Saga Zmierzch Księżyc w nowiu - New Moon DVDRip XviD-NeDiVx.txt

(58 KB) Pobierz
{622}{895}Synchro do wersji:|New.Moon.DVDRip.XviD-NeDiVx
{927}{998}Ksi�yc w nowiu
{1002}{1118}.::T�umaczenie - Chudy & Jane Doe::.
{1121}{1180}.::Korekta - Highlander::.
{1183}{1285}.::DarkProject SubGroup::.|Dark-Project.org
{1287}{1372}<<KinoMania SubGroup>>|KinoMania.org
{1378}{1482}{y:i}"Gwa�townych uciech i koniec gwa�towny;
{1482}{1562}{y:i}S� one na kszta�t prochu zatlonego,
{1602}{1690}{y:i}Co wystrzeliwszy ga�nie".
{2521}{2546}Babcia?
{2948}{2992}Edwardzie, nie!|Zobaczy ci�!
{3257}{3275}Dobrze.
{3533}{3596}- Babciu...|- ... chcia�abym, �eby� pozna�a...
{4298}{4345}Wszystkiego najlepszego, Bello.
{4512}{4558}{y:i}Romeo i Julia
{4651}{4694}Wszystkiego najlepszego.
{4803}{4841}Ustalili�my, �adnych prezent�w.
{4859}{4900}Ten ode mnie nie jest opakowany,
{4901}{4934}wi�c si� nie liczy.
{5028}{5071}Wspania�y.|Dzi�ki, tato.
{5090}{5147}Mam tak�e prezent od twojej mamy.
{5162}{5233}Zgrali�my si�...|a w zasadzie ona mnie.
{5287}{5384}To na zdj�cia z ostatniego roku szko�y.
{5431}{5460}Ostatniego roku...
{5479}{5510}Kiedy ty tak wydoro�la�a�?
{5511}{5573}Nie wydoro�la�am.|Nie tak bardzo.
{5579}{5604}No nie wiem...
{5606}{5636}Czy to siwy w�os?
{5651}{5668}Nie.
{5681}{5701}Niemo�liwe.
{5788}{5823}Wszystkiego najlepszego.
{5825}{5857}Bardzo �mieszne.
{5883}{5910}{y:i}Zagin�� kolejny turysta.
{5911}{5969}{y:i}Jest to ju� trzecia osoba,|{y:i}kt�r� uznaje si� za martw�.
{5970}{6040}{y:i}Le�nicy poszukuj� morderczego zwierz�cia...
{6229}{6298}Cze��, Bella!
{6376}{6421}Dzi� wielki dzie�, Bello.
{6450}{6494}Esej o Romeo i Julii?
{6498}{6519}No tak.
{6522}{6579}Gdzie�e� moja Bello?
{6602}{6620}Zrobi� wam zdj�cie.
{6621}{6726}Mama chce bym zrobi�a z nich|album pe�en wspomnie�.
{6728}{6747}- Super.|- Pewnie.
{6749}{6787}Ja je zrobi�,|nie jestem fotogeniczna.
{6788}{6812}Nie, wracaj.
{6813}{6853}Zmniejszysz mi nos w Photoshopie, nie?
{6854}{6936}Bez obaw. B�d� na zdj�ciu,|wi�c nikt nie zwr�ci na was uwagi.
{6946}{6969}�wietnie.
{6999}{7053}Super, Cullen przyjecha�.
{7125}{7166}Do zobaczenia p�niej.
{7721}{7782}- Wszystkiego najlepszego.|- Nie przypominaj mi.
{7830}{7890}Twoje urodziny to z pewno�ci�|pow�d do �wi�towania.
{7891}{7926}Ale m�j wiek niekoniecznie.
{7936}{7992}Tw�j wiek?
{8016}{8085}My�l�, �e osiemna�cie lat to troch� za wcze�nie,|by si� tym martwi�.
{8086}{8124}Jestem ju� rok starsza od ciebie.
{8125}{8145}Nieprawda.
{8154}{8184}Ja mam 109 lat.
{8212}{8273}Mo�e nie powinnam spotyka� si�|z takim staruchem?
{8276}{8298}To ohydne.
{8301}{8342}Powinno mnie to odrzuca�.
{8638}{8674}Powinni�my i�� na zaj�cia.
{8684}{8700}Dobrze.
{8807}{8825}Zaczekaj.
{8869}{8914}Kto� chce z tob� porozmawia�.
{8928}{8943}Bella.
{8960}{8976}Jacob.
{9060}{9088}Zostawi� was.
{9210}{9242}Witaj, Bicepsie.
{9247}{9306}Wiesz, anaboliki szkodz� zdrowiu.
{9329}{9371}Po prostu troch� przyty�em, Bello.
{9383}{9470}Nie wygl�da�oby to tak drastycznie,|gdyby�my si� cz�ciej spotykali.
{9477}{9510}Powinni�my zmieni� szko�y.
{9511}{9571}- M�g�by� wtedy zadawa� si� z Bladymi Twarzami.|- Obejdzie si�.
{9572}{9633}Preferuj� ekskluzywno�� szk� w rezerwacie.
{9646}{9693}Przynajmniej nie zwracaj� uwagi na pochodzenie.
{9706}{9726}Rozumiem.
{9727}{9756}To dlaczego wagarujesz?
{9757}{9811}Chcia�em tylko kupi� cz�� do Rabbita.
{9820}{9884}Kiedy sko�cz� go reperowa�|powinna� wpa�� si� przejecha�.
{9885}{9904}Szybki jest?
{9961}{9995}W miar�.
{10019}{10035}Ok.
{10118}{10152}Wszystkiego najlepszego.
{10178}{10225}Tw�j ojciec powiedzia� mojemu, wi�c...
{10242}{10272}No tak, oczywi�cie.
{10304}{10373}Zobaczy�em go|i od razu pomy�la�em o tobie.
{10405}{10437}Poch�ania z�e sny.
{10493}{10541}Idealnie w czas.
{10594}{10616}Dzi�kuj�.
{10641}{10669}Nie ma sprawy.
{10729}{10787}- Do zobaczenia.|- Tak, do zobaczenia p�niej.
{10819}{10888}Jakim cudem Jacob Black|mo�e da� ci prezent, a ja nie?
{10936}{10994}Poniewa� nie mam nic,|co mog�abym da� ci w zamian.
{11018}{11080}Bello, dajesz mi wszystko|samym faktem, �e jeste�.
{11137}{11201}Widzisz? Dzi�kuj�.|Tylko tyle mi trzeba.
{11208}{11226}Bella!
{11276}{11309}Wszystkiego najlepszego.
{11388}{11429}Przecie� m�wi�am, �adnych prezent�w.
{11430}{11477}Ale widzia�am ju�,|jak go rozpakowujesz. I wiesz co?
{11478}{11504}Spodoba ci si�.
{11517}{11580}Za�o�ysz j� dzi� wiecz�r.|Spotykamy si� u nas.
{11627}{11653}Daj spok�j.|Prosz�?
{11670}{11704}B�dzie �wietna zabawa.
{11784}{11812}W porz�dku.
{11831}{11875}Super.|Widzimy si� o 19:00.
{11947}{11965}Jasper.
{11978}{12040}Kontrola nastroju jest nie fair.
{12051}{12074}Przepraszam.
{12092}{12164}Wszystkiego... Niewa�ne.
{12232}{12273}Wampirom nie mo�na ufa�.
{12297}{12320}Zaufaj mi.
{12336}{12384}{y:i}Kochanko moja! Moja �ono!
{12405}{12461}{y:i}�mier�, co wyssa�a mi�d twojego tchnienia,
{12462}{12523}{y:i}Wdzi�k�w twych zatrze� nie zdo�a�a jeszcze.
{12545}{12593}{y:i}Nie jeste� jeszcze zwyci�on�: karmin,
{12626}{12729}{y:i}Ten sztandar wdzi�k�w, nie przesta� powiewa�|{y:i}Na twoich licach i bladej swej flagi
{12739}{12800}{y:i}Zniszczenie na nich jeszcze nie zatkn�o.
{12809}{12864}{y:i}Nie cierpi� obchodzi� urodzin.
{12874}{12941}{y:i}S� wi�ksze tragedie.|{y:i}Sp�jrz na Romea.
{12947}{13023}{y:i}Przez g�upot� u�mierci� swoj� ukochan�.
{13062}{13088}{y:i}Tak.
{13098}{13141}Ale jednego mu zazdroszcz�.
{13200}{13229}Julia jest idealna.
{13247}{13301}Je�li lubi si� tak oczywiste pi�kno.
{13405}{13478}Nie dziewczyny, samob�jstwa.
{13570}{13636}Jest to praktycznie niemo�liwe dla...
{13661}{13727}niekt�rych.
{13784}{13952}Ludziom wystarczy odrobina trucizny,|sztylet wbity w serce.
{13993}{14038}Maj� tyle r�nych mo�liwo�ci.
{14134}{14167}Czemu w og�le o tym m�wisz?
{14213}{14263}Poniewa� raz si� nad tym zastanawia�em.
{14319}{14384}{y:i}Nie mia�em pewno�ci czy znajd� ci� w por�.
{14387}{14457}Musia�em obmy�li� jaki� plan.
{14494}{14525}Co to by� za plan?
{14550}{14627}Zamierza�em pojecha� do W�och,|sprowokowa� Volturi.
{14638}{14653}Kogo?
{14676}{14695}Volturi...
{14706}{14787}{y:i}Kto zechcia�by powt�rzy� kilka ostatnich wers�w|{y:i}jambicznego pentametru,
{14788}{14831}{y:i}by pokaza�, �e uwa�a�?
{14848}{14876}Mo�e pan Cullen?
{14952}{14983}Tak, panie Berty.
{15064}{15151}"Tu sobie sta�� za�o�� siedzib�,
{15202}{15242}Gdy z tego cia�a znu�onego �wiatem
{15243}{15327}Otrz�sn� jarzmo gwiazd zawistnych. Oczy,
{15330}{15391}Spojrzyjcie po raz ostatni! ramiona,
{15391}{15439}Po raz ostatni zegnijcie si� w u�cisk!
{15455}{15512}A wy, podwoje tchu, zapiecz�tujcie
{15513}{15597}Poca�owaniem akt sojuszu z �mierci�
{15598}{15654}Na wieczne czasy maj�cy si� zawrze�!"
{15699}{15734}Wracamy do filmu.
{15926}{16004}Volturi to bardzo stary|i bardzo pot�ny r�d.
{16022}{16086}S� czym� na wz�r rodziny kr�lewskiej.
{16122}{16158}Czy to... Carlisle?
{16159}{16173}Tak.
{16204}{16250}�y� z nimi przez kilka dekad.
{16258}{16316}Opisa� ich jako istoty bardzo wytworne,
{16318}{16381}oczywi�cie nie maj�ce poszanowania|dla ludzkiego �ycia,
{16391}{16476}ale przynajmniej szanuj�ce nauk� i sztuk�...
{16513}{16609}{y:i}oraz prawo, przede wszystkim prawo.
{16695}{16747}{y:i}To wampiry maj� w�asny system prawny?
{16774}{16805}{y:i}Niewielki.
{16838}{16909}{y:i}Ale jednego prawa skrupulatnie przestrzegaj�.
{16964}{16998}{y:i}Jakie to prawo?
{17030}{17097}{y:i}Utrzyma� istnienie naszego gatunku|{y:i}w tajemnicy.
{17112}{17179}{y:i}Nie robimy z siebie widowiska,
{17229}{17302}{y:i}zabijaj�c nie zwracamy na siebie uwagi,
{17388}{17431}{y:i}chyba �e chcemy zgin��.
{17789}{17831}Przesta� ju� o tym m�wi�.
{17839}{17882}Nie chc� nawet my�le� o tym,
{17906}{17949}�e kto� m�g�by ci� skrzywdzi�.
{17993}{18108}Bello, jedyn� osob�,|kt�ra mo�e mnie skrzywdzi�, jeste� ty.
{18148}{18206}Niczego innego nie musz� si� obawia�.
{18209}{18241}To nieprawda.
{18293}{18311}{y:i}Victoria.
{18318}{18368}Pewnego dnia po mnie przyjdzie.
{18382}{18433}Alice przejrzy jej zamiary i...
{18469}{18495}b�dziemy gotowi.
{18496}{18536}B�d� w stanie ci� chroni�,
{18564}{18602}je�li mnie przemienisz.
{18624}{18698}Bello, ale� ty ju� mnie chronisz.
{18727}{18858}Jeste� dla mnie jedynym powodem,|by pozosta� przy �yciu...
{18872}{18926}o ile w moim przypadku|mo�na m�wi� o �yciu.
{18972}{19026}Ale to moim zadaniem jest ci� chroni�...
{19119}{19198}przed ka�dym, poza moj� siostr�.
{19200}{19274}Ju� pora.|Pora, pora, pora.
{19529}{19565}Przepraszamy za to wszystko.
{19567}{19605}Pr�bowali�my trzyma� Alice na wodzy.
{19606}{19685}Jakby to w og�le by�o mo�liwe.|Wszystkiego najlepszego.
{19687}{19700}Dzi�ki.
{19771}{19841}Znalaz�am go w twojej torbie.|Nie masz nic przeciwko?
{19860}{19914}Umawiasz si� ze starsz� kobiet�.|Nie�le.
{19966}{19984}No co?
{19994}{20024}Ty pierwsza, Rosalie.
{20093}{20115}To naszyjnik.
{20131}{20168}Alice go wybra�a.
{20173}{20192}Dzi�kuj�.
{20268}{20311}Oka�cie troch� mi�o�ci.
{20401}{20441}Ten jest od Emmetta.
{20506}{20564}Ju� zamontowa�em w twoim samochodzie.
{20565}{20618}W ko�cu jakie� solidne g�o�niki|do tej kupy...
{20619}{20665}Zostaw samoch�d w spokoju.
{20692}{20734}Otw�rz prezent od Carlisle'a.
{20774}{20819}To co�, co rozpromieni ci dzie�.
{20835}{20883}Ostatnio wygl�dasz do�� blado.
{21093}{21137}Skaleczy�am si� papierem.
{21722}{21747}Jaz, Jaz...
{21767}{21810}Ju� dobrze.|To tylko odrobina...
{21853}{21868}krwi.
{22043}{22085}Zabierzcie st�d Jaspera.
{22225}{22274}Przepraszam, nie mog�...
{22335}{22390}Za�o�� ci szwy w gabinecie.
{22454}{22500}Sprawd�, co z Jasperem.
{22513}{22611}Jest teraz z�y na siebie, i w�tpi�,|by pos�ucha� kogokolwiek poza tob�.
{22638}{22662}Edwardzie.
{22939}{22979}Nie chcia�am tego przyj�cia.
{22999}{23035}To nie twoja wina.
{23070}{23171}Jasper, w por�wnaniu do reszty z nas,|zbyt kr�tko �yje bez ludzkiej krwi.
{23188}{23216}Jak ty to robisz?
{23252}{23304}Bardzo wiele lat praktyki.
{23318}{23431}My�la�e� kiedykolwiek o tym,|by u�atwi� sobie �ycie?
{2345...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin