Dr House S05E15 - Unfaithful.txt

(36 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{100}{140}W porz�dku, Eileen.|Dam sobie rad�.
{144}{161}Jeste� pewien?
{165}{194}- Tak, id� do domu.|- Dzi�ki, Danny.
{198}{292}- Do zobaczenia rano.|- B�d� tu.
{808}{841}Jedzenia ju� nie ma, Daryl.|Ju� zamkni�te.
{845}{908}Nie masz mo�e|jakiego� p�aszcza?
{912}{996}- Masz na sobie p�aszcz.|- Zimowego p�aszcza, jest mr�z.
{1000}{1057}Wejd�.
{1243}{1298}Masz.
{1337}{1432}Rangers?|Mam to za�o�y� w Jersey?
{1438}{1567}- Stary, gdzie twoje poczucie humoru?|- Dobranoc, Daryl.
{2518}{2588}Id�cie sobie...
{3075}{3158}To nie jest �mieszne, dziwaku.
{3162}{3252}Nikt si� nie �mieje, Danielu.
{3552}{3675}{C:$aaccff}House, M.D.[5x15]|Unfaithful (Niewierny)
{3703}{3816}{C:$aaccff}T�umaczenie i napisy: Aith & AnDyX
{3851}{3987}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak. pl::.|.:: Napisy24. pl::.
{4359}{4402}Masz jakie� plany na pi�tek?
{4406}{4473}Zabieram do filharmonii|urocz�, m�od� dam�.
{4477}{4522}Masz na my�li|uprawianie seksu z prostytutk�?
{4526}{4597}Z dwoma.|Z jedn� nie da rady stworzy� harmonii.
{4601}{4682}Mia�am nadziej�, �e przyjdziesz|na Simchat Bat Rachel, to...
{4686}{4725}�ydowska ceremonia|nadania dziecku imienia.
{4729}{4819}Starodawna tradycja si�gaj�ca|korzeniami lat sze��dziesi�tych.
{4823}{4869}U mnie o si�dmej wieczorem.
{4873}{4952}B�dzie tylko rabin, rodzina|i kilkoro przyjaci�.
{4956}{4998}Nie ma to jak|przywita� dziecko na �wiecie
{5002}{5055}zupe�nie nagim pokazem hipokryzji.
{5059}{5163}B�dzie du�o wina i mi�ych ludzi,|z kt�rych cichaczem mo�esz powyszydza�.
{5167}{5262}Chcia�bym, ale z�o�y�em ju� depozyt|na szesna�cie pude� galaretki.
{5266}{5390}House, to jeden wiecz�r.|Chcia�abym, �eby� przyszed�.
{5401}{5500}Religijne brednie, k�piel z masa�em...
{5504}{5589}Pozw�l, �e si� zastanowi�.
{5778}{5896}- Mog� w czym� pom�c?|- Przegl�dam sobie, dzi�ki.
{5904}{5962}Szcz�liwa, �e zn�w|nie spe�niasz ambicji?
{5966}{6023}Prowadzenie ostrego dy�uru|to istny raj dla lenia.
{6027}{6122}- Szukasz czego� konkretnego?|- Ju� nie. Gdzie jest ten go��?
{6126}{6194}- Czemu?|- Bo to m�j nast�pny pacjent.
{6198}{6316}- Nie wypada si� nie przedstawi�.|- To pijany ksi�dz z halucynacj� Jezusa.
{6320}{6377}- Boisz si�, �e co� przeoczy�a�?|- A ty, �e zmarnujesz wszystkim czas?
{6381}{6450}To ewidentnie albo alkohol albo wyczerpanie.
{6454}{6527}Wi�c przyznajesz,|�e nie masz poj�cia kt�re.
{6531}{6661}Przyznaj�, �e mam za du�o na g�owie,|by obchodzi�o mnie z kim pogrywasz.
{6665}{6802}Nie dzi�kuj mi. Samo to, �e|mog� pom�c starczy za milion s��w.
{6887}{6954}Pofatygowa�e� si� znale�� tego pacjenta?|Przecie� to �aden przypadek.
{6958}{7082}Nie ma niewa�nych przypadk�w.|Kto� wie, do czego z tym zmierzam?
{7086}{7151}- Mo�e to epilepsja psychomotoryczna.|- A mo�e alkohol.
{7155}{7205}Mo�e ostry dy�ur powinien|najpierw wykluczy� oczywiste powody...
{7209}{7262}Mo�e to by� zatrucie atropin�,|guz w p�acie potylicznym.
{7266}{7333}- Wiesz co�, czego my nie wiemy?|- Sk�d ten pomys�?
{7337}{7430}- Bo chcesz sobie z nami pogrywa�.|- Albo z halucynuj�cym ksi�dzem.
{7434}{7490}Obydwie opcje s� mo�liwe.|Tylko jednym sposobem mo�na si� przekona�.
{7494}{7577}Zrobi� EEG pod k�tem epilepsji|i tomografi� w poszukiwaniu guza.
{7581}{7658}I sprawd�cie Przybytek Bo�y|w poszukiwaniu toksyn.
{7662}{7742}Czternastka, zaczeka�.
{7767}{7825}Ten wydzia� nie dzia�a poprawnie.
{7829}{7893}I nie wezm� prawdziwego przypadku,|dop�ki tego nie naprawimy.
{7897}{7990}Praca albo zwi�zek.|Wasz wyb�r.
{8022}{8098}- Co?|- Innymi s�owy:
{8102}{8155}Koniec zwi�zku albo koniec pracy.
{8159}{8227}Badania kliniczne si� sko�czy�y.|Obydwoje jeste�my wolni.
{8231}{8283}- Nie obchodzi mnie to.|- Jeste�my doro�li, poradzimy sobie.
{8287}{8313}Musisz nam tylko da� szans�.
{8317}{8391}Nie jeste�cie, nie poradzicie|i nie musz�.
{8395}{8532}Przemy�lcie to, macie czas|do ko�ca tego sztucznego przypadku.
{8615}{8694}Nie by�em pijany.|Wypi�em ze dwa drinki.
{8698}{8782}- Ludzie cz�sto nie doceniaj� si�y alkoholu.|- Mia�em zamiar wypi� sze��.
{8786}{8853}Wiem jak dzia�a na mnie alkohol.|To nie by�a jego wina.
{8857}{8899}Mieszka�e� przez trzy lata na Manhattanie.
{8903}{8970}Potem przez rok w Oregonie,|kolejne p�tora roku w Nowym Meksyku,
{8974}{9073}niespe�na rok w Wisconsin|i przez ostatnie p� roku w Trenton.
{9077}{9141}Zgadza si�.
{9150}{9228}Im wi�cej o tobie wiemy,|tym �atwiej b�dzie nam pom�c.
{9232}{9271}To nic istotnego medycznie.
{9275}{9425}Nie mo�esz mie� tej pewno�ci,|chyba �e chodzi�e� do akademii medycznej.
{9460}{9511}Cztery lata temu, nastolatek|z grupy m�odzie�owej w ko�ciele
{9515}{9574}oskar�y� mnie o niestosowny kontakt.
{9578}{9629}By�em niewinny, ale|postanowiono mnie przenie��.
{9633}{9682}Stwierdzono, �e tak b�dzie|�atwiej dla wszystkich.
{9686}{9774}Kiedy parafianie w nowym ko�ciele|dowiedzieli si� czemu mnie przeniesiono,
{9778}{9849}nie byli zadowoleni.
{9853}{9916}Przenoszono mnie wi�c zn�w i zn�w,
{9920}{10003}ale jak� ma to warto�� medyczn�?
{10007}{10112}- Wi�c dzieciak sk�ama�?|- Nie wiedzia� co my�le�.
{10116}{10183}Nie wiedzia�, czy by� molestowany czy nie?
{10187}{10250}Chcieli�cie wiedzie� dlaczego si�|przemieszcza�em, wi�c wam powiedzia�em.
{10254}{10300}Wi�c mo�e wy powiecie mi|sk�d wzi�a si� halucynacja?
{10304}{10361}Halucynacj� mo�e t�umaczy� ki�a.
{10365}{10424}Nie jestem aktywny seksualnie.
{10428}{10477}Nie musisz przyznawa� si�,|�e dosz�o do czego� z tym ch�opcem.
{10481}{10506}Nie zawsze by�e� ksi�dzem.
{10510}{10608}Chcia�em nim by�, odk�d mia�em 12 lat.|Do seminarium wst�pi�em, gdy mia�em 17.
{10612}{10690}Mo�e to nie by�a halucynacja.|Mo�e to naprawd� by� Jezus.
{10694}{10760}- Nie jestem szale�cem.|- Widzenie Jezusa robi z ciebie szale�ca?
{10764}{10842}- Nie najlepsza postawa jak na ksi�dza.|- Teraz to ju� tylko praca.
{10846}{10944}Bajka sko�czy�a si� ju� dawno temu.
{10977}{11041}Mi�czak z ciebie.|Mi�tki mi�czak i tyle.
{11045}{11102}Nie mam wyboru,|uczestnicz� w ceremonii.
{11106}{11157}My�la�em, �e ju� by�e� obrzezany.
{11161}{11216}To jeden wiecz�r, dla przyjaci�ki.
{11221}{11297}A co z przyjacielem, kt�ry ma|dwa bilety na wyst�p Brubecka w Blue Note?
{11301}{11361}- My�la�em, �e masz zaplanowan� orgi�.|- K�ama�em.
{11366}{11464}- Z biletami na Brubecka te� k�amiesz?|- Ale tylko by ocali� ci� przed samym sob�.
{11468}{11543}Je�li si� nie pojawisz,|jako� to prze�yj�, podobnie jak Cuddy.
{11547}{11614}Dziwi mnie, �e w og�le ci� zaprosi�a.
{11618}{11697}Ta, to dziwnie schlebiaj�ce.
{11702}{11807}- Do�� mam tych jego wyskok�w.|- Ka�dy musi si� u�era� z wyskokami szefa.
{11812}{11861}Nieprawda.|S� przecie� Kadry, jest Cuddy...
{11866}{11882}S� inne prace...
{11886}{11951}House nie s�ucha si� Kadr,|a Cuddy zamiast zwolni� jego,
{11955}{11988}pozwoli mu zwolni� nas.
{11993}{12054}- A ja nie chc� innej pracy.|- Czemu tak ci� do niego ci�gnie?
{12058}{12076}Dlaczego go bronisz?
{12081}{12140}To, �e nie chc� straci� pracy|nie znaczy, �e jestem od niego zale�ny.
{12144}{12258}Nie twierdz�, �e jeste�.|Uwa�am, �e si� boisz.
{12343}{12398}Wiesz co?
{12402}{12452}Masz racj�.
{12457}{12489}Wi�c chcesz odej��?
{12494}{12570}Nie.|Chc� powstrzyma� jego g�upi wyskok.
{12574}{12648}House nie chce, �eby �adne z nas odesz�o.|On chce w�a�nie tego.
{12653}{12792}Ma w labiryncie dwa szczury,|a wrzuci� tylko jeden kawa�ek sera.
{12844}{12914}Wi�c co robimy?
{12944}{12997}Nic.
{13011}{13069}- Super.|- Super, �e molestowa� dzieci?
{13074}{13126}Super, �e ksi�dz nie wierzy w Boga.
{13130}{13183}Super, �e B�g zrobi� mu to,|co on temu dzieciakowi.
{13188}{13220}Rzekomo.
{13225}{13276}- My�lisz, �e jest niewinny?|- Bo mia� takie szczere oczy?
{13281}{13305}A ty my�lisz, �e jest winny.
{13310}{13391}- T�umaczy, czemu tak chcesz go wypisa�.|- Chc� go wypisa�, bo nie jest chory.
{13395}{13438}- Nie dlatego, �e jest pedofilem.|- Rzekomo.
{13443}{13485}Naprawd� wierzysz,|�e dzieciak nie wiedzia�, co my�le�?
{13489}{13559}Je�li ka�dy k�amie,|to nastolatkowie r�wnie�.
{13564}{13616}Czy� to nie fart,|�e mamy tak ciekawego pacjenta?
{13620}{13662}Mieli�my.|Jemu nic nie jest.
{13667}{13730}Najnudniejszy przypadek �wiata|w�a�nie sta� si� bestsellerem.
{13734}{13764}A ty chcesz wyrwa� ostatni rozdzia�?
{13769}{13819}Chcesz zbada� jego charakter,|to id� sobie do jad�odajni.
{13823}{13911}Nie b�dziemy robi� bada�|na co�, czego on nie ma.
{13915}{14009}Z�e wie�ci dla Foremana i Trzynastki.
{14014}{14096}- Koniec przypadku.|- Nie rozstajemy si�.
{14100}{14188}- To z kt�rym si� �egnamy?|- Nie odchodzimy st�d r�wnie�.
{14192}{14268}- Ciekawe...|- Z Chase'em i Cameron nie mia�e� problemu.
{14273}{14396}- To jasne, �e nie chodzi ci o...|- Jeste� zwolniony.
{14409}{14456}Ile zamierasz si� w to bawi�?|Wiemy, �e si�...
{14461}{14522}Mylisz.|Znowu.
{14527}{14610}Prawd� m�wi�c, w ostatnich tygodniach trudno|o przyk�ad jakiej� twojej dobrej decyzji.
{14615}{14716}Gdyby Chase poszed� na ust�pstwa|chc�c pom�c Cameron, te� bym go zwolni�.
{14721}{14819}Kiedy m�j b��d wyszed� na jaw, zrobi�e�|wszystko, �ebym unikn�� kontaktu z firm�.
{14824}{14877}�eby ocali� twoj� licencj�,|a nie twoj� prac�.
{14882}{14957}A ju� na pewno nie tw�j zwi�zek.
{14961}{15042}Wi�c, prosz� o odznak�.
{15064}{15120}Dobra.
{15428}{15555}Mo�e spr�buj nam znale��|jaki� prawdziwy przypadek, co?
{15679}{15725}Jak mo�ecie mnie wypisa�,|skoro nie wiecie co mi dolega?
{15730}{15755}Wiemy, co ci jest,
{15760}{15854}- a teraz, jak ju� to odespa�e�...|- Nie chodzi tylko o halucynacj�.
{15858}{15910}Mam md�o�ci,|moja stopa jest odr�twia�a,
{15915}{15975}- zupe�nie, jakby zapad�a w sen.|- Wcze�niej o tym nie wspomnia�e�.
{15980}{16050}- Wcze�niej tego nie czu�em.|- Ukrywasz si� przed kim�?
{16054}{16115}- Czemu tak bardzo chcesz tu zosta�?|- Nie czuj� si� dobrze.
{16120}{16190}- Wiem, �e co� jest ze mn� nie tak.|- Kt�ra stopa?
{16194}{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin