Lackey_Mercedes_Dixon_Larry_-_Trylogia_wojen_magow_3_-_Srebrzysty_Gryf.txt

(515 KB) Pobierz
  MERCEDES LACKEY
  LARRY DIXON
  Srebrzysty Gryf
  T�umaczy�a Joanna Wo�y�ska
  
  �Dusty'emu� Rhoadesowi, Mike'owi Hackettowi, Scottowi
  Rodgersowi i wszystkim innym, kt�rzy wiedz�, �e Infobahn
  jest narz�dziem, nie religi�
  
  ROZDZIA� PIERWSZY
  
  Wolno��!
  Tadrith Skandrakae rozpostar� swe wielkie szare skrzyd�a, napinaj�c mi�nie a� do granic mo�liwo�ci, aby w pe�ni wykorzysta� ciep�y pr�d powietrza. Nareszcie wolno��! My�la�em, �e nigdy si� nie wyrw� z tego zebrania sekcji. Odbi� lekko w lewo, przechylaj�c si� dla r�wnowagi. Wiem, �e ten stary kruk nie spuszcza� mnie z oka nie z powodu mej aparycji czy wdzi�ku! Przysi�gam, Aubri chyba czerpie przyjemno�� z trzymania przy sobie ludzi, kt�rzy wszystko by dali, by by� gdzie indziej. Przymkn�� oczy, chroni�c si� przed blaskiem s�onecznym na wodzie. By� �wiadomy dw�ch si�, jednej wyimaginowanej i jednej rzeczywistej: ciep�ego dotyku s�o�ca na plecach i silnego pr�du wznosz�cego pod jego brzuchem. Zreszt� mo�e by�y trzy si�y albo i cztery; ciep�e powietrze w dole, w g�rze gor�ce s�o�ce i podobne pragnienie ucieczki przed nud� kolejnego zebrania sekcji oraz ch�� zmierzania ku czemu� podniecaj�cemu.
  Pr�d wznosz�cy pachnia� sol� i wodorostami; przyni�s� oczekiwan� ulg� dla skrzyde� walcz�cych z wiatrem. Po jego lewej stronie olbrzymie Morze Zachodnie l�ni�o zieleni� i b��kitem, horyzont by� ostr� lini�, gdzie spotyka� si� turkus nieba ze szmaragdem wody. Po prawej wida� by�o Bia�y Gryf, miasto wybudowane na klifie, od kt�rego bia�ych koronkowych budynk�w, przeci�tych gdzieniegdzie ogrodami, winnicami i wodospadami odbija�y si� promienie s�oneczne. Jak zaplanowano w poprzednim pokoleniu, miasto zbudowano na kszta�t gryfa ze skrzyd�ami dumnie rozpostartymi na poros�ym mchem kamieniu klifu. W dzie� l�ni�o; w nocy ja�nia�o, roz�wietlone �wiecami, latarniami i lampami magicznymi. Tadrith kocha� je; dumne, obiecuj�ce, wabi�ce miasto, dom dla tysi�cy.
  Pod nim oliwkowe wody zatoki bieg�y spokojnie ku podn�om klifu i bulgota�y wok� pali przystani zwie�czone delikatn� koronk� piany. Wszystkie keje by�y puste, je�li nie liczy� przycumowanych ��deczek, bo flota rybacka Bia�ego Gryfa wr�ci z po�owu dopiero o zmierzchu. Tadrith s�u�y� we flocie podczas swego pierwszego roku w�r�d Srebrzystych Gryf�w; m�ode gryfy by�y powietrznymi zwiadowcami, rozgl�daj�cymi si� za stadami ryb, a pod koniec dnia ci�gn�y sieci z po�owem.
  Sieci u�ywano tylko wtedy, kiedy wyci�gano ryby na brzeg. Na pocz�tku pobytu pos�ugiwano si� sieciami i wi�cierzami, ale wkr�tce zaniechano tego. Haighlei, ich sprzymierze�cy, byli przera�eni spustoszeniem, jakiego dokonali rybacy, �api�c w swe sieci morskie zwierz�ta nie nadaj�ce si� do spo�ycia i niszcz�c je przy okazji �apania ryb. Mieli racj�, wypominaj�c Kaled'a'in, �e skoro nie pozwalali na takie marnotrawstwo na polowaniach, dlaczego mieliby przymyka� na nie oko podczas po�ow�w? W ko�cu rybo��wstwo by�o po prostu jedn� z odmian polowania; nie zabija�e� zwierz�t, kt�rych nie potrzebowa�e� albo kt�re ci nie zagra�a�y w lesie, wi�c dlaczego post�powa� tak na morzu? Teraz flota u�ywa�a tylko w�dzisk, kt�re pozwala�y na wypuszczanie ryb zbyt m�odych lub niejadalnych. Proces by� d�ugi i �mudny, ale nie zwa�ali na to, maj�c pewno��, �e zapewniaj� �ywno�� nast�pnemu pokoleniu i dziesi�ciu po nim.
  Dziesi�� nast�pnych pokole�. Zawsze o to si� martwi�, o nast�pne pokolenia. Planuj i pracuj dla dobra dziesi�ciu pokole�, mawia Bursztynowy �uraw. Nawet je�li z nas zostanie tylko sk�ra i ko�ci!
  Takie my�li przychodzi�y od czasu do czasu do g�owy ka�dego mieszka�ca Bia�ego Gryfa. Tych m�odszych, jak on, nawiedza�y co najmniej raz na godzin�; kiedy ci�ko pracowali, zjawia�y si� co kilka minut. W ko�cu naturalne by�o, �e s�oneczny dzie� i pokusy, kt�re ze sob� ni�s�, bardziej zaprz�tn� uwag� m�odego m�skiego gryfa ni� loty patrolowe czy trzymanie stra�y ze starszym gryfem, nawet tak przemi�ym jak Aubri.
  S� miejsca, kt�re musz� odwiedzi�, rzeczy, kt�re musz� zrobi�. Jestem tego niemal pewien.
  Platforma do l�dowania, kt�r� wybra� Tadrith, by�a zaj�ta, co zreszt� wp�yn�o na jego wyb�r. Nie �eby by� pr�ny, sk�d�e znowu! No, nie za bardzo. Ale na platformie by�y trzy wyj�tkowo pi�kne m�ode gryfice, wystawiaj�ce skrzyd�a do s�o�ca, czekaj�ce w towarzystwie swych matek, aby zupe�nym przypadkiem jaki� m�ody kawaler okaza� troch� zainteresowania. Oczywi�cie, zna� wszystkie trzy: Dharra by�a starsza od niego o rok i zajmowa�a si� magi�. Kylleen by�a rok m�odsza i nadal s�u�y�a we flocie, a Jerrinni te� nale�a�a do Srebrzystych. Ona i jej partner byli ju� wysy�ani do zada� samodzielnych i w�a�nie jej najbardziej chcia� zaimponowa�. By�a jak on podobna do jastrz�bia i zdecydowanie najatrakcyjniejsza z ca�ej tr�jki. Ale nie tylko dlatego si� ni� interesowa�: nale�a�a do Srebrzystych starszych od niego stopniem i jej rozmowy z dow�dztwem mog�y pchn�� go w stron� d�ugo oczekiwanego awansu do zada� samodzielnych.
  Nosz� odznak�, ale nie pozwolili mi jeszcze wzi�� na siebie odpowiedzialno�ci z ni� zwi�zanej. Nie musia� przygl�da� si� piersi, aby zobaczy� odznak� miniaturowego gryfa.
  Srebrzyste Gryfy, nazwane tak z powodu odznak w�a�nie, s�u�y�y w si�ach wojskowych i policyjnych, przejmuj�c obowi�zki dawnych wojownik�w, stra�nik�w, zwiadowc�w i policjant�w. Poza tym gryfy ze Srebrzystych, zw�aszcza te m�ode, kt�re jeszcze nie sko�czy�y szkolenia, odsy�ano do r�nych innych zada�.
  A m�wi�c bez ogr�dek, prze�o�eni nakazywali im bra� udzia� w tych jak�e u�ytecznych zadaniach. Na przyk�ad ci�gni�ciu sieci pe�nych ryb, przenoszeniu �adunk�w, zaopatrzeniu, donoszeniu mi�sa i owoc�w z p�l na szczycie klifu, �eby wymieni� tylko niekt�re.
  Albo siedzeniu na nudnych zebraniach.
  Mam setk� spraw do bezzw�ocznego za�atwienia. Albo jakby powiedzia� ojciec, miejsca do odwiedzenia, role do zagrania. Dla niego to �art, ale ja tym �yj� bardziej ni� on kiedykolwiek, nawet po wszystkich jego przygodach, misjach i rolach. Nawet bardziej, ni� podczas Ceremonii Za�mienia.
  Po�o�y� si� na boku i podda� si� kolejnemu pr�dowi, kt�ry zani�s� go dok�adnie tam, gdzie chcia� si� znale��.
  My�l o ojcu jak zwykle spowodowa�a, �e si� wzdrygn��. Nie, �eby Skandranon by� z�ym ojcem - o, nie! By� wspania�ym nauczycielem, doradc� i przyjacielem. By� dobrym ojcem, ale trudno by� synem takiego ojca. Pr�by dor�wnania wizerunkowi Czarnego Gryfa by�y... trudne i irytuj�ce. Mo�e jest �yw� legend�, ale bycie jego synem to piek�o na ziemi.
  Ale platforma i atrakcyjne gryfice pojawi�y si� tu� przed nim i Tadrith poczu� dreszczyk satysfakcji. By� dumny ze swych aerobacji, a szczeg�lnie z samokontroli. Jego matk�, Zhaneel, podziwiano najbardziej ze wszystkich gryf�w za finezyjny lot, a on studiowa� jej technik� znacznie g��biej, ni� wyczyny swego ojca. Chocia� raz Skandranon Wielki nie potrafi zrobi� czego� tak dobrze jak ja...
  Tadrith zatrzyma� si� nad platform� i wzbi� si� nieco, prezentuj�c swe wdzi�ki, a potem opad�, sk�adaj�c skrzyd�a i stan�� najpierw na jednej, potem na dw�ch, a w ko�cu na wszystkich czterech�apach; najg�o�niejszym d�wi�kiem podczas ca�ej operacji by�o skrzypienie platformy uginaj�cej si� lekko pod jego ci�arem. Wszystkie gryfice westchn�y z zachwytu, pozostaj�c pod wra�eniem takiego pokazu kontroli i zr�czno�ci, a Kylleen zagrucha�a g�o�no i pos�a�a mu u�miech.
  Tak! Zadzia�a�o tak, jak chcia�em. Tadrith stan�� jak kamienna rze�ba, wyprostowa� si�, sk�adaj�c ciasno skrzyd�a i strasz�c grzebie�, tarmoszony przez wietrzyk. Doskonale. Zobacz�, z jakiej gliny mnie ulepiono. Ojciec nigdy tak nie lata�! Run��by w d� i zwali� je wszystkie z n�g �opotem skrzyde�. Ja mam finezyjny styl!
  Z pe�nego rozmarzenia zachwytu nad samym sob� wyrwa�a Tadritha jedna z matek, m�wi�c do drugiej:
  - Widzia�a�? Naprawd�, z takim stylem latania jest wypisz, wymaluj jak jego ojciec.
  Za�amany Tadrith opu�ci� g�ow� i zszed� z platformy.
  Jestem bez szans.
  Przynajmniej gryfice zdawa�y si� nie zauwa�a�, jaki efekt wywar�a na nim ta wypowiedziana mimochodem uwaga. Nadal rzuca�y mu zach�caj�ce i pe�ne podziwu spojrzenia, kiedy odchodzi� tak wolno i wdzi�cznie, jak tylko m�g� w podobnych okoliczno�ciach.
  Platforma zwisa�a nad zatok� i wychodzi�a na jedn� z ulic otoczonych balustrad�, biegn�cych wzd�u� kraw�dzi tarasu. Kaled'a'in, kt�rzy stanowili wi�kszo�� populacji Bia�ego Gryfa, byli przyzwyczajeni do zieleni i nawet w mie�cie ca�kowicie wykutym z kamienia zdo�ali posadzi� ro�liny. W balustrad� wbudowano kamienne donice wype�nione ziemi� przynoszon� w woreczkach z p�l na g�rze; w donicach posadzono dzikie wino, kt�re zwiesza�o si� teraz a� do kolejnego tarasu. W innych pojemnikach ros�y drzewka lub krzewy, otoczone kwitn�cymi zio�ami. Woda sp�ywaj�ca po zboczu wystarcza�a, aby tu i �wdzie stworzy� ma�y wodospad, sp�ywaj�cy malowniczo z tarasu na taras i znikaj�cy w morzu. Ro�liny rozmieszczono tak, aby tworzy�y wz�r pi�r, dodaj�c czystej bieli kamiennego miasta troch� struktury. Cz�ci� filozofii Bia�ego Gryfa, gdy planowano miasto, by�o �dumne odrodzenie�. Przyw�dcy ludu - w tym Skandranon - u�yli sztuki i stylu uchod�c�w, aby podkre�li� dum� zjednoczenia. Zwyk�e pude�ko by�o dobre; intarsjowane pude�ko by�o lepsze. To rozbudzanie poczucia w�asnej godno�ci, kierowane przez kestra'chern, pozwala�o ludziom czu� si� nie jak pokonani uciekinierzy, ale jak dumni budowniczowie.
  Filozofia by�a prosta. Je�li co� mog�o by� pi�kne: czy to ulica, drzwi czy ogr�d - by�o pi�kne.
  Domy wykuto w skale klifu tu� przy ulicy; niekt�re si�ga�y na dwadzie�cia czy trzydzie�ci d�ugo�ci gryfa w g��b. Wielko�� domu czy gryfiego gniazda ograniczona by�a jedynie zapa�em cz�onk�w rodziny do kopania (albo ch�ci� zap�acenia komu� za kopanie) i �ycia w pokojach bez okien za g��wnymi pomieszczeniami. Gryfy uwa�a�y takie miejsca za denerwuj�ce i ograniczaj�ce, wi�c ogranicza�y kopanie do dw�ch pokoj�w, ale hertasi i kyree oraz niekt�rym ludzi...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin