Didache.pdf

(105 KB) Pobierz
http://apologetyka.katolik.net.pl/odnowa-kosciola/z-historii-ch
DIDACHE - NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW
Strona 1 z 9
DIDACHE - NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW
Wpisany przez -
środa, 27 października 2004 21:10
Nauka Pana, którą dwunastu Apostołów przekazało narodom 1
"Pierwsi Świadkowie" - red. W. Zega w tłum. A. Świderkówna; przyp. ks. M. Starowieyski;
wydawnictwo M ; wyd. II; (s. 33-44)
Dwie drogi
I.
1. Dwie są drogi, jedna droga Ŝycia, a druga śmierci 2 - i wielka jest róŜnica między nimi. 2. Oto
droga Ŝycia: Przede wszystkim będziesz miłował Boga, który cię stworzył 3 , następnie zaś bliźniego
twego jak siebie samego 4 , a czego nie chcesz, by ktoś ci robił, tego wszystkiego i ty takŜe nie rób
drugiemu 5 . 3. A oto czego uczą nas te słowa: Błogosławcie tych, którzy was przeklinają i módlcie
się za waszych nieprzyjaciół, pośćcie za wszystkich przesladowców 6 . JakaŜ to zasługa, jeśli
miłujecie tych, którzy was miłują? CzyŜ i poganie tego nie czynią? 7 Wy natomiast miłujcie tych,
którzy was nienawidzą 8 , a nie będziecie mieć nieprzyjaciół. 4. Powstrzymuj się od umysłowych 9
i cielesnych poŜądań. Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi 10 , a będziesz
doskonały. Zmusza cię kto, Ŝeby iść z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa tysiące 11 . Zabiera ci ktoś
twoją szatę, daj mu i płaszcz 12 . Bierze ci ktoś coś twojego, nie Ŝądaj zwrotu 13 , bo Ŝądać go nie
moŜesz. 5. Daj kaŜdemu, kto cię prosi i zwrotu się nie domagaj 14 , poniewaŜ Ojciec chce, Ŝebyśmy
z wszystkimi dzielili się naszymi własnymi darami.. Szczęśliwy ten, kto daje według przykazania,
gdyŜ nic mu nie moŜna zarzucić. Biada temu, kto bierze! 15 Jeśli bowiem bierze dlatego,
Ŝe potrzebuje, nic mu nie moŜna zarzucić; jeśli jednak nie potrzebuje, zda sprawę z tego, dlaczego
wziął i po co. Wsadzony do ciemnicy, odpowie za wszystkie swoje czyny i nie wyjdzie stamtąd, aŜ
ostatni grosz zwróci 16 . 6. Powiedziano jednak jeszcze na ten temat: "Niech twoja jałmuŜna
przesiąknie potem rąk twoich, aŜ będziesz wiedział, komu dajesz" 17 .
II.
1. A oto dalsze zalecenia nauki: 2. Nie zabijaj 18 , nie cudzołóŜ 19 , nie uwodź młodych chłopców, nie
uprawiaj rozpusty, nie kradnij 20 , nie zajmuj się magią ani czarami 21 , nie zabijaj dzieci przez
poronienie ani nie przyprawiaj ich o śmierć juŜ po urodzeniu 22 , nie poŜądaj własności twego
bliźniego 23 . 3. Nie przysięgaj fałszywie 24 , nie składaj fałszywego świadectwa 25 , nie złorzecz 26 , nie
pamiętaj uraz 27 . 4. Nie bądź nieszczery w myślach ani w słowie 28 , gdyŜ nieszczerość jest pułapką
śmierci 29 . 5. Niech twe słowa nie będą ani kłamliwe, ani próŜne, lecz odpowiadające czynom. 6.
Nie bądź chciwy ani zachłanny, ani obłudny, ani niegodziwy, ani zarozumiały. Nie snuj złych
zamysłów przeciw bliźniemu twemu. 7. Nie miej w nienawiści Ŝadnego człowieka, lecz jednych
napominaj, módl się za nich, a innych jeszcze kochaj ponad własne Ŝycie.
III.
1. Dziecko moje 30 , stroń od wszystkiego, co złe i wszystkiego, co do zła jest podobne. 2. Nie unoś
się gniewem, bo gniew prowadzi do mordu. Nie bądź zazdrosny, ani kłótliwy, ani popędliwy, gdyŜ
z tego wszystkiego dochodzi do zabójstw. 3. dziecko moje, nie poddawaj się namiętnościom,
http://apologetyka.katolik.net.pl/odnowa-kosciola/z-historii-chrzecijastwa/patrystyka/...
2009-10-15
314086927.002.png
DIDACHE - NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW
Strona 2 z 9
namiętność bowiem wiedzie do rozpusty. Unikaj słów nieprzyzwoitych i spojrzeń bezwstydnych, bo
z tego wszystkiego rodzi się cudzołóstwo. 4. dziecko moje, nie zajmuj się wróŜbami, poniewaŜ
to skłania do bałwochwalstwa, ani zaklęciami, ani astrologią, ani oczyszczeniami 31 , nie patrz na
to ani nie słuchaj takich rzeczy, wszystko to bowiem daje początek bałwochwalstwu. 5. dziecko
moje, nie bądź kłamcą, bo kłamstwo wiedzie do kradzieŜy, nie bądź teŜ chciwy ani goniący
za próŜną sławą, gdyŜ wszystko to staje się przyczyną nieuczciwości. 6. dziecko moje, nie krytykuj,
to bowiem prowadzi do obmowy, nie bądź zbyt pewny siebie ani nieŜyczliwy, poniewaŜ z tego
wszystkiego rodzi się oszczerstwo. 7. Ty natomiast bądź cichy, gdyŜ cisi posiądą w dziedzictwo
ziemię 32 . 8. Bądź cierpliwy, miłosierny, Ŝyczliwy, spokojny, dobry, pomnij zawsze z bojaźnią na
słowa, które słyszałeś 33 . 9. Nie wynoś się i nie pozwalaj swej duszy na zuchwalstwo. Niechaj twoja
dusza nie wiąŜe się z pysznymi, lecz przebywa wśród sprawiedliwych i pokornych. 10. Wszystko,
co cię spotyka, przyjmuj jako dobre, wiedząc Ŝe nic się nie dzieje bez Boga.
IV.
1. dziecko moje, o tym, kto głosi ci słowo BoŜe, pamiętaj dniem i nocą i czcij go, jak samego Pana,
bo gdziekolwiek jest głoszone panowanie Jego, tam jest i Pan. 2. szukaj codziennie towarzystwa
świętych, abyś mógł znaleźć oparcie w ich słowach 34 . 3. Nie powoduj rozłamów 35 , lecz staraj się
godzić walczących. Sądź sprawiedliwie i nie miej względu na osoby 36 , gdy trzeba karcić błędy. 4.
Nie trwóŜ się rozwaŜając, czy stanie się tak, czy inaczej. 5. Nie wyciągaj rąk do brania i nie cofaj
ich, gdy sam masz dawać 37 . 6. Jeśli coś masz dzięki pracy rąk twoich, oddaj to na okup twoich
grzechów 38 . 7. Nie wahaj się dawać, a gdy dasz, nie narzekaj, przekonasz się bowiem kiedyś, kto
cię [za wszystko] hojnie wynagrodzi 39 . 8. Nie odwracaj się od potrzebującego 40 , lecz dziel się
wszystkim z bratem twoim, a nie mów, Ŝe jest to twoja własność, jeśli bowiem macie wspólny
udział w nieśmiertelności, tym bardziej powinniście go mieć w dobrach doczesnych 41 . 9. Nie
trzymaj twojej ręki z dala od syna lub córki twojej, lecz juŜ od dzieciństwa ucz ich bojaźni BoŜej 42 .
10. Niewolnikowi twemu lub niewolnicy, pokładającej nadzieję w tym samym Bogu, nie dawaj
nigdy poleceń ze złością, aby nie przestali bać się Boga, który jest nad nimi i nad nami. Nie
przychodzi On powoływać ludzi według zewnętrznych pozorów, lecz przychodzi do tych, którzy
ducha juŜ przygotował. 11. A wy, niewolnicy, bądźcie poddani waszym panom niby wizerunkom
Boga, z szacunkiem i naleŜną bojaźnią 43 . 12. W zgromadzeniu będziesz wyznawał swe błędy 44 i nie
pójdziesz na modlitwę z nieczystym sumieniem. Taka jest droga Ŝycia.
V.
1. A oto droga śmierci: przede wszystkim jest ona zła i pełna przekleństwa: mordy, cudzołóstwa,
poŜądania, rozpusty, kradzieŜe, bałwochwalstwo, magia, czary, rabunki, fałszywe świadectwa 45 ,
obłuda, nieszczerość, przebiegłość, pycha, niegodziwość, zuchwałość, chciwość, bezwstyd
w mowie, zazdrość, bezczelność, duma, chełpliwość, zanik wszelkiej bojaźni 46 . 2. Prześladowcy
ludzi prawych, wrogowie prawdy, miłośnicy kłamstwa, nieświadomi nagrody, jaką otrzyma
sprawiedliwość, nie idą za dobrem ani za sądem sprawiedliwym, czujni nie na dobro, ale na zło.
Obca im jest łagodność i cierpliwość. Kochają marność 47 , gonią za zyskiem, nie mają litości dla
ubogich, obojętnie przechodzą koło udręczonych, nie znają swego Stwórcy. Mordercy dzieci,
niszczą przez poronienie to, co Bóg powołał do Ŝycia 48 . Odtrącający tych, co nie mają, gnębiciele
ciemięŜonych, obrońcy bogaczy, a niesprawiedliwi sędziowie biedaków, są to grzesznicy w złym
zatwardziali. Trzymajcie się, dzieci, z dala od nich wszystkich!
VI.
1. Bacz, by ktoś nie sprowadził cię z drogi tej nauki, gdyŜ taki człowiek uczy cię inaczej niŜ bóg
http://apologetyka.katolik.net.pl/odnowa-kosciola/z-historii-chrzecijastwa/patrystyka/...
2009-10-15
314086927.003.png
DIDACHE - NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW
Strona 3 z 9
tego chce. 2. Jeśli moŜesz w całości nieść jarzmo Pana 49 , będziesz doskonały; jeśli nie moŜesz,
czyń, co moŜesz. 3. Co do poŜywienia, weź na siebie tyle, ile zdołasz, lecz powstrzymuj się
bezwzględnie od ofiar składanych boŜkom 50 , jest to bowiem kult bogów martwych.
Chrzest
VII.
1. Co do chrztu, to udzielajcie go w taki oto sposób: Powtórzywszy najpierw wszystko powyŜsze 51 ,
chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 52 w wodzie Ŝywej. 2. Jeśli nie masz wody Ŝywej,
chrzcij w innej, jeśli nie moŜesz w zimnej, chrzcij w ciepłej. 3. Jeśli brak ci jednej, i drugiej, polej
głowę 53 trzy razy wodą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 4. Przed chrztem powinni pościć
i chrzczony, i udzielający chrztu, a takŜe inni, jeśli mogą. Temu zaś, kto ma być chrzczony, przykaŜ,
by pościł przez dzień lub dwa dni przedtem.
Post i modlitwa
VIII.
1. Nie zachowujcie postu w tym samym czasie, co obłudnicy. Oni bowiem poszczą w poniedziałek
i czwartek, wy natomiast pośćcie w środę i piątek 54 . 2. Ani nie módlcie się jak obłudnicy, lecz jak
polecił Pan w swojej ewangelii 55 , tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Święć się imię twoje,
Przyjdź królestwo twoje,
Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
I odpuść nam nasze winy,
Tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,
Ale zachowaj nas od złego 56 ,
Bo twoja jest moc i chwała na wieki 57 ,
3. Módlcie się w ten sposób trzy razy na dzień 58 .
Eucharystia 59
IX.
1. Co do Eucharystii, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:
2. Najpierw przy kielichu:
Dziękuję Ci, Ojcze Nasz,
Za świętą winorośl daida 60 , sługi Twego 61 ,
Którą objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego.
Tobie chwała na wieki!
http://apologetyka.katolik.net.pl/odnowa-kosciola/z-historii-chrzecijastwa/patrystyka/...
2009-10-15
314086927.004.png
DIDACHE - NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW
Strona 4 z 9
3. Następnie przy łamaniu chleba 62 :
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za Ŝycie i za poznanie,
Które objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego.
Tobie chwała na wieki!
4. Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach,
Został w jedno zebrany,
Tak niech Kościół Twój aŜ po najdalsze krańce ziemi
Zbierze się w jednym królestwie Twoim,
Bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki!
5. Niech nikt nie je ani nie pije z waszej Eucharystii oprócz tych, co zostali ochrzczeni w imię Pana,
gdyŜ to właśnie miał Pan na myśli mówiąc: "Nie dawajcie psom tego, co święte" 63 .
X.
1. A gdy się juŜ nasycicie, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:
2. Dziękuję Ci, Ojcze Święty,
Za święte Imię Twoje,
Które z woli twojej zamieszkało w sercach naszych,
I za poznanie, i za wiarę, i za nieśmiertelność,
Które objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego,
Tobie chwała na wieki!
3. Ty, Panie wszechmogący,
Stworzyłeś wszystko 64 dla Imienia Twego,
Dałeś ludziom pokarm i napój, aby ciesząc się nim, Tobie dziękowali.
Nam zaś dałeś w swej łaskawości duchowy pokarm i napój, i
śycie wieczne przez Jezusa, sługę Twego.
4. Nade wszystko dziękujemy Ci za wielką potęgę Twoją.
Tobie chwała na wieki!
5. Pomnij, Panie, na Kościół Twój, i wybaw go od zła wszelkiego,
I uczyń doskonałym w miłości Twojej.
I zgromadź go z czterech stron świata, uświęcony,
W królestwie Twoim, które przygotowałeś dla niego,
Bo Twoja jest moc i chwała na wieki!
6. Niechaj przyjdzie łaska i przeminie świat! 65
Hosanna Bogu Dawidowemu! 66
Kto święty, niech podejdzie,
Kto nim nie jest, niech czyni pokutę!
Marana tha 67 .
Amen.
7. Prorokom zaś pozwólcie odprawiać dziękczynienie, jak długo zechcą.
śycie wspólne
http://apologetyka.katolik.net.pl/odnowa-kosciola/z-historii-chrzecijastwa/patrystyka/...
2009-10-15
314086927.005.png
DIDACHE - NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW
Strona 5 z 9
XI.
1. Jeśliby ktoś przyszedł i nauczał was wszystkiego tego, co zostało wyŜej powiedziane, przyjmijcie
go. 2. Jeśli jednak ów nauczający zmieni coś i zacznie wykładać inną naukę po to, Ŝeby burzyć, nie
słuchajcie go, jeśli natomiast czynić to będzie po to, Ŝeby pomnaŜać sprawiedliwość i poznanie
Pana, przyjmijcie go jak Pana naszego. 3. W sprawie zaś apostołów i proroków zgodnie
z poleceniem 68 Ewangelii postępujcie w taki oto sposób: 4. KaŜdego apostoła, który do was
przychodzi, przyjmijcie jak samego Pana. 5. Nie zostanie on u was jednak dłuŜej niŜ dzień jeden,
a gdyby zaszła potrzeba, jeszcze i drugi. Jeśli zostanie trzy dni, jest to fałszywy prorok. 6. Gdy ów
apostoł będzie odchodził, dajcie mu tylko chleba na drogę: jeśli zaŜąda pieniędzy, jest to fałszywy
prorok. 7. Nie wystawiajcie na próbę Ŝadnego proroka, który mówi pod natchnieniem Ducha, bo
kaŜdy grzech moŜe być odpuszczony, lecz ten grzech odpuszczony nie będzie 69 . 8. Nie kaŜdy, kto
mówi pod natchnieniem Ducha, jest prorokiem. Jest nim tylko wtedy, gdy Ŝyje na sposób Pana. Tak
więc po sposobie Ŝycia moŜna poznać proroka prawdziwego i fałszywego. 9. KaŜdy prorok, który
pod natchnieniem Ducha kaŜe zastawić stół, nie będzie jadł z niego, inaczej jest to fałszywy prorok.
10. KaŜdy prorok, który naucza prawdy, jeśli nie postępuje tak, jak uczy, jest to fałszywy prorok.
11. KaŜdy jednak prorok wypróbowany, wiarygodny, który chcąc wyrazić tajemnice Kościoła
w świecie postępuje [w sposób niezwykły] 70 , lecz nie uczy innych, Ŝeby czynili to, co on czyni, nie
będzie przez was sądzony. Jego sprawę sam Bóg osądzi. W posobny bowiem sposób postępowali
takŜe dawni prorocy. 12. Kto zaś wam powie pod natchnieniem Ducha: daj mi pieniędzy
albo czegokolwiek innego, nie słuchajcie go. Jeśliby jednak prosił was w sprawie kogoś drugiego,
kto znajduje się w potrzebie, niechaj nikt go nie sądzi!
XII.
1. Przyjmujcie kaŜdego, kto przychodzi w imię Pana 71 . Później wypróbujecie go i poznacie,
potraficie bowiem odróŜnić prawą rękę od lewej. 2. Jeśli przybysz jest tylko przejazdem, pomóŜcie
mu, na ile was stać, a niech nie zostanie u was dłuŜej niŜ dwa lub trzy dni, gdy konieczne. 3. jeśli
zaś chce u was osiąść, a ma jakiś zawód, niech pracuje by się wyŜywić. 4. jeśli natomiast nie ma
Ŝadnego zawodu, zadbajcie rozsądnie o to, by chrześcijanin nie Ŝył pośród was w bezczynności. 5.
Gdyby zaś nie chciał tego czynić, znaczyłoby to, Ŝe kupczy tylko Chrystusem. StrzeŜcie się takich
ludzi!
XIII.
1. KaŜdy prawdziwy prorok, który chciałby u was osiąść, "wart jest swojej strawy" 72 . 2. Podobnie
i prawdziwy nauczyciel takŜe jest wart jak "robotnik swojej strawy". 3. tak więc weźmiesz
pierwociny z całego soku z prasy winnej i z wszelkiego ziarna z klepiska, jak równieŜ z bydła
i z owiec, a dasz je prorokom. Oni bowiem są waszymi arcykapłanami 73 . 4. jeśli zaś nie macie
proroka, dajcie ubogim. 5. Jeśli pieczesz chleb, weź z niego pierwociny i daj według przykazania. 6.
Podobnie kiedy otwierasz dzban wina albo oliwy, weź z niego pierwociny i daj prorokom. 7.
Z twoich pieniędzy, z ubrania i z wszystkiego, co posiadasz, weź pierwociny, jakie byś sam uznał
za stosowne, i daj według przykazania.
XIV.
1. W dniu Pana, w niedzielę 74 , gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie,
a wyznawajcie ponadto wasze grzechy, aby ofiara wasza była czysta. 2. Niechaj nikt, kto ma jakiś
spór ze swoim bratem, dopóki się nie pogodzą, nie bierze udziału w tym zgromadzeniu, aby nie
została skalana wasza ofiara. 3. Oto bowiem słowa Pana: "Na kaŜdym miejscu i w kaŜdym czasie
składać mi będą ofiarę czystą, poniewaŜ jestem królem wielkim, mówi Pan, a imię moje budzi
http://apologetyka.katolik.net.pl/odnowa-kosciola/z-historii-chrzecijastwa/patrystyka/...
2009-10-15
314086927.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin