lista 5.pdf

(32 KB) Pobierz
F:/Zajecia/zaj07_08/bopUSMPM/lista5.dvi
badania operacyjne, USM dzienne, sem. zimowy 2008, lista 5
1
Lista 5 (programowanie liniowe całkowitoliczbowe)
Uwaga:KorzystamyzmodułuLinear And Integer Programming.Ró»nicapoleganatym,
»e w wierszu VARBL TYPE wpisujemy IPOS lub 0-1 (oznacza to narzucenie warunku
całkowitoliczbowo±ci lub binarno±ci na wybrane zmienne)
Zadanie 1
Papiernia ma dostarczy¢ co najmniej 1000 rolek papieru o szeroko±ci 1.5 cala, co naj-
mniej 2000 rolek papieru o szeroko±ci 2.5 cala i co najmniej 4000 rolek o szeroko±ci 3.5
caladokas,kalkulatorówbiurowychimikrokomputerów.Procesprodukcjidostarczastan-
dardowych rolek o szeroko±ci 10 cali. Aby zrealizowa¢ zamówienie papiernia musi poci¡¢
standardowe rolki na rolki o wymaganych szeroko±ciach. W poni»szej tablicy podano sie-
dem aktualnie stosowanych sposobów rozkroju.
Sposób ci¦cia rolki 1.5 rolki 2.5 rolki 3.5 odpad
1 6 0 0 1
2 0 4 0 0
3 2 0 2 0
4 0 1 2 0.5
5 1 3 0 1
6 1 2 1 0
7 4 0 1 0.5
Opracuj optymalny sposób realizacji zamówienia:
1. Minimalizuj¡cy ilo±¢ ci¦tych rolek standardowych.
2. Minimalizuj¡cy wielko±¢ odpadu (za odpad uwa»a si¦ równie» rolki wyprodukowane
ponad zapotrzebowanie).
Zadanie 2
Ilo±¢ klientów zgłaszaj¡cych si¦ na poczt¦ zmienia si¦ w zale»no±ci od dnia tygodnia.
W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urz¦du kierownik poczty oszacował mini-
maln¡ liczb¦ osób które powinny pracowa¢ w danym dniu na poczcie. Odpowiednie dane
pokazuje poni»sza tabela:
Dzie« Minimalna liczba zatrudnionych
PN
17
WT
13
SR
15
CZ
19
PT
14
SO
16
N
11
Pracownikzatrudnionynapoczciemo»erozpoczyna¢prac¦wdowolnymdniutygodnia.
Pracuje przez kolejne pi¦¢ dni, po czym otrzymuje dwa dni wolne. Opracuj harmonogram
zatrudniania pracowników na poczcie zapewniaj¡cy minimalizacj¦ liczby zatrudnionych
osób w skali tygodnia.
Wskazówka: Jako zmienne decyzyjne nale»y przyj¡¢ liczb¦ pracowników rozpoczynaj¡-
cych prac¦ w danym dniu tygodnia.
Zadania 3 i 4 !
604102951.001.png
badania operacyjne, USM dzienne, sem. zimowy 2008, lista 5
2
Zadanie 3
Dyrektorbankuchceopracowa¢efektywnyplanzatrudnieniadlapełnoipółetatowych
kasjerów.Plantenpowinienzapewni¢efektywnedziałaniebankugwarantuj¡codpowiedni
poziomobsługiklientów,przerwywpracyitp.Bankotwartyjestwgodz.od9:00do19:00.
Liczba kasjerów konieczna do zapewnienia odpowiedniej obsługi klientów w godzinach
pracy banku podana jest poni»ej:
Pora dnia Minimalna liczba kasjerów
9:00 - 10:00
6
10:00 - 11:00
4
11:00 - 12:00
8
12:00 - 13:00
10
13:00 - 14:00
9
14:00 - 15:00
6
15:00 - 16:00
4
16:00 - 17:00
7
17:00 - 18:00
6
18:00 - 19:00
6
Ka»dy pełnoetatowy kasjer zaczyna prac¦ na pocz¡tku danej godziny i pracuje przez
kolejneczterygodziny.Nast¦pniemagodzinn¡przerw¦nalunch,poczympracujekolejne
trzy godziny. Półetatowy kasjer rozpoczyna prac¦ o danej godzinie i pracuje kolejne czte-
ry godziny. Wynagrodzenie pełnoetatowego kasjera wynosi 7.5 zł/godz. a półetatowego
4 zł/godz. Ponadto bank wymaga aby o ka»dej porze dnia pracował przynajmniej jeden
pełnoetatowy kasjer. Ilu kasjerów nale»y zatrudni¢, »eby zminimalizowa¢ koszty? Sformu-
łuj i rozwi¡» model liniowy powy»szego problemu.
Zadanie 4
Fabryka samochodów ma 6 zakładów zlokalizowanych w trzech miastach. Zarz¡d fa-
brykirozwa»amo»liwo±¢modernizacjitychzakładówtakabymogłyoneprodukowa¢pod-
zespoły X oraz Y dla nowych samochodów. Zapotrzebowanie na X wynosi 500 a na Y
600. Zakłada si¦, »e w ka»dym mie±cie mo»na rozbudowa¢ co najwy»ej jeden zakład. Od-
powiednie dane przedstawione s¡ w poni»szej tabeli:
Zakład Lokalizacja w mie±cie Produkcja X Produkcja Y Koszt rozbudowy
1
1
300 250
130
2
1
200 300
210
3
1
100 240
190
4
2
100 400
110
5
3
300 200
140
6
3
400 300
200
Które zakłady nale»y rozbudowa¢ aby zaspokoi¢ zapotrzebowanie na X i Y przy naj-
mniejszym koszcie? Zbuduj model i podaj rozwi¡zanie.
604102951.002.png 604102951.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin