem spokojnie.
{6436}{6515}Sezon urlopowy za pasem,|wi�c zrobi si� ruch.
{6565}{6660}Niekt�rzy ludzie tutaj s�|niemo�liwie irytuj�cy.
{6735}{6766}/S�ucham?
{6805}{6868}- Nie... ja tylko...|- Co?
{6880}{6955}Kilku z nich|w zesz�ym roku uzna�o,
{6960}{7032}�e s� dla tego miejsca|darem bo�ym.
{7093}{7141}Masz... masz dziewczyn�?
{7170}{7285}Jako patolodzy poznacie natur�|chor�b i ich przyczyn,
{7289}{7370}proces�w ich powstawania,|rozwoj�w i konsekwencji.
{7375}{7415}/Lecz ponadto...
{7435}{7550}...lubi� my�le�, �e patologowi|ofiarowano okno do Boga.
{7570}{7701}Przyj�o si�, �e patologia zajmuje si�|wy��cznie tym, co ludzkie,
{7705}{7745}nie licz�c oczywi�cie duszy.
{7755}{7842}Ale istnieje szczeg�lna ga��� patologii,|zwana medycyn� s�dow�,
{7846}{7925}gdzie zag��bimy si� w to,|co nieludzkie.
{7930}{8093}Ujrzycie rozk�ad i deprawacj� cia�a,|ze wszech miar nienaturaln�,
{8097}{8195}spowodowan� przemoc�, trucizn�|lub szale�stwem.
{8200}{8300}A w�wczas ruszymy wstecz,|zawsze w przesz�o��,
{8305}{8370}do oryginalnego,|pierwotnego modelu,
{8375}{8453}by okre�li� problematyczn�|przyczyn� �mierci.
{8585}{8625}Doktorze Morris...
{8670}{8690}Jeste�...
{8695}{8715}Witam.
{8735}{8802}Doktorze Stravinsky,|prosz� poszuka� Jake'a Gallo.
{8806}{8888}- Chcia�bym z nim porozmawia�.|- Tak, prosz� pana.
{8892}{8944}C�, to prawdziwa przyjemno��.
{8948}{8999}S�ysza�em o tobie du�o dobrego.
{9010}{9045}Jak by�o w Afryce?
{9060}{9098}Prawdziwe wyzwanie.
{9102}{9131}Ucz�ce pokory.
{9135}{9198}- To by�o wyr�nienie.|- Rzeczywi�cie.
{9210}{9314}Rano rozmawia�em z twoim przysz�ym te�ciem.|Jest z ciebie bardzo dumny.
{9318}{9360}A Gwendoline...
{9385}{9452}Mia�e� okazj� spotka� si� z ni�,|kiedy wr�ci�e� do domu?
{9456}{9485}Tylko przelotnie.
{9500}{9525}Szkoda.
{9535}{9618}Znam t� dziewczyn� od ko�yski.
{9635}{9680}Sta�a si� wspania�� kobiet�.
{9685}{9807}Jeste� naprawd� uprzywilejowany i...|bez w�tpienia, utalentowany.
{9811}{9859}/Doktorze Morris.
{9863}{9903}Doktorze Gallo.
{9950}{10025}Prosz� pozna� doktora Graya.
{10030}{10090}Witam, doktorze Gray.
{10125}{10185}Ted przyby� do nas,|jako prymus, z Harvardu.
{10190}{10237}18 tygodni w nowojorskim Bellevue...
{10241}{10272}Jako pacjent?
{10285}{10357}...zanim dosta� si� do projektu|UNICEF-u w Lagos,
{10361}{10416}gdzie przebywa� przez ostatnie|4 miesi�ce.
{10421}{10506}Krwawi�ce serce.|Przeci��em jedno takie na p� dzi� rano.
{10511}{10599}Jake jest m�od� gwiazd�|w�r�d rezydent�w.
{10603}{10686}Samodzielnie rozwi�za� spraw�|morderstwa rodziny Horton�w.
{10696}{10810}Gdyby nie jego studencki sta� tutaj,|FBI wci�� drepta�oby w miejscu.
{10816}{10845}Cholera.
{10936}{11021}Oczekuj� od was obu,|�e si� dogadacie.
{11065}{11137}Pani doktor, to prosty przypadek|niewydolno�ci nerek.
{11141}{11195}Zatrucie moczanowe, og�lna opuchlizna.
{11200}{11261}Sp�jrzcie na jego sk�r�.|��ta jak ser "cheddar".
{11265}{11282}Przepraszam...
{11286}{11350}- Mog� si� wtr�ci�?|- Jak najbardziej.
{11366}{11385}Wtr�ca si�.
{11391}{11431}Na podstawie historii|choroby ch�opca,
{11435}{11504}uwa�am, �e zmar� na skutek|niedoboru tlenu podczas ataku astmy.
{11509}{11555}Jak z podr�cznika.
{11560}{11632}Wybacz, ale brzmi to bardziej|jak konkluzja hipochondryka,
{11636}{11666}ni� przyczyna zgonu.
{11671}{11717}11-letni ch�opiec.|Z nadwag�.
{11721}{11836}Ostatni raport m�wi, �e w szkole|by� wyszydzany za swoj� oty�o��.
{11841}{11945}Zacz�� przybiera� na wadze,|gdy podano mu leki przeciw astmie.
{11951}{12031}Analiza nie wykaza�a obecno�ci steryd�w|we krwi ani w p�cherzu.
{12036}{12060}Bla, bla, bla...
{12065}{12104}Masz jaki� problem?
{12121}{12170}Doktorze, prosz� dalej.
{12174}{12209}Przesta� za�ywa� sterydy.
{12214}{12335}Uwa�a�, �e upokorzenia za bycie grubym,|by�y gorsze od samej astmy.
{12340}{12445}W ko�cu, podczas wycieczki do zoo,|nie prze�y� ci�kiego ataku.
{12450}{12539}Nie mo�emy zlekcewa�y�|diagnozy psychologicznej.
{12685}{12761}Ted Gray. 1 baza zaliczona.|Nie mam pyta�.
{12766}{12790}Ostra astma.
{12800}{12825}O nie...
{12880}{12955}My�l�, �e to skoagulowany|�luz nosowy.
{12976}{13028}�mier� przez koz� z nosa.
{13201}{13265}Przepraszam, stary.|Nie zauwa�y�em ci�.
{13301}{13390}Chcesz wiedzie�,|czy by� jaki� problem?
{13406}{13442}Jest pewien problem.
{13446}{13478}Nie lubimy ci�.
{13482}{13542}To �aden problem.
{13645}{13705}/Pozna�em dzi� doktora Morrisa.
{13726}{13782}My�l�, �e wpad�a� mu w oko.
{13786}{13853}Albo ja...|nie jestem pewien.
{13886}{13906}Tak.
{13911}{14010}Tak, wci�� jestem podekscytowany.|Miejsce jest �liczne.
{14015}{14081}Szko�a jest �liczna.|Wszystko jest �liczne.
{14085}{14130}Ty jeste� �liczna.
{14360}{14429}Musz� wsta� za 4 godziny.|Wyko�czysz mnie.
{14481}{14545}Tak.|Te� ci� kocham.
{14551}{14575}Pa.
{14805}{14848}No dobrze,|zbierzcie si� tu wszyscy.
{14852}{14917}Chcia�bym wam przedstawi�|mojego przyjaciela, Carla.
{14922}{14984}- Cze��, Carl.|- Kiepsko wygl�dasz, Carl.
{14989}{15042}Kilka tygodni temu|jego lekarz zanotowa�,
{15047}{15097}�e Carl cierpia� na|regularne md�o�ci,
{15101}{15182}dyskomfort w czasie oddawania moczu,|zawroty g�owy...
{15186}{15238}Brzmi jak m�j weekend.
{15243}{15335}Objawy nasili�y si�,|wi�c powiedzia� Carlowi, �eby...
{15430}{15460}Co to jest...?
{15485}{15515}Zabi�e� go.
{15535}{15570}O Jezu.
{15611}{15699}Doktor Gray ca�kiem zgrabnie|przeci�� rdze� kr�gowy,
{15704}{15754}od��czaj�c nerwy Carla|od jego m�zgu,
{15758}{15822}kt�ry chwilowo zapomnia�,|�e on nie �yje.
{15829}{15960}Zdecydowanie widowiskowy,|chocia� zbyteczny pokaz umiej�tno�ci.
{15965}{16004}Dzi�kuj�, m�ody cz�owieku.
{16065}{16100}Doktorze Gray!
{16141}{16184}Ted.|Ted Gray.
{16188}{16225}Ben Stravinsky.
{16231}{16282}Troszk� dzisiaj przesadzi�e�, co?
{16331}{16355}Tak.
{16585}{16635}Przepraszam.|Co m�wi�e�?
{16641}{16678}Nic, tylko ten numer...
{16725}{16740}Na pewno?
{16746}{16780}Tak, oczywi�cie.
{16788}{16840}To by�o... ca�kiem fajne.
{17590}{17655}Lubimy nazywa� to krajalnic�.
{17841}{17915}Jeszcze nie otworzyli�cie|tej klatki?
{17973}{18025}Dlaczego tu jeste�my?
{18041}{18119}Dlaczego wszyscy jeste�my tu,|a nie tam?
{18123}{18155}Dlaczego?
{18170}{18218}Poniewa� wolimy towarzystwo.
{18222}{18271}Takie towarzystwo.
{18310}{18344}Mam racj�?
{18348}{18385}Jestem ci �wiadkiem.
{18390}{18445}Kiedy o nich my�l�...
{18450}{18494}Wiecie, tam...
{18500}{18573}w swoich mieszkaniach,|na ulicach,
{18577}{18635}korzystaj� z transportu publicznego,
{18665}{18790}�ci�gaj� pornografi�,|zamawiaj� �ycie z katalog�w,
{18795}{18842}sraj� syntetycznym �arciem,
{18846}{18901}spieni�aj� czeki od|Opieki Spo�ecznej,
{18905}{19065}narzekaj�, biadol�, lamentuj�,|�r�, kopuluj� i mno�� si�.
{19111}{19165}Przyprawiaj� mnie o md�o�ci.
{19170}{19224}Czego nam trzeba,|bracia i siostry,
{19228}{19309}to mniej ich,|a wi�cej... tego.
{19313}{19390}Zgodzi si� pan, doktorze Gray?
{19410}{19465}Rozumiem, o co ci chodzi.
{19485}{19535}Ale nie wiem, czy si� zgadzam.
{19575}{19608}No c�...
{19640}{19682}nikt nie jest idealny.
{19690}{19738}Nawet pan, doktorze Gallo.
{19885}{19950}Nie powiniene� przecina�|w�a od szamba, ma�y.
{20020}{20065}To �wi�stwo ci� zabije.
{20080}{20141}Na ka�dego przyjdzie pora, prawda?
{20145}{20271}W takim razie przy��cz si� do nas.|Idziemy do "13 Kamieni".
{20305}{20340}Dzi�kuj�, to dla pana.
{20400}{20435}Doktor Zen.
{20530}{20555}Skurwiel.
{20560}{20628}/- Ja pierdol�...|- Kurwa, to boli, cz�owieku.
{20632}{20680}/Nie st�j przed tarcz�, ptysiu.
{20795}{20825}Wyluzuj si�.
{20970}{21004}No dobra...
{21160}{21188}Za nieboszczyk�w.
{2...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin