Armored. 2009. Dvdrip. Xvid. ISWE. Rg.txt

(30 KB) Pobierz
{435}{535}Na mikrofonach:|Sabat1970 & fant0mas
{540}{610}Na adapterach:|sinu6
{2052}{2098}Pobudka.|Idziemy.
{2101}{2194}- Sp�nisz si� na autobus. Wstawaj.|- Nie zachowuj si� jak ojciec.
{2195}{2277}Nie mam na to czasu.|Wstawaj, bo si� sp�ni�.
{2279}{2327}Jedzenie masz w kuchni.
{3444}{3495}Daj spok�j, stary!
{4359}{4406}To jest w�a�nie to.
{4409}{4467}Strzelba Benelli M4.
{4470}{4523}Dzie�o sztuki!
{4576}{4690}Tak, ch�opaki, chcia�bym,|�eby kto� z nami zadar�...
{4734}{4790}Wygl�da na dzie�o diab�a.
{4804}{4849}Nie pieprz, Palmer.
{4873}{4958}Nie tak dawno temu,|by�e� z diab�em za pan brat.
{4962}{5023}B�g ocali� mi �ycie.
{5038}{5093}Mo�e ocali� te� twoje.
{5106}{5137}Co jest?
{5150}{5196}- Dzie� dobry.|- Dobry.
{5199}{5238}Cze��, Mike.
{5250}{5293}Popatrz na to cude�ko.
{5311}{5351}Co my�lisz?
{5353}{5420}Chyba co� sobie rekompensujesz.
{5432}{5474}Co ty pleciesz?
{5476}{5535}- Co ja plot�?|- Co pleciesz?
{5537}{5635}Wiesz, jak to m�wi�?|"Im wi�ksza spluwa, tym mniejszy pistolecik."
{5710}{5764}W porz�dku, to by�o dobre.
{5784}{5852}Zapami�tam ten tekst.|Spoko.
{5859}{5950}W nast�pny poniedzia�ek,|dru�yny 1, 3, 5 i 7
{5952}{6041}rozpoczn� trening|z nowymi Fordami 25 X7 ACT.
{6060}{6155}Panie i panowie,|wkraczamy w er� nowoczesno�ci.
{6158}{6245}Wszystkie nowe furgony|b�d� wyposa�one w GPS.
{6248}{6311}Trening jest obowi�zkowy.
{6329}{6386}Bez wyj�tk�w.
{6388}{6435}�adnego wymigiwania si�.
{8533}{8570}Co si� dzieje?
{8573}{8632}Czarny van okr��a� nas|dwa razy.
{8683}{8744}Dobra, oczy i uszy otwarte.
{8858}{8916}Oby czego� spr�bowali.
{10109}{10154}Co si� dzieje?
{10282}{10319}- Co si� dzieje?|- Nie wiem!
{10320}{10360}Ty, uwa�aj.
{10436}{10518}- Nie wiem, po prostu zdech�.|- Sprawd� kontrolki.
{10561}{10615}Wszystko wygl�da dobrze.
{10616}{10650}Zaraz, chwileczk�...
{10665}{10728}Czujesz to?|Czujecie?
{10734}{10796}Czuj�? Ja nic...|Nic nie czuj�, Baines.
{10797}{10851}Ja czuj�.|Spalony cukier.
{10853}{10925}- Kto� dosta� si� do przewod�w paliwa.|- Kiepska sprawa, stary.
{10926}{10965}- T12 do bazy.|- Niedobrze.
{10967}{11043}T12 do bazy. Odbi�r!|Pi�uj go.
{11046}{11110}T12 do bazy.|Gdzie jeste�cie?
{11111}{11176}- Mamy tu problem!|- No, dalej!
{11179}{11240}- Pr�buj dalej.|- Pr�buj�
{11263}{11314}/Dalej, zapalaj!
{11326}{11395}T12 do bazy!|Gdzie, do diab�a, jeste�cie?!
{11397}{11465}- Mamy kod czerwony!|- Nie ma zasi�gu.
{11508}{11547}Ja pierdol�.
{11553}{11636}Ja pierdol�... kurwa ma�!
{11695}{11772}- Pas si� zaci��!|- Zamknij rygle!
{11941}{11975}Bomba!
{12000}{12033}Dalej!
{12470}{12540}Ja nie mog�... Bomba!
{12577}{12655}- Zrobili�my ci�, stary.|- Zrobili�my ci�.
{12706}{12762}- By�e� �wietny.|- Jezu...
{13063}{13125}�a�uj, �e nie widzia�e� swojej miny.
{13223}{13309}- Nie, nic podobnego!|- Musia�by� zmieni� pieluch�, Bobby.
{13355}{13411}Pr�bowa�em ich powstrzyma�, jasne?
{13414}{13462}Powiniene� chroni� m�j ty�ek.
{13529}{13575}Chcia�bym co� powiedzie�.
{13601}{13641}Dajcie mi chwil�.
{13670}{13768}Kiedy tw�j ojciec poprosi� mnie,|�ebym zosta� twoim chrzestnym,
{13769}{13824}to by�a wielka chwila|w moim �yciu.
{13826}{13901}By� dla mnie prawdziwym mentorem
{13920}{13970}i najlepszym przyjacielem.
{14002}{14075}Nie wiem, czy ci okaza�,
{14084}{14215}jak g��boko by� z ciebie dumny,|gdy wst�pi�e� do wojska.
{14228}{14315}Wiem jak bardzo on|i twoja mama byliby dumni,
{14328}{14446}gdyby widzieli, jak zaopiekowa�e� si�|swoim bratem, Jimmym.
{14449}{14503}- Tak, brachu.|- Tak.
{14511}{14589}Ja te� jestem z ciebie dumny, wi�c...
{14597}{14667}wznie�my nasze szklanki za Ty.
{14684}{14725}- Za Ty.|- Za Ty.
{14779}{14824}Przeszed�e� sw�j chrzest.
{14836}{14965}Od jutra b�dziesz pe�noprawnym konwojentem|w Eagle Shield Security.
{14967}{15007}Za Eagle Shield.
{15017}{15055}Cholera.
{15085}{15126}Na zdrowie, Ty.
{15175}{15245}Podpi�li do furgonetki|kabel wysokiego napi�cia.
{15256}{15294}50 000 wolt�w.
{15300}{15350}Usma�yli wszystkich w �rodku.
{15362}{15425}Mieli szcz�cie, �e umarli szybko.
{15437}{15495}- Pami�tacie Omaha?|- Rany, cz�owieku.
{15496}{15575}Pr�bowali wysadzi� drzwi|�adunkiem do wyburze�.
{15576}{15613}Drzwi wytrzyma�y,
{15619}{15668}ale zbiornik paliwa si� zapali�.
{15671}{15731}Ugotowali si� �ywcem.
{15758}{15825}Napadni�to kiedy� na Eagle Shield?
{15826}{15855}Raz.
{15858}{15926}Pi�ciu bandyt�w zabi�o kilku konwojent�w.
{15941}{16010}- Ile ukradli?|- Ani jednego dolara.
{16022}{16104}Ostatni konwojent z za�ogi|wyko�czy� wszystkich pi�ciu.
{16105}{16159}- Jeden facet?|- Tak.
{16165}{16198}Ashcroft.
{16218}{16278}Ashcroft?|Nasz Ashcroft?
{16281}{16329}Dlatego chodzi o lasce.
{16343}{16415}Wci�� ma kilka od�amk�w w plecach.
{16422}{16464}Pami�tam co� lepszego.
{16466}{16509}W pa�dzierniku 1988,
{16511}{16602}pewna ekipa wioz�a 4 miliony|do Abilene.
{16603}{16657}Zatrzymali si� przy wypadku drogowym.
{16658}{16735}Tylko, �e to nie by� wypadek,|tylko zasadzka.
{16736}{16880}Z�apali konwojenta, kt�ry wysiad�|i przystawili mu luf� do g�owy.
{16922}{16959}I co dalej?
{16961}{17057}Za�oga odda�a pieni�dze,|a oni wypu�cili konwojenta.
{17059}{17107}Po prostu oddali pieni�dze?
{17109}{17202}Mogli zrobi� to, co zrobili,|albo po�wi�ci� jednego ze swoich.
{17226}{17339}Zabawne w tym jest to,|�e do dzi� nie z�apali tych zbir�w.
{17344}{17387}Zgadza si�.
{17408}{17473}Nie wpadli te� na trop tej forsy.
{17502}{17533}Rozumiesz?
{17551}{17625}Nie ka�dy jest bohaterem, �o�nierzyku.
{17800}{17915}Kiedy opowiesz nam o tych wszystkich trupach,|kt�re zostawi�e� w Bagdadzie?
{17916}{17963}Pos�uchaliby�my o tym.
{17989}{18041}P�jd� si� odla�.
{18199}{18250}Przesadzasz, cz�owieku.
{18652}{18735}Powiniene� by� dumny z tego,|co tam zrobi�e�.
{18800}{18833}Nie jestem.
{18866}{18919}Wielu niewinnych ludzi tam zgin�o.
{18921}{19045}Tak, ale ty tylko pr�bowa�e� broni�|ch�opak�w ze swojej jednostki.
{19088}{19135}To byli twoi bracia.
{19160}{19213}Ka�dy post�pi�by tak samo.
{19289}{19376}Ty tak my�lisz.|Tak my�lisz.
{19509}{19564}Nie pozwolimy,|�eby bank odebra� ci dom.
{19565}{19645}- Mam to pod kontrol�.|- Nie pierdol mi tu, Ty.
{19674}{19735}Nie martw si�.|Co� wymy�limy.
{19887}{19956}- Dobra.|- Pozdr�w Jimmy'ego.
{19984}{20039}- Jed� ostro�nie.|- Jasne.
{20384}{20417}Jimmy.
{20549}{20583}Jimmy.
{20668}{20710}Jimmy, �arcie.
{20992}{21027}Jimmy!
{21086}{21117}Jimmy!
{21197}{21233}Co ty wyprawiasz?
{21276}{21365}Tw�j pok�j to jedno,|ale to jest kuchnia, tak?
{21419}{21462}Co na kolacj�?
{21481}{21520}Umieram z g�odu.
{21538}{21576}Umierasz z g�odu?
{21583}{21646}Naprawd� mnie sprawdzasz, braciszku.
{21813}{21851}Codziennie.
{21863}{21919}Codziennie z czym� wyskakujesz.
{21921}{21966}Gdzie by�e� tak d�ugo?
{21980}{22046}Nie, Jimmy.|Sk�d to masz?
{22052}{22135}Nie dostajesz kasy ode mnie,|wi�c sk�d to masz, Jimmy?
{22143}{22214}Lepiej, �eby� nie krad�.|Sk�d to masz?
{22243}{22349}- Cz�owieku, nie kradn�.|- Wi�c powiedz mi cokolwiek.
{22382}{22460}Szko�a jest ca�kiem nie�le zaopatrzona.
{22537}{22576}Szko�a...
{22642}{22683}Ch�opcze.
{22764}{22825}Przynajmniej chodzisz do szko�y.
{22907}{22943}Sp�jrz na siebie.
{22986}{23115}Pami�tasz, jak ojciec straszy� matk�|swoim opowie�ciami?
{23120}{23144}Pami�tam.
{23165}{23236}Na przyk�ad, �e na strychu mieszka sowa.
{23250}{23299}Tam by�a sowa.
{23382}{23426}- Daj spok�j!|- Co?
{23429}{23490}- Prawdziwa sowa?|- Tak.
{23662}{23708}Podoba ci si�?
{23850}{23897}Masz talent, cz�owieku.
{23950}{23987}Dzi�ki.
{24103}{24143}Dobra, s�uchajcie,
{24167}{24215}jeszcze jedno.
{24300}{24385}Kiedy zbiera�em datki dla wdowy|po Freddym,
{24397}{24437}znalaz�em to.
{24479}{24583}"Chcesz si� zabawi�,|zadzwo� pod numer 555-0125."
{24743}{24785}Jeste� chory, Baines.
{24835}{24925}Sk�d wiesz, �e to ja?|Zadzwoni�e�, szefie?
{24986}{25050}Nie wierz�, �e pozwoli�e� siostrze|wyj�� za tego wieprza.
{25054}{25100}Zawsze przynosi�a znajdy do domu.
{25104}{25165}Mo�e lubi chore zwierz�ta?
{25225}{25279}Dobra, dobra, uspok�jcie si�.
{25303}{25352}Jutro zaczynamy cykl CCD.
{25355}{25455}Wi�c je�li nie mo�ecie zd��y� na czas,|przychod�cie wcze�niej.
{25475}{25570}Oczekuj� te�, �e wszyscy b�dziecie|zwraca� szczeg�ln� uwag� na detale.
{25571}{25655}Po�owa naszych furgon�w b�dzie przewozi�|�adunki ekstra priorytetowe.
{25656}{25711}Tu mam priorytetowy �adunek.
{25769}{25850}- Miejcie oczy otwarte.|- ...oczy otwarte!
{26082}{26122}Masz chwil�, szefie?
{26125}{26165}O co chodzi, Hackett?
{26205}{26286}M�g�by� wyznaczy� mi|kilka dodatkowych zmian?
{26326}{26410}Wiem, �e to k�opot,|ale potrzebuj� troch� pomocy.
{26418}{26505}Dosta�em kilka list�w z banku.|To paskudne listy.
{26518}{26596}Przykro mi, ma�y.|Wszystko mam obstawione.
{26649}{26693}W porz�dku, dzi�ki.
{27139}{27178}Orze� 12 do bazy.
{27199}{27248}/Kod 5.|/Jeste�my w drodze.
{27250}{27335}Przyj��em, 12.|Nast�pna kontrola ��czno�ci za 15 minut.
{27336}{27378}/Orze� 12 bez odbioru.
{27456}{27525}Wci�� nie wiedz�,|co si� sta�o z t� fors�.
{27552}{27600}Z napadu w Abilene.
{27617}{27699}Nigdy nie z�apali tych go�ci,|bo oni nie istniej�.
{27729}{27781}Za�oga ukry�a cztery miliony.
{27800}{27875}Zmy�lili t� historyjk� o napadzie.
{27889}{27970}Ukry� fors� i upozorowa� napad.|Klasyka.
{27972}{28010}Dobre, nie?
{28012}{28120}- Pope�nili jednak jeden wielki b��d.|- Mianowicie?
{28121}{28175}Zabrali za ma�o.
{28361}{28397}To ten bank.
{28413}{28446}Co?
{28462}{28519}Pr�buj� odebra� mi dom.
{28842}{28955}Wiesz, im bardziej wszystko si� zmienia,|tym bardziej zostaje takie samo.
{28965}{29016}Kurde, nie wiem,|co to znaczy.
{29019}{29167}Tw�j ojciec mia� dwa etaty,|a ledwo wi�za� koniec z ko�cem.
{29190}{29272}Wtedy... twoja matka,|�wie� Panie nad jej dusz�, umar�a,
{29274}{29397}zostawiaj�c go z domem, dwoma kredytami|i stosem rachunk�w za szpital.
{29411}{29463}Nie tego chcieli dla ciebie.
{29487}{29599}Chcieli, �eby� si� st�d wyrwa�|i wi�d� normal...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin