KLIMATYZACJA.pdf

(2830 KB) Pobierz
Microsoft Word - KLIMATYZACJA.
KL I IMATYZACJA
221885506.001.png
2
3
SPIS TREŚCI
SPIS SYMBOLI…….....................................................................
5
1.
WSTĘP……………………………...............................................
7
2.
HISTORIA ROZWOJU KLIMATYZACJI...................................
7
8
3.1. PODZIAŁ KLIMATYZACJI…………………………………..... 9
3.2. CELE I ZADANIA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI………. 10
3.3. CHŁODNICTWO A KLIMATYZACJA………………………... 10
4. ZADANIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH…………… 10
4.1. ZADANIA INŻYNIERSKIE KLIMATYZACJI………………... 10
4.2. FUNKCJE KLIMATYZACJI…………………………………… 14
5.
DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJ
-NYCH............................................................................................
14
5.1. KLASYFIKACJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH……. 15
5.2. RODZAJE KLIMATYZATORÓW……………………………... 16
5.3. BUDOWA KLIMATYZATORA TYPU SPIT………………….. 17
6. ZASADA DZIAŁANIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJ-
NYCH……………………………………………………………
19
7.
KOMFORT CIEPLNY- PARAMETRY POWIETRZA
WEWNĘTRZNEGO......................................................................
20
7.1. TEMPERATURA…...................................................................... 21
7.1.1 TEMPERATURA TERMOMETRU SUCHEGO……………….. 22
7.1.2. TEMPERATURA TERMOMETRU MOKREGO……………… 22
7.1.3. TEMPERATURA PUNKTU ROSY…………………………….. 23
7.1.4. CIEPŁO JAWNE I UTAJONE………………………………….. 23
7.2. WILGOTNOŚĆ POWIETRZA………………………………….. 23
7.3. RUCH POWIETRZA…………………………………………… 25
7.4. CZYSTOŚĆ POWIETRZA……………………………………… 27
7.4.1. POWIETRZE CZYSTE I JEGO SKŁAD……………………….. 27
7.4.2. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA…………………………. 28
7.4.3. WSKŹNIKI ZANIECZYSZCZENIA ZAPACHOWEGO
POWIETRZA…………………………………………………….
30
7.4.4. KLASY CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ………………………… 31
7.4.5. OCZYSZCZANIE POWIETRZA……………………………….. 33
8. PODSTAWOWE PRAWA PROCESU KLIMATYZACJI........... 33
8.1. PRAWO BOLE A........................................................................... 33
8.2. PRAWO CHARLESA.................................................................... 34
8.3. RÓWNANIE STANU GAZU........................................................ 35
8.4. PRAWO CIŚNIEŃ CZĄSTKOWYCH DALTONA..................... 35
8.5. WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA.............................. 35
8.6. TĘPERATURA ADIABATYCZNEGO NASYCENIA................ 36
8.7. ZAWARTOŚĆ WILGOCI I WSKAŹNIK WILGOCI.................. 37
8.8. ENTALPIA W PSYCHROMETRII............................................... 39
8.9. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE POWYŻSZYCH PRAW
3. WZAJEMNE POWIĄZANIA KLIMATYZACJI,
WENTYLACJI I CHŁODNICTWA.…………………………….
4
I POJĘĆ………………………………………………………… 39
9. PSYCHOMETRIA PROCESÓW KLIMATYZACJI…………… 41
9.1. WYKRES PSYCHOMETRYCZNY…………………………….. 41
9.2. MIESZANIE POWIETRZA……………………………………... 42
9.3. OGRZEWANIE I CHŁODZENIE POWIETRZA W
WARUNKACH WYMIANY CIEPŁA JAWNEGO…………….
51
9.5.3. WYKRES ENTALPOWY DLA POWIETRZA WILGOTNEGO 52
9.5.4. WYKRES ENTROPOWY DLA POWIETRZA WILGOTNEGO 54
10. DOBÓR WŁAŚCIWEGO SYSTEMU
KLIMATYZACYJNEGO………………………………………
58
10.1. DOBÓR MOCY KLIMATYZATORA………………………….. 58
11. PRZYKŁADOWE ZADANIA…………………………………... 63
12. WNIOSKI....................................................................................... 87
13. BIBLIOGRAFIA............................................................................ 89
44
9.4. OSUSZANIE POWIETRZA…………………………………….. 46
9.5. NAWILŻANIE POWIETRZA………………………………….. 48
9.5.1. ADIABATYCZNE NAWILŻANIE POWIETRZA…………….. 49
9.5.2. ADIABATYCZNE NAWILŻANIE GAZU ZA POMOCĄ
PRZECIWPRĄDU……………………………………………….
5
SPIS SYMBOLI:
c l
- ciepło właściwe cieczy, kJkg -1 K -1 ;
d
- średnica, m;
ds
- entrpopia, W·K -1 ;
E
- skuteczność komory zraszania, %
F
- powierzchnia transportu, m 2 ;
G
- strumień masy powietrza suchego, kgs -1 ;
H
- entalpia, kJkg -1 ;
i
- entropia, kJkg -1 ;
I
- powierzchnia pomieszczenia, m 2 ;
k g
- współczynnik wnikania masy, kgm -3 s -1 ;
Le
- liczba Lewisa,
L p
- ciepło parowania, kJkg -1 ;
m
- masa, kg
M
- średnia masa molowa wody, kg·mol -1
n
- czas użytkowania, lata;
N
- zapotrzebowanie mocy wentylatorów;
p
- ciśnienie gazu, Pa;
p’
- stopa procentowa, %;
r
- ciepło parowania, kJkg -1
R
- stała gazowa, kJkg -1 K -1
t
- temperatura, o C
T
- temperatura, K
V
- objętość, m 3
V N
- strumień powietrza nawiewnego, m 3 ·s, m 3 ·h -1
x
- zawartość wilgoci, kgkg -1
Y
- wilgotność, %
z
- liczba godzin roboczych na dzień
- gęstość, kgm -3
Zgłoś jeśli naruszono regulamin