Dr House S05E01 - Dying Changes Everything.txt

(39 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{115}{209}- Kto wybra� t� melin�?|- Ty j� zasugerowa�a�.
{213}{284}- Zasugerowa�am, by� si� jej przyjrza�a.|- Przepraszam. Opinie w sieci...
{288}{357}Napisa�a najwyra�niej jaka� niedojda|z ich dzia�u reklamy.
{361}{464}Nast�pnym razem zadzwo� do kogo� znajomego.|Przesta� zrzuca� prac� na komputer.
{468}{530}Brightsize Apparel - osiem pozw�w|o molestowanie w ci�gu dw�ch lat.
{534}{618}- Kto chcia� spotkania?|- Oni.
{696}{755}Patty Michener,|przewodnicz�ca Women's Majority...
{759}{856}I bardzo mnie tu, ch�opcy, potrzebujecie.
{891}{924}Dziewi�ciu m�czyzn.
{929}{1025}I nie pomy�leli�cie, �eby wcisn��|w garnitur kt�r�� stenotypistk�
{1029}{1126}- i poudawa�, �e wam zale�y?|- Staramy si� awansowa� wi�cej kobiet, ale...
{1130}{1220}Od teraz macie mi�dzy sob�|mnie, a to dobrze.
{1224}{1312}- Bo wasz problem jest problemem ca�ego kraju.|- Z ca�ym szacunkiem, pani Michener,
{1316}{1391}nie nazywa�bym kilku odosobnionych przypadk�w|problemem ca�ego kraju.
{1395}{1487}Sze�� z dziesi�ciu ofiar|nigdy nie zg�osi�o molestowania.
{1491}{1565}- Chodzi o co� wi�cej ni� osiem kobiet.|- To i tak oznacza tylko 20.
{1569}{1600}To dla pana za ma�o?
{1617}{1695}Macanie ilu ty�k�w|ma pan zapisane w umowie?
{1706}{1736}Powiem wam, co zrobicie.
{1740}{1802}P�jdziecie na ugod�|w zako�czonych sprawach.
{1806}{1858}Zwolnicie ka�dego,|kto zosta� cho�by pos�dzony.
{1862}{1931}Pomocy! Nie mog� ich zrzuci�!
{1935}{2001}Pomocy, prosz�!
{2046}{2109}Niech mi kto� pomo�e!
{2113}{2197}Zadzwonicie po karetk�|czy b�dziecie si� tylko gapi�?
{2201}{2269}Pom�cie, prosz�!
{2303}{2447}{C:$aaccff}House, M.D. [5x01]|Dying Changes Everything
{2451}{2542}{C:$aaccff}T�umaczenie oraz korekta:|Aith, AnDyX.
{2599}{2735}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak. pl ::.|.:: Napisy24. pl::.
{3449}{3556}- Wilson wr�ci�. Co zamierzasz...|- Nie by�o go przez dwa miesi�ce.
{3560}{3648}Mo�e poczeka�,|a� sko�cz� t�uc kolesia w rajtuzach.
{3652}{3702}Na konsoli, kt�r� gwizdn��e�|z oddzia�u pediatrycznego?
{3706}{3835}Za namow� prawnika domagam si�|uznania praw wynikaj�cych z pi�tej...
{3967}{4073}- Kiedy ostatnio z nim rozmawia�e�?|- To chyba by�o wtedy...
{4077}{4160}Kiedy umar�a jego dziewczyna?
{4164}{4258}Chcia� by� sam. Rozwa�a�em mo�liwo��|bycia potwornym wrzodem na dupie,
{4262}{4322}ale nie chcia�em|w�azi� na twoje terytorium.
{4326}{4397}- Mamy przypadek.|- Musz� pami�ta�, �eby zas�ania� �aluzje.
{4401}{4472}Dzwoni�a Patty Michener|z Women's Majority, organizacji...
{4476}{4539}- Wiemy, kto to jest.|- Chodzi�em z ni�.
{4543}{4585}No, nie do ko�ca chodzi�em.
{4590}{4656}Raczej metaforycznie zgwa�ci�em|przez posiadanie penisa.
{4660}{4714}- Ty te�.|- Jej asystentka ze�wirowa�a.
{4718}{4783}Zdar�a z siebie ubranie|w sali pe�nej biznesmen�w.
{4787}{4856}Albo si� za�ama�a pod batem szefowej,|albo zda�a sobie spraw�,
{4860}{4957}�e zgodnie z ewolucj� powinna|m�czyzn podnieca�, a nie kastrowa�.
{4961}{4990}Do psychiatry.
{4992}{5107}Anemia, spowolnienie t�tna i b�le brzucha|nie s� objawami psychicznymi.
{5116}{5194}Wi�c to ten drugi przypadek.|Przy�lijcie mi j� do mieszkania.
{5198}{5233}Oddaj� to Seagalowi.
{5235}{5283}House chce wzi�� przypadek,|a ty odmawiasz?
{5287}{5352}Ma wa�niejsze rzeczy do zrobienia.
{5356}{5465}Wybacz, nie pomog�. Do usuni�cia|takich brodawek potrzeba specjalisty.
{5469}{5559}Najlepiej do�wiadczonego groto�aza.
{5689}{5747}Halucynacje, mo�liwa utrata pami�ci.
{5751}{5875}Badania wykaza�y anemi�, spowolnione t�tno|i upart� odmow� golenia pod pachami.
{5879}{5999}- Widzia�e� si� z Wilsonem?|- Nie. Ale widzia�em, ile pacjentka lata.
{6003}{6090}Europa Wschodnia, Azja, kraje Trzeciego �wiata.|Czasem wi�cej ni� jeden na dzie�.
{6094}{6139}Brak gor�czki wyklucza choroby tropikalne.
{6143}{6233}Mo�e nie chodzi o miejsce pracy,|tylko o czas. Uzale�nienie od amfetaminy.
{6237}{6318}- Pewnie j� �yka jak mi�tusy.|- Nie przechodzi�e� ko�o jego biura?
{6322}{6416}Czy po nim te� �a��|wyimaginowane mr�wki?
{6420}{6504}Toksykologia czystsza ni� okna,|kt�rych my�a nie b�dzie.
{6508}{6625}Przez t� prac� jest nieustannie w podr�y.|Pewnie �yje na napojach i orzeszkach.
{6629}{6688}Ostry niedob�r witaminy B12|mo�e powodowa� jej objawy.
{6692}{6797}Dlaczego wszyscy my�l�, �e kobieta|robi�ca karier� musi przez to chorowa�?
{6801}{6856}To nie brak witaminy B12,|tylko guz insulinowy na trzustce.
{6860}{6910}Powoduje hipoglikemi�.
{6914}{6999}�wietnie. Teraz wiedz� wszyscy.
{7013}{7098}- Wiedzia�e�, �e pacjentka ma raka?|- Ona to w�a�nie powiedzia�a?
{7102}{7209}My�la�em, �e: "Zaczynam irracjonalnie|broni� pacjentki robi�cej karier�,
{7213}{7277}cho� w rzeczywisto�ci jest tylko|wychwalanym szeregowcem".
{7281}{7356}"Bo staram sam� siebie przekona�,|�e rezygnacja z �ycia jest w porz�dku".
{7360}{7498}"Bo przebada�am si� na Huntingtona|i moje �ycie zosta�o skr�cone o po�ow�".
{7528}{7609}- Dwa miesi�ce czeka�em, a� sama to powie.|- Omamy, anemia, spowolnienie...
{7613}{7672}Hipersegmentacja neutrofili wskazuje,|�e Taub ma racj�.
{7675}{7700}Napompujcie j� witamin� B12.
{7704}{7801}Obejrzyjcie,|jak kariera niszczy kobiet�.
{8072}{8146}- Dobrze si� czujesz?|- Mo�esz �y� ca�e lata bez objaw�w.
{8150}{8214}- Dlaczego nam nie powiedzia�a�?|- Nie mam Huntingtona.
{8218}{8297}K�amiesz, bo to nie nasza sprawa?
{8299}{8351}Je�li to nie wasza sprawa,|nie powinnam odpowiada� na te pytania.
{8353}{8427}I nie musia�abym, gdyby House|nie unika� pyta� o Wilsona.
{8431}{8547}- Odwraca uwag� od swoich problem�w.|- A ty teraz robisz to samo?
{8551}{8649}Czas na koktajl witaminowy i lekcj� �ycia.
{8716}{8806}Nie, Patty b�dzie na przes�uchaniu.|Musi tylko by� pierwszym �wiadkiem, �eby...
{8810}{8904}Dobrze, zajm� si� tym jeszcze dzisiaj.
{8908}{8985}- Prosz� wr�ci� do ��ka.|- Moja szefowa jedzie w wielk� podr� do Pekinu.
{8989}{9057}Planowa�am to od miesi�cy.|By�am po prostu zm�czona, odwodniona...
{9061}{9115}Ja te� gdy jestem niewyspana,|t�uk� si� po nogach,
{9117}{9185}zabijaj�c urojone kolonie mr�wek.
{9189}{9305}Cierpisz na ostry niedob�r witaminy B12.|Wracaj do ��ka.
{9630}{9742}- Szefowa obejdzie si� bez ciebie kilka dni.|- Nie chodzi o ni�, tylko o mnie.
{9746}{9796}Chc� tam by�.|Odgrywa� jak�� rol�.
{9800}{9929}No pewnie, gdyby nie ty, kto wie,|ile krochmalu dodaliby jej do prania.
{9933}{9975}Przepraszam, szefowa na pewno|na tobie polega...
{9977}{9997}Musz� wsta�.
{10001}{10133}- Nie, musisz zosta� w ��ku.|- Gdzie jest basen? O Bo�e, przepraszam.
{10137}{10176}Wypr�ni�am si�.
{10180}{10289}Nic si� nie sta�o.|Niedob�r mo�e powodowa� nag�e...
{10320}{10398}To nie by�o wypr�nienie.
{10491}{10605}Moja pacjentka walczy w okopach feministek,|chocia� wojna ju� si� sko�czy�a.
{10609}{10676}Wczorajsze dziwki|dzi� maj� autorytet.
{10680}{10755}Dzisiejsze dziwki s� gwiazdami.|Je�li to nie jest post�p...
{10759}{10818}Odchodz�.
{10835}{10887}Bierzesz kolejne dwa miesi�ce?
{10891}{10980}Ch�opie, na serio doisz t� �a�ob�.
{11008}{11067}Chcia�em powiedzie� - to dobrze.|Nie spiesz si�.
{11071}{11123}Rezygnuj� z pracy.
{11127}{11187}Mo�e wyprowadz� si� z New Jersey.|Jeszcze nie wiem.
{11191}{11274}Spoko... To zrozumia�a reakcja.
{11278}{11371}To nie jest reakcja, tylko decyzja.|Pisz� w�a�nie rezygnacj�.
{11375}{11481}Wr�ci�em na tydzie�,|�eby doko�czy� sprawy administracyjne.
{11485}{11525}Akurat ty powiniene� to wiedzie�.
{11530}{11612}Ewidentne "Podstawy �a�oby".|My�lisz, �e zmiana miejsca...
{11616}{11686}Tak, to mi zaoszcz�dzi|stuleci psychoanalizy.
{11690}{11769}- Nie m�wi�, �e nie odczuwasz b�lu.|- M�wisz, �e b�l jest bana�em.
{11773}{11843}- M�wi�, �e b�l s�abnie.|- Tw�j os�ab�?
{11847}{11932}- B�l fizyczny to co innego.|- Wola�bym, �eby mi odr�bano nog�.
{11936}{12049}- Nie wiesz tego, bo nigdy nie czu�e�...|- Ty te� nie.
{12056}{12124}- Wybaczcie. Pacjentka krwawi z odbytu.|- Zaj�ty jestem.
{12128}{12187}- Potrzebujemy ci�...|- Tak naprawd�, to wcale nie jestem zaj�ty.
{12191}{12312}To taki eufemizm na zdanie:|"Wyno� si�, do ci�kiej cholery".
{12365}{12470}Rozpacz przez ciebie przemawia.|I tak, jest to troch� podr�cznikowe.
{12474}{12546}Wi�c zanim oddasz ca�y|sw�j dobytek Armii Zbawienia...
{12548}{12571}"Moja dziewczyna nie �yje".
{12573}{12638}Ciesz� si�, �e t� ksi��k� przeczyta�e�.|Bo ja akurat nie.
{12642}{12771}Mam spotkanie z dr. Olanem.|Wprowadzam go w sprawy, kt�re przejmuje.
{12805}{12860}Cze��.
{13086}{13167}Nie przeszkadza ci, �e House nie chcia�|po�wi�ci� dw�ch sekund dla pacjentki?
{13171}{13234}- Wilson du�o przeszed�.|- Nasza pacjentka mo�e umiera�.
{13238}{13289}Krwawi� jej odbyt, to ogl�damy odbyt.
{13293}{13343}Uwa�asz, �e potrzebujemy|do tego jego ekspertyzy?
{13347}{13391}Ma niskie t�tno,|krwotok powinien je przyspieszy�.
{13395}{13441}To mo�e poczeka�,|a� ustalimy, sk�d pochodzi krew,
{13445}{13530}- i a� si� upora ze sprawami osobistymi.|- Tak to tutaj dzia�a?
{13534}{13649}Dostajemy taryf� ulgow�,|gdy zajmujemy si� swoimi sprawami?
{13653}{13680}Nie ty jeste� szefem.
{13684}{13781}Szef ustala regu�y,|szef mo�e je ignorowa�...
{13826}{13908}Pacjentka krwawi... znik�d.
{13970}{14028}- Zrobili�cie endoskopi�?|- I kolonoskopi�.
{14032}{14048}Tomografia?
{14052}{14101}Zarezerwowali�my.|Ale nie powinna pokaza� niczego innego.
{14103}{14137}Nie mo�emy zrobi� tomografii.
{14141}{14158}Dlaczego?
{14160}{14208}Nie potrzebujemy jej|i nie potrzebujemy House'a.
{14212}{14293}- Przesta� si� szczerzy� i m�w.|- Jeden z rutynowych test�w by� pozytywny.
{14297}{14309}Kt�ry?
{14311}{14378}Ten, kt�ry wyja�nia�by|brak r�wnowagi hormonalnej,
{14382}{14473}problemy z t�tnem i przep�ywem krwi.
{14490}{14578}Zdaje si�, �e jednak|mia�a jakie� �ycie poza prac�.
{14582}{14652}- Jestem w ci��y?|- Chcesz powiadomi� ojca dziecka?
{14656}{14760}Powiadomcie mnie, gdy|ju� zrobicie badanie DNA.
{14768}{14862}- Musi by� trudno ut...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin