Wyspa Nim - Nim's Island [2008] DvDRip.txt

(39 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:09:Synchro z |Nims.Island.TELESYNC.XViD-PreVail
00:00:13:...do Nims.Island.DVDRip.XViD-ALLiANCE|Marin
00:00:18:<i>  Wyspa Nim </i>
00:00:21:<i>M�j ojciec zawsze|mi opowiada� o tym.</i>
00:00:25:<i>Jakim by� najwi�kszym oceanografem...</i>
00:00:29:<i>Historie o dziecku, kt�re mia�o....</i>
00:00:32:<i>poniewa� moja mama|nazwa�a Nim.</i>
00:00:35:<i>Ona wymy�li�a to imi�...</i>
00:00:37:<i>wi�c us�ysza�am histori� od taty.</i>
00:00:42:<i>Jest dla mnie teraz  |wszystkim.</i>
00:00:45:<i>Tylko t� historie.</i>
00:00:48:<i>Ale one s� naprawde</i>
00:00:49:<i> zdumiewaj�ce.</i>
00:00:53:<i>Jak jeden, kt�ry nazywa si�:</i>
00:00:54:<i>"Oceanografka i  p�etwal b��kitny"</i>
00:01:00:<i>To by� czas,</i>
00:01:02:<i>kiedy oceanografka wybra�a si�|na otwarte morze.</i>
00:01:06:<i>znale��,to co mia� w �o��dku | p�etwal b��kitny.</i>
00:01:12:<i>Kiedy moja mama|zaj�a�a do jego �o��dka,</i>
00:01:15:<i>pokaza�a si� tajemnicza ��d�,|kt�ra przyp�yn��a z nik�d.</i>
00:01:19:<i>Ta ��d� nazywa�a si�|Pirat.</i>
00:01:23:<i>L�d� podp�yn�a bardzo blisko ,|tak �e wystraszy�a wieloryba,</i>
00:01:27:<i>kt�ry po�kn�� oceanografke|i pop�yn��w g��b oceanu.</i>
00:01:34:<i>Tatu� powiedzia�l,| �e on musi wyp�yn�� na ocean</i>
00:01:36:<i>Szuka� tego p�etwala b��kitnego.</i>
00:01:38:<i>I �e nam j� wr�ci.</i>
00:01:43:<i>My�l�, �e za|ni� t�skni.</i>
00:01:46:<i>Mam dw�ch, tat� i siebie.</i>
00:01:49:<i>Na moje czwarte urodziny</i>
00:01:50:<i>op�yneli�my kul� ziemsk�, dwa razy.</i>
00:01:52:<i>Od przyl�dka Dobrej Nadziei| do Patagonii .</i>
00:01:56:<i>Od Singapuru a� do|Wyspy Wielkanocnej.</i>
00:02:00:<i>I jednego dnia...</i>
00:02:02:<i>znale�li�my.</i>
00:02:05:<i>Nasz dom.</i>
00:02:12:To jest moja wyspa.
00:02:16:To nie jest to,|co wyobrazili�my sobie, co?
00:02:19:Widzisz, nie musz� i�� do szko�y.
00:02:20:Nie mam szko�y.
00:02:22:Hej, Silky,uwa�aj.|Zm�cz kawa�ek !
00:02:25:A wi�c,technicznie jestem w szkole.
00:02:29:Przepraszam!
00:02:31:Wszystko, co wiem o �wiecie,|nauczy�am si� od swoich przyjaci�.
00:02:36:Wiesz, �e kiedy  dwa|jakiekolwiek przedmioty,
00:02:40:tak spadn� z jednakow� pr�dko�ci�.
00:02:44:Galileusz to udowodni�,|to jest m�j pelikan.
00:02:48:<i>Silky, moja foka,|nauczy�a mnie p�ywa�.</i>
00:02:49:<i>Tak ja nauczy�am j�|gra� w pi�k� no�n�.</i>
00:02:54:<i>On jest doskona�ym zawodnikiem.</i>
00:02:58:<i>Za�o�e si�, �e jeszcze  nie wie,|�e ��wie i niekt�re jaszczurki</i>
00:03:02:<i>dzia�aj� sobie na nerwy.</i>
00:03:08:<i>Co� wi�cej potrzebuj� wiedzie� o �wiecie,|z otwartej ksi��ki, kt�r� mi przyni�s� tata.</i>
00:03:13:<i>Z ma�� prezentacj�| mog� jecha� do jakiego� miejsca.</i>
00:03:23:<i>To wszystko, co potrzebuj� |by nauczy� si� �ycia.</i>
00:03:26:<i>Do obiadu wybra�em jakie� warzywo | z mojego ogrodu</i>
00:03:29:<i>A troch� smaku temu dadz� �wierzo|wygrzebane czerwy.</i>
00:03:33:Dzisiaj by� dobry dzie� Nim|Przypuszczam, �e to nowy gatunek.
00:03:37:S� nowi, zapami�taj, �eby da� imi�,| nie niepok�j si�, nie zapomnia�em.
00:03:39:Pierwiastek Nim.|O ma�o nie zapomnia�am.
00:03:42:<i>M�j ojciec jest morskim biologiem,|jest nawiedzony Nanoplanktonem.</i>
00:03:46:<i>Ma�e cz�steczki oceanu.</i>
00:03:48:<i>Ja si� tym nie interesuje,|ale ka�dy ma co�, nie?</i>
00:03:51:Wiedzia�a�, �e w mililitrze wody jest|milion Pikoplanktonu?
00:03:55:Pierwiastek Nim by m�g� by�|tu i teraz.
00:04:02:- Hej, jaszczurka!|- To nie jest jaszczurka, nazywa si� Fred!
00:04:08:<i>Na m�czyzn� co kocha przyrod�, by�cie powiedzieli,|�e b�dzie wi�cej kocha� zwierz�ta.</i>
00:04:12:<i>Ale, je�eli on ma wi�cej ni� jedn� kom�rk�,|Jack troch� gubi zainteresowanie.</i>
00:04:16:<i>Naukowcy z ca�ego �wiata pisz�,|ogl�dnie o wszystkich mo�liwych rzeczach.</i>
00:04:21:<i>On pisze czasami jakie�,artyku�y ,|jak potrzeba dla National Geographic.</i>
00:04:30:- Ile jest?|- 27.9.
00:04:35:<i>�ycie naukowca nie jest dla ka�dego,</i>
00:04:38:<i>ale jest �yciem|dla nas.</i>
00:04:44:<i>Co kilka miesi�cy do roku przyp�ywa ��d�,|kt�ra nam przywozi wszystko co potrzebujemy.</i>
00:04:48:<i>Nowe ksi��ki i papier,|gwo�dzie i materia�y,</i>
00:04:50:<i>wszystkie rzeczy, kt�rych  sami|nie mo�emy zrobi�.</i>
00:04:55:<i>Do tej �odzi wyp�ywamy na otwarte morze.</i>
00:04:59:<i>Nikt, nawet kapitan zaopatruj�cej �odzi|nigdy nie widzia�,jak niewiarygodna jest nasza wyspa.</i>
00:05:07:Je�eli troszczysz si� o wysp�, Nim. | Wyspa b�dzie troszczy� si� o nas.
00:05:12:<i>I tak chcemy, by by�o.|Nasz doskona�y i tajny �wiat.</i>
00:05:21:<i>- Jeste� gotowa? | - Jestem gotowa. </i>
00:05:28:Prezenty.|Popatrz na to.
00:05:31:Dostarczona drog� lotnicz� rajska ..|pami�tasz tego ch�opca z ...
00:05:35:Nowa ksi��ka Alex Rover.|"Moja przygoda w Arabii"
00:05:39:Co my�lisz, �e stanie si� w Arabii?
00:05:41:Poczekaj z tym do wieczora, Nim.
00:05:43:Nie chc� zacz�� teraz.
00:05:49:<i>Ca�e moje �ycie |by�o moj� kl�tw�.</i>
00:05:52:<i>Nie zwa�a�em na problemy,|ale one jako� mnie znajdowa�y.</i>
00:05:56:<i>Kwesti� by�o: Jak umr�??</i>
00:05:59:<i>Kwesti� by�o: Jak umr�??</i>
00:06:02:<i>Umr� od broni czy umr� z pragnienia?</i>
00:06:08:<i>Musz� by� bohaterem historii mojego �ycia.|Musz� by� bohaterem historii mojego �ycia.</i>
00:06:15:<i>Musz� by� bohaterem historii mojego �ycia.</i>
00:06:19:Gdzie mnie prowadzicie?
00:06:24:Specjalnie ja mam jedn� dla ciebie,|Alex Rover.
00:06:29:Ju� kiedy� s�yszeli�my o|Paj�kowej jamie?
00:06:36:Paj�kowa jama, uh? My�l�,|�e wiem ju� jak umr�.
00:07:12:Poczekaj, chwil�!|Gdzie idziesz?
00:07:18:Pragnienie �mierci mo�e wr�ci� tu.
00:07:26:Jak si� Alex Rover dosta�|do Alexa Rover?
00:07:29:- No to jest...|- Urodzi� si� ju� taki odwa�ny?
00:07:33:Je�li si� urodzi� ju�|taki odwa�ny?
00:07:37:My�l�, �e odwaga ...
00:07:41:... jest czym� czego musimy | naucz si� przez �ycie.
00:07:46:To nie jest w tobie,|ale jest w ka�dym naszym wyborem
00:07:49:zupe�nie w ka�dy dzie�.
00:07:55:My�lisz,�e to w�a�nie robi Alex Rover?
00:07:57:Nie wiem, by� mo�e. Mo�e jest zwi�zany w sarkofagu|20000 st�p w g��biach morza.
00:08:06:Lub w jest uwi�ziony w jakiej� paj�czej jamie,|gdzie szuka ....
00:08:12:Paj�cza jama, lubi� to.
00:08:16:Czas na sen.
00:08:19:�pij dobrze.
00:08:23:I �adnych sn�w o paj�kach.
00:08:58:Paj�k! Paj�k!
00:09:11:Wszystko .
00:09:22:Dodzwoni�am si� do apteki?
00:09:24:Tak, potrzebuj� dostarczenia, prosz�.
00:09:27:Purell.
00:09:29:Jak wiele , masz?
00:09:32:Bardzo dobrze|wszystko.
00:09:34:Tak, przy�lijcie wszystko.
00:09:42:- Kto to ?|- Dostawca z apteki.
00:09:44:- Po�� to na ziemi�, prosz�.|- Tu?W deszczu?
00:09:48:Ju� id�. Zap�aci�am  kart� i mo�esz by� pewny, �e dostan� to. | - W porz�dku.
00:10:09:<i>Alexandro, tu Buffy,|twoja ulubiona wydawczyni.</i>
00:10:12:<i>Wiem, �e jeste� tam i wiem,|�e tego nie we�miesz.</i>
00:10:16:<i>Martwie si� o ciebie, skarbie.</i>
00:10:17:<i>Siadaj i poczytaj,|by� na diecie z�o�onej z zupy.</i>
00:10:20:<i>- Jak mo�esz to je�� w ka�dy dzie�?|- Buffy...</i>
00:10:23:<i>Kiedy przychodzi|ten nowy Alex Rover?</i>
00:10:25:<i>Gdzie to co mia�am| przeczyta�  dwa tygodnie temu?</i>
00:10:28:<i>Nie �piesz si�, nie �piesz si�, nie �piesz si�.</i>
00:10:40:Wiesz, to co o mnie nie wiesz jest,
00:10:42:to jak z Alexem Rover
00:10:45:wie, jak z tego!
00:10:47:Zapominasz, �e by�em|w gorszych sytuacjach.
00:10:51:Przepraszam...
00:10:53:Nie, poczekaj!|Ja z tego mia�em si� wydosta�!
00:10:56:Alexandro!
00:11:03:Dlaczego tego nie zrobi�am?
00:11:06:Nie �piesz si�, Nie �piesz si�, Nie �piesz si�.
00:11:11:Wulkaniczna ofiara,|co my�la�e�?
00:11:14:Wulkan.|Wulkan.
00:11:17:�yj�c w cieniu wulkanu.
00:11:20:To ob��d.|Dlaczego by to kto� zrobi�?
00:11:39:Doskona�y.
00:12:00:- Co robisz, Jacku?|- To  ty.
00:12:03:Jest odp�yw, Sandersowy atol b�dzie|5 st�p pod wod�.
00:12:07:- Sandersowy atol? Ale jest ju� prawie wiecz�r.|- Co� takiego potem nie zobaczymy przez rok.
00:12:13:- Wi�cej planktonu?
00:12:15:To jest droga na kt�rej|znajdziemy element Nim,
00:12:16:Udowodni� to.|Czuj� to w moich  ko�ciach.
00:12:18:Jajeczka Chico si� niewidocznie|wyl�gn�.
00:12:19:Musz� tu by�.
00:12:21:To nie do uzgodnienia.|To unikalne do�wiadczenie mojego �ycia, no tak.
00:12:25:To powiedzia�em w miniony tydzie� nagle o|polarnej zorzy.
00:12:29:Dwie noce, Nim.
00:12:30:Nie. Chico w ubieg�ym roku ocali�a tylko|jedno m�ode, Jacku.
00:12:33:Jednego ma�ego ��wia.
00:12:35:Chc� zosta�.
00:12:36:Mo�emy porozmawia� przez|satelitarny telefon.
00:12:39:Prosz�, Nim.
00:12:41:Nie jestem ju� ma�� dziewczynk�.
00:12:47:Jeste� taka podobna do swojej mamy, wiedzia�a� to?
00:12:50:- To jest dobra rzecz, nie?|- Istotnie. Oczywi�cie.
00:12:54:Na nieszcz�cie z nim bym |tak nigdy nie m�g� walczy�.
00:12:59:W porz�dku, do odp�ywu pozosta�o|tylko cztery godziny.
00:13:02:Mo�esz potrzyma� m�j portfel| i neopren?
00:13:05:<i>Ju� ci je dawno wybra�em dla ciebie.</i>
00:13:07:A kiedy przyjdzie emai...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin