Nostalgia Anioła.BDRip.RMVB.UP.txt

(38 KB) Pobierz
{52}{417}Pobrano z Polski-Warez.pl
{1349}{1430}Tekst: Shylock
{1431}{1513}korekta: Thorek19
{2017}{2118}Pami�tam bycie bardzo ma��.
{2184}{2291}Ledwo si�ga�am g�ow� nad st�.
{2325}{2406}Sta�a na nim kula �niegowa.
{2410}{2528}Pami�tam, �e w �rodku by� pingwinek.
{2603}{2726}Sta� tam zupe�nie sam|i by�o mi go �al.
{2903}{2999}Nie przejmuj si�.|On ma tam dobrze.
{3003}{3117}Jest zamkni�ty w idealnym �wiecie.
{3211}{3291}NOSTALGIA ANIO�A
{3324}{3402}Widzisz, Suzie?
{3465}{3567}{Y:i}Wygnanie i kr�lestwo|CAMUS
{4154}{4227}{Y:i}Piel�gnacja noworodka
{4231}{4321}Dwana�cie lat p�niej
{4328}{4474}{Y:i}Poradnik Pani Domu/Kuchnia Francuska|/Dom i Ogr�d
{4766}{4920}Pami�tam jak dosta�am na urodziny|aparat fotograficzny.
{4954}{5045}Podoba�o mi si�,|�e fotografia uwiecznia chwil�,
{5049}{5134}zanim ta przeminie.
{5181}{5327}W przysz�o�ci chcia�am|fotografowa� dzik� przyrod�.
{5360}{5387}Przepraszam!
{5391}{5535}Wyobra�a�am sobie, �e jako doros�a|b�d� pod��a�a tropem s�oni i nosoro�c�w.
{5539}{5679}P�ki co zadowala�am si�|tropieniem Grace Tarking.
{6053}{6145}Dziwne, kt�re rzeczy zostaj� w pami�ci.
{6149}{6332}Pami�tam jak pojecha�am z tat� zobaczy�|zapadlisko na farmie Connors�w.
{6437}{6573}I to jak ziemia po�yka�a|przedmioty w ca�o�ci.
{6638}{6712}Pami�tam te� dziewczyn�,|kt�ra tam mieszka�a.
{6716}{6790}Ruth Connors.
{6797}{6896}W szkole m�wili,|�e jest dziwaczna.
{6901}{7033}Ale teraz wiem,|�e widzia�a wi�cej ni� inni.
{7275}{7440}Pami�tam tak�e najstraszniejsze|wydarzenie w naszej rodzinie.
{7633}{7684}Wtedy, gdy m�j m�odszy|brat przesta� oddycha�.
{7688}{7780}Buckley!|Co si� sta�o?
{7785}{7867}Po�kn�� patyczek.
{8231}{8296}Z drogi!
{8318}{8391}Przepraszam!
{9202}{9267}Buckley.
{9451}{9537}Dobrze si� czujesz?
{9581}{9666}Pami�tam jak rodzicom b�yszcza�y oczy.
{9670}{9741}Czuli ulg�.
{9747}{9927}Nie nale�eli�my do pechowc�w,|kt�rych z nag�a spotykaj� nieszcz�cia.
{10123}{10202}W buddyzmie wierz�, �e je�li|kto� uratuje komu� �ycie...
{10206}{10280}Babcia Lynn przepowiedzia�a mi|d�ugie i szcz�liwe �ycie,
{10284}{10358}z racji tego, �e ocali�am brata.
{10362}{10478}Jak zwykle, Babcia Lynn si� myli�a.
{10548}{10621}Nazywam si� Salmon,|to znaczy "�oso�".
{10625}{10678}Na imi� mam Suzie.
{10683}{10757}Mia�am czterna�cie lat,|gdy zosta�am zamordowana.
{10761}{10850}6 grudnia, 1973 roku.
{10997}{11074}W tamtych czasach na kartonach z mlekiem|nie drukowano zdj�� zaginionych os�b.
{11078}{11186}Nie by�o program�w typu|"Ktokolwiek widzia�?"
{11190}{11344}Wtedy ludzie nie s�dzili,|�e takie historie s� mo�liwe.
{11393}{11543}Uwierzcie panie, �e ten str�j|wygl�da dobrze w ka�dym rozmiarze.
{11547}{11607}Wolniej, kole�ko!|Buckley!
{11612}{11685}Tato!|Patrz!
{12336}{12363}Kto to taki?
{12368}{12436}Czy lubi ci� tak samo|jak ty jego?
{12441}{12539}On jest w ostatniej klasie.
{12543}{12587}Nie wie, �e istniej�.
{12591}{12649}S�odki jest.
{12653}{12736}Przesta�, babciu.
{12771}{12911}Jeste� bezpieczna,|poszed� do sklepu muzycznego.
{12936}{12983}Nie by�am bezpieczna.
{12987}{13057}�ledzi� mnie facet z s�siedztwa.
{13061}{13168}Gdybym nie by�a tak rozkojarzona,|co� by mnie tkn�o.
{13173}{13276}Przewa�nie wyczuwam takie rzeczy.
{13280}{13400}Ale by�am zbyt zaj�ta|d�ugimi rz�sami Raya Singha.
{13404}{13485}Policzy�am je wszystkie w czytelni,
{13490}{13581}gdy siedzia� pochylony|nad "Abelardem i Heloiz�",
{13585}{13706}najtragiczniejszym romansem w historii.
{13758}{13847}Ca�owali�cie si� ju�?
{13895}{13941}Czemu nie?|Ty lubisz jego, a on ciebie.
{13945}{14030}Nic nie stoi na przeszkodzie.
{14034}{14106}Boj� si�, �e nie umiem.
{14110}{14261}Ja po raz pierwszy ca�owa�am si�|z doros�ym m�czyzn�.
{14281}{14336}Nie wydasz mnie, co?
{14340}{14398}Pewnie, �e nie.
{14402}{14462}- Jak by�o?|- Z ca�owaniem?
{14467}{14556}Wspaniale.|Cudownie. Bosko.
{14560}{14744}D�ugo min�o zanim zrozumia�am,|�e taki poca�unek zdarza si� tylko raz.
{14838}{14899}Suz...
{14918}{15000}baw si�, dziecko.
{15056}{15108}Nie by� to pan O'Dwyer.
{15112}{15203}Cho� przyznam,|�e wygl�da podejrzanie.
{15207}{15314}Ale pan O'Dwyer|nie skrzywdzi�by muchy.
{15318}{15423}C�rka pana O'Dwyera|zmar�a p�tora roku po mnie.
{15427}{15481}Mia�a bia�aczk�.
{15485}{15615}Ale nigdy nie spotka�am|jej w moim Niebie.
{15687}{15749}Sp�jrzcie na mnie!
{15753}{15821}- Mamo!|- Cze��, kochanie!
{15825}{15899}Moim morderc� by� s�siad.
{15903}{15935}- Dzi�kuj�.|- Ostro�nie, skarbie!
{15939}{16103}Zrobi�am mu raz zdj�cie gdy rozmawia�|z moimi rodzicami o hodowli kwiat�w.
{16107}{16197}Musi pan kiedy� wst�pi� do nas na kaw�.
{16202}{16268}Robi�am zdj�cie kwiatom,|ale wszed� mi w kadr.
{16273}{16290}Dzi�ki za kwiatek.
{16294}{16377}Zepsu� mi uj�cie.
{16430}{16468}Zepsu� wiele rzeczy.
{16472}{16539}Co fotografujesz, kochanie?
{16544}{16610}Wszystko.
{17426}{17490}U�miech!
{17617}{17685}Tu jestem!
{17718}{17801}Sp�jrzcie na mnie!
{18402}{18465}BUNKIER
{19026}{19109}Dobra, zaczynamy.
{20167}{20238}Clarissa si� w tobie zabuja�a.
{20242}{20290}Kt�ra to Clarissa?
{20294}{20407}No wiesz, blond w�osy,|oczy ca�e na niebiesko.
{20411}{20465}Jej ojciec ma restauracj�.
{20469}{20608}- Ta wysoka?|- Nie jest wysoka, tylko chodzi na koturnach.
{20612}{20656}Ona nie wie, �e jeste� ksi�gowym.
{20660}{20695}Rozumiem, �e to by�by blama�.
{20699}{20804}Ani tego, �e robisz ��dki w butelkach.
{20808}{20892}Czy mama wiedzia�a,|zanim za ciebie wysz�a?
{20896}{20944}O twojej obsesji?
{20948}{20993}Dobrze jest mie� jakie� hobby.
{20997}{21044}Mo�na si� czego� nauczy�.
{21048}{21116}Czego na przyk�ad?
{21120}{21184}�e jak si� co� zacznie,|to trzeba sko�czy�.
{21188}{21244}Nie mo�na przesta�,|p�ki nie b�dzie dobrze.
{21248}{21333}Jak nie, to zaczynasz od pocz�tku.
{21337}{21392}Tak d�ugo jak b�dzie trzeba.
{21396}{21463}To zupe�nie normalne.
{21467}{21543}Nauczy� mnie tego dziadek,|a ja ucz� ciebie.
{21548}{21627}Tworzymy co� wyj�tkowego.
{21631}{21675}Wiem.
{21679}{21745}Jeste� moim pierwszym oficerem.
{21749}{21785}Kiedy� wszystko to b�dzie twoje.
{21789}{21873}Jack! Suzie!|Kolacja!
{21877}{21911}Zaczekaj.
{21916}{21979}Gotowa?
{21993}{22069}Trzymaj prosto.
{22073}{22184}Dobrze, marynarzu, postaw �agle.
{22317}{22401}Czy to nie pi�kne?
{22468}{22530}Chod�.
{23110}{23190}Ale� tu ba�agan.
{23262}{23318}Musisz tu dzi� posprz�ta�.
{23322}{23344}Dobrze.
{23348}{23447}Musimy wywo�a� te zdj�cia.
{23519}{23586}Zu�y�a� wszystkie rolki?
{23590}{23695}Masz poj�cie ile to kosztuje?
{23728}{23801}Nie ma mowy.
{23811}{23844}Wykluczone.
{23848}{23939}Wielkie dzi�ki za zrujnowanie mi kariery.
{23943}{23963}Nie przesadzaj.
{23967}{23995}O co chodzi?
{23999}{24066}Wypstryka�a wszystkie klisze.
{24070}{24118}- Wszystkie?|- Co do jednej.
{24122}{24211}- Suzie!|- W tej rodzinie nie mo�na by� tw�rczym.
{24215}{24335}Mo�emy zap�aci� za jedn� miesi�cznie.
{24345}{24415}Jedn� rolk� na miesi�c?
{24419}{24544}Zanim ujrz� swoje zdj�cia b�d� ju� siwa.
{24551}{24624}Mamy 24 filmy do wywo�ania?
{24628}{24679}Po 2,99 za wywo�anie jednego.
{24683}{24772}Razem 71,76 dolar�w.|Nie jeste�my sk�pi.
{24776}{24858}- O, kochanie.|- A mo�e jeste�my?
{24862}{24913}Za to ci� kocham.
{24918}{25011}Prosz�, nie przy ludziach.
{25016}{25099}Jak sobie �yczysz.
{25126}{25151}Zjadaj pr�dko.
{25155}{25220}Betoniarka nie ma koguta, g�upku.
{25224}{25314}Nie m�w tak do brata.
{25320}{25395}Nie chlap cementem, prosz�.
{25399}{25485}To nie cement, tylko owsianka.
{25489}{25533}Pospieszcie si�.
{25537}{25629}- Pa, tato.|- Pa, Suzie.
{25774}{25817}Co to ma by�?
{25822}{25905}Twoja nowa czapka.
{25941}{25991}My�la�am, �e nie robisz ju� na drutach.
{25995}{26048}Robi�.
{26052}{26142}Tobie te� mam zrobi�?
{26190}{26269}Masz r�kawiczki?|To zak�adaj.
{26273}{26366}Suzie, czapka na g�ow�!
{26387}{26469}Holiday, do domu!
{26515}{26546}Do twarzy ci, Suz!
{26551}{26645}- Zamknij si�.|- Naprawd�.
{26668}{26756}To �wiczenie pokory.
{26851}{26952}- My�lisz, �e patrzy?|- Mo�e?
{27385}{27438}"Otello"?|Co to ma by�?
{27442}{27533}- Brzmi jak nazwa drops�w.|- G�upek z g�b� pomalowan� na czarno.
{27537}{27624}Ten z imieniem zamiast nazwiska.
{27629}{27740}- Laurence Olivier.|- Co za palant.
{27745}{27756}Clarisso!
{27760}{27798}Idziemy.
{27802}{27823}Rozmawiam z Suzie.
{27827}{27914}Czekam tu i czekam a� sko�czy si�|wasz g�upi klub. Chc� ju� i��.
{27919}{28008}Ciebie te� mi�o widzie�, Brianie.
{28012}{28070}Idziesz czy nie?
{28074}{28152}Tak.|Pa, Suzie.
{28382}{28452}Hej, Suzie.
{28633}{28668}Cze��, Ray.
{28672}{28742}Jak ci si� podoba� "Maur"?
{28746}{28804}Kto?
{28818}{28885}"Otello".
{29000}{29071}By� wspania�y.
{29075}{29165}Naprawd� niesamowity.
{29216}{29278}Lubi� t� sztuk�.
{29282}{29396}To kolejna rzecz,|kt�ra nas ��czy.
{29402}{29492}Co jeszcze nas ��czy?
{29569}{29638}Nie wiesz?
{29814}{29879}Cholera!
{29899}{29994}- Nie trzeba.|- Pomog� ci.
{30062}{30161}Suzie, co robisz w sobot�?
{30539}{30643}Naprawd� pochodzisz z Anglii?
{30648}{30706}Tak.
{30952}{31054}Jeste� pi�kna, Suzie Salmon.
{31338}{31390}To oburzaj�ce!
{31394}{31432}S�yszysz mnie?
{31437}{31492}Ten model anatomiczny nie ma piersi.
{31496}{31574}Nie ma te� oczu i ust,|a mieli�my rysowa� twarze.
{31578}{31704}Twoje zb�dne wstawki anatomiczne|wyprowadzi�y z r�wnowagi Ellisa.
{31708}{31752}- Wyrwa� mi m�j rysunek.|- W�a�nie!
{31756}{31877}A teraz po szkole fruwaj�|rysunki z go�� bab�.
{31881}{31935}Nie r�bcie zbiegowiska.
{31939}{31984}Czy mog� dosta� m�j rysunek?
{31988}{32064}Co to, to nie.
{32099}{32196}S�ysza�e�, Singh!?|Sio st�d.
{32200}{32266}Spotkajmy si� w centrum handlowym|w sobot� o 10.
{32270}{32362}- Gdzie?|- Przy altance.
{33560}{33647}- Dzie� dobry!|- Tata!
{34042}{34103}- Jak ci min�� dzie�?|- Dobrze, Buckley, umyj r�czki.
{34107}{34168}- Potem si� pobawimy.|- Suzie nie wr�ci�a z tob�?
{34172}{34227}Sp�nia si�.
{34231}{34310}Lindsay, gdzie si� podziewa|twoja siostra?
{34315}{34393}Mia�...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin