Przypadek 39 - Case 39 DVDRip XviD-RUBY.txt

(40 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: XVID  640x272 25.0fps 1.4 GB|/SubEdit b.4072 (http://subedit.com.pl)/
{1106}{1169}Widz� was.
{1207}{1254}By�em na stacji,|a go�� do mnie z tekstem:
{1258}{1361}Stary, ale masz problem,|wydaje ci si�, �e po co tu zaparkowa�em?
{1365}{1463}Wi�c tw�j samoch�d nawali�|w drodze na blackjacka?
{1467}{1489}Tak.
{1493}{1534}Dymi�o si� z niego i w og�le.
{1538}{1650}P�jd� ci na r�k�, Xavier,|ale s�dzia tego nie zrobi.
{1654}{1741}Opu�ci�em par� spotka�.|W czym problem?
{1745}{1775}Nie wiem nawet, co tu robi�.
{1779}{1848}Jeste� tu, poniewa� tw�j syn|codziennie si� z kim� bije,
{1852}{1923}a ostatnio jeden z jego koleg�w|z klasy wyl�dowa� w szpitalu.
{1927}{2023}Juanita sama zg�osi�a si� po pomoc,|zanim sta�o si� to obowi�zkowe.
{2027}{2091}Dlatego w�a�nie tu jeste�.
{2095}{2143}Jest na z�ej drodze.
{2147}{2239}Z twoj� kartotek�,|ta ca�a przemoc i z�o��...
{2243}{2358}jest jego przysz�o�ci�.|O ile co� z tym nie zrobisz.
{2386}{2452}Nikt nie chce zabra� pani dziecka.
{2456}{2561}Znale�li siniaki.|I oparzenia od papieros�w.
{2577}{2666}Pani Lynch, czyta�am raport medyczny.
{2670}{2785}Je�li potrzebny pani prawnik,|ma pani do tego prawo.
{2842}{2898}Halo?
{2943}{3061}- Ile aktualnie prowadzisz spraw?|- Trzydzie�ci osiem.
{3074}{3116}Zaraz... Daj spok�j!
{3120}{3235}- Jestem w tym zakopana.|- Wybacz, wszyscy jeste�my.
{3635}{3721}/Lilith Sullivan|/Akta poufne
{4203}{4301}/Nauczaj!|/Pom� lokalnym nauczycielom
{4464}{4506}{y:b}PRZYPADEK 39
{4510}{4605}T�umaczenie ze s�uchu:|{y:b}Igloo666
{4614}{4688}Korekta:|{y:b}Turin
{4692}{4818}>> DarkProject SubGroup <<|/{y:b}>> Mroczna Strona Napis�w <<
{4844}{4927}/{y:b}www.Dark-Project.org
{6055}{6139}/Masz 30 nowych wiadomo�ci.
{6145}{6247}/Cze��, tu Suze, brakowa�o nam ci�|/na jodze. Zadzwo� do mnie.
{6251}{6355}/Em, tu Jackie. Tak tylko dzwoni�,|/mam nadziej�, �e wszystko gra.
{6359}{6493}/Wyczerpana i niepewna swej kariery,|/z zachwian� wiar� w ludzko��,
{6507}{6652}/prze�ama�a w�asne zasady i wybra�a si�|/na drinka ze swoim uroczym Dougiem.
{6677}{6742}- Nie mo�esz o mnie zapomnie�.| - Ale szczerze.
{6746}{6830}Te wszystkie psychologiczne gadki|s� tylko po to, by wyrywa� laski.
{6834}{6886}Niestety... tak.
{6890}{6975}Dwa.|Czego si� dzisiaj napijesz?
{6979}{7075}- Post�pi�em wed�ug protoko�u?|- Tak.
{7106}{7208}Siedz� tam i gadam z ich rodzinami,|mam nad nimi w�adz� i w og�le,
{7212}{7325}i czasami sobie my�l�,|�e jestem tym wr�cz nafaszerowana.
{7329}{7381}Ka�dy to odczuwa.
{7385}{7472}To do ciebie dzwoni� ludzie,|kt�rzy nie maj� nikogo innego.
{7476}{7567}To na pewno nie jest z�e uczucie.
{7581}{7647}Tak czy inaczej...
{7651}{7711}Pomy�la�em troch�...
{7715}{7836}Je�eli stuprocentowy zwi�zek|to zbyt wiele na t� chwil�...
{7840}{7929}to ch�tnie rozwa�� czysty seks.
{7973}{8033}- No, dalej.|- Nie, dzi�ki.
{8037}{8150}- Mo�esz si� dobrze zabawi�.|- Pewnie by tak by�o.
{8154}{8209}Po prostu...
{8213}{8330}Wiem, wiem, praca i w og�le...|Nie masz czasu dla innych.
{8334}{8406}Niewa�ne.|Dam ci jeden miesi�c.
{8410}{8467}A potem?
{8471}{8534}Kolejny miesi�c,|ale na tym koniec.
{8538}{8625}Dwa miechy.|A potem... koniec.
{8823}{8924}Gdyby to mia�by by� kto�,|ty by� nim by�.
{9087}{9211}/Spo�ecznie odizolowana|/Nie gra�a ani nie uczestniczy�a...
{9323}{9353}Co oni ci robi�?
{9357}{9446}/Siostra: brak|/Pod opiek�: Tak
{10735}{10764}Czego?
{10768}{10828}Emily Jenkins.|Opieka nad dzie�mi.
{10832}{10909}- Rozmawia�y�my przez telefon.|- Powiedzia�a�, �e siedemnastego.
{10913}{10989}- Dzisiaj jest siedemnasty.|- Wcale nie.
{10993}{11059}Owszem, jest.
{11082}{11199}Poniedzia�ek siedemnastego,|na kt�ry by�y�my um�wione.
{11832}{11889}Cze��.
{11912}{12007}Zejd� na d�,|chcia�abym ci� pozna�.
{12323}{12397}Jestem Emily.|A ty?
{12435}{12480}Lillith.
{12484}{12548}�adne imi�.
{12570}{12653}Mo�emy gdzie� porozmawia�?
{12676}{12773}Kiedy spodziewa si� pani|powrotu m�a?
{12785}{12894}Poniewa� lepiej jest, kiedy w spotkaniu|bierze udzia� ca�a rodzina.
{12898}{12999}- Ale go nie ma, wi�c...|- Mo�na si� z nim skontaktowa�?
{13003}{13093}Nie, je�li nie wiem, gdzie jest.
{13103}{13166}Czy to...?
{13173}{13244}Mog�aby pani poprosi� go,|by do nas do��czy�?
{13248}{13303}I tak nie ma nic do dodania.
{13307}{13377}Poprosi go pani?
{13510}{13538}Edward!
{13542}{13610}Jest tutaj ta kobieta z urz�du,|chce z tob� porozmawia�.
{13614}{13672}/Powiedz jej, �e nie mam|/nic do powiedzenia!
{13676}{13787}Ju� jej m�wi�am,|ale i tak chce, �eby� przyszed�.
{13819}{13898}Wszystko b�dzie dobrze.
{14101}{14176}Witam.|Jestem Emily.
{14254}{14293}W porz�dku.
{14297}{14356}Jestem tutaj, poniewa�|otrzymali�my powiadomienie,
{14360}{14463}�e Lillith okazuje|powa�ne oznaki zaniedbania.
{14467}{14613}Na tym etapie mo�emy jedynie przypuszcza�,|�e powodem s� problemy w rodzinie.
{14904}{14972}Eddie m�wi, �e nie mamy|problem�w rodzinnych.
{14976}{15075}Zazwyczaj rodziny nie wiedz�,|�e maj� problemy, a� jest za p�no.
{15079}{15171}Wtedy wkraczamy my.|Pomagamy rodzinom w komunikacji,
{15175}{15296}i wskazujemy pozytywne sposoby|na rozwi�zanie konflikt�w.
{15419}{15484}Eddie m�wi,|�e nie potrzebujemy twojej pomocy.
{15488}{15638}Panie Sullivan, mog� wiedzie�, dlaczego|nie zwraca si� pan bezpo�rednio do mnie?
{15676}{15812}Mog� wiedzie�, dlaczego pani m��|nie zwraca si� do mnie bezpo�rednio?
{15945}{16046}Eddie nie lubi m�wi�,|kiedy jest w furii.
{16435}{16525}- Nic nie zakazuje bycia dziwnym.|- Nie dziwny, tylko straszny.
{16529}{16650}Gapi� si� tylko na mnie,|a matka to emocjonalna niewolnica.
{16654}{16756}Chwila, nie polecia�a� do Nowego Jorku|spotka� si� z moim rodzicami?
{16760}{16784}No dobra.
{16788}{16869}Zauwa�y�a� jakie� ci�cia, siniaki|czy inne znaki przemocy?
{16873}{16959}Nie, nic jej fizycznie nie dolega�o.|Ale czuj�, �e jest w tarapatach.
{16963}{16993}Wiesz, co ja czuj�?
{16997}{17113}Pozew, kt�rym oberwiemy, je�li naruszymy|prywatno�� rodzic�w bez dowod�w.
{17117}{17144}W porz�dku, Wayne.
{17148}{17219}Ale to ty po�o�y�e� te akta na moim biurku|i poprosi�e� mnie o ich zbadanie.
{17223}{17364}Ja ci powiedzia�am, wi�c moja robota|jest sko�czona, zrobisz, co uwa�asz.
{17810}{17885}Nie jeste�my idealnym rodzicami.|Wiemy o tym.
{17889}{18026}Ale je�li obdarzy si� dziecko mi�o�ci�,|inne rzeczy same si� rozwi���.
{18125}{18199}Wie, jak bardzo j� kochamy.
{18203}{18331}Panie Sullivan, prosz� mi powiedzie�,|skoro nagle odzyska� pan mow�...
{18335}{18462}Nie martwi pana, �e stopnie Lillith|spad�y z pi�tek na dw�jki w 3 miesi�ce?
{18466}{18518}Oczywi�cie, �e tak,|to nasza c�rka.
{18522}{18616}Widz�, �e nie ma pan poj�cia, dlaczego|pana c�rka codziennie zasypia na zaj�ciach?
{18620}{18732}Dlaczego nie mo�e spa� w domu?|Nie ma pan poj�cia?
{18753}{18824}Mo�e ma koszmary?
{18867}{18941}Nie m�w, �e kupi�e� t� bajeczk�.
{18945}{18996}Pos�uchaj, ja te� ich nie pokocha�em.
{19000}{19065}Nie zagwarantujemy|ka�demu dziecku szcz�liwego dzieci�stwa.
{19069}{19137}Chc� z ni� porozmawia�.|Ona te� chce porozmawia�. Sama.
{19141}{19213}- Em, mo�emy wcale nie mie� tu sprawy...|- Pi�� minut, to wszystko.
{19217}{19316}Pogadaj z nimi|o ich mi�o�ci do dzieci.
{19497}{19578}Dziewczynki, poczekajcie!
{19594}{19669}Kiedy dorasta�am,|chcia�am mie� siostr�.
{19673}{19800}Bawi� si� z ni� i rozmawia� o rzeczach,|kt�rych nie mo�esz zdradzi� innym.
{19804}{19884}Chcia�aby� mie� siostr�?
{20169}{20243}To by�o g�upie, co?
{20298}{20374}Co si� z tob� dzieje?
{20495}{20556}Wiesz, �e mog� ci pom�c.
{20560}{20622}Pozw�l mi na to.
{20626}{20702}O co chodzi, skarbie?
{20775}{20826}Oni mnie nienawidz�.
{20830}{20893}Z pewno�ci� tak nie jest.
{20897}{20978}Jest.|S�ucham ich rozm�w.
{21011}{21105}Schodz� do piwnicy...|i rozmawiaj�.
{21151}{21210}O czym?
{21301}{21383}O wys�aniu mnie do piek�a.
{21398}{21478}S�ysza�a�, jak to m�wi�?
{21595}{21666}Mo�esz mu powiedzie�,|jest po twojej stronie.
{21670}{21745}Wszystko w porz�dku.
{21775}{21800}Lillith.
{21804}{21926}S�ysza�a�, jak twoi rodzice m�wi�,|�e wyrz�dz� ci krzywd�?
{22983}{23114}W�a�nie o tobie my�la�em.|Dosta�em mi�y list od Sandy Hutchinson.
{23183}{23209}No prosz�.
{23213}{23347}Widok tych akt oznacza, �e Wayne odrzuci�|mo�liwo�� zagro�enia dla dziecka
{23351}{23421}i �agodnie kaza� ci|da� sobie z tym spok�j?
{23425}{23494}- Niespodzianka.|- Przykro mi, nie mog�.
{23498}{23595}Mike, prosz�.|Bardzo mi na tym zale�y.
{23754}{23814}Emily...
{23838}{23904}Wiesz, jak bardzo|podziwiam twoj� prac�,
{23908}{23999}ale ten wydzia� nie p�aci za �ledzenie|potencjalnych przypadk�w zn�cania si�.
{24003}{24081}- Ostatnio prawie straci�em posad�.|- Widzisz t� dziewczynk�?
{24085}{24182}Jej rodzice twierdz�,|�e wy�l� j� do piek�a.
{24186}{24340}Wiem, �e to chore, ale to ty jeste� cz�ci�|systemu, kt�ry si� tym zajmuje, a nie ja.
{24344}{24391}Czasami system nie dzia�a.
{24395}{24466}Mo�e trzeba mu na to pozwoli�.
{24470}{24556}Jakbym gada�a z Waynem.|W porz�dku.
{24560}{24631}Nie chcesz pom�c, to nie,|ale nie pieprz g�upot,
{24635}{24709}- bo ko�cz� mi si� osoby, kt�re szanuj�.|- Dobra, bez pieprzenia.
{24713}{24843}Za�atw mi dow�d przest�pstwa,|to si� tym zajm�. Do tego czasu...
{25545}{25584}/Pospieszcie si�!
{25588}{25648}Lillith!
{25753}{25810}Cze��.
{25814}{25890}Przysz�am, �eby ci powiedzie�,|�e o tobie nie zapomnia�am.
{25894}{25984}Robi� wszystko, co w mojej mocy.
{26004}{26098}Je�li znikn�, b�dziesz mnie szuka�?
{26123}{26183}Nigdzie nie znikniesz.
{26187}{26252}A je�li tak?
{26280}{26323}Musz� i��!
{26327}{26431}Gniewaj� si�,|kiedy sp�ni� si� na autobus.
{26436}{26509}Lillith! Zaczekaj.
{26618}{26695}To m�j numer telefonu.
{26708}{26798}Je�li b�dziesz si� czego� ba�a,|zadzwo� do mnie, dobrze?
{26802}{26902}- Musimy jecha�.|- Wyci�gn� ci� stamt�d.
{27397}{27485}/Tutaj Doug, zostaw wiadomo��.
{27492}{27556}Cze��, to ja.
{27560}{27608}My�la�am, �e nie �pisz.
{27612}{27680}Dzwoni�, bo...
{277...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin