Edge.of.Darkness.R5.LiNE.XViD.-.IMAGiNE.txt

(57 KB) Pobierz
{1105}{1260}EDGE OF DARKNESS
{1262}{1363}T�umaczenie:|Highlander & sinu6
{1365}{1445}Korekta:|martek76
{2015}{2094}/Chod�, tatusiu!|/Pobawmy si� na pla�y.
{2095}{2150}/- Tylko zdejm� buty, chwila.|/- Chod�!
{2184}{2224}/Wbiegnij tam.
{2345}{2390}/Zimna, co?
{2446}{2510}/Zbuduj� ogromny zamek.
{2565}{2625}/Daj zna�, je�li trafisz|/na rop�, dobrze?
{3671}{3735}- Cze��.|- Cze��. Jak si� masz?
{3751}{3791}Mam wra�enie, �e czeka�em wieczno��.
{3812}{3840}Tato.
{3841}{3887}Poci�g przyjecha� na czas,|to ty by�e� za wcze�nie.
{3888}{3952}- Ju� zaczynasz?|- A co? Nie zniesiesz tego?
{3953}{4007}Jed�my do domu.
{4553}{4595}W porz�dku, kochanie?
{5015}{5085}Wiesz, �e mo�esz mi powiedzie�|o wszystkim.
{5086}{5149}Da si� ze mn� dogada�.
{5151}{5209}Wbrew temu, co by� mo�e my�lisz.
{5210}{5261}Prze�y�em swoje.
{5325}{5370}Nie jestem w ci��y.
{5371}{5453}Nie to mia�em na my�li.
{5454}{5499}Mia�e�.
{5625}{5666}Masz ch�opaka?
{5687}{5722}Tak, mam.
{5804}{5861}Nazywa si� jako�?
{5889}{5944}- Nie polubi�by� go.|- Sk�d mo�esz wiedzie�?
{5946}{6003}Nie wiesz,|czy bym go polubi�.
{6030}{6077}Chcia�abym, �eby� ty|sobie kogo� znalaz�.
{6078}{6171}Mo�e mam kogo�, sk�d wiesz?
{6423}{6474}Ty jeste� moj� dziewczyn�.
{7850}{7877}Gor�ce.
{7934}{8000}Nie bardzo wiem,|jak to si� gotuje.
{8001}{8093}W ko�cu kupi�e� jakie� warzywo|i nie wiem, czy mog� je zje��.
{8094}{8174}Dobrze si� czujesz?|By�a� u lekarza?
{8175}{8213}Kiedy ty ostatni raz|by�e� u lekarza?
{8214}{8301}- Chodz� na badania co roku.|- Racja, bo musisz.
{8303}{8390}Ostro�nie z tym.|Dosta�a� urlop?
{8391}{8449}Nawet nie wiesz,|czym si� zajmuj�.
{8450}{8489}Oczywi�cie, �e wiem.
{8490}{8591}Jestem zachwalan� sta�ystk�.|Mog� mie� wolne, kiedy chc�.
{8619}{8671}Chcia�am wr�ci� do domu.
{8689}{8731}Ciesz� si�.
{8746}{8804}Mo�e powiesz mi,|co ci� trapi.
{8814}{8877}Jestem po prostu zm�czona.
{8878}{8924}Chyba z�apa�am wirusa.
{8925}{9037}Mo�e si� po�o�ysz?|Po�� si� na g�rze.
{9039}{9081}Przygotowa�em tw�j pok�j.
{9082}{9132}Wiem.
{9133}{9196}Nap�j imbirowy. Md�o�ci od razu przejd�.|Ju� podaj�.
{9197}{9254}Zawsze mam go pod r�k�.
{9630}{9690}Kochanie.|Co ci jest?
{9727}{9746}- Tato...|- Tak?
{9747}{9833}Bo�e, zawie� mnie do lekarza!
{9835}{9907}Musz� powiedzie� ci co�,|o czym powinnam by�a powiedzie� wcze�niej!
{10064}{10095}Idziemy.
{10154}{10185}Craven!
{10415}{10462}Jezu!
{10655}{10701}Jeste� moj� dziewczyn�.
{10718}{10830}Wiem...
{11089}{11175}Przez to �wi�te namaszczenie...
{11176}{11213}w swej mi�o�ci i mi�osierdziu...
{11214}{11254}wspomo�e ci� �ask�...
{11255}{11293}wspomo�e...
{12367}{12413}Oko�o 175-178 cm.
{12414}{12485}Uwa�a, �e by� bia�y,|bo widzia� oczy pod kominiark�.
{12486}{12558}Krzykn��: "Craven",|a potem strzeli�.
{12559}{12623}Jezu Chryste.
{12650}{12690}Trafi� j� zamiast niego.
{12691}{12775}A potem uciek�.|Craven go nie �ciga�.
{13460}{13534}Poda� ci wod� lub kaw�?
{13585}{13647}A mo�e co� mocniejszego?
{13648}{13695}Wiem, �e masz tu gdzie�|butelk� Crown Royal,
{13697}{13760}kt�ra zbiera kurz.
{13889}{13978}Wykonasz pierwszy krok, Tommy,
{13979}{14103}niewa�ne kiedy.|Posiedz� z tob�, dobrze?
{14143}{14184}Wyno�cie si�.
{14185}{14231}Nie ze�wirowa�.|Wyjd�cie.
{14232}{14317}- Niech kto� zaparzy kaw�.|- Napij� si� napoju imbirowego.
{14318}{14358}Przynie�cie mu go.
{14524}{14586}Dorwiemy go, Tommy.
{14608}{14650}Wiesz, jak reagujemy|w takim przypadku.
{14651}{14675}Sprawa policjanta.
{14693}{14802}"Sprawa policjanta".|Powinni�my to robi� dla wszystkich, prawda?
{14803}{14864}Za kogo si�, kurwa, masz?
{14865}{14955}Mog� podej�� do tego filozoficznie,|je�li chcesz.
{15009}{15097}- Mo�e si� umyjesz?|- Nie trzeba.
{15133}{15187}Zamieszkaj na jaki� czas|ze mn� i Carol.
{15188}{15223}Nie.
{15250}{15322}- Tutaj nie mo�esz zosta�.|- To m�j dom.
{15400}{15455}- Je�li nie p�jdziesz ze mn�...|- Powiedz wszystkim,
{15456}{15500}by sko�czyli swoj� robot�|i si� wynie�li.
{15532}{15573}To kto� uzbrojony|i niebezpieczny...
{15574}{15610}Za kogo mnie masz?
{15681}{15729}Chc� tu zosta� sam.
{15730}{15774}Niech sko�cz� swoj� robot�|i wyjd�.
{15775}{15838}Wyno�cie si�.|Wynocha!
{18491}{18537}Telefon Emmy Craven.
{18573}{18623}Halo?
{19111}{19162}/Dobrze si� czujesz?
{19230}{19300}/Tato, dobrze si� czujesz?
{19365}{19414}Tak.
{19520}{19565}/Jak ma na imi�|/moja dziewczynka?
{19566}{19590}/Em.
{19606}{19642}/Jak ma na imi�|/moje s�oneczko?
{19643}{19675}/Em.
{20413}{20457}/Zaczynamy wiadomo�ci|/od wczorajszej strzelaniny,
{20458}{20507}/w kt�rej uczestniczy�a|/c�rka bosto�skiego policjanta.
{20508}{20543}/Maj�ca 24 lata Emma Craven,
{20544}{20610}/absolwentka MIT-u,|/zosta�a zabita przed swoim domem
{20611}{20703}/w Roslindale przez cz�owieka,|/kt�rego celem by� jej ojciec...
{20780}{20866}/Kathy, z tego co rozumiem,|/policja nie ma zbyt wiele poszlak.
{20869}{20934}/Liso, nadal jest wiele niewiadomych
{20935}{20998}/w tej sprawie.|/24-letnia Emma Craven
{20999}{21068}/zosta�a zastrzelona|/przed swoim domem w Roslindale
{21069}{21176}/na ganku widocznym za mn�.|/Ze swoich �r�de� wiem, �e podejrzanymi...
{21177}{21211}Wy��cz to g�wno.
{21308}{21375}- Jak si� trzymasz?|- Dobrze.
{21443}{21482}Twoi s�siedzi nic nie widzieli.
{21483}{21557}Technicy prawie nic nie znale�li|z powodu deszczu.
{21574}{21641}Musimy przejrze� twoje sprawy, Tommy.
{21669}{21740}Mo�e co� ci przychodzi na my�l.|Cokolwiek.
{21751}{21802}Nie.
{21812}{21867}Chc� ci� widzie� na g�rze.
{21868}{21896}- Tak?|- Tak.
{21897}{21963}To telefon mojej c�rki,|nie ma zwi�zku ze spraw�.
{21964}{22023}Potrzebuj� list� jej kontakt�w,|by porozmawia� z jej przyjaci�mi
{22024}{22049}- i wsp�lnikami.|- Jasne.
{22050}{22093}Janet si� tym zajmie.|Nie ma sprawy.
{22094}{22130}Zastrze�one numery te�.
{22244}{22271}Tom.
{22289}{22400}Szczere wyrazy wsp�czucia.|Pomo�emy z Mary, jak tylko b�dziemy mogli.
{22401}{22446}Powiadom nas o przygotowaniach|do pogrzebu.
{22447}{22495}B�dzie o tym w gazetach|"Globe" i "Herald".
{22496}{22550}Jeszcze nie...
{22551}{22574}Tak.
{22587}{22621}Dzi�kuj�.
{22676}{22712}Bill Whitehouse|prowadzi �ledztwo.
{22713}{22790}Ma do dyspozycji|wszystkie �rodki wydzia�u.
{22802}{22891}Jak zawsze w takiej sytuacji.|Sprawa policjanta.
{22940}{23033}Wi�c we�miesz urlop?
{23043}{23074}Nie.
{23161}{23237}Zgodnie z przepisami,|nie mo�esz bra� udzia�u w �ledztwie.
{23238}{23331}To ja musz� rozgry��,|kto chcia�by mnie zabi�,
{23332}{23369}z powod�w wiadomych tylko mnie,
{23370}{23445}wi�c wola�bym, �eby mi za to p�acono.|Przepisy tego nie dotycz�.
{23549}{23628}- Ma racj�, prawda?|- Na to wygl�da.
{23700}{23737}Musz� wyda� o�wiadczenie|dla medi�w.
{23738}{23794}Chcesz do niego doda�|co� od siebie?
{23796}{23818}Staniesz obok mnie?
{23819}{23890}- Nie, dzi�kuj�.|- Media chc� ci� zobaczy�.
{23891}{23949}Nie chc� bra� w tym udzia�u.
{24083}{24118}W porz�dku.
{24144}{24204}Nie si�d� w pokoju morderstw.|Nie ma sensu.
{24205}{24254}Brak dowod�w.
{24255}{24378}�eby�my chocia� mieli bro�.|Jezu, nie mog� my�le�.
{24404}{24471}Wpadn� na to.
{24486}{24543}Wpadn� na to,|ale nie tutaj.
{24545}{24598}Musz� poje�dzi�.|Pomy�le�.
{24606}{24649}R�b, co uwa�asz.|Informuj mnie na bie��co.
{24650}{24695}Ja si� zajm� reszt�.
{24707}{24765}Musz� i��, zidentyfikowa� cia�o.
{24766}{24797}- Dasz sobie rad�?|- Tak.
{24798}{24847}Potrzebuj� akta swoich spraw.
{24848}{24920}Nic w tym roku|nie ma dla mnie sensu.
{24921}{24952}Tommy...
{25056}{25113}Wy�l� ci je do domu.
{25124}{25164}Jasne.
{25316}{25399}Przyczyna zgonu:|obra�enia w wyniku postrza�u.
{25400}{25518}Rozleg�y krwotok.|Atak serca spowodowany szokiem.
{25664}{25730}Tom, to b�dzie ci�kie.
{25788}{25839}Ju� to robi�e�,|ale tym razem to nie to samo...
{25840}{25871}Miejmy to ju� za sob�.
{26136}{26232}To twoja c�rka,|Emma Charlotte Craven?
{26236}{26271}Tak.
{26328}{26362}Zostaw j�.
{27058}{27108}Podaj mi no�yczki.
{27125}{27242}- S�ucham, Tom?|- Potrzebuj� no�yczek.
{28520}{28554}/Nie p�acz.
{28597}{28625}Nie p�acz�.
{28830}{28885}Nie wiem, czy dam rad�.
{28914}{28946}/Musisz.
{29094}{29126}No dobra.
{29303}{29376}Ci dwaj ludzie pod moim domem|trac� czas, Bill.
{29377}{29403}Skoro maj� by� w okolicy,
{29404}{29441}to niech �a�� od domu do domu.
{29449}{29515}/Kto� pr�buje ci� zabi�, Tom.|/Zostaj�.
{29524}{29634}Nic nie znalaz�em.|Nie mam wrog�w.
{29635}{29673}Nigdy nie prowadzi�em takiego �ycia,
{29674}{29704}�eby mie� wrog�w.
{29705}{29737}/Wiesz, �e ci� rozumiem.
{29738}{29791}Nie b�d� z tob� rozmawia�|o prywatnych sprawach, Bill.
{29792}{29833}Nie denerwuj si�.
{29883}{29957}I powiedz tym dw�m,|�eby nie lali w krzaki.
{29962}{30001}Mog� skorzysta� z mojej �azienki.
{30609}{30666}To twoja pla�a.
{31452}{31503}/Tatusiu, chod�.
{31504}{31556}/Dalej, tatusiu!|/Chod�!
{31558}{31609}/Pobawmy si� na pla�y!
{31646}{31699}/Chod�, tatusiu!
{31708}{31753}/Chod�, tatusiu!
{31756}{31815}/Pobawmy si� na pla�y!
{31866}{31925}Dobrze, s�oneczko,|ju� id�.
{31926}{31961}Za chwil�.
{33034}{33082}Emma Craven - in�ynier j�drowy|NORTHMOOR
{34542}{34612}/Wyszukiwanie broni|/Nr seryjny N346796
{34638}{34696}/Zarejestrowana na:|/David Burnham
{34972}{35003}Tom!
{35029}{35074}Pos�uchaj tego.
{35081}{35141}Znale�li kominiark� w �ywop�ocie|pi�� dom�w od ciebie.
{35142}{35223}By�y na niej w�osy. Bia�y.|Sprawdzaj� DNA.
{35285}{35355}- Informuj mnie.|- Dok�d jedziesz?
{38443}{38499}Pan Burnham?|Pan Burnham, tak?
{38501}{38531}Tak.
{38532}{38604}Uspok�j si�. Dobrze?|Nic ci nie zrobi�.
{38703}{38830}Znasz moj� c�rk�.|Jeste� jej ch�opakiem?
{38834}{38857}Tak.
{38865}{38939}Ju� dobrze.|Jestem ojcem Emmy.
{38948}{38999}Za chwil� ci� puszcz�.|Nic ci nie zrobi�.
{39000}{39044}- Dobrze?|- Tak.
{39045}{39120}Tylko bez numer�w.|Jezu.
{39206}{39283}Przykro mi, ale musi pan st�d|natychmiast spierdala�.
{39297}{39388}Za chwil�.|Chc� zada� kilka pyta�.
{39389}{39420}Czemu nie otwierasz jak ka�dy?
{39421}{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin