Niedzwiecki Marek -Twoj pierwszy ruch.pdf

(722 KB) Pobierz
59207864 UNPDF
7YDANIE))
7YDAWNICTWO07a0LACÐWKAq
2ADOMR
59207864.108.png 59207864.119.png
#YKLARTYKUÐWZAMIESZCZONYCHWTYGODNIKU!6%
WLATACHs
+SIKAPRZEZNACZONAJESTDLAPOCZTKUJCYCHSZACHISTÐWORAZWSZYSTKICH
KTÐRZYCHCOPANOWAÃSZTUKÇROZGRYWANIAKOÎCÐWEKELEMENTARNYCH
-OTTO
a'RAWSZACHYZAWSZEBYAIBÇDZIEPRZYJEMNROZRYWKDLACZOWIEKA
BEZWZGLÇDUNAJEGOWIEK/DDAJMYJEJWIÇCNALENCHWAÇIPODZIÇKOWA
NIE*ESTONAKRÐLOWWSZYSTKICHGIER7ALKASZACHOWYCHFIGURNIEJESTOBLI
CZONANAZYSKJESTTOWALKAHONOROWA3ZACHYSGRFILOZOFÐW:APOZNAJ
CIEZNIMONYCHTEGOyWIATAAPRZEKONACIESIÇIZMNIEJSZYSIÇILOyÃZA
AZATRIUMFUJEMORALNOyÃIPIÇKNOq
0AUL-ORPHYNIEOFICJALNYMISTRZyWIATAWLATACH s
a$YKTERYJKIICIEKAWOSTKISZACHOWEq7,ITMANOWICZ7YDAWNICTWO3PORTI4URYSTYKASTR
*4#/ *XZEBOJF
*4#/9 **XZEBOJF
$PQZSJHIUCZ.BSFL/JFEyXJFDLJ
8ZEBXDB18a1MBDÍXLBo
3BEPNVM$IBVCJËTLJFHP
TEL
3KADIDRUK
6IRGO0OLIGRAFIA
2ADOMULiW7ACAWA
TEL
WWWVIRGONETPL
59207864.130.png 59207864.141.png 59207864.001.png 59207864.012.png 59207864.023.png 59207864.034.png 59207864.045.png 59207864.056.png 59207864.064.png 59207864.065.png 59207864.066.png 59207864.067.png 59207864.068.png 59207864.069.png 59207864.070.png 59207864.071.png 59207864.072.png 59207864.073.png 59207864.074.png 59207864.075.png 59207864.076.png 59207864.077.png 59207864.078.png 59207864.079.png 59207864.080.png 59207864.081.png 59207864.082.png 59207864.083.png 59207864.084.png 59207864.085.png 59207864.086.png 59207864.087.png 59207864.088.png 59207864.089.png 59207864.090.png 59207864.091.png 59207864.092.png 59207864.093.png 59207864.094.png 59207864.095.png 59207864.096.png 59207864.097.png 59207864.098.png 59207864.099.png 59207864.100.png 59207864.101.png
).&/2-!#*%734§0.%
'RAWSZACHYTOCZYSIÇPOMIÇ
DZYDWOMAPRZECIWNIKAMIKTÐRZY
WYKONUJRUCHYBIERKAMINAKWA
DRATOWEJSZACHOWNICY3ZACHOW
NICAPODZIELONAJESTNARÐWNE
POLANAPRZEMIANJASNEICIEMNE
3ZACHOWNICÇUSTAWIASIÇDOGRY
TAKABYKADYGRACZMIAPOPRA
WEJRÇCEBIAEPOLENARONE/SIEM
PÐLBIEGNCYCHODJEDNEGOZAWOD
NIKADODRUGIEGONAZYWASIÇLINIA
MIKTÐREOZNACZONESLITERAMIOD
ADOH.ATOMIASTPOLABIEGNCEOD
JEDNEGOBRZEGUDODRUGIEGONAZY
WAMYRZÇDAMIKTÐREOZNACZONE
SCYFRAMIODDO:KOLEIPOLA
STYKAJCESIÇSWOIMINARONIKAMI
NAZYWASIÇPRZEKTNYMI+ADY
ZZAWODNIKÐWDOWODZIBIERKA
MIJEDENJASNYMIDRUGICIEMNYMI
/BOKPODAJEMYDIAGRAMNRZA
WIERAJCYPRZYKADOWEOZNACZENIE
POLADNASZACHOWNICYIDIAGRAM
NROBRAZUJCYPOCZTKOWEUSTA
WIENIEBIEREK/ZNACZENIAGRAFICZ
NEBIEREKSZACHOWYCHICHNAZWY
ISKRÐTYLITEROWEsNASTR \0OCZTKOWEUSTAWIENIEBIEREK
3.
\0RZYKADOZNACZENIEPOLAD
59207864.102.png 59207864.103.png 59207864.104.png 59207864.105.png 59207864.106.png 59207864.107.png 59207864.109.png 59207864.110.png 59207864.111.png 59207864.112.png
02:%")%')#%,'29
'RAPOLEGANAKOLEJNYMPRZESU
WANIUFIGURNASZACHOWNICYIBICIUW
RAZIEPOTRZEBYFIGURPRZECIWNIKA#E
LEMGRYNIEJESTWYBICIEFIGURPRZECIW
NIKA LECZZAMATOWANIEJEGOKRÐLA
'RÇ ROZPOCZYNAJ BIAE .IE
WOLNOWYKONYWAÃNARAZDWUPOSU
NIÇÃANINIEMONAZREZYGNOWAÃZE
SWOJEGOPOSUNIÇCIA
POLUMOESTAÃTYLKOJEDNAFIGURA
7PRZYPADKUPOSUNIÇCIABIERKI
NAPOLEZAJÇTEPRZEZBIERKÇPRZE
CIWNIKANASTÇPUJETYMSAMYM
ZABICIEZNAJDUJCEJSIÇTAMBIER
KI"IERKATAMUSIBYÃUSUNIÇTA
ZSZACHOWNICYPRZEZZAWODNIKA
KTÐRYJZABIsBICIENIEJEST
OBOWIZKOWEsPRZYBICIUNIEMA
HIERARCHIIsKADAFIGURAMOE
BIÃDOWOLNFIGURÇPRZECIWNIKA
.IEMONABIÃJEDYNIEKRÐLA
25#(9")%2%+
+ADAZBIEREKMAODMIENNE
WAyCIWOyCIRUCHÐWKIERUNKÐWI
ZASIÇGUDZIAANIA7SZYSTKIEFIGURY
MUSZSTOSOWAÃSIÇDONASTÇPUJ
CYCHREGUsFIGURAMOEPORUSZAÃ
SIÇTYLKOPOWYZNACZONEJLINIINIE
MOEZBACZAÃANIZMIENIAÃKIE
RUNKUPODCZASPOSUNIÇCIAsFIGU
RANIEMOEPRZESKAKIWAÃINNYCH
FIGURWASNYCHANIPRZECIWNIKA
WYJTKIEMJESTSKOCZEKIMOE
POSUWAÃ SIÇ TYLKO PO WOLNYCH
POLACHSZACHOWNICYsNAJEDNYM
\2UCHYKRÐLA
4.
59207864.113.png 59207864.114.png 59207864.115.png 59207864.116.png 59207864.117.png 59207864.118.png 59207864.120.png 59207864.121.png 59207864.122.png 59207864.123.png 59207864.124.png 59207864.125.png 59207864.126.png 59207864.127.png 59207864.128.png 59207864.129.png 59207864.131.png 59207864.132.png 59207864.133.png 59207864.134.png 59207864.135.png 59207864.136.png 59207864.137.png 59207864.138.png 59207864.139.png 59207864.140.png 59207864.142.png 59207864.143.png 59207864.144.png 59207864.145.png 59207864.146.png 59207864.147.png 59207864.148.png 59207864.149.png 59207864.150.png 59207864.151.png 59207864.002.png 59207864.003.png 59207864.004.png 59207864.005.png 59207864.006.png 59207864.007.png 59207864.008.png 59207864.009.png 59207864.010.png 59207864.011.png 59207864.013.png 59207864.014.png 59207864.015.png 59207864.016.png 59207864.017.png 59207864.018.png 59207864.019.png 59207864.020.png 59207864.021.png 59207864.022.png 59207864.024.png 59207864.025.png 59207864.026.png 59207864.027.png 59207864.028.png 59207864.029.png 59207864.030.png 59207864.031.png 59207864.032.png 59207864.033.png 59207864.035.png 59207864.036.png 59207864.037.png 59207864.038.png 59207864.039.png 59207864.040.png 59207864.041.png 59207864.042.png 59207864.043.png 59207864.044.png
+2°,*ESTTONAJWANIEJSZA
FIGURA 0ORUSZA SIÇ NA DOWOLNE
GRANICZCEZNIMPOLEKTÐRENIE
ZNAJDUJESIÇWSTREFIEBICIABIERKI
PRZECIWNIKADIAGRAM
7YJTEKSTANOWIROSZADAKTÐ
RAJESTPOSUNIÇCIEMKRÐLAIJEDNEJ
ZWIE7YKONUJESIÇJWNASTÇPU
JCYSPOSÐBKRÐLPRZESUWASIÇW
KIERUNKUJEDNEJZWIEODWAPOLA
WTYMSAMYMRZÇDZIEANASTÇPNIE
TAWIEAWKIERUNKUKTÐREJKRÐL
BYPRZESUNIÇTYPRZENOSISIÇPONAD
KRÐLEMNAPOLEPRZYLEGAJCEDO
KRÐLADIAGRAMI
\0OZYCJAPOWYKONANIUDUGIEJROSZADY
PRZEZCZARNEIKRÐTKIEJPRZEZBIAE
ZNAJDUJESIÇJAKAKOLWIEKBIERKA
sKRÐLZOSTAZAATAKOWANYsPRZY
WYKONANIUROSZADYKRÐLMUSIABY
PRZEJyÃPRZEZPOLEZNAJDUJCESIÇ
WSTREFIEBICIABIERKIPRZECIWNIKA
LUBGDYTRAFIBYNATAKIEPOLE
7)%!0ORUSZASIÇNADOWOL
NODLEGOyÃWKIERUNKUPOZIOMYM
IPIONOWYMDIAGRAM
\0OZYCJAWYJyCIOWAFIGURPRZEDROSZAD
2OSZADYNIEMONAWYKONAÃ
GDYKRÐLWYKONAJUPOSUNIÇCIE
LUBWKIERUNKUWIEYKTÐRAWY
KONAAJUPOSUNIÇCIE/PRÐCZPO
WYSZYCHPRZYPADKÐWROSZADANIE
JESTCHWILOWOMOLIWAGDYsMIÇ
DZYKRÐLEMAWIEWKIERUNKU
KTÐREJ KRÐL MA SIÇ PRZESUNÃ
\2UCHYWIEY
5.
59207864.046.png 59207864.047.png 59207864.048.png 59207864.049.png 59207864.050.png 59207864.051.png 59207864.052.png 59207864.053.png 59207864.054.png 59207864.055.png 59207864.057.png 59207864.058.png 59207864.059.png 59207864.060.png 59207864.061.png 59207864.062.png 59207864.063.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin