Dr House S05E13 - Big Baby.txt

(37 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{540}{612}Skup si�, Johnny.
{644}{738}- Na co patrzysz?|- Kto to jest?
{752}{812}To pani Cindy,|nowa opiekunka Zeke.
{816}{926}- Co si� sta�o z poprzedni�?|- Wzi�a �lub.
{937}{1057}Narysuj klejem takie kszta�ty,|jakie tylko chcesz.
{1122}{1165}Dlaczego ludzie bior� �lub?
{1169}{1265}- Bo si� kochaj�.|- A dlaczego ty nie wzi�a�?
{1269}{1444}Nie znalaz�am jeszcze osoby, kt�r� kocham,|bo ca�y sw�j czas sp�dzam na kochaniu ciebie.
{1454}{1548}To znaczy, �e mo�emy wzi�� �lub?
{1558}{1687}S� r�ne rodzaje mi�o�ci|i potrzeba czasu, by je pozna�.
{1704}{1776}M�j �nieg jest zniszczony!
{1780}{1842}Wcale nie.
{1866}{1939}Jest �adny.|Mi si� podoba zielony.
{1943}{2061}- Kto widzia� zielony �nieg?|- To magiczny �nieg.
{2168}{2222}Chod� do mnie.
{2226}{2276}Zajmiemy si� tym, w porz�dku?
{2280}{2354}Nic si� nie sta�o.
{2384}{2459}Dobrze si� czujesz?
{2807}{2915}{C:$aaccff}House, M.D.[5x13]|Big Baby (Du�e dziecko)
{2952}{3065}{C:$aaccff}T�umaczenie i korekta: Aith, AnDyX
{3102}{3238}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak. pl::.|.:: Napisy24. pl::.
{3768}{3859}- Zap�acisz za to?|- Mi�o, �e zaproponowa�a�.
{3863}{3932}- Teraz to sobie wezm� jeszcze serek.|- 29-letnia nauczycielka.
{3936}{4021}- Pracuje z dzie�mi specjalnej troski.|- Fajne ciuszki.
{4025}{4111}Podkre�laj� b��kit teczki.|Na ostrym dy�urze maj� inne kolory.
{4115}{4206}- Dlaczego tu jeste�?|- Bo nie ma tu dr Cuddy.
{4210}{4264}Zdecydowa�a, �e sp�dzi wi�cej czasu|w domu z dzieckiem.
{4268}{4372}Przejmuj� cz�� jej codziennych obowi�zk�w,|w tym... nia�czenie ciebie.
{4376}{4465}Ciekawe.|Ca�e �ycie przed tob�.
{4469}{4539}Dlaczego Cuddy chce ci�|u�mierci� tak m�odo?
{4543}{4629}Dosz�a do wniosku, �e|po 3 latach pracy ju� si� uodporni�am.
{4633}{4700}Dobra.|B�dzie ubaw.
{4704}{4777}Po�wiczysz swoj� nowoodkryt� moc,|ja dam sob� pomanipulowa�,
{4781}{4840}a jak mi zacznie wadzi�,|�e wskoczy�a� za wysoko, zrobi si� gor�co,
{4844}{4936}i do wszystkich dotrze,|jakie naprawd� s� nasze role.
{4940}{5060}- A wtedy mi si� oddasz.|- Po to wzi�am t� prac�.
{5382}{5499}29-letnia nauczycielka|opluwa krwi� jakiego� Corky'ego.
{5503}{5624}Brak duszno�ci czy utraty wagi.|Sk�d ten u�mieszek?
{5631}{5705}Nie s�dzi�em, �e doczekam dnia,|w kt�rym przyjmiesz polecenia od Cameron.
{5709}{5748}- Cameron rz�dzi?|- Od kiedy?
{5752}{5837}- Zniszczysz j�, prawda?|- B�d� robi�, co do mnie nale�y.
{5841}{5903}Je�li to oznacza|zrobienie z niej krwawej miazgi...
{5907}{5994}Cameron zaznaczy swoje terytorium.|Pewnie przesadzi, i to ona ciebie zniszczy.
{5998}{6059}- Krwawi�cy wrz�d.|- Bronchoskopia brzucha i p�uc w porz�dku.
{6063}{6146}Mimo to ona ci�gle|pluje krwi� i z tego, i z tego.
{6150}{6203}To pewnie jakie�|problemy z sam� krwi�.
{6207}{6271}- Bia�aczka, von Willebrand.|- Raczej guz klatki piersiowej.
{6275}{6371}- Z przerzutem na drogi oddechowe i prze�yk...|- Przestaliby�cie ju�!
{6375}{6419}- Przestaliby�cie co?|- Sprzecza� si�.
{6423}{6544}- Kt�re z nas nie powinno mie� opinii?|- To nie jest opinia, to zas�ona dymna.
{6548}{6610}Podrzucasz badziewne pomys�y,|zamiast zgodzi� si� z Foremanem,
{6614}{6758}by sta�o si� jasne, �e �mia�o dotar� tam,|gdzie nie dotar� jeszcze �aden �miertelnik.
{6762}{6790}Spa�a� z Foremanem?
{6794}{6844}- Wybacz, by�e� zaj�ty.|- Daj spok�j, House.
{6848}{6931}Spotykamy si�, koniec dyskusji.|Reszta jest nieistotna.
{6935}{6980}Jest niezmiernie istotna!
{6984}{7076}Koloruje to ca�� reszt�.|Teraz nie wiem, czy macie rozbie�ne opinie
{7080}{7143}dlatego, �e macie rozbie�ne opinie,|czy dlatego, �e usi�ujecie dowie��,
{7147}{7246}- �e my�licie samodzielnie.|- Po prostu oceniaj warto�� naszych opinii.
{7250}{7345}Tego by�cie nie chcieli.|Zr�bcie test krzepliwo�ci,
{7349}{7387}�eby stwierdzi�,|�e jej krew jest felerna.
{7391}{7527}Potem mo�ecie wr�ci�|i poudawa�, �e widzicie r�ne przyczyny.
{7617}{7717}- Zaczynamy.|- Jestem pod wra�eniem, nawet nie mrugn�a�.
{7721}{7798}Uciek�am w swoje szcz�liwe miejsce.
{7802}{7858}Musimy trzyma� House'a|z daleka od niej.
{7862}{7962}- Gdzie jest to miejsce?|- W klasie, z nimi.
{7966}{8003}Czas przekroczony.
{8007}{8069}- To wspania�e, co robisz.|- Nie bardzo.
{8073}{8184}Wi�kszo�ci typowych dzieci|daje si� no�yczki, a one zaczn� ci��.
{8188}{8211}Natomiast Tony...
{8215}{8278}Ma pora�enie dzieci�ce,|jak da�am mu no�yczki,
{8282}{8402}wyruszyli�my w podr�,|ucz�c si�, jak w�o�y� palce w otwory,
{8406}{8486}porusza� no�yczkami i trzyma� papier.
{8490}{8619}Gdy w ko�cu zacz�� ci��,|po prostu za�kali�my z rado�ci.
{8688}{8814}Je�li kiedykolwiek spotkasz naszego szefa,|m�w tylko "tak" lub "nie", dobrze?
{8818}{8883}Nie p�ynie wolniej,|brak oznak krzepni�cia.
{8887}{8941}Wi�c z moj� krwi�|jest co� nie tak?
{8945}{9025}Nie martw si�, przeprowadzimy kilka bada�,|by sprawdzi�, kt�ry czynnik nie zadzia�a�...
{9029}{9156}- Nie martwi� si�.|- Niez�e masz to szcz�liwe miejsce.
{9332}{9420}- Jest pi�kna.|- Wiem, mam szcz�cie.
{9424}{9495}Jak najbardziej.
{9508}{9608}- Jaka ona jest?|- Ma osiem tygodni.
{9621}{9681}Pytasz o sympatie polityczne,|czy poczucie humoru?
{9685}{9709}M�j kuzyn ma dziecko.
{9713}{9786}Zachowywa� si�, jakby wiedzia�|takie rzeczy od chwili narodzin.
{9790}{9897}- Pomy�la�em...|- P�acze, je i robi kup�.
{10137}{10205}Co si� dzieje?
{10233}{10307}Niczego nie czuj�.
{10322}{10384}- Jeste� zm�czona.|- Nie mam problem�w ze snem.
{10388}{10501}Ona dobrze sypia.|Burzy hormon�w te� nie mam.
{10585}{10658}Wiem, �e powinnam|odczuwa� wielko�� sytuacji.
{10662}{10725}Powinnam j� kocha�.
{10729}{10792}Ja po prostu...
{10796}{10883}Zupe�nie niczego nie czuj�.
{10922}{11033}Przepraszam.|Mo�e jestem po prostu zm�czona.
{11050}{11094}Dzi�kuj�, �e wpad�e�.|Nic mi nie jest.
{11098}{11169}Liso...|Je�li...
{11218}{11305}Karmi� j�, zmieniam|pieluszki, oklepuj�.
{11309}{11430}Robi� wszystko to, co powinnam.|Nic jej nie b�dzie.
{11463}{11534}Wracaj do pracy.
{11793}{11859}To wina krwi, ale nie czynniki|krzepni�cia s� problemem.
{11863}{11885}To trombocyty.
{11889}{11926}Wygl�daj�, jakby co�|w nich powy�era�o dziury.
{11930}{12021}Wi�c teraz si� zgadzacie?|Albo si� poddali�cie, bo wam nagada�em,
{12025}{12093}- albo zerwali�cie, albo...|- Nie zgadzamy si�, winisz nasz zwi�zek.
{12097}{12158}Zgadzamy si�, te� go winisz.|Nie widzisz tu jakiego� problemu?
{12162}{12201}Widz�.|A ty nie?
{12205}{12265}- Mo�e to ch�oniak.|- Aktywno�� LDH jest w normie.
{12269}{12325}Ma�op�ytkowo�� samoistna.|Powinni�my zacz�� kuracj� metotreksatem.
{12329}{12400}Jak najbardziej.|I napromieniowanie ca�ego cia�a.
{12404}{12482}- Z powodu testu krzepliwo�ci?|- To zwi�kszy ryzyko raka.
{12486}{12577}- Zniszczy uk�ad trawienny.|- Trzeba zapobiec krwawieniu do m�zgu.
{12581}{12635}To niedojrza�a, ryzykowna|i gro��ca �mierci� decyzja.
{12639}{12750}Racja. Musi by� kto�, kto mi zabroni|ryzykanctwa i lekkomy�lno�ci.
{12754}{12857}Bo niedojrza�o�ci nie zabroni mi nikt.
{12919}{13002}Mam pacjentk� z ma�op�ytkowo�ci�.|Musz� j� pona�wietla�.
{13006}{13062}Oddzwoni�.|Metotreksat.
{13066}{13108}S�uszna uwaga.|Z drugiej strony...
{13112}{13255}Je�li krwawi do m�zgu,|sama b�dzie potrzebowa�a specjalnej troski.
{13260}{13340}- W porz�dku.|- Serio?
{13344}{13433}Je�li uwa�asz, �e trzeba, zr�b to.
{13437}{13518}Niekt�rzy my�leli,|�e b�dziesz na si�� okazywa� w�adz�.
{13522}{13567}- Kto?|- Nikt.
{13571}{13628}I nazywanie go nikim|nie czyni ze mnie rasisty.
{13632}{13722}Nie zamierzam gra� w gierki.|Je�li przyjdziesz do mnie z pomys�em
{13726}{13867}- maj�cym medyczny sens, zgodz� si�.|- Potrzebuj� seksu oralnego.
{13878}{13971}Jestem prawie pewien, �e biologiczna|potrzeba ma medyczny sens.
{13975}{14012}Mog� ju� oddzwoni�?
{14016}{14136}Nawet sobie nie wyobra�am,|jak by to by�o mo�liwe.
{14390}{14457}Pacjentka nie reaguje na metotreksat.|Czas krzepni�cia si� nie poprawi�.
{14461}{14523}Wy macie dla mnie problem medyczny,|ja da was mam inny.
{14527}{14586}Potrzebny mi pow�d,|�eby nie na�wietla� ca�ego cia�a.
{14590}{14660}- Inny ni� brak zgody Cameron?|- Zgodzi�a si�.
{14664}{14699}Dlaczego tego nie zrobimy?
{14703}{14771}Bo to niedojrza�e,|ryzykowne i grozi �mierci�.
{14775}{14819}Wi�c dlaczego z tego|nie zrezygnujemy?
{14823}{14886}To u�wiadomi Cameron,|�e nigdy nie zamierza�em tego zrobi�.
{14890}{14947}To b�dzie zagmatwane, prawda?
{14951}{15016}Pomy�la�em, �e zapytam o co�|ob��kanego, ona to storpeduje
{15020}{15100}i marzenia o kontrolowaniu mnie|troch� zejd� jej z g��wki.
{15104}{15249}Gdy poprosz� o co� ciut mniej szalonego,|uzna to za troch� uzasadnione i si� zgodzi.
{15253}{15307}No, lekko pogmatwane.
{15311}{15416}- Mamy przer�bane.|- Chyba, �e j� napromieniujemy...
{15420}{15460}Bez promieniowania.
{15464}{15503}Rezerwujemy laboratorium,|wype�nimy papiery.
{15507}{15587}Zawozimy tam pacjentk�.|Robimy wszystko opr�cz przyciskania guzika.
{15591}{15659}Id�cie. Zr�bcie.|Nie naciskajcie!
{15663}{15765}A mo�emy te� zrobi� co�,|�eby pom�c pacjentce?
{15769}{15838}Nic si� nie martw, koniec ko�c�w|to pomo�e wszystkim pacjentom.
{15842}{15985}P�ki co jednak, podwoicie dawk�|metotreksatu i dodajcie prednizon.
{16016}{16064}Cameron dorwa�a klucze do twierdzy.
{16068}{16129}Badania, kt�re prowadz�...|Lekarstwo chyba naprawd� dzia�a.
{16133}{16191}Chyba podoba jej si� w�adza.
{16195}{16249}Mnie si� chyba podoba,|�e jej si� podoba.
{16253}{16305}Nie wiem, co zrobi� z Trzynastk�.
{16309}{16385}Ubiera si� troch� jak Cuddy.
{16389}{16442}Dostaje placebo.
{16446}{16506}- Nie mo�esz tego wiedzie�.|- Przypadki chodz� po ludziach.
{16510}{16582}Dowiedzia�em si�.
{16636}{16754}Nie mo�esz jej powiedzie�.|Narazi�by� ca�e badania.
{16758}{16824}Ona wie, �e by�o 50% szans,|�e nie dostanie leku.
{16828}{16896}Je�li czujesz, �e j� ok�amujesz,|m�wi si� trudno.
{16900}{16981}Nie chc� jej nic m�wi�.
{16992}{17050}Chc� jej poda� pra...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin