Ai no Kusabi ova 1 1992.txt

(19 KB) Pobierz
00:00:01:/SubEdit b.4060 (http://subedit.com.pl)/

00:00:30:Widzia�em go ju� kiedy�.
00:00:35:"Co� tam Mroczny", prawda? Jest taki ohydny.
00:00:42:Tak, jest miesza�cem
00:00:47:Z drogi.
00:00:50:Przekl�ty tupet.
00:00:57:Wi�c ty jeste� "Mroczny Riki".|Masz reputacj� szczura.
00:01:02:Co masz na my�li?
00:01:04:Wygl�da na to, �e zawsze si� boisz, kiedy obrabiasz...
00:01:09:...�ADNY SAMOCH�D!
00:01:12:Uwa�aj, co m�wisz, wszyscy jeste�my OBYWATELAMI Midas.
00:01:18:Ach, tak? I co z tego?
00:01:20:Kto� b�dzie musia� nauczy� ci� troch� manier.
00:01:24:Nie mam czasu bawi� si� z wami.
00:01:29:Jeste�my Elit� Ochroniarzy.
00:01:33:Patrolujemy, by takie szumowiny, jak ty nie w��czy�y si� w okolicy Midas.
00:01:40:Przesta� ple�� bzdury! Nic nie wiem o �adnej "Elicie Ochroniarzy"!
00:02:12:Ty sukin...
00:02:19:Mamy go!
00:02:21:To niewielki sukces dla twojej "Elity Ochroniarzy", |skoro potrzebowa�e� czterech na jednego.
00:02:25:Zamknij si�!
00:02:27:Hej!
00:02:29:Spr�buj zawo�a� "na pomoc". Nie masz prawa narzeka�,| nawet, je�li zostaniesz zabity.
00:02:36:Czy jeden szczur a� tak ci� wystraszy�?
00:02:38:Zamknij si�, m�wimy powa�nie! P�aszcz si� i b�agaj.
00:02:43:Tw�j los b�dzie najgorszy z mo�liwych.
00:02:50:Gi�!
00:03:04:Bl...Blondie...!
00:03:22:Kim do diab�a jeste�? Nie musia�e� tego robi�!
00:03:25:Mieszaniec...
00:03:32:Wracaj do Ceres.
00:03:34:Zaczekaj chwil�! Dlaczego mnie ocali�e�?
00:03:40:Bez konkretnej przyczyny.
00:03:42:To wbrew moim zasadom, by by� komu� co� winnym, |nawet elicie z Tanagury.
00:03:47:Chod� ze mn�. Nie mam samochodu, wi�c b�dziesz musia� si� przej��.
00:04:15:Za�atwmy to.
00:04:19:Jestem tu tylko po to, by sp�aci� ci m�j d�ug.
00:04:25:Zamierzasz zap�aci� mi swoim cia�em. Bardzo w stylu miesza�c�w...
00:04:30:Co z tego, �e jestem miesza�cem.
00:04:34:Nie chcia�em urodzi� si� w slumsach.| Nie mam nic innego, �eby ci da�.
00:04:39:Nieszcz�liwie dla ciebie, nie jestem a� tak zdesperowany,| by musie� k�a�� r�ce na miesza�cu.
00:04:45:Nie kpij ze mnie! Zamierzasz to zrobi�, czy nie?
00:04:52:Skoro tak bardzo nalegasz, pozwol� ci mi zap�aci�.
00:04:56:Zdejmij ubranie i sta� pod �cian�.
00:05:00:Zobaczmy to cia�o, kt�rym si� tak przechwalasz.
00:05:21:Dlaczego... tylko... patrzysz...
00:05:25:Nie martw si�, b�d� si� dobrze bawi�.
00:05:38:Nie zamierzasz zdj�� ubrania?
00:05:41:�aden idiota w Tanagurze nie zdj��by ubrania, by szkoli� Zwierz�tko.
00:05:47:Co si� sta�o... ju� sko�czy�e�?
00:05:54:Daj mi chwil�... Nie jestem zabawk�.
00:06:02:Kim ty jeste�?
00:06:05:Iason Mink. Po prostu Blondie.
00:06:21:Riki, min�y trzy lata odk�d odszed�e�.
00:06:27:Ceres nie zmieni�o si�.
00:06:30:Ospa�e dni mija�y, gdy b�yszcz�ce miasto Midas, w kt�rym nigdy nie zapada |noc, rzuca�o ukradkowe spojrzenia na miasto elity, Tanagur�.
00:06:39:Zwyk�e� m�wi�: "Kt�rego� dnia wydostan� si� z tego �mietnika."
00:06:46:Zawsze my�la�em, �e zrobisz co� ze sob� i wr�cisz.
00:06:55:Riki. Czy zapomnia�e� o cz�onkach Bizona i Ceres?
00:07:02:Mawiali�my, �e nie chcemy utkn�� w Ceres, ale teraz jeste�my po dwudziestce.
00:07:09:Czasami my�l�, �e jeste�my ju� tutaj przykuci i to sprawia, |�e przechodz� mnie dreszcze.
00:07:15:Hej, Riki, czy znalaz�e� to, czego szuka�e�?
00:07:19:Czy naprawd� jest jaka� droga ucieczki z tego miasta, dla miesza�c�w jak my,| kt�rzy nie maj� obywatelstwa?
00:07:25:Wierz�, �e jedynym facetem, kt�ry zna odpowied� jeste� ty.
00:07:54:Gazem, doganiaj� nas!
00:08:11:Cholera...
00:08:29:Luke, skaczemy, kiedy dam znak.
00:08:32:Dobra!
00:08:33:Nie ma mowy! Nie m�w mi, �e uciekniesz przestraszony.
00:08:38:Killie, zaczekaj!
00:08:40:Nie zamierzam!
00:09:21:Gazem!
00:09:23:Wszycy, jazda.
00:10:06:Riki?
00:10:15:Ty jeste� Riki.
00:10:18:Dawno si� nie widzieli�my.
00:10:20:Riki.
00:10:44:Gdzie do diab�a by�e�? Zostawiaj�c partnera samego?
00:10:51:Trzy lata... Trzy lata, cz�owieku.
00:10:55:Bizon nie rozpad� si� tylko dlatego, �e on przej�� kontrol�.
00:11:00:Zak�ad, �e robimy co� z�ego.
00:11:03:Wygl�da, �e wydoro�la�e�.
00:11:06:To nic takiego.
00:11:09:A tak, jeszcze ci� nie przedstawi�em.
00:11:11:To jest Killie! Do��czy� do nas po tym, jak odszed�e�.
00:11:18:Powiedz cze��.
00:11:20:Cze��.
00:11:22:G�o�niej!
00:11:24:CZE��!
00:11:26:Droga wolna, prawiczku!
00:11:28:Co?
00:11:30:Widzisz? Czy nie s�dzisz, �e jego oczy s� troch� podobne do twoich?
00:11:34:Nie jestem dzieciakiem, jak on.
00:11:37:Co masz na my�li?
00:11:38:Dajcie spok�j! On nie r�wna si� z tob�, prawda, Guy?
00:11:44:Tak.
00:11:45:Riki, nic si� nie zmieni�o po tych trzech latach.
00:11:50:To nie jest wina Guy'a. To po prostu to miasto.
00:12:02:Nic si� nie zmieni�o.
00:12:30:Zastanawiam si�, jakiego rodzaju wspania�ego faceta jest ten "Mroczny Riki"...
00:12:34:Ale Iaizin ka�dego dnia staje si� bardziej niez�omny...
00:12:40:Naprawd� jeste� szefem?
00:12:43:Hej, Killie!
00:12:45:R�ne oczy, to rzadko��.
00:12:49:Nie m�w o moich oczach! W ka�dym razie, |dlaczego nie porozmawiamy o interesach?
00:12:54:Mo�emy zabra� troch� towaru z aukcji w Mistral.
00:12:59:Nie m�w mi, �e Bizon ma przegapi� tak� okazj�, co?
00:13:05:A co, je�li powiem nie?
00:13:07:Zadecydujemy przez wy�cig.
00:13:10:Je�li ja wygram, idziemy na aukcj�.
00:13:13:W porz�dku, Panie Lider?
00:13:47:Start!
00:13:54:Co?
00:13:55:Ty sukin...!
00:14:12:Naprawd� chcia�e� zrobi� sobie krzywd�, nieprawda�?
00:14:15:Ile masz lat? Za�o�� si�, �e jeste� jeszcze zielony.
00:14:19:Stch�rzy�e�!
00:14:21:Zdecydowa�em w sprawie Bizona. Po prostu si� zamknij i chod�.
00:13:56:Wi�c, idziemy?
00:14:28:Tak.
00:15:10:Guy, sp�jrz.
00:15:13:Co jest?
00:15:18:C...co to jest?
00:15:21:Nie wiem, ale przypuszczam, �e jest tak�e na sprzeda�.
00:15:24:Nie wiem, co za faceci chcieliby mie� Zwierz�tka jak to...
00:15:27:Chod�my.
00:15:32:Hej!
00:15:34:Tamten towar jest dla zachodniego magazynu.
00:15:37:Jeste� pewien? Powiedziano mi, �e to powinno by� tutaj.
00:15:40:Tak, dwadzie�cia skrzynek ma zosta� tam przeniesione.
00:15:46:Dobra, to ja p�jd�.
00:15:49:Dzi�ki, doceniam to.
00:16:22:Czy to naprawd� tu?
00:16:10:Mam ci�.
00:16:11:Bez wysi�ku.
00:16:14:Reszt� zostawiam tobie.
00:16:19:Przepraszam, prosz� o uwag�. Numer B-1608.
00:16:24:Licytacja zaczyna si� od 200 000 kredyt�w.
00:16:51:Iason.
00:17:13:Hej, rozgl�da si�. Zastanawiam si�, co je�li zainteresowa�by si� nami.
00:17:17:To b�dzie wielka szansy, by pozna� Blondie.
00:17:20:Nie b�d� g�upi!
00:17:22:Co� taki nerwowy? Boisz si� Blondie?
00:17:28:Guy, chod�my.
00:17:33:Pieprzony Riki...
00:18:13:Zwierz�tko...? O, masz na my�li jego.
00:18:18:Jest miesza�cem ze slums�w.
00:18:20:Normale prawa Administracji Zwierz�tek nie stosuj� si� do niego.
00:18:26:Byli tylko wycieczkowiczami, czy nie zadowala ci�, �e ich pu�ci�em...?
00:18:45:To naprawd�, niepotrzebne, te wszystkie ostrze�enia.
00:19:38:Sp�ni�e� si�. Jupiter co� m�wi�?
00:19:41:Tak.
00:19:44:O tym miesza�cu, nazywanym Riki...?
00:19:49:Mam racj�. Oto, dlaczego powiedzia�em ci, �eby� przesta�...
00:19:53:Pos�uchaj: To jeste� ty, to jest Riki.
00:19:58:To co robisz, to to.
00:20:02:Wi�c jestem g�upim skoczkiem rzucaj�cym si� na |pionka kiedy jestem w szachu...?
00:20:09:To nie jest pow�d do �miechu. Gdybym by� Jupiterem, zrobi�bym to.
00:20:17:To jest nieuniknione.
00:20:21:W porz�dku, nic ju� nie m�w.
00:20:24:Przepraszam, ma pan go�cia. Mieszaniec z Ceres o imieniu Killie...
00:20:28:Niech poczeka w hallu.
00:20:31:Albo nie, wezwij Katze i niech zajmie si� t� spraw�.
00:20:48:Ty jeste� Killie?
00:20:51:Kim jeste�?
00:20:55:My�la�e�, �e Iason b�dzie m�g� przyj��?
00:20:59:Niestety, elita nie mo�e marnowa� czasu na widywanie si� z chuliganami.
00:21:03:Co!
00:21:05:Porozmawiajmy o interesach. |Wszystko, co musisz zrobi�, to s�ucha� moich polece�.
00:21:11:Nawet, je�li to oznacza zdrad� twojego gangu.
00:21:15:Przyszed�em zobaczy� si� Blondie, Iasonem.
00:21:19:Wi�c jeste� ca�kiem stanowczy, ale twoja odpoiwed�, to ani "tak" anni "nie".
00:21:27:Je�li powiesz "nie", nie mog� niczego zagwarantowa�.
00:21:31:W...w porz�dku.
00:21:34:Jeste� pewien, �e zrobi� interes z Iasonem?
00:21:37:Nie zrobisz tego, je�li mi nie zaufasz.
00:21:40:N....nie, to nie tak...
00:21:43:Jak si� nazywasz?
00:21:45:Je�li my�lisz o byciu w dobrych stosunkach na rynku...
00:21:50:...lepiej zapami�taj imi� Katze.
00:21:58:W�a�nie widzia�em Killie na ulicy.
00:22:01:Ma naprawd� fajny samoch�d i dowodzi wszystkimi dooko�a.
00:22:03:Wygl�da na to, �e robi jak�� brudn� robot�.
00:22:06:Pomijaj�c jegopomocnik�w androis�w i jako nagrod� mo�liwo�� |robienia tego ze Zwierz�tkami.
00:22:12:Tak. S�ysza�em, �e pa��ta si� z maklerem czarnego rynku, niejakim Katze.
00:22:18:Po co si� z nim pa��ta?
00:22:20:Po co�, czego nie �miem powiedzie�.
00:22:23:Na przyk�ad czego?
00:22:24:Sk�d mam wiedzie�! W ka�dym razie, on ma naprawd� z�� reputacj�.
00:22:34:Wy nigdy si� nie zmienicie.
00:22:36:Prosz�, prosz�. My�la�em, �e jeste� jakim� ksi�ciem.
00:22:39:My�leli�my, �e nas porzuci�e�.
00:22:44:Hej, dajcie spok�j.
00:22:47:Mam interes.
00:22:49:Jaki interes?
00:22:51:To tylko dobra przewozowe, ale nie mam si�y roboczej. Zatem, jestem.
00:22:57:Co wy na to?
00:22:59:Wi�c chcesz, �eby�my wy�wiadczyli ci przys�ug�. |Czy nie pozwolisz nam nawet zrobi� tego ze Zwierz�tkiem?
00:23:03:Nie przeszkadza�oby mi nawet, gdyby� to by� ty. |S�ysza�em, �e robisz to ca�kiem dobrze.
00:23:09:Za t� prac� p�ac� 30 000 kredyt�w. Co wy na 5 000 kredyt�w na g�ow�.
00:23:13:5 000 kredyt�w! �artujesz.
00:23:16:Hej, czy to jaka� niebezpieczna robota?
00:23:19:P�jd� do kogo� innego, je�li nie chcecie.
00:23:23:Hej, hej, zaczekaj chwil�, Killie. To tylko dobra transportowe, tak?
00:23:26:Nie b�d� taki pochopny. Pos�uchajmy opinii twojego przyw�dcy.
00:23:36:To robota Midas.
00:23:39:Dok�adnie, dotycz�ca Zwierz�tek.
00:23:42:C�, zrobicie to, czy nie?
00:2...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin