lista 6.pdf

(38 KB) Pobierz
D:/Z poprzedniego Komputera/BO2011/Lab_s.letni/Lista6_11.dvi
Badaniaoperacyjne-laboratorium,sem.letni2010/2011,lista6,PLC 1
Zadanie 1
Pewien amerykański bank chce rozszerzyć swoj¸a działalność na cz¸eść sta
nu, w którym jest aktualnie nieobecny. Rozpatrywany obszar składa si¸e z 20
regionów (patrz mapka).
2
1
4
3
12
5
16
9
10
13
7
8
11
15
6
14
17
18
19
20
Bank chce aby dla każdego obszaru był spełniony nast¸epuj¸acy warunek: albo
na tym obszarze znajduje si¸e oddział banku albo taki oddział znajduje si¸e na
obszarze bezpośrednio przyległym (uwaga: obszary 10 i 12 oraz 3 i 13 nie s¸a
przyległe). Gdzie należy wybudować oddziały banku alby ich liczba była naj
mniejsza?
Wskazówka: Należy zastosować zmienne 0 1, tj. X I = 1 jeżeli na Itym ob
szarze budujemy oddział i 0 w przeciwnym wypadku.
Zadanie 2
Samolottransportowymożezabraćpojednymładunkuzkażdegoz6typów.
Wagi, obj¸etości oraz zysk z przewozu podaje tabela:
Typ Waga Obj¸etość Zysk
1 5 1 400
2 8 9 750
3 3 6 600
4 2 5 550
5 1 7 400
6 4 8 900
Ładunek nie może ważyć wi¸ecej niż 21 i przekroczyć obj¸etości 20. Dodatko
we wymogi bezpieczeństwa powoduj¸a, że ładunek 1 nie może być przewożony
jednocześniezładunkiem 5 .Ponadto,jeżelizostaniezabranyładunek 4 tomusi
604102952.003.png 604102952.004.png 604102952.005.png 604102952.006.png
Badaniaoperacyjne-laboratorium,sem.letni2010/2011,lista6,PLC 2
być również zabrany ładunek 2 . Które typy ładunków należy zabrać aby zmak
symalizować zysk.?
Zadanie 3
Trenerzespołukoszykówkichcezestawićskładnamecz.Musidokonaćwybo
ru pi¸eciu spośródsiedmiu zawodników. Każdy zawodnik ma przypisane pozycje
na których może grać: O obrona, C centrum, A atak. Każdy gracz posiada
umiej¸etności w obronie, utrzymaniu piłki, rzutach i zbiórkach. Umiej¸etności te
s¸a oceniane w skali od 1 (słabo) do 3 (bardzo dobrze). Dane o zawodnikach
pokazane s¸a w poniższej tabeli:
zawodnik pozycja utrzymanie piłki rzuty zbiórki obrona
1 O
3
3 1 3
2 C
2
1 3 2
3 O,A 2
3 2 2
4 A,C 1
3 3 1
5 O,A 1
3 1 2
6 A,C 3
1 2 3
7 A,O 3
2 2 1
Zestawiony zespół musi spełniać nast¸epuj¸ace warunki: co najmniej 3 zawodni
ków musi potrafić grać w obronie, co najmniej 2 w ataku i co najmniej 1 w
centrum; średnie umiej¸etności drużyny w utrzymaniu piłki, rzutach i zbiórkach
musz¸a wynosić co najmniej 2; jeżeli gra zawodnik 3 to zawodnik 6 nie może
grać (ci gracze si¸e nie lubi¸a); jeżeli gra zawodnik 1 to musz¸a zagrać gracze 4 i
5 ; albo zawodnik 2 albo 3 musi zagrać. Zespół gra z trudnym rywalem dlatego
trener chce zmaksymalizować sumaryczn¸a umiej¸etność obronn¸a drużyny. Któ
rzy z zawodników powinni zagrać?
Zadanie 4
Pewna firma rozważa otwarcie hurtowni w czterech miastach: A , B , C i D .
Każda hurtownia może przyj¸ać 100 jednostek towaru w ci¸agu tygodnia. Tygo
dniowykosztobsługihurtowniwynosidlamiast A , B , C i D odpowienio:400$,
500$,300$,150$.Hurtownietemaj¸aobsługiwaćtrzyregiony,którychzapotrze
bowanietygodniowewynosiodpowiednio:80,70i40jednostek.Kosztywysłania
jednej jednostki towaru z hurtowni do regionu podane s¸a w poniższej tabeli:
region 1 region 2 region 3
A 20$ 40$ 50$
B 48$ 15$ 26$
C 26$ 35$ 18$
D 24$ 50$ 35$
Musz¸a być spełnione dodatkowe wymagania: jeżeli hurtownia zostanie otwarta
w mieście A to musi zostać otwarta hurtowania w mieście B ; można otworzyć
co najwyżej dwie hurtownie. Które hurtownie należy otworzyć aby zaspokoić
popyt regionów i zminimalizować ł¸aczny koszt tygodniowy?
604102952.001.png 604102952.002.png
Badaniaoperacyjne-laboratorium,sem.letni2010/2011,lista6,PLC 3
Zadanie 5 Zagadnienie komiwojażera(TSP)
a) Dla zagadnienia komiwojażera o 6 (lub więcej) węzłach i dowolnej macierzy
odległości (przyjmij,że odległości między miastami są liczbami całkowitymi z
przedziału [1,100]) zapisz model całkowitoliczbowy i rozwiąż go.
b) Porównaj to rozwiązanie z rozwiązaniem heurystki (2optymalnych tras) za
programowanej w STORMie.
Opcja: Distance Networks Module.
Wprowadzamy dane o macierzy odległości:
Number of nodes: 6 (lub więcej wierzchołków),
Distance matrix type (SYM/ASYM): ASYM,
i wpisujemy odległości między miastami w macierzy.
Po wpisaniu odległości wybieramy opcję: Traveling salesperson’s tour .
c)Następnierozwiążtozagadnieniemetodąpodanąnawykładzie,tj.rozwiązu
jącciągproblemówcałkowitoliczbowychzktórychkażdyproblemkonstruujemy
dodając do ograniczeń modelu całkowitoliczbowego problemu poprzedniego do
datkowe ograniczenia eliminujące możliwość powstania cykli (tyle dodatkowych
ograniczeń ile podcykli zawierało rozwiązanie optymalne problemu poprzednie
go. Podcykl eliminujemy dopisując ograniczenie, które jest nierównością ”‘ ”’
której lewa strona jest sumą zmiennych tworzących ten podcykl a prawa strona
jest liczbą zmiennych tego cyklu minus 1). Obliczenia kontynujemy do momen
tu otrzymania rozwiązanie nie zawierającego podcyklu. To rozwiązanie jest już
rozwiązniem optymalnym.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin