Barcelo Jose Luis - Czarna Magia w XX wieku.pdf

(4563 KB) Pobierz
301405822 UNPDF
301405822.003.png
Tytuþ oryginaþu:
Magia negra en el siglo XX
Przekþad i opracowanie:
ZOFIA SIEWAK-SOJKA
Opracowanie graficzne:
ANDRZEJ ARCIMOWICZ I KRZYSZTOF TYSZKIEWICZ
Scan By Bug for Torrenty.org
Na okþadce fragment obrazu Claudea Verlinde'a, zamieszczonego
w magazynie nr 34 z listopada 1987 r.
JosĻ Luis Barcel, Editorial Planeta Barcelona, 1976
Wydawnictwo 4 & F, Warszawa 1991
301405822.004.png
,:
301405822.005.png
CZARNA MAGIA W XX WIEKU
PrzeþoŇyþa Zofia Siewak-Sojka
LEKSYKON MAGICZNY
Opracowaþa Zofia Siewak-Sojka
301405822.006.png 301405822.001.png
WPROWADZENIE W ĺWIAT CZARNEJ
MAGII
Choę nauki zwane Ļcisþymi wciĢŇ postħpujĢ naprzd i
czþowiek wspþczesny zgþħbia strukturħ atomw, ge-nw,
komrek mzgowych, opanowujĢc coraz szersze rejony
natury, Ňycie duchowe istoty ludzkiej zawsze byþo, jest i
bħdzie peþne tajemnic i niewiadomych. W tym fascynujĢcym
wewnħtrznym Ļwiecie juŇ w zaraniach zorganizowanego
Ňycia czþowieka, najwaŇniejszĢ rolħ peþniþa magia,
przenoszona z pokolenia na pokolenie wraz z
przemijajĢcymi narodami. Jak bardzo byþa waŇna, wystarczy
sobie przypomnieę, Ňe nie istniaþa taka kultura, ani taka
cywilizacja, ktra by nie posiadaþa wþasnej magii Ï mieli jĢ
Babiloıczycy, Egipcjanie, Celtowie, Persowie, Majowie,
Polinezyjczycy, Indianie Ameryki Pþnocnej i Poþudniowej. I
jakkolwiek by nazywali siħ czþonkowie elity praktykujĢcy
WielkĢ Magiħ Ï czarownicy, szamani, magowie,
czarnoksiħŇnicy czy guĻlarze, zawsze zaznaczaþa ona swojĢ
obecnoĻę na wszystkich kontynentach i pod kaŇdĢ
szerokoĻciĢ geograficznĢ.
Co to jest magia? Sþowniki najczħĻciej podajĢ na-
stħpujĢcĢ definicjħ: áJest to sztuka polegajĢca na stoso-
waniu pewnego systemu praktyk osiĢgajĢcych efekty
5
301405822.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin